Mit tesz egy szerető apa, aki látja bajba esett gyermekeit? Figyelmezteti őket, el akarja hárítani a bajt, magához hívja őket, hogy biztonságban tudja őket. A gyermekek, akik veszélybe sodródtak, nem akarják felismerni vagy nem akarják látni, nem akarják …

 

Az Én Isten-Szellemem bent lakozik mindegyikőtökben, még a legnagyobb bűnözőben is és vár arra, hogy az ember megszólítsa és elfogadja.

Egy gyermek szíve elsorvad, ha nem él meg szeretetet.

Persze ő is egy vétkező, mint mindenki más. Hisz vannak még nála is nagyobb bűnösök és bűnözők, és Én szeretem őket és gyermekeimmé szeretném tenni őket. De tudnia kell, hogy ő érte is elfolyattam a véremet és őt is megváltottam. Csak el kell fogadnia maga számára az Én Megváltási Művemet és dolgoznia kell a lelkén, hogy megtisztuljon a bűneitől. Fel kell ismernie, hogy szeretem őt és magamhoz szeretném húzni, de neki is akarnia kell ezt. Úgymond erőteljesen magához kell rántania a szeretetemet és ez kizárólag az Irántam tanúsított szeretet és a Belém vetett bizalom által megy. És ezt a szeretet csak úgy éri el, ha teljes szívből megbocsájt szüleinek, mert az igazi szeretet megbocsájt, ez a lénye. Hinni könnyű, megbízni viszont nehéz. Bizalom a Velem fenntartott kapcsolat alapja. Csakis ezáltal tud létrejönni Velem egy bensős kapcsolat. És akkor ő benne is növekszik az Irántam érzett igazi szeretet.

Bővebben…

Az anyagi univerzumok megteremtésekor minden lehetőségem adott volt fejlődéseire és szerkezeteire nézve, mert még nem léteztek alakzatok, minden áramló mozgásban volt. Valami teljesen új megteremtésén voltam. Sok különböző ötletem és elképzelésem volt. Itt egy tervező vagy egy fejlesztő tudna leginkább megérteni.

 

Végül egy magában zárt alakzat mellett döntöttem és benne végül is az önmagában tökéletes gömbforma mellett. Ez alapján gömbalakot kapott minden nap és bolygó, melyek betelítették az univerzumokat. Amit tettem, ahhoz mindenhez hozzárendeltem egy szellemi jelentőséget, így a napokhoz és a bolygókhoz is. A nap a ti emberek iránti szeretetemet jellemzi és a hit a felétek irányuló kisugárzásomat. A megvilágított hold és a bolygók a bennetek lévő jót is igazit jelenti, ami a fény alatt kerül felszínre.

 

E fény csak akkor tud elérni titeket, ha nem vonul közéje felhő.

 

Így Én, Jézus Krisztus vagyok a nap, a számotokra láthatóvá vált feltámadási testben, ami megvilágítja az eget és vele együtt mindent, ami égi. Ez a nap sohasem veszít fényerejéből és sohasem alszik ki. Kivilágít mindent, ami a sötétségben van.

Bővebben…

BD – 1949.12.20.
4800. – A kegyelmi időszak vége … Komoly figyelmeztetés …

 

Hamarosan vége a kegyelemben gazdag időnek, és az emberek nem változnak. Ellenkeznek minden sorscsapással, ami felismerést hozhatna számukra, nem vesznek igénybe segítséget Isten részéről, mert nem hisznek Ő benne. Sötétségben járnak és félnek a fénytől, és egy szörnyűséges vég vár rájuk Isten örökkévaló Üdvözülési Terve szerint. És ez a vég hamarosan eljön. Bármibe is kezdenek az emberek, hogy jólétbe kerüljenek, mindezt mindhiába teszik, és az embereknek nem lesz belőle hasznuk, mivel kizárólag földi az igyekvésük és törekvésük, de minden ami földi az mulandó, és maga a Föld is változásokon fog keresztülmenni külső alakját nézve, ami szükségelteti az anyag felbomlását.

 

Így el fog múlni az anyag, ami az embert körülveszi, és csak az fog megmaradni, amit az emberek maguknak szellemileg teremtettek és eltulajdonítottak. És ez legtöbb embernél igen csak kevéske lesz. Újra és újra fel lesz hívva a figyelmük a végre, a földi dolgok mulandóságára, újra és újra olyan helyzetekbe kerülnek, ahol könnyedén esik nekik a szellemibe való lépés megtétele … ahol imádkozásra kényszerülnek, Annak a felhívására, Aki a Teremtőjük és Fenntartójuk; de csak ritkán használják fel az alkalmat szellemi javak gyűjtésére. Így egyre komolyabbnak kell lenniük az intéseknek és figyelmeztetéseknek, egyre erősebb eszközöket kell bevetni az emberek elgondolkodtatására, a földi (dolgok) mulandóságának szem előtt tartására.

 

És ezért fog a Föld megélni egy színjátékot, ami bár alkalmas lenne észhez téríteni az embereket, hacsak fentről jövő jelnek ismernék fel azt. De csak kevesen ismerik fel azt annak, ami … Isten utolsó intő és figyelemfelkeltő hívásának, mielőtt a Föld megéli a pusztító műveletet, melyből aztán létrejön az új Föld. Ezelőtt jelentkezni fog az Isten és ad egy utolsó jelzést, és aki felfigyel rá, az még megmentheti lelkét az örök halál elől.

Bővebben…

BD – 1949.12.06.
4793. – Földi javak összebomlása … Hatalmas lépték a vég felé …

 

Hatalmas léptékkel közeledik a vég, és ha tudnátok, mennyire közel van, akkor felhasználnátok minden időtöket lelketek javára, mármint ha hisztek egyáltalán a lélek halál utáni életében. De még mindig a világ felé fordítjátok szemeteket, azaz minden ami világi (dolog) az foglalkoztatja érzékeiteket, és gondoskodtok testi jólétetekről, pedig a lelketeknek sokkal inkább szüksége lenne rá. Még nem igazán hisztek a végben, és ez az, ami gyengíti a szellemi igyekezeteteket. Még kételkedtek szavaim igazságában, és épp ezért nem vagytok igazán alkalmasok szavam terjesztésére, mind ameddig még rabul tart titeket a világ.

 

A világ javai azonban nem tartósak … E szavakat engedjétek átjárni értelmeteken, mert eléggé hamarosan elnyeritek az igazolását, igen hamar megélitek majd a földi javak összebomlását és felismeritek, mennyire semmitérő a világ, mégannyira is örvendjen vagyonának a világ embere. Ti azonban, kik az Én szolgálóim akartok lenni, oldozzátok fel magatokat szívetekben mindattól, ami a világoz tartozik. Egyre inkább csak felfelé irányítsátok tekinteteket, és kívánjátok a szellemi javakat, mert csakis ezek tartósak, és aki szellemi javakat birtokol, annak nem kell félnie a földi összebomlástól. Őtőle nem lehet elvenni a gazdagságát, habár földileg mindent elveszít.

 

Ezért keressétek a szellemi gazdagság növelését, ne aggódjatok földi igények miatt, kezdjétek a napot Én reám irányuló gondolattal, és így is zárjátok le, és tartsatok gyakrabban párbeszédet Én velem, Aki ki tudok osztani nektek szellemi gazdagságot és fenntartom földi életeteket is. Mennyi aggodalmatok szükségtelen, melyeket megszüntethetem és meg is akarom szüntetni őket, ha csak hisztek a szeretetemben. Meg fogom adni nektek az igazolást afelől, amit bejelentek nektek, és akkor vissza fogtok gondolni a szükségtelen lehetőségekre, melyeket hagytatok elmúlni, mert gyenge a hitetek. Csakis a lelketekről gondoskodjatok, és tegyétek magatokat ezáltal az Én védelmezetteimmé, kiknek testi gondjait átveszem.

Bővebben…

Kedves testvérek, az Atya közli velem, hogy sok gyermeke nem igazán hisz lelki-szellemi teljesedésében ill. újjászületésében és ezzel akadályt emeltek az isteni szellemmel szemben. Emellett olyannyira fontos elmozdíthatatlan valóságnak elhinni Jézus szavait, hogy valósággá válhassanak bennünk és ezzel isteni alakot vehessünk fel, hogy lehívhassunk minden képességet és adottságot földi ittlétünkbe, amiket az Atya szívünkbe fektetett.

Jézus így szól: „Gyermekeim, ahogyan 2000 évvel ezelőtt szóltam a jó szándékú emberekhez, úgy szólok most is: Parancsolataim teljesítésében rejlik az Isten Szellemébe való beszületés, a Velem való egyesülés. A szellemi újjászületésről szóló tanításom számotokra és azok számára, akik keresnek Engem a szívükben, így hangzik néhány szóban kifejtve:

Higgyetek az egyedüli igaz Istenben Jézus Krisztusban. Szeressetek Engem minden lelki erőtökkel és ebből eredően embertársaitokat is. Ne tegyetek velük semmi olyat, amit nem szeretnétek, hogy veletek megtegyenek és tegyétek velük azt, amit szeretnétek, hogy veletek megtegyenek. Legyetek szabad kezűek a szegényekhez és támogassátok őket lehetőségetek és erőtök mind anyagiban, mind szellemiben. Éljetek a világban, de azon tudatban éljetek, hogy csak egy rövid ideig tartózkodtok itt és hogy az igazi hazátok a szellem hazája. E világ kényelmeit fogadjátok mint ajándékot az Én kezemből, de adjátok tovább, ha ínséggel és szűkösséggel találkoztok. Éljetek abban a tudatban, hogy a ti életetek az Én szívemből származik, és hogy Nélkülem el vagytok veszve, de mindent elfogtok nyerni Én velem. Fordítsátok Hozzám gondolataitokat újra és újra, naponta, óránként, percenként, és akkor nyilvánvalóvá válok bennetek és ti Én bennem.

Bővebben…

BD – 1949.11.07.
4775. – Az igazság szellemének hangja … Jézus Krisztus tanítása … Belső hang …

 

Amit közöl veletek a Szellem hangja, az elismerendő szellemi igazságnak, mert a szellem nem téved, hanem Isten részeként tud mindenről és a lélekkel is közli, amit hasznosként tudnia kell. Ha engeditek megszólalni bennetek a Szellem hangját, úgy akkor magát Isten halljátok, de ezt meg kell előznie, hogy kívánjátok meghallani az Istent. Egyedül az Isten iránti vágyódás dönt arról, hogy meghallhatjátok-e a hangját. De az Isten szereti gyermekeit és az Ő gyermeke az, aki kívánkozik Ő utána, így hát azoknak is meg fog nyilvánulni, akik hallani akarják. Na most egy ember, aki komolyan veszi az igazságot, az valóban nemhiába kéri az Istent … Az ő számára megnyilvánul az Isten, de különféleképpen, mert gyakran hiányzik az embereknek a tudás és a hit afelől, hogy maga az Isten szól az emberekhez.

 

És ezért nem fülelnek befelé az Ő hangjára, és így az Isten más módon juttatja el hozzájuk a szavát, hogy az ember részesüljön az igazságban, ami állandó jellegű az Ő szavában. De csakis az Ő szavában keressétek ti emberek az igazságot. Amit Jézus földi jelenléte idejében tanított, arra figyeljetek és fogadjátok el Isten szavának, mert Jézuson keresztül Isten hangja szólt, Ő benne Isten Szelleme hatott, és ezért mindaz amit tanított, a legtisztább igazság volt. Épp ezért tartsátok magatokat mindig is az Ő szent szavához, vegyétek fel azt szívetekben mint Isten szavát, melyen keresztül el akar vezetni titeket az igazságba, ha komolyan kéritek Tőle az igazságot.

Bővebben…

BD – 1949.11.06.
4774. – Ezen időkorszak jelentősége … Krisztus földi megtestesülése …

 

Véget ér most egy időszak, melynek legnagyobb jelentősége van, ami a bűnözönnel vette kezdetét és úgymond egyedi. Mert ezen korszakban maga az Isten szállt le a Földre, hogy felmutasson az embereknek egy járható utat, mert kudarcot vallottak, mert nem volt tudatos számukra emberként földi útjuk jelentősége és ez céltalanná tette őket, ami nagyon is sikeres lehetett … mert nem használták földi életüket lelkük felfelé ívelő fejlődésére. Az Isten maga megtestesült emberként a Földön ezen időkorszakban, húst öltött Magára és emberként élt az emberek között.

 

Ami addig az embereknek nem sikerült, az Ő neki sikerült, mégpedig hogy emberként megvált minden emberitől és Isten felé igyekezett szabad akaratból. Hamis feltevés, hogy a Jézusban, mint emberben lévő isteni megvédte volna Őt emberi gyengéktől és emberi érzelmektől; pont ellentétben, különösképp meg kellett küzdenie ellene és mégis győzelmet aratott, mert erőt adott Neki a szeretet és mivel különösképpen erős volt az akarata a szeretet által.

 

Tehát bizonyítékkal szolgált az embereknek, hogy lehetséges a szeretet által egy Istenhez hasonló lénnyé kifejlődni, ami minden egyes ember feladata, szóval ami a földi élet tulajdonképpeni célja és értelme. Emberként hozta meg a bizonyítékot és az Istenség összekapcsolódott Vele, mert Jézus emberként átalakult szeretetté. Ezen esemény isteni határozatra ebben az időkorszakban történt meg, és részt vett benne az egész világmindenség … Az Isten e földi emberré válása előtt és után az emberek részesei a Megváltási Művelet irgalmainak, amit Jézus emberként teljesített minden lény számára az egész örökkévalóságban.

Bővebben…

BD – 1949.10.26.
4765. – Utalás a végre és figyelmeztetés a lélek felőli gondoskodásra …

 

Minden a végre utal … Nézzetek körül, és ne essetek tévedésbe, amint úgy vélitek földileg a magasba emelkedtek és azt hiszitek túl vagytok már a vészidőn. Csak most kezdődik, és amit megéltek majd, az minden eddigin túl fog szárnyalni. Ügyeljetek az idő jeleire, és vessétek össze azokat azzal, amit Én bejelentettem nektek. Nem akarjátok elhinni, hogy eljött az végső idő, és épp ezért nem veszitek figyelembe a bejelentéseimet sem. És mégse lesztek megkímélve, hanem tanúi lesztek szavam igazságának. Na most sokkal többet nyernétek, ha hinnétek és felismernétek nyilvánvaló tevékenykedésemet.

 

Sokat nyertek majd lelketek számára, mert akkor megerősödik a hitetek és segít nektek abban is, hogy átvészeljétek a nehéz időt. Elfog jönni az a nap, amit előre meghatároztam örökkévalóság óta. De nem akarom, hogy figyelmeztetés nélkül éljétek meg ezt a napot, és ezért szóban jövök el hozzátok újra és újra és felhívom a figyelmeteket élethelyzetetek hatalmas átváltozására. Föld tekintetben nem tudtok semmit sem kedvezőbbé tenni, nem tudtok előre gondoskodni, menekülni sem tudtok, se biztonságba vinni vagyonotokat … csak a lelketekről tudtok gondoskodni, hogy felkészülve élje meg ezt a napot.

 

Akkor minden ínség ellenére védelmem alatt álltok atyai szívemen, és mellettetek állok földi tekintetben is. Épp ezért ne törekedjetek a még fennmaradó rövid időben arra, hogy földi jobbulást teremtsetek, mert semmi más nem fog megmaradni nektek, mint amit Én meghagyok nektek és ami hozzátok kerül, mint ahogy csak az Enyéim vagytok akaratotok által. Ne gyarapítsátok földi vagyonotokat, csak a lelketek gazdagságát … Adakozzatok ételt is italt, és tegyétek őket ezáltal erőssé és éretté az eljövendőre.

Bővebben…

BD – 1949.11.02.
4771. – Isten eszközei … Követelmények … Hozzáállás a világhoz … Szellemi ellenőrök …

 

Akik szolgálóimnak nevezik magukat a Földön, azok valójában nem állnak mindig az Én szolgálatomban, habár szolgálóimnak adják ki magukat anélkül, hogy utasítást kaptak volna Tőlem, és érthető módon nem azt a munkát végzik, ami fontos lenne a tébolyogó lelkek megmentésére … nem tudnak terjeszteni igazságot és nem tudnak felvilágosítást adni az embereknek, ők nem alkalmas tanítók, mert ők se lettek tanítva rendesen és most is csak azt tudják továbbadni, ami tudásuknak megfelelő. Ez a tudás azonban nem az igazi, érinthetetlen szellemi érték, amit tanítottam emberként a Földön, hanem ez már sok változtatáson ment keresztül és már valóban nem járul hozzá az ember magasokba ívelő fejlődéséhez, ami földi életének rendeltetése.

 

De az az Én akaratom, hogy az embereknek kinyilatkoztatásra kerüljön az igazság, és ezért Én magam jövök el az Enyéimhez és kinyilatkozom nekik, és ezt egy olyan módon, hogy nem állhat fent kétség, hogy maga az Isten oktat titeket embereket … Ennek ellenére követelményeket állítok fel, melyeket teljesíteni kell, ha az ember észlelni akarja a kinyilatkoztatásaimat és tovább akarja adni azokat az embertársainak. Ezen követelmények egyike a teljes elzárkózás a világtól és a szívbéli hangra való fülelés. Csak miután a világ teljes egészében háttérbe vonul, akkor tudok megnyilatkozni az embernek szívén keresztül.

 

A világtól való elzárkózás viszont azt jelenti, hogy az ember nem ápol világi gondolatokat, imabeli Reám való bensős kapcsolódás után csakis arra fülel, mit akarok közölni vele tanítójaként. Ezt a követelményt azonban csak kevés ember teljesíti. Még túlságosan lenyűgözi őket a világ, és ezért mindenből kiveszik a részüket, ami csak történik a világban, ami miatt földi gondolatok furakodnak a közlésekbe, nem azért, mert elvonom tőle a védelmemet, hanem mert nem kényszerítem rá őt, mivel minden szellemi közlés a szabad akarat műveletét jelenti, habár megragadom a Felém irányult akaratot és megvédem az embert a mélyekbe történő elmerüléstől.

Bővebben…

BD – 1949.09.10.
4735. – A végidő jelei …

 

Figyeljetek oda az idő jeleire. Nézzetek körül a szellem szemeivel, és fel fogjátok ismerni, mely órában éltek, fel fogjátok ismerni, hogy közeleg az éj és már csak kevés perc maradt a fényből, míg beköszönt az éj. Minden közelgő összebomlásra utal, a szeretet kihűl az emberek között, és csak kevesen szolgálnak felebarátjuknak önérdek nélkül. Figyeljétek meg, milyen ritkán lelhető fel az igazság az emberek között, mennyire vakon járkálnak azon sors tudta nélkül, mely felé haladnak, ha nem változnak meg.

 

Ismerjétek fel mindezen jelek által, hogy sok ember éltórája lejárt, ismerjétek fel, hogy közel a vég. Nem tudok nektek más időbetájolást adni a végről, magatoknak kell szemmel követnetek a körülöttetek zajló tevékenykedést és hajszát, hogy megtudjátok, mikor hajlik végére a nap. Felhívom rá a figyelmeteket, mert nem akarom, hogy meglepetéssel érjen titeket és áldozatául essetek az utolsó időnek, mert meg kell mondani nektek, hogy nem szabad hagynotok megtéveszteni magatokat egyesek látszólagos életviteljavulása által; meg kell mondani nektek, hogy világi tekintetben nem áll fenn indok változásra, hogy hirtelen viszont ilyen fog létrejönni és akkor eljött az Én beavatkozásom órája, amit állandóan bejelentettem.

 

Figyeljetek oda mindenre, ami történik körülöttetek, és annál hamarabb felismeritek, mely időben éltek. Csak nehogy elveszítsétek a Belém és szeretetembe vetett hitet, mert minden, amit teszek és engedek, annak a ti lélekbeli fejlődésetek a célja, tűnjön az mégoly szörnyűségesnek is és nem birtok benne felismerni Engem. Az Enyéim biztonságban vélhetik magukat védelmem alatt, bizalommal várhatják a segítségemet minden földi és szellemi bajban; az Enyéimnek semmitől sem kell félniük, jöjjön bármi, ha szemüket felemelik Én hozzám, tehát állandó jelleggel kapcsolatban maradnak Velem gondolatban és tettük által.

Bővebben…