Egy megváltási időszaknak és ezzel ezen világnak a vége közvetlen közel van … amire már évezredekkel ezelőtt felhívta figyelmünket az Isten próféták által. Valamikor jelenidővé fog válni ez a jövő. Mi ebben az időben élünk … És ma sem közli az ÚR se az időt, se az órát, mert akkor az emberek egy értéktelen istenhitre kényszerülnének; emiatt figyelmeztetést és utalásokat ad jeleire a természetben.

 

Már mindig is így volt: az Isten mindig is meghirdette és ma is meghirdeti Szava által, de jelek által is még a világmegrázó események előtt mindazt, ami meg fog történni … és ez így nem csoda, hanem tulajdonképpen teljesen magától értetődő dolog, hogy a mennyei Atyánk szava által felmutatja nekünk prófétáján keresztül az idők közvetlen vége előtt, ami hamarosan történni fog, mert egyszer valamikor bekövetkezik a többször bejelentett esemény, a világnak vége. És magától értetődően se az egyház, se a világ nem akar tudomást venni róla … és mégis csak szaporodnak a jelek, melyekről ír a Biblia, és emiatt jó tudni, mi az ÚR mondanivalója a mi nemzedékünk számára, a világi szervezeteken kívül.

 

Az elmúlt évszázadokban az ÚR több szolgálója is fogadta szívében az Ő hangját és a német nyelvű területek nemzedékeinek, melyek most meg fogják élni a véget, Dudde Bertha fogadta szívében nap mint nap az Isten tollbamondását (*1937 – +1965), hogy beteljesüljön a prófécia a Szent Írásban … mégpedig, hogy az Isten, mielőtt bekövetkezik valami nagy történés, figyelmezteti az embereket minden nyelvterületen az Ő eszközein keresztül, hogy meglehessen még menteni egy-két lelket. Kinyilatkoztatja nekünk földi életünk értelmét és célját, Megváltási Tervét Jézus Krisztus által, akiben húsba öltözött az Isten, de ezen világ végét is.

 

A végső idők lefolyása csupán kis részét teszi ki az összesen 9030 közléseknek … és ezek szerint a következő menetele lesz a végső idők történéseinek címszavakban:

Bővebben…

BD – 1960.08.18.
7676. – A szellemek különválása …

 

Meg fog történni a szellemek különválása ezen Földnek a végén és már előtte is, ahol teljesen világosan kiderül, kihez tartoznak az emberek, Én hozzám vagy az ellenfelemhez … Már a vég előtt két csoportra fognak válni az emberek, mert az Enyéimet üldözni fogják a Nevem miatt, és az üldözőik nyilvánvalóan az ellenfelemhez tartoznak, aki még felhasználja a hatalmát, mivel napjai megszámoltatottak. És mindent megtesz majd azért, hogy megbuktassa az Enyéimet, de ez nem fog neki sikerülni, mert nagy erővel kiállok az Enyéim mellett, és lerövidítem a napokat az Enyéim érett …

 

És a vég hirtelen és váratlanul fog eljönni és maradéktalanul befejezi a szellemek különválását. Mert az Enyéim el lesznek ragadtatva ezen Földről, és az ellenfelem csatlósai ő vele együtt láncba lesznek verve, kötve lesz az Új Föld teremtéseibe és ezzel el lesz véve tőle minden hatalom ezen szellemi felett, ami újra legyengíti őt hosszas időkre, mivel a hatalma csak a csatlósai által adatik, ő maga már nem rendelkezik azon erővel, hogy saját maga tevékenykedhessen, hacsak nem azon emberek által tevékenykedik, akik engedelmesek hozzá.

 

Ezeket aztán elveszem az ellenféltől önmaguk miatt és lekötöm őket a teremtések mindenféle fajtájába, hogy újból elkezdjék felemelkedésüket, hogy egyszer majd újra döntés előtt állhassanak, ha újra maguk mögött hagyták az Új Föld teremtésein át történő fejlődési menetüket, ami végtelen időkbe telik. Meg kell történnie a szellemek ezen különválásnak, újra igazságos rendnek kell uralkodnia a Földön. Újra adottnak kell lennie a lehetőségnek minden lélek számára a szabad szellemi lénnyé való alakulásra, és az újból elmerült szellemit a fejlődési folyamat sorjába kell helyezni, más különb sohasem jutna el a beteljesülésig.

Bővebben…

BD – 1943.05.17.
2743. – Szellemi mélypont … Istentagadók … S ezek okítása …

 

Idézzétek emlékezetekbe az emberek jelen szellemi mélypontját, ami fokozott szeretetnélküliségben fejezi ki magát, úgymint teljes hitetlenségben és egy olyan életvitelben, ami tisztán anyagi alapokon nyugszik, és ebből felismeritek ezen szellemi mélypont orvosolásának szükségességét, ahogy ti is tanítva lettetek földi életetek valódi értelméről és céljáról. Ebből fakadóan szükséges a tudás minderről, hogy érthető legyen az ember számára Isten rendelkezése és tevékenysége, hogy aztán felismerhesse, Isten szeretete az alapja minden történésnek, legyen az mégoly fájdalom teli és elviselhetetlennek tűnő az ember szemében.

 

Minél jobban eltávolodik az ember Istentől a maga szeretetnélkülözése által, annál felfoghatatlanabb számára, hogy egy Istenség igazgatja a világtörténést, mivel az ő szempontja szerint az nem tanúskodik se bölcsességről, se szeretetről. És ezért tagadja az Istent teljesen, minden hitét feladja egy mindenható, szerető és bölcs Teremtőről. És nehéz egy ilyen embert másra tanítani, nehéz felfoghatóvá tenni számára az isteni igazgatás értelmét és célját, mind ameddig semmit sem fogad el azon kívül, amit számára szemmel látható és kézzel fogható.

 

Habár néhány embert elvezet Istenhez a jelen idő szenvedése, de ennél sokkal többen teljesen elveszítik hitüket, és mindezt tudatlanságból, földi életük valódi értelmének felismerése hiányában. Részben viszont ők maguk hibásak tudatlanságuk miatt, hisz szeretet nélkül élik le életüket, mert fordított az akarásuk és nem használják helyes módon az életerejüket … cselekvő felebarátszeretetben. Másképp oktatná őket bensőjükben a szellem, helyes lenne a gondolkodásuk, gondolatokban utalást kapnának a tulajdonképpeni rendeltetésükre és felismernék azon viszontagságot is, amit a szeretetnélküliség okoz az embereknek.

Bővebben…

BD – 1948.09.15.
4433. – Végső küzdelem … Krisztus nyílt felvállalása a világ előtt …

 

Minden szellembélinek hadat üzennek majd a vég előtti utolsó időben. Ezen fogjátok felismerni, hogy ütött az órája a világnak, hogy végére hajlik a nap. Fel kell készülnötök nagy nyugtalanságra, amit a világi hatalom szigorú intézkedései idéznek elő. Rátok fognak nyomulni kérdésekkel és fenyegetésekkel, mi a hozzáállásotok Krisztushoz és egyáltalán. Nem fognak visszariadni attól sem, hogy titeket megfigyeljenek, beszélgetéseiteket lehallgassák, aztán bíróság elé rángassanak, hogy felelősséget vállaljatok beszédetekért és cselekvéseitekért.

 

És akkor eljött az idő, amikor nyíltan fel kell vállalnotok Engem és rettegés nélkül beszélnetek arról, hogyan gondoltok és hogyan álltok Hozzám. Ezen nyílt felvállalást a világ előtt az Én hozzám való hovatartozásotok igazolásaképp követelem tőletek. Magam jól tudom, miképp gondoltok és éreztek szívetekben, de ez egy utolsó küzdelem, ahol végbe kell mennie a bakok és a bárányok szétválasztásának. És ezt a küzdelmet nyíltan dűlőre kell vinni, hogy maga a küzdelem is nyilvánvaló legyen, világosan látható legyen a világ előtt az ellenfél bűne, és a még határozatlanokat is döntéshozatalra unszolja, egyrészt a hívők viselkedése végett, másrészt azok végett, akik az ő ellenfeleik.

 

A küzdelem csupán rövid ideig fog tartani, és mindenütt lezajlik, csupán más-más formában. Mindig is a szeretetnélküliség harcol a szeretet ellen, az anyagi világ kigúnyolja és sanyargatja majd a szellemi világot, tisztán kivehető lesz a két tábor; mind ott, ahol elterjedt a keresztény tanítás, ott teljes erejével fog zajlani a hitháború, és ez lesz a vég.

Bővebben…

BD – 1939.03.09.
0801. – Szellemi zűrzavar … Világégés … Messiás … Az Úr elöljárója …

 

Változatlanul beteljesedik a világon az, ami megvan írva, mégpedig kő kövön nem marad, mert ezen napokon teljes körű összeomlását éli meg a világ mindannak, ami fennmaradt az utóbbi évezredeken át. És ellenállásban lesz része minden hagyományos dolognak, felejthetetlen zűrzavart fog ez jelenteni, mind szellemi, mind földi tekintetben … Az emberek nem fogják tudni megkülönböztetni, mennyire helyes ill. téves a meglátásuk. Hagyják magukat sodorni a végtelenekig és ennek szellemi semmitlenség lesz a vége.

 

A legkülönfélébb híresztelések fognak felröppenni a Messiás újbóli eljövetelét illetően, és egy hihetetlen világégés ínséges állapotokba és kétségbeesésbe kergeti az emberiséget. Ezt a szükségállapotot azonban nagyon is kezelni lehet a Jézus Krisztusba, az isteni Megváltóba vetett kétségtelen hittel. Aki Őt választotta földi életének vezetőjének, annak az útja megkerül minden nyomorúságot, és az Ő szeretetének védelme alatt csupán árnyékosan érintik őt a Föld borzalmai, azonban szörnyűen nagy lesz a nyomorúsága mindazoknak, akik nem hordják szívükben az isteni Üdvözítőt, és elviselhetetlennek tűnik számukra a földi szenvedés, szenvedni fognak mind testileg, mind szellemileg mindenféle zavarodottságban.

 

És egy fény fog bevilágítani ebbe a zűrzavarba, ami mindazokat, akik ezen fényben állnak, vigasszal és reménnyel tölt el … Ezen napokban előjön köztetek a szellemi igazság egyik hordozója. Hirdetni fogja a szót, és az embereket nagy remény fogja eltölteni, nagy szónok lesz az Úr előtt, és meghirdeti az Ő újbóli eljövetelét és minden szorgalommal, az emberek iránti szeretettel áthatva hirdeti majd a szót, amit maga az Úr tanított a Földön …

Bővebben…

BD – 1942.06.28-29.
2388a. – Eljövendő esemény … Isten beavatkozása … Ínségidő …

 

Kegyelem nélkül tombolnak a népek egymás ellen minden csak kigondolható kárt okozva egymásnak. Mindez teljes súlyával találja el az embereket, és állandó kíséretük a szenvedés és szomorúság. Olyannyira nagy az emberek szeretetnélkülisége és még növekedni fog, és ezzel egyre közelebb vonzzák az isteni beavatkozást. Már nincs sok idő vissza addig, míg beteljesedik, amit bejelentett az Isten az embereknek szelleme által, és mégis meglepődnek az emberek, mert hitetlenségükben nem gondolnak arra, hogy ők maguk is elszenvedői lesznek.

 

Nem hisznek benne, hogy szellemi szükségállapotban vannak, ami megkövetel egy ilyen fajta beavatkozást, és hogy eljött ennek az ideje. Mert nem keresik egymással a megértést, mindenki csak a saját érdekét törekszik elérni és kárt okozni a másikban. És ez a kezdete egy elképzelhetetlen nyomorúságos időnek … Olyan értékek vesznek el, melyeket nem lehet pótolni … Eljött az idő, amiről említést tett az Úr a Földön, és azon beavatkozás hihetetlen szenvedést fog magával hozni, és az emberek majd azt hiszik, nem tudják elviselni az azt követő időszakot. És mégse tud elmenekülni előle senki, hanem hallani fogja mindenki élete felőli félelmében az Isten hangját, mely hangosan és érthetően szól az emberekhez.

 

Pusztítás lesz, ami sok embert szegénnyé tesz, és nagy elvárás elé állítja az emberek szeretetét, mert csakis a cselekvő felebarátszeretet képes átvezetni ezen az ínségen és egyidőben megszüntetni a szellemi mélypontot. Mert a szeretetre képes ember nem fogja megsegítés nélkül hagyni embertársát és ez a szeretetbéli tevékenység szellemi fejlődést eredményez. Minden napot értékelni kell mindaddig, és ezen napok száma már nem sok … Meglepetésszerűen hamar jön el a nap, mely nagy változást jelent sokféle értelemben …

Bővebben…

BD – 1946.02.18.
3690. – A fény harca a sötétség ellen a végidőben …

 

Értsétek meg és figyeljetek arra, amit közöl veletek az Én szellemem: Olyan idő felé közeledtek, melyben megnyilvánul a Földön az akaratom és a hatalmam, a hatékonyságom, úgymint az ellenfelem tevékenysége is, mert a harc Én köztem és ő közte, a fény harca a sötétség ellen, mostanra eléri a tetőfokát, mert közeleg a vég. Játéklabdaszerűen ide-oda lesztek dobálva, szellemileg mint földileg is … rátok fognak nyomulni, hogy összezavarják a gondolkodásotokat és az elméteket, de az Én küldötteim is hírt fognak hozni Tőlem … földi szükségállapotokba is fognak hozni benneteket, úgy hogy gyámoltalannak és elhagyatottnak fogjátok hinni magatokat …

 

Egy út azonban mindig nyitva áll előttetek, Egy valakit mindig felhívhattok segítségért minden helyzetben, szellemiben és földiben is. Mind ameddig ez az út nyitva áll, nem kell félnetek az eljövendő idő elől sem. Mindig és mindenütt felismerhető lesz a sátán tevékenysége, éppen úgy az Én szeretetbéli és irgalom teli tevékenységem is minden emberen, akik elismernek Engem, akik nem feledkeznek meg Rólam a legkeményebb küzdelmek alatt sem és akik ezzel maguk mellé hívnak küzdelmükben, hogy ne győzedelmeskedjen felettük a lelkük ellensége.

 

De az ellenfelem csellel és erőszakkal dolgozik … Az üdvhozó köntösébe öltözik, földi javulást ígér az embereknek és ezzel a hálójába csalja mindazokat, akik könnyelműek és még nem oldották el szívüket a világ javaitól. És szörnyű mértékben fog terjedni a sötétség, mindenütt követni fogják az emberek a hamis fényt, az igazi fény mellett pedig el fognak sétálni és egy olyan fény után hajkurásznak majd, mely csupán látszatfény, mely nem jelent fényességet az emberiség szellemi sötétségében.

Bővebben…

BD – 1944.11.22.
3340. – A végső idők lerövidítése …

 

Nagy a száma azoknak, akik ellenállnak Nekem, akiknek nincsen semmiféle szellemi kapcsolódásuk, azaz csakis földi dolgokon kering a gondolatuk és emiatt meghallgatásra sem méltatják a mennyek küldötteit, nehogy aztán az örök cél irányába vezettessék gondolataikat és mindezek kapóra jött támadási felületet alkotnak az ellenfelem számára … Mert ennek erőinek befolyásolására viszont nyitottak. Így hát megnyeri és a táborába állítja őket és kiválasztja őket az Ellenem folytatott harcra. Ővelük még foglalkozom, míg ellenségeskedésük el nem éri a legmélyebb fokát. Ahol még tudok egy gyenge lélekről, megadom neki a lehetőséget a felismerésre, és nem hagyok le ezen lélekért folytatott küzdelmemről, megismertetem vele a szavamat, elébe állíttatom a küldöttjeimet, és minden alkalmat megragadok gondolkodásának megváltoztatására, amíg el nem fordult Tőlem teljes egészében.

 

Azonban ezen lelkek vannak többségben, és ezek gyermekeim ijedtségére garázdálkodni és tombolni fognak ellenfelem befolyása alatt. Számuk napról napra növekszik, mert még a határozatlanok is elbuknak, akik még nem állnak a hit mélyén és akik langyosan és lustán éldegélnek, habár a szó értelmében engedelmesek Hozzám, de szívükben még távol állnak Tőlem és emiatt nem képesek ellenállni a csábításoknak. Jobban fogja őket ingerelni a világ, mint az üdvösségük, így hát lemondanak Rólam, amint csak döntés elé fogják állítani őket. És csak egy kicsi halomnyi azok száma, akik hűek maradnak Hozzám mind a végsőkig. Ő miattuk rövidítem le az időt, mert habár egyre nagyobb a szomorúság, az ellenfeleim közül ez már senkit sem mozdít el az ellenségeskedés feladása felé és az Én táboromba való áttérésre.

Bővebben…

BD – 1941.09.15-16.
2072. – Megváltási művelet …

 

Akaratotok alárendelésével az isteni akaratának feladjátok szellemi ellenállásotokat Isten iránt, és elismeritek és elismeritek hozzátartozásotokat az Istenhez. Tehát a földi élet értelme és célja az, hogy véglegesen hazatértek az Istenhez és megvetitek az Isten ellenfelét.

 

Az Istenhez való hozzátartozás felismeréséhez előbb közölni kell veletek a tudást Ő róla és tevékenykedéséről, úgymint az Isten ellenfelének lényéről is. Meg kell tanulnotok felismerni mindkettő hatalom erőinek kihatását, hogy aztán dönteni tudjatok kettejük hatalma közül egyike mellett.

 

Ha azonban az egyik hatalom elnyomja a tudást a másik hatalom tevékenységéről, az esetben nem beszélhetünk többé döntésről. Pont ezt vette tervbe az ellenfél hatalmának növelésére. Nekimegy magának az Istennek, úgy próbálja befolyásolni az emberek gondolkodását, hogy kétségbe vonják az örök Istenséget, hogy arra hajlanak, higgyenek a teremtés véletlen keletkezésében egy magasabb hatalom akarata és erőkifejtése nélkül.

 

Tehát elfojtják az Isten elismerhetőségének lehetőségét; jogtalan módon kerít benneteket tulajdonába az egyik hatalom; magához veszi, amit fél elveszíteni, ha a szabad akarat döntene. Ez a harc jogtalan és az emberre való kihatása hihetetlenül hátrányos. Ezzel az ember lenne az elszenvedője, ha az Isten nem jönne el megsegítésére. Meg kell próbálnia erősítenie az Ő beléje és az erejébe vetett hitet éppen úgy, mint ahogy az ellenfele azt gyengíteni próbálja, és fel kell ébresztenie azt, ahol ő azt már aláásta …

Bővebben…

BD – 1941.09.17.
2075. – Elholtak lelkei földközelben …

 

Az elholtak lelkei mindaddig tartózkodnak földközelben, míg a gondolataik és a hajlamaik földi javak és élvezetek után keringenek. Kapcsolatban vannak mindazzal, amire vágyakoznak hajlamaik által és mindig ezek közelében fognak tartózkodni. Attól, amit a Földön szeretnek, attól a túlvilágon is csak nehezen tudnak megválni, és ennek az a következménye, hogy nehezükre esik a túlvilágon a magaslatokba igyekezni.

 

Ha még földi kívánalom veszi foglyába a lelket, akkor megkérdőjelezett a szellemi kiérése, mivel egy kívánalom mindaddig kiiktatja leginkább az adakozást, amíg a lélek nem kívánja a szellemi ételt. Ha feléje fordul, akkor az adakozás ösztönét is felébreszti és növeli fogja benne. Ha viszont még nem befogadóképes a szellemi ételre, akkor az fel sem kínáltatik számára, mivel akkor még nem oldozta fel magát maradéktalanul a Földtől és fel sem tudná ismerni annak az értékét, amire legértékesebb ételként vágyakoznak a szellemi birodalomban.

 

A földi javak utáni vágyakozás a lélek érettségének a hiányát jelzi, és így a Földet körbe veszi számtalan sok lélek elégtelen érettségi állapotban, melyek nem képesek feloldozni magukat attól, ami kedvesnek és kívánatosnak tűnt számukra földi életükben. Ilyen lelkeknek csak imában lehet segítséget nyújtani, mert egy szeretetben mondott ima érezteti velük, amit mindeddig nem ismertek … Szellemi erő áramlik feléjük, ami teljesen mást old ki bennük, mint a földi kívánatok teljesülése.

 

Ők hihetetlenül boldogítónak érzik meg ezen erő feléjük való áramlását és és csak lassan fordulnak el az eddigi igyekvésük céljaitól. Így a földi ember azzal tudja meghozni a legnagyobb segítséget és a legnagyobb szeretetbeli szolgálatot az elholtak számára, ha gyakran küld feléjük imát, ami indíttatása a Földtől és a számára kedvelt környezettől való feloldozásnak.

Bővebben…