BD – 1963.12.13.
8698. – Felvilágosítás UFÓ-król …

 

Az isteni kinyilatkoztatásaim által fény ajándékában részesültök minden területen, nem marad számotokra megválaszolatlan kérdés, amit teljes bizalommal hoztok el Elém, hogy tájékoztatást adjak nektek róla. És ezért semminek sem kell megválaszolatlanul maradnia számotokra, csak magatok kell kérdeznetek, hogy valóságosan teljes választ is kaphassatok. Újra és újra kétség száll fel bennetek, mert állítólag bizonyítani tudni vélitek az úgynevezett űrhajók létezését, (ha bizonyítható az ún. űrhajók létezése), melyek más csillagokról érkeznek a Földre …

 

Ha azonban kellő komolysággal utánajártok ezen jelenségeknek, az esetben nem fogtok tudni százszázalékos bizonyítékot találni rá, (és meg fogjátok állapítani, hogy) efféle állítások indoka mindig csak feltevés marad vagy pedig önbebeszélés (önszuggesszió), melyek alátámasztására nem lehet igazolást találni. És ennek abban rejlik a magyarázata, hogy egyszer áldozatul esnek az emberek az ellenfél működésének, aki csalás és ámítás eszközeihez nyúl és nyúlni akar a végső időben, mivel maguk az emberek azok, akik meg akarnak élni szenzációs dolgokat és semmi sem elég fantasztikus nekik … és mert teljesen zavarodott a gondolkodásuk.

 

Ha rendelkeznének szellemi felismerésekkel az emberek, akkor azt is tudnák, hogy nincsen kapcsolódási lehetőség az egyes égitestek között, hogy sohasem lesz lehetséges más égitestek lakói számára, hogy elhagyják a saját szférájukat és más égitestekhez közeledhessenek … Teljesen légből kapott állítások azok, melyeket azon emberek felvetnek, és egy ember sem fog tudni bizonyítékot felhozni arra az állítására, hogy érintkezésbe került azon csillaglakókkal …

 

De az emberek áldozatul eshetnek az ellenfél vakító műveinek, fogékonyak lehetnek saját képzeletviláguk által is megtévesztésekre, melyek az Én ellenfelemből indulnak ki, melyek viszont sohasem lehetnek anyagi állapotúak, mert az ellenfélnek hiányzik a hatalma anyagi tárgyak létrehozásához. Ahol viszont valóban anyagi dolgokról van szó, melyeket emberek észleltek, úgy annak a kiinduló pontja is az anyagi Földön van … Ezek tudósok kísérleti tárgyai azon a területen, melyek iránt fokozottabb erőfeszítések érvényesek: … alávetni a Földön kívüli légteret …

Bővebben…

BD – 1963.09.22.
8623. – Az ellenfél vakító művei …

 

Még sokszor nagy kétségekbe fogtok esni, ami majd kérdéseket vet fel bennetek, mert még nagy meglepetésekkel kell számolnotok a végidőben, amiket az ellenfelem készít elő nektek. Egyetlen eszköztől sem fog visszariadni, hogy megtévesszen titeket embereket és visszatartson titeket az igazságtól, meg fog tenni mindent, hogy eltérítse gondolataitokat a tulajdonképpeni lélekmunkátokról, és ebben agyafúrt módon fog eljárni, úgy hogy nehéz lesz sátáninak felismerni a tevékenykedését, mert mindig is fényruhában fogja magát álcázni. Színlelni fogja nektek, hogy védve lesztek, hogy a földi ínségben „odafentről“ segítséget kaptok fénylények által, más égitestek lakóitól, akik gondját viselik az embereknek. Mert ő látja a zűrzavart, ami a Földön eluralkodik, és ezt még fel is használja a saját javára: még nagyobbra emeli a zűrzavart.

 

Habár számtalan fénylény áll hivatásra készen mindenféle segítségben részesíteni benneteket embereket, szellemileg mint földileg is, de az ő tevékenységük tiszta szellemi lesz, a gondolkodásotokra fognak ráhatni, Hozzám fognak titeket terelni Jézusban, sorsotokat akképp fogják irányítani, hogy nyereséggel jöjjön ki belőle a lelketek. Jó tanácsokat fognak adni nektek gondolatokban, és minden bajotokban segítségül hívhatjátok őket, mint ahogy Velem is összeköttetésben álltok, úgy hogy megbízhatom ezen fénylényeket a ti megsegítésetekkel …

 

De mindezen támasznyújtáshoz valójában nincsen szükségetek semmiféle látható dolgokra, nem fognak közeledni felétek, miképp alakot öltenek előttetek vagy olyan tárgyakat használnának fel, amiket szemetekkel láthatnátok … Mert a fényvilág lakói, az Én birodalmam lakói, akiket megbízok a titeket érintő segítségnyújtással, azoknak nincsen szükségük látható burokra akaratuk tettre váltásához, ők szellemi lények, akik mindig is szellemileg hatnak rátok …

 

De másképpen hat reátok emberekre az Én ellenfelem, megpróbál titeket vakítani, el akarja hitetni veletek, hogy földönkívüli lények gondviseléssel fordulnak hozzátok földlakókhoz, és megbízást ad lakájainak téves fények felvillantására, mert érdekében áll visszatartani az embereket az Istenük és Teremtőjük iránti odaadástól, hogy azon lények felé forduljanak, akik ő benne bíznak és ezáltal az ő uralma alá kerülnek … És nagy lesz a hatalma a végén, amit valóban jól használ önmaga érdekében …

Bővebben…

BD – 1958.11.16.
7208. – Égitestek közti kapcsolatok …

 

Nincs olyan földi-anyagi világ, melyeknek lakói pusztán testileg el tudnák hagyni e világot életük elveszítése nélkül … teljesen mindegy, hogy a Földet vagy bármelyik más égitestet értjük ezalatt, melyek szilárd állapotú élőlényeket hordoznak, ami az égitest felépítésétől függő, azaz hozzá illeszkedik ehhez a felépítéshez. Épp ezért soha sem áll fenn a lehetősége annak, hogy az egyik égitest lakói egy másikra utazhassanak, mert ez természeti törvény szerint kikapcsol vagy azért is, mert az életkörülményeket mindig csak azon égitest nyújtja, amelynek ez a rendeltetése Isten akarata szerint … Bár léteznek szellemi kapcsolatok különféle világok között, melyek azonban mindig szellemi célokat követnek és azokban érdekeltek, de sohasem akarnak vagy tudnak tárgyias előnyt teremteni az adott égitest lakói számára, mint ahogy azt az emberek elképzelik vagy remélik maguknak.

 

Nem léteznek kapcsolatok különböző égitestek között, hacsak nem egy szellemi kapcsolat lesz felvéve szellemi teremtések lényei között, akik fényüket minden égitest felé kisugározhatják és gondolatokban a Földön élő emberekkel is kapcsolatban állnak, ha ezek akarnak egy ilyen kapcsolatot, ha megnyílnak a kisugárzásuknak. Azon lények akkor tanácsot tudnak adni földi vonatkozásban is, foglalkozhatnak akár az emberek minden földi gondjával is és befolyást gyakorolhatnak az emberekre valóban isteni értelemben … De az, hogy láthatóan megjelenjenek az emberek előtt, az megmarad kivételnek, mégpedig egészen különleges esetekben és egészen különleges alkalommal, amit azonban nem szabad általánosítani azzal, hogy egy tömeges fellépést várnának el ilyen lények által vagy akár kihirdetnének egy ilyet.

 

Figyelembe kellene venniük az embereknek, hogy a végidőkben élnek … Figyelembe kellene venniük, mit is jelent, hogy Istennek az ellenfele röviddel szabadságának befejezte előtt áll, hogy újra le lesz kötve és tudja, hogy már csak kevés idő marad számára. Elvakultságában mégis mindig azt hiszi, hogy győzedelmeskedni fog a hatalma. És ha erről tudnak az emberek, akkor sok minden megmagyarázhatóvá válik, ami szokatlanul meg fogja őket érinteni vagy rejtélyesnek fog tűnni nekik. És a tudomány sok mindenről felvilágosít …

Bővebben…

BD – 1958.11.12.
7206. – Szokatlan jelenségek …

 

Aki gondolatokban földönkívüli területekre lép, azt földönkívüli erők is fogják befolyásolni, mivel állandóan ilyen erők veszik körül. Ez azonban egy szellemi befolyásolás, mert az ember akarata által létrejön a kapcsolat e-földi és földöntúli világok között. Nektek embereknek itt most különbséget kell tennetek: az Én velem felvett kapcsolat között imában … és a szellemi világokkal létrehozott kapcsolat között azon akarat által, hogy megtudjatok valamit ezen szellemi erőktől, tehát hogy megnyíljatok azon szellemi világok befolyására.

 

Egyetlen egy efféle kapcsolat létrehozás sem marad használatlanul, teljesen mindegy, hogy Én vagy szellemi erők válaszolnak rá, mert a létrejött kapcsolatok a Földről a szellemi világ irányába igenis fontosak az ember lelkének fejlődésének tekintetében. Mivel a magában szellemileg vak ember legyen látó, és a szellemi szemeket csak a fény beáramlásával lehet megnyitni, ami vagy közvetlen Belőlem vagy akár szellemi fénylények által áramolnak az emberek felé. Így hát minden kapcsolat, ami a Földről kiindulván létrejön a szellemi világgal, örömmel fogadtatott a fénylények oldaláról, akik tudnak az emberek állapotáról a sötétségben és nagyon is szívesen fényt szeretnének eljuttatni hozzájuk az Én akaratom szerint …

 

Az Én akaratom azonban meghatározza számukra, hogy annyit osszanak szét, ami az emberek számára elviselhető. És az Én akaratom az is, ami megakadályozza őket abban, hogy a túlságosan világos fénytől kár keletkezhessen bennük, mint pl. a szemek vakítása és a felismerésre való képtelenné tétel. De az ellenfelem éppen vakító fényeket vet be, mert csökkenteni szeretné az emberek látóerejét. mert teljességében képtelenné szeretné tenni a szemet, hogy az felismerhesse a Belőlem eredő lágy fényt, ami jótékony hatással bír és tisztán és világosan felmutatja a Hozzám vezető utat. Ezért is az az ő törekvése, hogy minél több vakító fényt felvillantson az emberek összezavarására … Az a törekvése, hogy hogy elvezesse az embereket oda, ahol látszólag felismeréseket nyerhet el, ahol az ember tudást vél elérni és mégis teljesen megtévesztő szellemi javakban részesül …

Bővebben…

BD – 1958.11.10.
7205. – Szokatlan jelenségek …

 

Mindig is bízhattok benne, hogy helyes tanításban részesültök, ha közvetlen Én hozzám fordultok, hogy felvilágosítsalak benneteket. Gondolatokban is érezni fogjátok, azaz gondolkodásotok már az igazságban fog mozogni, mivel azután kerestek … Tehát helyes úton lesztek már érzetvilágotokban is, még akkor is, ha látszólag még megoldatlan gondok foglalkoztatnak titeket. Mivel ez az előjoga azoknak, akik Reám kapcsolódnak, mint az Örök Igazságra, hogy egy belső védekezést érezzenek, amint érintkeznek téves gondolathalmazzal …

 

Sokféle szokatlan jelenségekkel számolhattok a Végidőben, és ezen jelenségeket saját belátásotok szerint nekem vagy az ellenfelemnek számolhatjátok fel, aki a Végidőben éppoly szokatlansággal fog fellépni, hogy megnyerje magának az áldozatait. Nektek meg meg kell fognotok tanulni megkülönböztetni egymástól a dolgokat. És eközben nem szabad megfeledkeznetek arról, hogy a világ az ő területe és hogy eszerint a világban és világi agyafúrtsággal fog színre lépni.

 

Továbbá azt is tudnotok kell, hogy nem létezik olyan erő, melyek akadályozhatnának Engem tevékenységemben és ami megdönthetné az örökkévalóságtól meglévő üdvösségi tervemet, melyben előre foglaltatott ezen földi időszak vége … Mert Én egy olyan célt követek, ami a bukott, a mélyekben található szellemi (=anyag) megváltását szolgálja … És valóban azt is tudom, mikor jön el ennek a helyes időpontja. És egy valami bizonyos, hogy az ellenfelem tervei nem összeférőek az Enyéimmel, hogy ő nem ugyanarra a célra törekszik … tehát, hogy segítse a megbukottat … hanem sokkal inkább azon van, hogy érvénytelenítse az Én terveimet, hogy átkeresztezze őket és ezzel legyőzzön Engemet, ami azonban örökkévalóan nem fog neki sikerülni.

Bővebben…

Igen, sikerült neki! … Sikerült neki! …

 

Végre kezded felfogni szívedben, hogy milyen jelentőséggel bír „Jézus“ neve és hogy mit is jelent tulajdonképpen a „Jézus“ név. Szívedben, azaz a legmélyebb mélyekben kezded felfogni, érzed. Megmozgatja szívedet. Szíved remegni kezd, amint e névre gondolsz vagy amikor kimondod.

 

Habár gyermekkorod óta magadban hordozod e nevet – szünetekkel – és ujjongtál érte, még fel is tettél Rólam egy nagy felbontású képet nappalid központi falára és kiállsz mellette. De most kezded felfogni legbensődben, hogy tulajdonképpen ki is vagyok Én „Jézus“. Hirtelen felelevenedett benned a név. Felkelt benned Betlehem csillaga. Szívedben nyugszik a betlehemi gyermek, ahogy azt Springe városában láttad egy látomásban, Júdea oroszlánját és a gyermeket a jászolban. E minden most újra felelevenedik benned. Minden kép, amit életed során kaptál és a Velem történt találkozásnak hiszel, most hirtelen igazolást és értelmet kap.

 

Nézd, öröm száll fel Bennem, ha szívének ilyen mélyében fog fel meg Engem az egyik embergyermekem. Nevemben már régóta tisztelsz Engem, így teljesen szabadon betértél Hozzám a bensődben.

 

Igen, a Jézus név felébredt benned és most növekedni kezd. Már nem csupán egy név számodra, ennél több, mindent jelent neked. A névvel Reám kapcsolódsz a bensődben.

Bővebben…

BD – 1950.04.29.
4885. – A kinyilatkoztatások terjesztése …

 

Adatott nektek egy bizonyos idő, hogy tevékenykedhessetek Értem és birodalmamért, és ezt használjátok is ki minden erőtökkel. Ami adatik nektek Általam fentről, annak csak akkor van meg az értéke, ha terjesztésre kerül, mert Én nem csak egy emberhez beszélek egyedül, hanem egy emberen keresztül mindenkihez, akik meg akarnak hallgatni Engem. Ezekhez kell tehát eljuttatni a szavamat, és ez megköveteli tőletek erőtök és akaratotok teljes bevetését. Mindenütt felébresztettem látókat és prófétákat, hogy hírt kapjon az emberiség az idő komolyságáról és az eljövendő világítéletről. Ha mindez hitre talál, akkor az emberek is felkészülnek rá.

 

Azonban senkit sem kényszeríthetek hitre, ez egy teljesen szabad akarat illette dolog, úgyhogy Én felőlem semmi más nem történhet, minthogy újra és újra kinyilatkozzak azoknak, akik be tudják fogadni kinyilatkozásaimat akaratuk és életvitelük által. Épp ezért csakis azok fogják elismerni ezen kinyilatkozásokat, akik szintúgy szeretetben folytatják életvitelüket az Én akaratom szerint. Ezek tudni fogják azt is, mily értéket képviselnek kinyilatkoztatásaim, és törekvésük lesz gondját viselni a terjesztésüknek.

 

Ahol van akarat, ott van út is … Áldásomat adom mindarra, ami hírt ad az embereknek Rólam és a tevékenységemről, ami megmenti az embereket az örök romlástól, ami ismertetőt ad nekik az elkerülhetetlenről, ami közeleg az emberiséghez, és felhasználható minden lehetőség, többféleképpen történhet a terjesztés, és mindig rajta nyugszik az áldásom, mivel sürgősen szükséges, hogy az emberek tudást szerezzenek szavamról, ami tisztán és átképzéstől mentesen adatik nektek a magasból.

Bővebben…

BD – 1948.10.03.
4449. – A hivatás órája … A vég bejelentése …

 

Hivatásotok órája egyre jobban közeledik és még titeket is meg fog lepni, pedig tudtok róla. Látszólagosan beköszöntött egy nyugalmi állapot, ami az országomért végzett munkátokat is háttérbe állítva tünteti fel, ennek ellenére hirtelen jön a fordulat, és feltárul előttetek egy teljesen új látómező, elfogtok határolódni a földi dolgoktól, és előtérbe fog lépni ami szellemi, és ekkor kezdődik a ti utolsó, de mégannyira fontos küldetésetek e Földön. Ezzel visszavonul majd minden földi gond, mert mind meg fog oldódni önmagától, és olyannyira nyilvánvaló lesz a tevékenységem felettetek, hogy egy olyasféle nyugalom száll reátok, ami bármily szellemi munkát véghez vitethet.

 

Eljött azon idő, melyet bejelentettem újra és újra … a Föld belép fejlődésének utolsó szakaszába, és meglepően hamar teremtődik egy új világhelyzet, mely minden embert feszültséggel tölt el … Jó annak, aki ezáltal felismeri, mennyire közel van a vég és hogy minden beteljesül, ami már régóta be lett jelentve látók és próféták által. Közeledik a vég … Nem hiszitek el, mivel még a világ közepén álltok és mindent kizárólag csak világi, azaz földi-anyagi szemmel szemléltek és a szellemire meg nem vagytok fogékonyak. Az eljövendő eseményekre is pusztán csak világi szemmel fogtok tekinteni és megint csak testi jólétetekről fogtok gondoskodni, de Én behatóan intelek titeket efelől és figyelmeztetlek titeket, már csak a lelketekről gondoskodjatok, mert röviddel a vég előtt álltok …

 

Újra és újra meg kell adnom nektek ezt a bizonyosságot, mert gyenge a hitetek, ha hisztek még egyáltalán Bennem és szavamban. De ha nem hisztek a fentről jövő szavamban és ennek ellenére hívőknek tetetitek magatokat, azon esetben hasonlítsátok össze az írott szóval atyáitok könyvéből … és ott se fogtok mást találni, mint amit Én mondok a magasból. De ha azt sem akarjátok elvetni, akkor az utolsó ítéletet sem tagadhatjátok meg minden egyes előjelével …

Bővebben…

Ti az anyagba beágyazott lények vagytok, azaz lelketek és szellemetek az anyagba vannak kötve. Anyagi szemetek számára csak az anyag létezik. Minden, ami körülvesz titeket, a Föld, a növények, az állatok, minden anyag, így ti magatok is az vagytok.

Korszakváltás idejében éltek, azon időben, ahol végbemegy az anyag átalakulása szellemibe. Szellemi szemetek ki lesz nyitva. A lélek, de mindenek előtt a szellem előtérbe kerül számotokra. Elsődlegesen szellemi szemmel fogtok magatokra tekinteni és Engem is megláttok majd feltámadási testemben. Ez lesz aztán az Eljövetelem, mert látni fogtok Engem köztetek pillanatokra, mint a tanítványaim is láttak feltámadásom után.

De ti, akik hisztek Bennem, nem fogtok megijedni, sokkal inkább örülni fogtok, befogadtok elragadtatva. Nagy öröm lesz, mikor megláttok Engem köztetek.

Ezzel aztán vége a szenvedések korszakváltásának és elkezdődik egy új, békés és boldog időszak az új Földön. A régi, az emberek által tönkretett Föld, Általam átalakul egy új Földdé. Már csak az önmagától átalakult ember marad meg, mely Reám nézve teljességében odaadó. A mai ember számára olyannyira fontos test háttérbe vonul és jelentéktelenné válik, a lélek és szellem pedig előtérbe kerül. Ezzel kezdetét veszi az új szellemi korszak.

Az anyag és ezzel az ellenfelem jelentősége túlsúlyt kapott. Azon van, hogy megfossza az embert szabad akaratától. Olyan mértékben határoz az ember felett, hogy az veszélyben van a mélyekbe zuhanni.

Az ellenfelem minden eszközt bevet az Én és a létem tagadására. Nemlétezésemet azzal magyarázza, hogy eddig még senki sem tudott bizonyítani Engem, főleg nem a tudomány. Ennek legtöbben bedőlnek, mivel az anyagnak hódolnak.

De Engem senki sem tud bebizonyítani, a tudomány sem. Egy idevaló bizonyítási érveléshez hiányoznak a szükséges mérőeszközök. Ezek nem léteznek és soha nem is létezhetnek. A bizonyítási érvelés viszont egy másik, amit nem ismer a tudomány.

Bennem csak hinni tudtok. De aki hisz Bennem, ő neki Én magam bizonyítom be, hogy itt vagyok és nem téved, azaz Én magam végzem majd el a bizonyítási érvelést.

Bővebben…

Ti, az Én követőim, hisztek Bennem és felismeritek a korszakváltás, melyben éltek. A legtöbb ember viszont nem ismeri fel. Úgy vélik, mindig csak így fog tovább menni, mint a korona világjárvány előtt. Úgy gondolják: Elmúlt a korona és újból visszatérnek a régi állapotok és a hírközlő szervek még hitegetik is őket ezzel. Ezen is felismerhetitek, mennyire és mily ügyesen manipulálta már őket az ellenfelem.

Legtöbben nem ismerik fel, mennyire meg lettek vezetve. Nem ismerik fel, mekkora megtévesztésben élnek, amibe az ellenfelem kergeti őket. Felhasznál minden elképzelhető kibúvót és megvárja, míg rátok ill. az emberekre nem támadhat. Összezavar benneteket, miképp hamisan ábrázolja az igazságot, pl. a médián keresztül és sötétbe borítja a fényt, ami rávilágítana a Hozzám vezető igaz útra. Habár rövid ideig ez sikerül is neki, de kialtatni nem fogja tudni, mert túl erős az Én fényem, ami felfedi és leleplezi tevékenykedéseit ma és a jövőben is.

Mostanára teljes a zavarodottság és ha még nem ismernétek fel magatoktól, az esetben felvázolom szemetek előtt. Ebben felismerhetitek és ismerjétek is fel a szeretetemet irántatok, mert nem hagylak egyedül és tájékoztatlak titeket, hogy figyelmeztetve legyetek.

A zavartság szelleme már egy jó ideje köztetek van. Az utolsó háború után két évtizeddel új trükkel kezdett elcsábítani titeket az ellenfelem. Bevetette a zavartság szellemét, és már nem érette meg magát férfi és nő, se fiatal és idős. Nekiállt ketté hasítani titeket. Büszkeség és gőgösség költözött az emberek közé, okkultizmus és ezotéria és hasadást okoztak fiatal és idős között, házasságokban és családokban, kezdetét vették az első viszályok és zavarodottságot okoztak.

Kiforgatták magából a természet felettiről – Istenről – alkotott igazságot, őrültséges szemléletmódok születtek, főleg a fiatalabbak között, amit aztán egyedüli igazságnak vallanak. Felnőtt így egy új társadalom, mert az úgynevezett öregeket félreállították, mint tudatlanokat és régimódiakat.

Bővebben…