Magyarok Szövetsége

Vukics Ferenc jelen kapcsolata a Magyarok Szövetségével

"Miután nem vagyok tagja sem a Magyarok Szövetsége mozgalomnak, sem pedig az egye-sületnek, ezért azt kell mondanom, hogy nem tudok komoly hatással lenni az ott lezajló folyamatokra. A MOGY előtt és alatt még reménykedtem benne, hogy tudok segíteni ab-ban, hogy mindkét csoportosulás (Egyesület és Mozgalom) megtalálja önmagát. Azért nem az eredeti szándékról beszélek, mert a 2009-ben megígért egy év vezetői tevékeny-ség után rá kellett döbbennem, hogy a Magyarok Szövetsége kifelé mutatott képe inkább az én erőszakosságom következménye volt, és nem pedig a közösség akarata.  
   Mi sem mutatja ezt jobban, mint az a tény, hogy a tizenhét folyamatban lévő ügyet 2010 szeptemberében nem vette át senki, és az általam oly fontosnak tartott közösségépítési, közösségteremtési folyamat egyszerűen leállt. Azóta persze már mindenki kételkedik ab-ban, hogy ez egyáltalán valamikor is létezett. Bösztörpuszta és az MSz-ről kisugárzott kép valójában nem az MSz valósága, hanem egy "Barantás" eszménykép kisugárzásának ered-ménye volt. Mivel az MSz-t első időszakában a baranta közösségek alapozták meg, nem csoda, hogy 2009 augusztusáig ennek a mentalitásában működött. 2009-től fogva már egyre inkább érvényesültek a saját, valóságos tulajdonságai. Barantás rendezvényeken, közösségi összejöveteleken döntő részében töltődni tudtunk. Azok a bizonyos könny-cseppek és az a bizonyos katarzis, ami a pusztán mutatta meg magát igazán, az már évek óta létezett kicsiben, néhány száz és néhány ezer ember számára. 
   Hasonló lelki élményeink voltak az MSz első évében. Aztán megváltozott minden. Min-den vezetői tanácskozás csak rabolta a testi, lelki, szellemi erőt. Egy ideig még lehetett bírni, mert nagyon szerettem az országot járni, és a jó szándékú emberekkel való beszél-getések sokat pótoltak az elveszett energiákból. A helyi közösségek teremtettek, és ebből nagyon sok tapasztalatot szereztek. Már 2010 januárjában azért kellett mindenképpen visszamennem a barantások közé, mert valahol töltődnöm is kellett. Jelenleg a Baranta mintegy 2500 magyar fiatalt formál, s ebből mintegy 1200-an felnőttek. Az elmúlt hóna-pok történései után bátran állíthatom, hogy az MSz jelenleg ennél kisebb szervezet lett. 
   Természetesen itt is megvannak a saját problémáink. Ennek oka nagyon egyszerű: van-nak tapasztalt, sokat megélt közösségeink, és vannak újak, akik minden spanyolviaszt most találnak fel. Az elmúlt 20 év legfontosabb tanulsága nálunk az, hogy a közösségi műkö-dés életbölcsességét csak hosszú idejű közösségi működéssel lehet megszerezni. Lehet tanácsokat adni, tapasztalatokat átadni, de ez annyira összetett tudásanyag, hogy ennek tartalmait csak a saját bőrén tapasztalhatja meg igazán mindenki.  
   Az MSz még fiatalabb és még vegyesebb közösségek halmaza volt. Előadásaimon fo-lyamatosan figyelmeztettem mindenkit arra, hogy milyen időszakok következnek majd el, és milyen keserűségekre kell felkészülni. Ezek a keserűségek mérési pontok. Megmé-retődik maga az ember értéke. Tetteinkkel alapvetően változtatjuk meg környezetünket és önmagunkat. Ezek a változások több hullámban visszaütnek saját magunkra. Ezek fáj-dalmas pillanatokat okoznak... 
   Ilyenkor gondolják azt sokan, hogy bárcsak neki sem álltam volna..., de ezt csak a fáj-dalmak során, kifelé mondjuk így, mert legbelül érezzük, hogy ennek meg kellett történ-nie.  
   A kérdés mindig az, hogy a fájdalmakból megerősödve, tapasztalva, nagyobb elhiva-tottsággal kerülünk-e ki, vagy lelki, szellemi és testi kicsinységeink miatt elvesztjük a saját és mások megújuló szabadságáért folytatott küzdelmeinket. Hosszú időn keresztül éltem kisközösségben, és sokszor tapasztalhattam, hogy a néha fellángoló, felületes ba-rátságokat követő problémahelyzetek néha évekig tartó távolságtartásra "köteleznek" egyeseket. A kérdés mindig az, hogy az akkori energiákkal feloldhatatlannak látszó né-zetkülönbség örökre rányomja-e bélyegét a későbbi életükre, vagy sem. Az öregek azt mondják, hogy összeveszni lehet és néha kell is, de gyűlölködni felesleges. Az az ember, aki időről időre ezt az ellenszenvet nem újítja fel újra és újra, az eljuthat oda, amit gye-rekkoromban láttam, hogy a haragosok végül mégiscsak kiegyeztek egymással, és min-dennél mélyebb barátság alakult ki közöttük. "Nagy veszekedés nélkül nincs nagy barát-ság és nagy szerelem sem..."  
   A dolog teljesen természetes. Pontosan annak a dolognak a következménye, amelyért nap mint nap küzdünk. Szabad emberek szabad közösségeit, szabad nemzetét szeretnénk a jövőben látni. Ehhez meg kell tanulnunk önmagunkat adni. Ez mindenkori önmagunk-at jelenti. Az pedig nem elég tudós, nem elég bölcs, nem elég következetes, csupán re-ménykedünk benne, hogy jobb lesz. Ma az emberek többsége társadalmi szerepek ját-szására van berendezkedve. Ennek következtében az egymással való kapcsolatokban sok-szor szerepsablonokat alkalmaznak, főleg olyankor, amikor olyan akadály elé érkeznek, amivel korábban nem találkoztak. Ilyen segédeszközök korábban is léteztek, de akkori-ban ezeket a magyar műveltség (a Teremtés mintáira alapozott) szabályozói adták. A min-denkori lelkiismeretünk és eszünk szerint kell dönteni mindig, elfogadva azt, hogy az nem tökéletes. Őszintén meg kell ütköztetni egy külső környezettel, mert csak ekkor van esé-lyem arra, hogy a létrejövő feszültségek hatására valódi válaszokat kapjak az én és a kör-nyezet viszonyára.  Azok, akik nem egy virtuális világ sablonjait használják fel, hanem egy műveltség tartalmait, azok nagyban hozzájárulnak egy közös tudás folyamatos meg-újulásához, fejlődéséhez. A mai Magyarország lakói ebből a műveltségből nagyon keve-set ismernek. Olyan világfolyamatok részesei, amelyek ellene mennek a tanulás és böl-cselet folyamatainak. Nem csoda, hogy kutya nehéz dolguk van. A nehéz küldetés nem jelenti azt, hogy mindez reménytelen... --  csak nagyon alaposnak, nagyon körültekintő-nek és nagyon érzékenynek kell lennünk. 
   A legkönnyebb nagy lelki pátoszra hivatkozva kinyilatkoztatásokat tenni (a lelkünk mé-lyén úgyis sokat szégyenkezünk korábbi tudatlanabb önmagunk hibái, bűnei miatt). "Az dobja rá az első követ, aki maga is bűntelen..."  
   Mindaz, ami körülöttünk történik, szerény képességű tapogatózásainknak csak az eleje, tanulási nehézségeinknek, megpróbáltatásainknak csak a kezdete. És a járás, futás, leve-gővétel tanulása  néha ugyan elképesztő fájdalommal jár (pl. a csecsemő első levegővé-tele), de eljön az az időszak, amikor ez már nem olyan fájdalmas a mindennapi életben. Az ember azonban nyughatatlan, mert ha már megy a séta, akkor új célt tűz ki maga elé, és gátfutó akar lenni. Persze mindez új fájdalmakkal és megpróbáltatásokkal jár. A ma-gyar nemzetet a Magyarok Szövetsége elindította ezen az úton. Kérdéses persze, hogy belefullad-e első hároméves ciklusába (a Baranta közösségeknél háromévente ezekre min-dig sor került; eddig négy ilyet élt át, de minden külső energiaforrás nélkül mégis műkö-dik), vagy maga tud majd felmutatni olyan mintákat, amelyeket mások majd követhetnek.  
   Hibám volt, hogy húszéves közösségépítő tapasztalatom birtokában azt gondoltam, sok – általam feleslegesnek tartott – fájdalmas tapasztalástól megóvhatom ezt a közösséget. Eb-ben tévedtem. Magyarország mindig különböző fejlettségű közösségek halmaza lesz. Egy szervezeten belül sem lehet a szervezet elemeinek fejlődését siettetni.  
   Több előadás során beszéltem arról, hogy attól szűntek meg MSz közösségek több he-lyen, mert az összehozott emberek között nem volt olyan személyiség, aki megérett vol-na 20-30 fő vezetésére. Ezeket a személyiségeket nem mi teremtjük meg, csak megtalál-hatjuk őket (utolsó tehetségkutató program), mert őket családjuk, barátaik és életük nevel-te ki és tette alkalmassá erre. Személyisége túlcsorduló lett, és adni tud a többi ember-társának. Most az a kérdés, hogy az MSz-ben  mint országos közösségben vannak-e olyan emberek, akik képesek a következő lépcsőfokra felléptetni ezt a szervezetet.  
   Nekünk az a dolgunk, hogy kívülről vagy belülről segítsük ezt. Itt nem fog szemlélet-változást eredményezni országos szinten egyetlen szervezet sem, amely ezt a küzdelmet nem vállalja fel. A többi üres szólampárt csupán.  
   Szeretném jelenteni, hogy nincs Vukics párt. Sem az MSz-en belül, sem máshol. Az MSz-en belül nem is lehet, mivel nem vagyok tagja a szervezet egyetlen formációjának sem.
   Azt próbálom csinálni, ami sikeres mintának látszik: közösségeket teremteni és létre-hozni, s az úton elindítani. Ma ezzel foglalkozom két szervezetben: a Baranta Szövetség-ben (1996-ban kezdve) és a Magyar Közösségek Szövetségében (2008-ban kezdve). Az MSz-ben felszabadult energiáimat és tapasztalataimat itt hasznosítom. A Barantában új vonulatként tucatjával alakítjuk a már működő közösségekhez kapcsolódó gyermekcsa-patokat (pl. a  Zrínyi Baranta 70 felnőttjéhez jelenleg 210 gyermek kapcsolódik), iskolát próbálunk létrehozni stb. Az MKSz egyidős az MSz-szel. Itt a "civil" közösségépítést foly-tatom. Immáron 217 településen vagyunk jelen, és lassan érik a támogatói kör mellett az a hétezer aktív ember, akit Bösztörpusztára ígértem. Néhány olyan településen, ahol ko-rábban volt MSz, és a belső problémák olyan mértékben szétvetették, hogy lehetetlen volt újra összerakni, most MKSz csapatot (korábbi MSz-tagok nélkül is) el lehet indítani.  
   Számomra 2009-ben kiderült, hogy az MSz más úton fog haladni, mint én. Akkor -- a követelésnek engedve --  egy évet elvállaltam. Azt az egy évet végigcsináltam a tőlem tel-hető tisztességgel. Persze, bíztam abban, hogy a megfelelő irányba lehet majd terelni a folyamatokat. Ma sokkal tapasztaltabban tekintek erre az időre. Tavaly nem lemondtam, hanem letöltöttem a vállalt időt. Az MSz-nek önmaga mentén kell fejlődnie. Az MSz nem állhat abból, hogy: „"Na, veszekedjünk egy nagyot, hogy miként is szavazzunk, és szavazzuk már meg, hogy ki mondja meg a Ferkónak, hogy mint csináljon meg nekünk, amit amúgy mi nem csinálunk...”"; és én egy ideig el is hittem, hogy ez a dolgom.  
 
Most nem tölthetem az időt azzal, hogy a sérelmeikben élő embereket békítgetem, mert nem kívánok döntőbíró lenni ott, ahol minden azon múlik, hogy az emberek őszinték-e egymáshoz? Lélekember vagyok, és nem akarok hónapokig cselekvőképtelenné válni, mert az emberek mentegetődzéseinek hálójába keveredem. 
   A Baranta és az MKSz elsődleges stratégiai partnerének tartja az önálló MSz-t. Re-ménykedünk benne, hogy ott a  teremteni kívánó emberek kerekednek felül, és jó lesz velük együtt dolgozni.
   Nemrégiben, Bösztörpuszta kapcsán jó alaposan belekeveredtem egy adok-kapokba az MSz Egyesület, az MSz Mozgalom, a Korona Vagyonkezelő, a Korona Net Kft, a Hetedik Zrt, a rábaközi és szentesi gazdák, a Széchenyi Hitelszövetkezet, a Széchenyi Kereske-delmi Bank és az elszakadó szervezetek között. Két héttel ezelőtt a valóság tisztázására elhívtam minden szereplőt. Ott a meghívottak közül csupán Benis Miklós (bár korábban erre ígéretet tett) nem jelent meg. Ott lehetett volna a megjelentek előtt szemtől-szemben tisztázni az álláspontokat.  
   Pénteken estére elmentem egy megbeszélésre Papp Lajos budapesti lakására, ahol a professzor úron kívül Molnár V. József és Benis Miklós vett részt. Korábban a megbe-szélést szervező Molnár Zoltánnak jeleztem, hogy jöjjön el az összejövetelre, amit meg is tett. Szerettem volna, ha nem az én számból hallanák ezek az emberek, hogy mi történt, hanem mások véleménye is eljut hozzájuk. A pénteki megbeszélésen Molnár V. József elmondta, hogy Benis Miklós minden cselekedetéért én vagyok a felelős, mivel kereszt-apja vagyok. Papp Lajos szerint rossz korban születtem, mert a mai világban nem lehet úgy működni, ahogy én elvárom. Miklós úgy gondolja, hogy itt szó sincs Szarvas Béláról, szó sincs ügyekről. Egyszerűen nem bírtam elviselni, hogy nem én vezetem a szövetsé-get, és féltékeny voltam az eredményeire. Az egzisztenciámat féltve elmenekültem, utána pedig magatartásommal szétvertem az MSz és az ő eredményeit. Még csak végig sem mondhattam a mondanivalómat, állandóan közbevetett valamit (nem igaz, torzítás, tizedik verzió stb.). Úgy éreztem, hogy erre nekem nincs időm. Fölálltam és elmentem. Ezek a köztiszteletben álló emberek pedig ne engem akarjanak meghallgatni, hanem az MSz valódi vezetőit, az  MSz eltávolított intézményi vezetőit, a MOGY szervezőcsapatát. Az elvégzett munka alapján megérdemlik, hogy ők is beszéljenek.  
   Én teszem a magam dolgát, és a Teremtő által biztosított idő megadja majd a lehetősé-get minden szereplő számára, hogy a friss sebek begyógyulása után bölcsebben tekinthes-sen a másikra. Az idő, az élet és a teremtő szándék mögött megjelenő teljesítmények pe-dig majd igazolni fogják az eltérő véleményeket. Lehet, hogy mindenkiét, lehet, hogy csak néhány emberét, és lehet, hogy senkiét. Minden esetben a nemzet jól fog járni. Működni fog az életre való és értéket teremtő, és elhal a jelentéktelen.  
   Tartom magamat az indító gondolathoz. Dolgozó, teremtő emberekkel a barátság talaján szövetkezve fogok együttműködni. Lesz, akivel már most, lesz, akivel majd csak néhány év múlva...  
 
Wass Albert szavaival foglalnám össze a mai helyzetet:
 
Wass Albert: Üzenet haza
 
Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
 
Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.
Ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend,
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
 
Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa,
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már,
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők,
és kiássák a fundamentumot,
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.
 
Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel,
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való,
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
 
És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek,
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.
 
És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok,
s a víz szalad, és csak a kő marad,
a kő marad.
 
Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
 
Likasszák már az égben fönt a rostát,
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia,
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz, és csak a kő marad,
de a kő marad.
 
Bajorerdő, 1948.
 
Miskolcra ennek szellemében megyek.
Áldás és Békesség!
 
Vukics Ferenc"
 
Szilajcsikó nyomán, Magyar Táltos Honlap

Összes ajánlás (0)

0 az 5 csillagból

Szóljon hozzá!

Hozzászólás beküldése vendégként

0 / 1000 Karakter korlátozás
A szöveg legyen 5-1000 karakter között
szabályok és használati feltételek.

E véleménycsere résztvevői

  • Vendég - naprika

    Talán tényleg rossz időben születtél Vukics Ferenc. Néha én is úgy érzem, nem tartható az a tempó amit te elvársz. De abban is igazad van, hogy nincs idő.. gyorsan kell tenni a dolgunkat, mert hamar elveszünk. Mégis.. talán az eddigi puhány életvitelem, vagy lustaságom miatt, vagy csak az anyagi világomhoz való ragaszkodásom miatt, csak lassan haladok. Talán a baranta lesz a megoldás... egy kis mozgás rám fér, a megújult erő, megújult gondolatokat hoz. A 2012-es évet úgy kezdtem, hogy legyőzöm lustaságom, és teljes erővel dolgozom az összefogás mellett.
    Áldás
    Erika

    0 Rövid URL:

TudásTár

A Magyar TudásTár a világhálón. Egy helyen, magyarhonban, magyar környezetben.

Tudatfeltáró és -bővítő előadások mozgókép formában magyarságunk múltjáról, jelenéről és lehetséges jövőjéről. A MAG, a tudás népe lelki tápláléka az, amit többek közt neves előadóinktól fogadhatunk: Szántai Lajos, Pap Gábor, Molnár V. József, Varga Tibor, Born Gergely, Grandpierre Attila, Paksi Zoltán és sokan mások. Minden előadás letölthető és böngészőben megnézhető.
Honlapunkon tárolt előadásainkkal elsősorban azon honfitársainkat szeretnénk elérni, akik bármily okból nem tudnak személyesen meglátogatni egy előadást. Gondolunk itt a Föld számos országába kikerült testvéreinkre, és a Kárpát-medence szórványban élő magyarjaira, akik a beolvadás, beolvasztás ellen küzdenek nap mint nap.

HangTár

 A Magyar Táltos Honlap elérhetővé teszi számos előadás hanganyagát hordozható hanglejátszóra felmásolható formában.Elérhető az előadók listája, vagy rendezvényenként: Kurultaj, Magyarok Országos Gyűlése, Szent Korona Konferencia, Magyar Sziget és sok más...

- Lejátszáshoz kattintson bal egérgombbal a "Letöltés/Lejátszás"-ra. Ha nem indulna el magától a hanganyag, azesetben a megnyíló ablakban kattintson a megnyitás sorra, és az alapértelmezett mp3 lejátszója máris elindul.
- Letöltéshez kattintson jobb egérgombbal a "Letöltés/Lejátszásra"-re és mentse el a számítógépe kívánt könyvtárába.

HírTár

 A HírTár ismeretterjesztő mozgóképeivel hiánypótló szolgáltatást szeretnénk nyújtani, lásd a rövid áttekintést:
- Kubínyi Tamás "Agora" című, megszüntetett műsora a DunaTV II-es csatornán 2007-ben. Ugyancsak Kubínyi Tamás betiltott "Közügyeink" című műsora
- A Magyarok Szövetsége által 2008-as Kurultaj és a 2009-13-as Magyarok Országos Gyűlése rendezvénysorozat előadásainak kép- és hangfelvétele szintén csak nálunk érhető el
- Őstitkaink sorozat összes része Grandpierre Attillával, míg meg nem szüntették
- A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által szervezett Magyar Sziget DVD DivX avi formátumban és a Magyar Sziget rendezvény előadásai 2013-ig
- A Szent Korona Országáért Alapítvány szervezte Szent Korona Konferencia előadásainak mozgókép- és hangfelvételei
- A Székely Sziget rendezvény előadásainak mozgókép- és hangfelvételei

VersTár

 A VersTár számos verset és dalszöveget tartalmaz barátaink és testvéreink tollából.

Bárki küldhet be verseket a kapcsolat részlegben megadott elérhetőségen.

 

ZeneTár

 A ZeneTár magyar zenei felvételeket rejt az alábbi zenekaroktól.

A tartalom bővül, csak néha kicsit visszafogottan, mivel csak olyan dalokat tehetünk közzé, melyekre kimondottan engedélyt kaptunk a jogtulajdonostól. Várjuk a zenekarok jelentkezését, akik maguktól kérik és hozzájárulnak nemzeti zenéjük közzétételéhez.

 

Támogatás

 

Vagy átutalással:
OTP, DiBa

Hozzászólások

A 3.6.1-es kiadással egy sértetlenség vizsgáló motort épített be a fejlesztő csapat a hivatalos tele...
LittleSnitch v3.6.1 honosítással együtt letölthető.
Friss hír:
1. Threema-Audit lezárva. A fent említett Threema fejlesztői harmadik féllel, a svájci c...

Naplóbejegyzések

Jézus Krisztus Imaköre -2016.01.09.-
Jézus Krisztus Imaköre
Rate this blog entry:
Újévi üzenet
E.V.O.
Rate this blog entry:
Felrázlak benneteket, mert itt az ideje felébrednetek
E.V.O.
Rate this blog entry:

Jelenleg 311 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

Hirdesse honlapunkat!
Hirdetés:
Álmos Király Televízió 1
Munkanapokon 19:00-21:00 óráig
Álmos Király Televízió 2
Archívum
Magyar Táltos Honlap. Egy az Isten. Ébredj Magyar!
A független és eredeti TudásTár
Minden jog fenntartva © 2007-2014
Magyar Táltos Honlap