BD – 1948.07.01.
4359. – Fényjelenségek a katasztrófa előtt …

 

Az Én beavatkozásomat megelőzően végbemegy egy nagy szellemi tevékenység, ami az enyéim megerősítését szolgálja és egy utolsó utalás lesz az eljövendő természeti eseményre. Mennyei küldötteim utasítva lettek, hogy észlelhetőek legyenek enyéim számára fényjelenségek formájában, melyeket látni fognak az égbolton tisztán és világosan, úgy hogy kikapcsolt minden féle önmegtévesztés lehetősége, és az enyéim ugyanazon jelenségeket fogják megtapasztalni, míg a hitetlenek semmit sem látnak és kinevetik a reá tett utalásokat beképzelésként.

 

És ez az utolsó jel … Ezután bizonyosan felkészülhettek kinyilatkoztatásom órájára a természet elemei által. Aztán hagyjátok megtörténni minden földi dolgok menetét, és már csak a lelketekről gondoskodjatok … Aztán vegyétek fel bennetek Szavamat teljes áhítattal, engedjetek hozzátok szólni a Szó által, és kapcsolódjatok Hozzám mélyen és bensőségesen, hogy jelen lehessek köztetek a legnagyobb bajban, ami nagyon is hamarosan reátok fog törni. Aztán foglalkozzatok még azokkal, akik körülöttetek vannak és rettegéssel tekintenek a természetbeli változásokra, adjatok nekik röviden felvilágosítást, és irányítsátok őket Én hozzám, beszéljetek nekik Rólam mint a szeretet Istenéről, aki gondját viseli minden gyermekének és senkit sem hagy cserbe, aki felhívja Őt segítségért …

Bővebben…

BD – 1948.06.26.
4354. – Isten vezetősége … Démonok a végső időben …

 

Minden lépés hiába, ha nem Én vagyok, kit hagytok mellettetek haladni, hogy helyesen igazgathassalak benneteket és ne térjetek rossz útra. A démonok állandó küzdelme zajlik lelketekért, és emiatt az út mentén állnak csalogatván, csábítva próbálják elterelni figyelmeteket, hogy ne figyeljetek többé az útra és észrevétlenül rossz útra térjetek, mely elvezet titeket távol a céltól. Ha engedtek Engem magatok mellett járni, akkor a démonok nem merészkednek a közeletekbe, vakítja őket a fényáradat, ami Belőlem ered, visszavonulnak és hagynak titeket sértetlenül elhaladni.

 

Jegyezzétek meg ezt, hogy állandóan körül vagytok véve erőkkel, melyek nincsenek a javatokra, de viszont nem kell félnetek tőlük az Én védelmem alatt, mert az esetben nincsen hatalmuk felettetek, és ti erősebbek vagytok náluk. A végső időkben különösen hevesen tombolnak és még a szellemi-igyekvőt sem kímélik, mert felháborítja őket a fény, amit kibocsátotok, ha keresitek vagy terjesztitek az igazságot, úgy hogy megpróbálják e fényt kioltani és erősen megszorongatnak titeket. De Én velem biztonságban vagytok, mert Én úgy vezetlek titeket, hogy rövid úton eléritek a célotokat. De az út nehézkesebb, nem egyenletes és nem olyan tájakkal szegélyezett, melyeken megpihenhetnének szemetek, a földi út egy kemény zarándokút, és ha bájos kinézetű, akkor veszély fenyeget a szépség mögött.

 

Én velem viszont nem tekintetek a fáradtságra és nehézségekre, nem néztek magatok körül, hanem csakis magatokra tekintetek, előre tekintetek, ahol gyönyörűséget tekint meg szemetek, melynek elérésére törekszetek. És épp ezért nem szabad egyedül útra kelnetek, hanem mindig is fel kell hívnotok Engem vezetőségem végett, állandóan az Én kíséretemben kell haladnotok, és akkor könnyű lesz a földi utatok, nem fognak tudni olyannyira megszorongatni az ellenséges hatalmak, habár ismételten próbálkozni fognak határozni felettetek, Engem kiiktatni és rávenni titeket, hogy egymagatokban járjátok tovább az utat. Erősnek kell lennie és maradnia akaratotoknak, és akkor győztesek lesztek … akaratotoknak Én reám kell irányulnia, akkor megerősítem és tartalak benneteket, ha fenn áll bukásotok veszélye.

Bővebben…

BD – 1948.07.03.
4361. – Sátán hatalma a vég előtt …

 

Különlegesen erős lesz a démoni befolyás a vég előtti utolsó időben, és vonakodás nélkül csábításába estek ti emberek, ha nem fordultok Én hozzám és nem keresitek a kapcsolatot Én velem. Nagy hatalom adatott az ellenfélnek, amit fel is használ mindenféle módon és még át is lépi hatalmi jogosultságának határait. De nem Én általam adatott neki a hatalom, hanem maguk az emberek látják el vele, mert nem védekeznek, habár képesek rá, mivel bőségesen rendelkezésükre áll a Tőlem eredő erő és megsegítés. És mivel az ember akarata maga a döntő, így hát ő maga helyezi túlsúlyba az ellenfelemet.

 

Én viszont nem csökkentem a hatalmát, mindemellett azonban egyetlen egy lehetőséget sem hagyok ki, hogy rámozdítsam az embereket, forduljanak Én hozzám és ezzel megmenekülnek az ellenfelem hatalma alól. A Földön, mint a túlvilágon is szerető lények támogatnak Engem és ők is éppúgy próbálnak ráhatni az emberekre, felmutatván nekik teremtményeim iránti szeretetemet és segítő szándékomat, ha túl gyengének éreznék magukat az emberek ellenállást tanúsítani. A világ mindenféle veszélye fel lesz mutatva az embereknek és ezzel egyidőben szemük elé helyezve azon magas célt, miszerint dönteniük kell Én köztem és az ellenfelem között. Ő viszont már győztesnek hiszi magát és mégis alulmarad és vele együtt követői is, akiket magával ragad a mélybe.

 

A végső harc teljes szigorral fog lezajlani, és sokakat megnyer, kik szakadárokká válnak és csatlakoznak az ő táborához, mert nagy az ő hatalma. De újra és újra mondom nektek, hogy ti messze nagyobb hatalmat tudnátok eltulajdonítani, ha csak kérnétek Tőlem. Csak a hívásotokat várom, imátokat, hogy megerősíthesselek benneteket, mert miképp Hozzám fordul az akaratotok, miképp beszéltek Velem gondolataitokban és segélyhívást intéztek Felém, akképp részesültök megsegítésben. És ha ínségen át kell haladnotok, úgy hát értsétek meg, hogy ez csak egy eszköz rávenni titeket a segélyszóra, mivel ínség nélkül kevésbé gondoltok Reám és könnyedén veszélybe kerültök, hogy kikapcsoljatok Engem, és azután könnyű játéka lesz veletek az ellenfelemnek.

Bővebben…

Hogyan érzi magát agy apa, aki figyeli gyermekének viselkedését miközben az játszik, társalog, kihívja őt vagy miközben a saját jövőjéről beszél?

 

Nézzétek, Én közvetlen kapcsolatban vagyok veletek és kísérőtök vagyok, emiatt is el szoktam gondolkodni mindegyikőtökről. Mutatok nektek egy pillanatfelvételt, vajon így van-e.

 

Már kora reggel, amikor szemügyre veszitek az újságot, vége a nevetésnek, mivel nincsen min. Lehangoló hírek tömegével.

Hallani a rádióból az első híreket. Csakis szörnyűségekről tudósítanak. Így már kora reggel elment a kedvetek a nevetéstől.

A tévében is csak rossz lesújtó katasztrófákról, gyűlöletről és erőszakról vetítenek képsorokat. Ezzel már elrontották a szép napotokat, pedig az lehetett volna. Ennek megfelelően fest az arckifejezésetek már kora reggel.

Persze igazatok van, mert bizonyára megjön a következő eső és áradásokat fog okozni. És ha megint kisüt a nap, akkor alig lehet kibírni, mert mindent feléget. Ilyenek a gondolataitok, melyek felől meg vagytok győződve.

 

A jövő, igen, arra még gondolni sem mertek, mert bizonyára ott sem vár rátok semmi jó. Rosszak a kilátások, nagyon rosszak. Tönkre lesz téve minden szórakozásotok, veszélyben a szabi, veszélyben a buli, semmi kedvetek nincsen már. És amint vége van az egyik katasztrófának, már az ajtón kopog a következő.

Bővebben…

Egy új fényt adok nektek, lelketek erősítésére való ösztökélésképp. Elő akarlak készíteni és ki akarlak képezni benneteket a harcra. Hisz ti vagytok s haderőm, így hát vigaszt és reményt szeretnék adni nektek, adjon nektek erőt a harcra történő előkészületben, ahol helyt kell állnotok. És helyt is fogtok állni, mert az oldalatokon harcolok. Aki Értem harcol, az nagyon világosan érezni fogja a támogatásomat.

Épp ezért már most létesítenetek kell Velem egy erős kapcsolatot, akkor erősíthetlek és vigasztalhatlak benneteket, hogy helyt álljatok a vészben. Mindegy mi történik körülöttetek, segítségemmel helyt fogtok állni.

Eljön az idő, amikor minden oldalról szorongatni fognak titeket, de higgyétek el Nekem, csak rövid ideig fog tartani, mert lerövidítem, nehogy titeket is elveszítselek. Ezzel vége lesz a vészállapotnak és beköltözik a béke és a boldogság. Győzött a jó!

 

A korszakváltás után új élet veszi kezdetét az új Földön. A gonosz láncba lesz verve mindennel együtt, ami mélybe húzza az embert. Csak a jó fog megmaradni és minden olyan ember, akik szeretetben közelednek Felém és az emberekhez, azok megkapják jutalmukat a korszakváltásban tanúsított állhatatosságukért és kitartásukért. Ezzel megkezdődik egy új felfelé ívelő megváltási időszak, a földi paradicsomban.

Bővebben…

Egyre jobban közeledik a keresztényüldözés, ami a korszakváltás tetőpontjához tartozik és megfelel szenvedési időm képének.

 

Így szóltam: „Ebben a helyzetben súlyos ellenségeskedések lesznek a világban. Ez viszont erős hitet és mély szeretetet követel tőletek. Az igazságért folytatott bevetésetek megkövetelheti tőletek a készséget akár életetek odaadására is. De olyan összetűzésekre is sor kerül, ahol nem kell félnetek a földi hatalmaktól. Akik hirdetik az Én nevemet, azokat bár rabosítják, de Én mellétek fogok állni minden erőmmel, emiatt nem kell félnetek a szenvedéstől. Alig fogjátok érezni a nektek okozott fájdalmat, mert a védelmem alatt álltok. Az ellenfél viszont aggodalomba esik, mert felismeri bennetek a hatalmamat, amitől retteg. Gondoljatok az első keresztényekre, ők is az Én védelmem alatt voltak. Természetesen ők is féltek és bujdostak. Rabul ejtésük után azonban bátrak voltak, mert éreztek Engem és az örömöt, amiben részesültek Általam.“

 

Ellenfelem figyelme rátok, szóvivőimre összpontosul. Üzeneteitek, melyeket szétküldötök, világszerte terjed, anélkül, hogy tudnátok róla vagy észrevennétek. Azokat viszont az ellenfelem is olvassa és tombol mérgében.

 

De nektek nem kell félnetek, bátran kiállhattok az ellenfelem elé, mivel nálatok vagyok. Szerettek Engem és megbíztok Bennem, mint az őskeresztények tették és Én is szeretlek titeket és állandó jelleggel mellettetek állok.

Bővebben…

BD – 1946.05.21.
3777. – Az isteni szó értéke …

 

Amit maga az ÚR nyilatkozik ki nektek, az valóban erősen figyelemre méltó, mert egyetlen egy szó sem áramlik ki az Ő szent szájából, ami haszontalan vagy akár figyelemre se méltó lehetne. És különös sürgetősséggel bírnak mind az Ő figyelmeztetései, mind az intései ezen Végidőben, hisz lelketek megmentését szolgálják a pusztulás elöl, ami biztos az Ő szava nélkül, mert nem gyakoroljátok a szeretetet. Emiatt is lép Ő maga elétek újra és újra és felmutatja nektek a nagy veszélyt, ami felettetek lebeg és aki ügyel az Ő szavára, az maga űzi el a veszélyt; aki azonban bezárja szívét és fülét az Ő szent szava előtt, ő számára örökkévaló időkig nem lesz megmenekülés, ő a biztos pusztulásba halad.

 

Mert közel van az utolsó ítélet, azaz, az a nap, ahol érettségétől függően a szellemi szabadságba vagy újfent száműzésbe kerül, ahol ítéltetik felette cselekedete szerint, amit szabad akaratából végzett vagy hagyott. És az a nap olyannyira döntő fontosságú minden szellemi számára, hogy az Isten minden lehetőséget megad előtte egy magasabb érettség eléréséhez, hogy megmeneküljön az újbóli száműzés elől a szilárd anyagba. És épp ezért megpróbálja felébreszteni az emberben a felelősségérzetet, miképp figyelmezteti szavával egy újbóli helytelenül használt akarat következményeire és felmutatja neki a helyes utat a cél eléréséhez.

 

Az Ő szavának bizonyítéka a minden megváltatlan iránti szeretete, mert a szavával akarja szabadságra segíteni , és ezért is egy értékes dolog, ami nem szabad hasztalanul hagyni, ami kiváltképp erőt adó és elősegíti a szellemi sikert, ha azt hittel fogadja az ember. Aki ügyel arra, amit az Isten mond neki, annak nem kell félnie egy helytelen út járásától, mert maga az Isten szava a helyes útmutató, erőt adó, a közvetlen kapcsolat Isten és az ember között, ami mindig is áldásos annak számára, aki vágyódik az Ő szavára. Mert ő ezáltal bensőséges szövetségben áll magával az örök szóval, Azzal, Aki földi haladásunk értelme és célja …

Bővebben…

BD – 1946.05.25.
3780. – Belső béke … Kapcsolat Istennel …

 

Az Én velem lévő kapcsolattal nyugalmat fogtok találni és belső békét. Én állandó jelleggel nálatok vagyok, de hogy érezhetően közel lehessek hozzátok, Nálam kell lennie minden gondolataitoknak is, és érezni fogtok Engem és erőt kaptok szükség szerint. A test nyomora segít a léleknek felszabadulnia és felemelkednie magasabb szellemi szintekre, és amint visszatér a Földre, akkor megerősödött és nem fél többet földi nyomortól. Mert súrolta a leheletem, bekerült az erőáramlatomba, mert vágyódással bírt erő után, és az erőm Önmagam kiáramlása, közel vagyok hozzátok, és ahol Én vagyok, ott eloszlik mindenféle szorongás és aggodalom.

 

Gyakrabban kapcsolódjatok Én reám, tegyétek magatokat fogékonnyá szeretetem erőáramlatával szemben, nyíljatok meg, és tudatotokba száll a jelenlétem és belső békét fog okozni. Szüntelen áramlik felétek az erő szavam által, és ha tartjátok magatokat hozzá, állandóan erősödhettek általa, amennyi erőre csak szükségetek van. Az az Én akaratom, hogy gondoljatok Reám nyomorúságotok órájában, hogy hívjatok Engem és teljes szívből keressétek Velem a kapcsolatot, hogy hatékonnyá válhasson bennetek az erőm.

Bővebben…

BD – 1946.04.27.
3753. – Igen súlyos nyomoridőszak a vég előtt …

 

Ti, akik most éltek a Földön, a legnehezebb megpróbáltatásokat kell megállnotok és a legsúlyosabb szenvedéseket kell elviselnetek, mert közel a vég és kevés időtök marad lelketek lassú érlelésére. Szinte elviselhetetlennek fog tűnni számotokra a földi teher, és legyen ez nektek igazolás, hogy eljött a végső idő. Mert mindig véget ér egy nagy vész, de amíg éltek, sínylődni fogtok a legnehezebb életkörülmények nyomása alatt, mert véghez kell vinni lelketek alakításának végső műveletét üdvösségetek végett.

 

Viszont rövid az idő, de a legsúlyosabb vész ellenére is tűrhető marad az Enyéim számára, akikkel törődni fogok szemmel látható módon. Ezért se engedjétek, hogy elnyomjon titeket ezen előrejelzés, hanem emeljétek fel szemeteket Én hozzám bizalommal, Aki belelát szívetekbe, Aki felismeri akaratotokat és Aki segít annak, aki méltónak bizonyul segítségemre, aki alázatosan megkér Engem rá, aki imádkozik Hozzám szellemben és az igazságban. Ti mások viszont, kik gyenge hitűek vagy teljes egészében hitetlenek vagytok, engedjétek oktatni magatokat a vész okáról és értelméről, és higgyétek el, hogy közel vagytok a véghez. És hitetektől függően adatik nektek segítség.

 

Azonban nem tudom elvenni felőletek a nádpálcát ami véget illeti, ami aztán még több éretlen lelket meglepne, mert egy néhányan mégis csak vissza találnak Hozzám a vész következtében. És ahol az életkörülményekben fel is lép egy látszólagos javulás, ott is bizonyosan nyilvánvaló az ellenerő művelkedése … és legyen ez is igazolás számotokra, mert az Én segítségem másképpen nyer kifejezést, habár földileg és testileg is gondoskodok az Enyéimről, hogy el legyen véve felőlük a legnyomasztóbb nyomor, de Én belső erővel látom el őket és erős hittel és ezzel képesítem őket arra, hogy a nehéz életet is elviseljék. Miközben az ellenfelem anyagi javakkal látja el az embereket és hajtja őket szeretetmentes cselekvésre, úgy hogy mindenkor felismerhetitek az erőlöket eredetét, ha szemügyre veszitek az emberek földi viselkedését.

Bővebben…

BD – 1962.10.25.
8310. – A vég bejelentése és az idők jelei …

 

A közelgő végről szóló híradások azok, amik az emberek számára oly hihetetlennek tűnnek és ezért visszautasítják őket és kételkednek minden szellemi üzenet igazságában, amiket a Földre irányítok … És mégse fog már sokáig tartani, mire beteljesülnek ezek a közlések, mert Igazság a Szavam … És pont azon körülmény, hogy az embereknek nincs már oly sok idejük szeretetté alakítaniuk lényüket, ez ösztönöz Engem, hogy újra és újra utaljak erre a végre és komolysággal figyelmeztessem őket, hogy hallgassák meg a Szavamat és ennek megfelelően folytassák az életüket.

 

De az emberek nem akarnak hinni, és Én meg nem tudok kényszert alkalmazni gondolkodásukra és akarásukra, csak hírt adhatok nekik arról, ami előttük áll, és meg kell hagynom nekik a szabad akaratot, miképp értékelik és elemezik az efféle közléseket. És mivel a végén egy olyan eseményről van szó, mint amilyen eddig még nem volt a Földön, mivel az embereknek nincsen tudomásuk semmi ilyenről, nehezükre is esik hinni benne, habár már ezen földi időszak kezdetétől fogva újra és újra utalást tettem ezen végre.

 

Azonban figyeljenek fel azon jelekre is, amiket egyaránt előre megmondtam … És fel fogják ismerni, hogy a jelek szaporodnak és hogy tiszta világi rálátással is, de jönnie kell egy átalakulásnak, mert minden éleződik, és az emberek is egy olyan szinten vannak, amin el kellene gondolkodni … nincs többé szeretet, hanem az emberek felülkínálják egymást szeretetnélküliségben, és nem létezik többé kiegyensúlyozott együttélés, hanem az emberek ellenségeskednek egymással szemben és szabad teret adnak nem nemes hajlamaiknak és szenvedélyeiknek, anyagi javakra vadásznak és egyáltalán nem törekednek szellemi kapcsolatokra …

 

Olyan, mint amilyen a vízözön idejében volt, az emberek a világi élvezeteket keresik és el is érik jogtalan módon, mivel teljesen kihűlt a szeretet … És aki nyitott szemmel körülnéz, az már felismerheti a végső idők jeleit és tudhatja, hogy egyszer el kell jönnie a kiegyenlítésnek, hogy egyszer előtérbe kell lépnie Isten hatalmának és igazságosságának, ha egyáltalán létezik még Istenbe vetett hit. És ha ez a hit teljes egészében hiányzik, akkor az emberek már valóban elérték azt a szellemi mélypontot, ami bevonzza ezen Föld végét is …

Bővebben…