BD – 1952.08.04.
5456. – Egyedüli-üdvözítő egyház …

 

Nem létezik egyedüli-üdvözítő egyház, ha ezalatt egy szervezet értendő. De ha valaki az Általam e Földön alapított egyházhoz tartozik, az meg is fog üdvözülni, mivel már ez maga garantálja neki az örök üdvösséget, hogy ő az Én egyházam egyik láncszemét képezi, tehát hogy abban a hitben él, ami élővé vált a szeretet által. Nem az „egyház“ biztosítja az embereknek az üdvösséget, hanem a hit és a szeretet … melyek akár teljes egészében hiányozhatnak egy egyházhoz való hozzátartozásból, melyet emberek hívtak életre és állítólag Általam lett alapítva „egyedüli-üdvözítő“-ként. Valóban születhetnek bármely egyházban vagy hitbéli irányzatban igazi tagjai az Én egyházamnak, mert csakis a hit és a szeretet határozza meg ezt; azonban soha nem tartozhat ezen egyházamhoz olyan ember, aki nem hordozója ezen jelölőknek … Mint ami az Én szellemi tevékenységem, aminek a hit és a szeretet szolgál alapjául.

 

Az Én birodalmam nem e világról való, és eszerint hangoztak el szavaim ezen világ emberei felé, de szellemi értelmük volt, mert hivatottak voltak szellemi birodalmam megalapításának elősegítésére, adva voltak azon birodalomra nézve, ami ezen világon kívül áll fenn, ami örökkön nem múlik el. Amit kértem az emberektől, az egy örök életet biztosított volna számukra a szellemi birodalomban, teljesíteniük kellett volna a Földön a kéréseimet, de nem földi tettekkel, melyeknél a lélek részvétel nélkül maradhatott … hanem a léleknek kell teljesítenie az Én akaratomat … Egyedül neki kell útra vinnie az átalakulását. És ha őszintén törekszik erre, akkor már tagja az egyházamnak, mert akkor már hittel is rendelkezik az ember, és ami bensőleg hajtja őt szorgos igyekezetre, ez az Én szellemem, a hangom, melyet észlel és amit igyekszik követni. És ezen szellemi tevékenység bizonyítja az egyházamhoz való hozzátartozást … ami aztán üdvözít is …

Bővebben…

BD – 1952.09.06.
5481. – Isten… Atya …

 

Ne hagyjátok, hogy a távoli Istenetek legyek, Akit csak bizonyos időkben hívtok fel segítségért, mint ahogy azt ember által meghozott előírások követelik, hanem minden időben hívjatok Engem magatokhoz, engedjetek mindig közeletekben lenni … lássátok Bennem az Atyát, Aki bensős szeretettel kívánkozik gyermekei után, és beszéljetek Hozzám úgy, mint ahogy egy gyermek beszél az az apjához … félelem nélkül, megbízóan és egyszerűen, hogy megörüljön szívem gyermekei hebegésén.

 

Ha egyszer majd ti emberek Engem nem a távolban fogtok keresni, ha egyszer megérzitek közelségemet, akkorra helyre állt a helyes kötődés Hozzám, ami aztán maga után vonja következményeit … szeretetem reátok kiható hatását, kik gyermekeim vagytok és akik felhasználhatjátok gyermekiségeteket. Azután már nem fogtok magányosan vándorolni a Földön, azután a leghűebb barát és segítő áll mellettetek, azután megtanultok helyes jó módon gondolkozni és földi életeteket jó módon felhasználni, mert most utasításokat adhatok nektek, melyeket gondolatban felvesztek és aszerint is cselekszetek, mivel egy jó gyermek úgy cselekszik, ahogy azt az apja kéri tőle …

 

Ismerjétek meg Bennem az apát … Mert azt akarom, hogy szeressetek Engem, nem hogy csak féltek Tőlem, mint Istentől … És akkor az imátok is olyan lesz, hogy azt meghallgathatom, mivel szeretet és hit fejeződik ki általa. De Istenhez nem beszéltek olyan bensősen és bizalomteljesen, mint ahogy az Atyához beszélhettek. Akkor csak is úgy beszéltek, ahogyan azt hagyomány szerint megtanultátok, ahogy azt az egyházi hitetek előírja, és csak egy forma maradhat meg így könnyen, egy olyan ima, mely nem szellemben és igazságban lesz felküldve Hozzám.

Bővebben…

BD – 1952.09.05.
5480. – Nézd, nálatok vagyok minden nap …

 

Nézd, veletek vagyok minden nap a világ végéig … Nem hagylak egyedül titeket embereket, mert tudom, hogy akkor elvesznétek, mivel egyedül képtelenek vagytok teljesíteni földi feladatotokat … Leereszkedtem Földre, mert tudtam ezt az örökkévalóság óta, hogy védtelenül kiszolgáltatottjai voltatok annak, kinek az akarata életre hívott titeket az isteni erő felhasználásával és mert segíteni akartam nektek a szolgaság ellen. Újra felemelkedtem a mennybe, távoznom kellett közületek emberként, nem maradhattam örökkön köztetek emberek között testben, de megígértem nektek a szellememet, ki köztetek marad aztán a világ végéig …

 

Testileg bár nem vagyok már köztetek, de szellemileg szüntelenül és állandóan, úgy hogy soha nem kell elhagyatottnak éreznetek magatokat Ő általa, Aki valóban segítőtök lehet minden bajban. Hívjatok fel Engem, mire fel tudatosan védelmem alá vonultok, és állandó jelleggel maradjon bennetek tudatos a jelenlétem, és urai lesztek minden földi és szellemi vészhelyzetnek, mivel akkor azt Velem együtt teszitek, és Én kísérni akarom minden lépéseteket, sosem vagytok egyedül … feltéve, hogy nem akartok egyedül maradni, és teljesen a ti döntésetekre van bízva, kihez akartok csatlakozni, Hozzám vagy az ellenfelemhez …

Bővebben…

BD – 1952.08.25.
5471. – A napok lerövidítése … Nem hátrány az emberek számára …

 

Az emberek szellemi fejlődése csupán legkisebb mértékben halad előre, egy rémisztő állapot következett be, csak kevés ember növeli érettségi fokát, a többség viszont megmarad mindig ugyanazon fokon, láthatóan lefelé irányuló eltérésekkel. És ha nem lett volna az üdvösségi tervben örökségtől fogva meghatározva e Földnek a vége, az a még a magasabb érettségi fokkal rendelkező embereket is újra visszadobná a mélybe. Isten viszont lerövidítette a napokat a kiválasztottak végett … Már nem lehet visszatartani a teljes bomlást és az Istentől való eltávolodást, épp ezért a napok lerövidítése már nem jelent hátrányt a bukott emberiség számára, sőt még megmentést jelent az önmagukért-nehézkesen-kiállóknak, akiknek ijesztően küzdeniük kell, hogy ellenállást tanúsítsanak az alulról jövő megrohamozással szemben.

 

Az emberiség a vége felé halad, mert ezt önmaga gyorsítja fel, mert le lesznek rövidítve a napok a hívők megmentése végett; csak a véget gyorsítja fel, mert világosan felismerhető, hogy nincs már menekülés az emberek számára, és ezért ezeknek nem lesznek lerövidítve a napok, mivel még üdvözültek lehetnek … Véglegesen döntöttek Isten ellensége mellett, és ezért már csak az Ő gyermekei lesznek megsegítve, hogy helyt álljanak e Föld utolsó nyomoridején. És így el fog jönni a megmentés Isten ezen gyermekei számára hirtelen és váratlanul… még mielőtt meginognának, mert a Sátán nem hagyja abba, míg le nem lesz kötözve …

Bővebben…

BD – 1952.07.29.
5451. – Kegyelmi idő … Komoly figyelmeztetés a végre …

 

Hamarosan elmúlik a kegyelmi idő … mert a leghosszabb idő is véget ér egyszer, és valóban türelmem volt veletek emberekkel és újra és újra jóváhagytam nektek egy határidőszakot, hogy megmentsem a pusztulástól azt, aki felhasználja ezt a határidőt lelkének üdvösségére. És ezen kevesek miatt nem jön el a vég előbb, mint ahogy az meg lett határozva az örökkévalóság óta, habár az emberiség szellemi állapota már rég elért egy olyan szintet, ami igazolná a Föld elpusztítását ill. feloszlatását. De mindaddig, míg egyetlen lélek is van, mely javulásra képes, addig van irgalmam és türelmem és késleltetem az ítéletet, amit próféták és látók bejelentettek nektek embereknek. És mégis véget ér egyszer a leghosszabb idő is … és terv szerint teljesedik minden örökkévalóságtól fogva, ami meg lett hirdetve nektek.

 

Bár állandóan és szüntelen intézem felétek intő szavaimat, nem hiszitek el … és nem tesztek semmit szellemi állapotok javítása végett … És hirtelen és váratlanul fog bekövetkezni, ami nektek embereknek, kik nem hallotok, a véget jelenti, egy olyan véget, ami alól nem vonhatjátok ki magatokat, de ami igenis fájdalmasan fog érinteni benneteket. Mert ez nem a létezésetek vége, de a tovább lét számotokra, kik hitetlenek vagytok, az egy szenvedéssel teli lesz és végtelenül hosszasan tartó, míg újra el nem éritek azt a szintet, ahol már most álltatok, amikor emberként elkezdtétek földi életeteket.

Bővebben…

BD – 1952.07.01.
5426. – Nagy nyomor a végidőben …

 

Meg kell járnotok a nyomor útját a vég előtti utolsó időben, mivel már csak kevés időtök marad mindannyiótoknak és mindenféleképpen elő kell segíteni fejlődéseteket. Aki teljes odaadással dolgozik önmagán, teljes szorgalommal, szeretetből Én irántam, az elviselhetőnek fogja érezni a végidők szörnyűségeit is, mivel szokatlan erőt áramoltatok ő feléje, és biztonságban, hitének erősségében fogja végigjárni életútját, anélkül, hogy kárt szenvedne a lelke.

 

De mennyien járkálnak közömbösen és nem gondolnak se a végre, se a szellemi éretlenségükre. Mégsem akarom őket veszni hagyni, és épp ezért sok szenvedés fogja érni ezen embereket, megadva nekik a lehetőséget, hogy salaktalanítsák magukat és elérjenek egy bizonyos érettségi szintet, hogy belépést találjanak a szellemi birodalomba, amint végződik életük. De ezek aligha fogják elérni azt a hiterősséget, ami szükséges az új Föld paradicsomában folytatott élethez.

Bővebben…

BD – 1964.09.21.
8857. – Izrael … (A név jelentése)

 

Minden kérdést megválaszolok nektek, ha abból hasznot tudtok húzni lelketek számára … Viszont elősegíti lelketek érését, amiről tudásban részesültök válaszképp, és annak felismerésetek kiegészítését kell képeznie, egy hiányt kell pótolnia tudásotokban … tehát nem csupán kíváncsiságotokat csillapíthatja, azaz nem lehet világi kérdés.

 

Gondolatmenetetek arra irányulva helyes, hogy minden névnek megvan a jelentése, de ti nem vagytok képesek ennek a felkutatására, főleg akkor nem, ha egy saját nevet hoztok kapcsolatba egy nép nevével, melynek Én magam adtam ezt a nevet. Aztán legelőbb tudomást kell szereznetek róla, hogy Én mit fektettem bele ezen névbe … hogy kiszemeztem egy népet, hogy bemutatkozhassak a világnak ezen népen belül Istenükként és Teremtőjükként … hogy kiszemeztem ezt a népet, hogy megtestesüljek közöttük … hogy Izrael népéről beszélek, azon népről, mely csak egy Istent fogadott el, és Én emiatt választottam ittlétemet közöttük.

 

Nem azokról beszéltem, akik számára nem voltam a Megváltó Jézus Krisztus … hanem azokról beszéltem hozzájuk, akik elismertek Engem, tehát akik igazi Izraelitáknak nevezhették magukat, mivel Én egy igazi Izraelita voltam és jogosan vehettem fel ezt a nevet, mert Dávid törzséből származtam, azok Ősatyjától, akik hittek Bennem és követtek Engem. Habár mindegyikük zsidónak nevezte magát, de többé-kevésbé hitetlenek voltak, hitük … mivel nem volt bennük szeretet … nem volt élő, és habár tanították az egy „Isten“ hitet templomaikban, de ők maguk hit nélküliek voltak …

Bővebben…

BD – 1952.06.27.
5422. – A szőlőhegyi munka fontosabb a földi tevékenységnél …

 

Semmi se tartson vissza titeket az Értem tett tevékenységtől, ha önszántatokból ajánlották fel magatokat Nekem szolgálatra. Ha egyszer elfogadtalak titeket, azon esetben tevékenységetek is reátok szabott, olyan feladatokat kaptatok, melyeket teljesítenetek kell, és szolgálóimként jó munkát kell végeznetek, szorgosan kell tevékenykednetek tébolyogó lelkek megváltásában, akik nagy bajban vannak és állandó megsegítésre van szükségük. Ez az Értem és birodalmamért végzett munka minden más munka elé helyezendő, és Én meg fogom áldani szolgálati készségeteket.

 

Természetesen teljesíthetitek földi kötelességeteket is, és Én magam fogok nektek segíteni, ha a szellemi munkát helyezitek eléje, mert az sokkal fontosabb, és mivel önkéntesen végzendő, emiatt nem sok ember található, aki elvégezné. Amit Értem és birodalmamért tesztek, az soha sem fogja károtokat okozni földileg, mert Én gondoskodok róla, hogy áldott legyen a munkátok, hogy földileg is elvégezzétek, amire szükségetek van, hogy teljesítsétek azon követelményeket is, amiket földileg állítanak felétek. Azonban ne értékeljétek túl magasra a földi életet …

Bővebben…

BD – 1952.06.22.
5418. – Ellenállás az igazsággal szemben …

 

Nem ismeritek azt az ellenállást, amit az emberek tanúsítanak Velem szemben; nem tudjátok, mennyire védekeznek az igazság elfogadása ellen; és emiatt azt sem tudjátok, mennyire nehéz kiszabadítani az embereket elvakultságukból szabad akaratuk tisztelete mellett, lággyá és engedelmessé tenni őket és megtörni merev érzéküket, úgy hogy elsőnek készen álljanak meghallgatni, amit közül velük a szeretetem. Egyszer majd viszont eljön az óra, ahol mindenki el fog gondolkodni és emlékezni is fog azon szellemi juttatásokra, melyeknek részese volt életében …

 

Mindenki számára eljön egyszer az óra, és hogy ez még a Földön bekövetkezzen, azt mindenki legmélyebb szívből kérje, mindenki könyörögjön Hozzám az igazságért, szellemének megvilágosodásáért még ezen a Földön. És akkor fel is fogja ismerni az irgalmas szeretetemet, ami arra ösztönzött Engem, hogy újra és újra elvigyem neki az igazságot, és minden egyes óra után bánkódni fog megbánással telve, amit nem használt fel, mert visszautasította, amit felajánlottam neki …

 

Az Én tervem viszont meghatározott … felhangoztatni egy ébresztő hívást olyan hangerővel, ami felfigyelteti azokat, akik sötétségben járnak … Mindig csak úgy tudok ráhatni az emberekre, hogy elgondolkodásra ösztönzöm őket; aki azonban közömbösen él és gondolatoktól és aggályoktól mentesen elfogadja és képviseli a tévedést, azt olyan helyzetbe kell majd hozni, ahol felpezsdítik gondolatait a szokatlan történések, melyekkel nem tud nem foglalkozni, hanem melyekhez állást kell foglalnia. Minden gondolkodó ember meg lesz érintve beavatkozásom által, főleg azok az emberek, akik önmagukat érintettnek érzik, akiket egy szokatlan beavatkozás közvetlen érint.

Bővebben…

BD – 1952.06.16.
5414. – Kezdetben volt a Szó …

 

Kezdetben volt a Szó … és lesz is mind az örökkévalóságig, mert a Szó Én magam vagyok, Én, Aki kezdet és vég nélkül vagyok és mégis kimondtam a Szót mindannak a kezdetén, amit kihelyeztem Magamból, amiben megnyilvánult az erőm. Azért, amit megteremtettem, felharsant a Szavam, azaz érzékelte magában beszédemet, felismerte önmaga gondolkodási képességét, társalogni tudott a vele azonosan teremtettel, és azt, ami gondolatként élénké vált benne, az Én Szavam volt, akaratom, tudásom és szeretetem átvitele lénybelire, ami Bennem vette kezdetét …

 

Én már az örökkévalóság óta voltam, Számomra nem létezett korlátoltság, elképzelhetetlen fény és erő áramlott ki Belőlem, de Szavam, gondolatbőségem megnyilvánulása, nem talált visszhangra, mert Rajtam kívül nem volt semmi lénybeli, ami képes volt felvenni a Belőlem kiáradót, ami egyidőben visszhangot képzett volna Szavamnak, ami viszont mégse lehetett volna más, mint amilyen Én voltam, mert másképp nem lett volna képes elviselni a Belőlem kisugárzott szeretet-parázst.

 

Tehát egy Velem egyforma lény teremtésének műve az ős-lényemnek megfelelő igénye volt, mivel a szeretet, lényem megtestesítője, adni akart, boldogítani, oda akarta ajándékozni a benne lakozó erőt. És emiatt edényt teremtett magának a szeretet, amibe bele tudott folyni … Szeretetem teremtett egy lényt, vele azonos tökéletességben, és most kinyilvánítottam Magam, miként átvittem ezen lényre akaratomat, gondolkodásomat és szeretetemet, és az átvitele annak, aminek Bennem volt az eredete, az volt „a Szavam …“ Én magam vonultam bele ezen Általam megteremtett lénybe, és e lény tudott már Hozzám hasonlóan gondolkodni, akarni és cselekedni, mivel Szavam tanította, mert az Én lényem önmagára talált az Általam megteremtett lényben.

Bővebben…