BD – 1952.10.26.
5517. – Világszeretet … Komoly intés …

 

A világot nem akarják feladni az emberek, és ezért keresnek megalkuvást, amit Én viszont nem hagyhatok jóvá. Senki sem szolgálhat két urat … főleg akkor nem, ha mindkettőjük lénye teljesen eltér egymástól. Így a világ minden öröméivel és csábításaival teljesen eltérő attól, amire nektek embereknek törekednetek kellene … a szellemi birodalomra, melynek az ura Én vagyok és maradok. Habár a világ közepén álltok, hogy helyt álljatok, hogy megtanuljátok legyőzni a világot, de nem azért, hogy kiélvezzétek azt, hogy minden testi óhajotok kielégülést találjon, mert ezzel ugyanolyan mértékben kielégületlenül hagyjátok lelketeket.

 

Magatokban azzal számoltok, hogy haladó korral majd csak visszamegy hajlamotok és kívánalmatok és úgy hiszitek, akkor még találtok elég időt, hogy a lelketekre is gondoljatok … De vajon tudjátok-e, milyen sokáig vagytok még a Földön? Tudjátok-e, megélitek-e azt a kort, amit szándékoztok? És tudjátok-e, mennyire szegényesen és nyomorúságosan vonultok be a szellemi birodalomba, ha hirtelen visszahívnak titeket? Következésképp nem okos elhalasztani egy a számotokra bizonytalan időre azt, ami a legfontosabb az életben, és következésképp fel kellene ismernetek azt is, hogy a világélvezet, egy földi kielégítő élet a Földön, nem lehet helyes az Én szememben, különben nem kellene azzal számolnotok, vajon melyik napotok lehet az utolsó.

 

Minden olyan embert, aki egy parányi hittel rendelkezik Irántam és a halál utáni élet iránt, abban egy kellemetlen érzés támad, ha rágondol egy hirtelen bekövetkező halálra, mivel tudja, hogy nem az Én akaratom szerint él, mégis elbódítja önmagát a világgal és annak az örömeivel. Csak a teljesen hitetlen embereknek nincsenek aggályai vagy lelkiismeret furdalásai, ha elnyerik a világtól, amit csak tudnak … Ők már réges-rég elnémították magukban a halk figyelmeztetőt, de aki még mindig megemeli hangját azoknál, akik nincsenek hit nélkül. És ezekhez szólnak szavaim, hogy gondoljanak egy hirtelen visszahívásra, hogy a világ nem adja meg nekik azt, aminek állandósága van az örökkévalóságig, hogy nem vihetnek magukkal a szellemi birodalomba semmit, ami kívánatosnak tűnik nekik a Földön.

Bővebben…

Nagy bajban vagytok a vírus-intézkedések miatt és nem tudjátok, hogyan is viselkedjetek valójában, hogy az Én szememben helyesen kezeljétek sorsotokat. Sokan kérdezik tőled, barátom, meg-e tudnád egyszer kérdezni az Atyát, milyen lesz a jövő, hogy helyt álljunk? Tudom, kibújnál e kérdés alól, mivel úgy véled: eljön az idő, amikor majd Én magam kinyilatkozom azt neked. És nézd, itt az ideje.

Így hát megkérlek, vonulj magadba, kapcsolódj Teám és maradj egy kicsit Nálam, szívedbe akarom helyezni az Én szeretet-szavamat, hogy feltudd azt írni.

 

Nézzétek kedveseim, azt mondják: Képmásomra teremtettelek benneteket. Ez azt jelenti, hogy sokat gondolkoztam és kifestettem magamnak, hogyan válhattok Számomra olyan lénnyé, amit örökkön szeretni kívánok és tudok is. Amilyenek lettetek, csodája vagytok az egész teremtésnek, mivel Istennek a temploma vagytok, melyben lakni szeretnék. Épp ezért egyediek vagytok az egész teremtésben, ellátva szabad akarattal és várományosai vagytok annak, hogy Isten gyermekeivé váljatok. Mindez csakis ezen a Földön áll fent számotokra.

Megajándékoztalak benneteket egy testtel, melyben bent lakik a halhatatlan lélek, amit nektek templommá kellene feldíszítenetek Számomra a szeretet cselekedeteivel és amelyben dicsőítenetek kellene Engem.

Mindeddig megpróbál uralni titeket, amivel kihasználja gyengéiteket. Felhasznál titeket, amiben fogékonnyá tett benneteket erkölcstelenségre, kábítószerekre, gyilkolásra, varázslásra és sok más mindenre. De ez kevésbé jól sikerült neki, mert mindig, mikor belátta hibáit az ember és megbánóan eljött Hozzám, megsemmisült a terve.

Így új lehetőségek után keresett az ellenfelem, hogy ellenőrizhesse és uralhassa szellemeteket és ezzel gondolataitokat, kívánságaitokat és érzéseiteket. Sokáig dolgozott ezen, míg megérett az idő és megtalálta a módszert a mesterséges intelligencia által. Itt már csak csak azon lehetőségre van szüksége, hogy hozzá csatlakoztathassa testeteket magas rezgésű rádióhullámok segítségével az ő intelligens számítógépszerű lényéhez és ezzel irányíthassa azt. Ehhez viszont megfelelő módon át kell azt alakítania.

Bővebben…

BD – 1952.09.14.
5486. – Akaratalakítás … Az anyag legyőzése …

 

Azon szellem, mely a Földhöz kötve tart titeket, Ellenem van, mert minden, amire vágyódtok, az ő hozzá tartozik; ez egy Hozzám még távoli szellemi, amit még birtokol és amit akadályozni akar a Hozzám való visszatérésétől. Ti magatok, mint emberek, már jelentősen előrehaladottak vagytok fejlődésetekben, és mégis még az ő hatalmában vagytok, mind ameddig még nem tanultátok meg lebecsülni az anyagot, mint ami teljes egészében az őhozzá tartozó. Tudnotok kell a szellemi összefüggésről, tudnotok kell, hogy minden, ami látható, az tökéletlen szellemi, tehát az ellenfelem részesedése.

 

Akkor is, ha ez rabul ejti érzékeiteket, akkor is még az ő területén álltok, ő feléje fordulva akarat alapján. De ha szabaddá tudtok válni … az azutáni vágyódástól, ami hozzája tartozik … akkor megmenekültök a hatalma alól is, úgyszólván akkor felemelkedtek a Földről a szellem birodalmába, ami Hozzám tartozik és ami a ti lakóhelyetek rendeltetésetek szerint, hogy ott tegyetek-vegyetek az Én akaratom alapján. De most a Földön véghez kell vinnetek akaratotok átalakítását, meg kell tanulnotok lebecsülni az anyagi világot, meg kell tanulnotok akként rátekinteni, ami is valójában … egy anyaghalmaz, ami éretlen, Velem ellentétes szellemi, ami tisztulásra hivatott …

 

Épp ezért az anyag fölé kell állnotok, mivel ti vagytok fejlődésben a legmagasabban álló szellemi ezen a földi anyagi világon, és azon kell lennie igyekezeteteknek, hogy feloldozzátok még az ezen világ iránti utolsó kötődéseteket, és ennek helyében összeköttetésbe jöttök azon birodalommal, ahol Én vagyok az uralkodó, ahol minden átszellemült és névtelenül boldog. Tudatosan szabaddá kell tennetek magatokat az ellenfelem uralmától és eljönnötök Én Hozzám

Bővebben…

BD – 1952.08.21.
5467. – Fokozott erővel tombol a Sátán … Végidő …

 

Gyarapodni fognak a jelek, melyek a végre utalnak … És a Sátán tevékenysége egyre világosabban felszínre lép, mert mindazok, akik Felém igyekeznek, meg fogják érezni az ő ellenséges üzelmeit. Őket is megpróbálja majd kétségbe ejteni és zavarba hozni, és sokszor nem siker nélkül. De Én megvédem az Enyéimet és rávilágítok az üzelmeire, úgy hogy az mindazok számára felismerhetővé válik, kinek a célja komolyan Én vagyok. Ezek az idő jelei, mert szüntelen tevékenyek a sötétség erői, mivel hogy közeleg a vég … De Én azt mondom nektek, legyetek éberek és imádkozzatok és mindig csak Én hozzám igazodjatok, és akkor nem fog tudni kárt tenni bennetek.

 

Fény és sötétség viszályozik egymás ellen, mert a sötétség gyűlöli a fényt és mindig árnyékként fog megjelenni ott, ahol egy világos fény világít. De Én rendelkezem azon hatalommal is, ami elkergeti az ilyesfajta árnyékot, és az eddiginél is fényesebben fog világítani a fény. De sohasem örülhettek a nyugalomnak, ez egy állandó küzdelem marad az ellenségemmel, mind ameddig a Földön tartózkodtok. Mert ő a végsőkig azon fáradozik, hogy kárt okozzon nektek, mert tudja, hogy elvesztett titeket, és mert úgy hiszi, hogy újra visszanyerhet benneteket.

 

Az ellenségeskedések azok felől, akik hozzá tartoznak, gyarapodni fognak, és ezt annál inkább, minél világosabban sugároztok, amit nagyon is jól felismer. De ő gyűlöli a fényt, mert gyűlöli az igazságot, és ezért fellép az igazság ellen … Tehát amíg a Földön az igazságot igyekeztek terjeszteni, kihordani Szavamat az embertársaitokhoz, mindaddig ellenségként fog kezelni titeket és megpróbál titeket elpusztítani. És nyíltan támadni fogja az igazságot, és rágalmazni fog benneteket, szélhámosként fog beállítani titeket, hogy ezzel a szellemi értéket is hiteltelenné tegye, amit ti képviseltek … és mégsem fog érvényesülni veletek szemben, mivel mögöttetek és az igazság mögött Én magam állok.

Bővebben…

BD – 1952.08.04.
5456. – Egyedüli-üdvözítő egyház …

 

Nem létezik egyedüli-üdvözítő egyház, ha ezalatt egy szervezet értendő. De ha valaki az Általam e Földön alapított egyházhoz tartozik, az meg is fog üdvözülni, mivel már ez maga garantálja neki az örök üdvösséget, hogy ő az Én egyházam egyik láncszemét képezi, tehát hogy abban a hitben él, ami élővé vált a szeretet által. Nem az „egyház“ biztosítja az embereknek az üdvösséget, hanem a hit és a szeretet … melyek akár teljes egészében hiányozhatnak egy egyházhoz való hozzátartozásból, melyet emberek hívtak életre és állítólag Általam lett alapítva „egyedüli-üdvözítő“-ként. Valóban születhetnek bármely egyházban vagy hitbéli irányzatban igazi tagjai az Én egyházamnak, mert csakis a hit és a szeretet határozza meg ezt; azonban soha nem tartozhat ezen egyházamhoz olyan ember, aki nem hordozója ezen jelölőknek … Mint ami az Én szellemi tevékenységem, aminek a hit és a szeretet szolgál alapjául.

 

Az Én birodalmam nem e világról való, és eszerint hangoztak el szavaim ezen világ emberei felé, de szellemi értelmük volt, mert hivatottak voltak szellemi birodalmam megalapításának elősegítésére, adva voltak azon birodalomra nézve, ami ezen világon kívül áll fenn, ami örökkön nem múlik el. Amit kértem az emberektől, az egy örök életet biztosított volna számukra a szellemi birodalomban, teljesíteniük kellett volna a Földön a kéréseimet, de nem földi tettekkel, melyeknél a lélek részvétel nélkül maradhatott … hanem a léleknek kell teljesítenie az Én akaratomat … Egyedül neki kell útra vinnie az átalakulását. És ha őszintén törekszik erre, akkor már tagja az egyházamnak, mert akkor már hittel is rendelkezik az ember, és ami bensőleg hajtja őt szorgos igyekezetre, ez az Én szellemem, a hangom, melyet észlel és amit igyekszik követni. És ezen szellemi tevékenység bizonyítja az egyházamhoz való hozzátartozást … ami aztán üdvözít is …

Bővebben…

BD – 1952.09.06.
5481. – Isten… Atya …

 

Ne hagyjátok, hogy a távoli Istenetek legyek, Akit csak bizonyos időkben hívtok fel segítségért, mint ahogy azt ember által meghozott előírások követelik, hanem minden időben hívjatok Engem magatokhoz, engedjetek mindig közeletekben lenni … lássátok Bennem az Atyát, Aki bensős szeretettel kívánkozik gyermekei után, és beszéljetek Hozzám úgy, mint ahogy egy gyermek beszél az az apjához … félelem nélkül, megbízóan és egyszerűen, hogy megörüljön szívem gyermekei hebegésén.

 

Ha egyszer majd ti emberek Engem nem a távolban fogtok keresni, ha egyszer megérzitek közelségemet, akkorra helyre állt a helyes kötődés Hozzám, ami aztán maga után vonja következményeit … szeretetem reátok kiható hatását, kik gyermekeim vagytok és akik felhasználhatjátok gyermekiségeteket. Azután már nem fogtok magányosan vándorolni a Földön, azután a leghűebb barát és segítő áll mellettetek, azután megtanultok helyes jó módon gondolkozni és földi életeteket jó módon felhasználni, mert most utasításokat adhatok nektek, melyeket gondolatban felvesztek és aszerint is cselekszetek, mivel egy jó gyermek úgy cselekszik, ahogy azt az apja kéri tőle …

 

Ismerjétek meg Bennem az apát … Mert azt akarom, hogy szeressetek Engem, nem hogy csak féltek Tőlem, mint Istentől … És akkor az imátok is olyan lesz, hogy azt meghallgathatom, mivel szeretet és hit fejeződik ki általa. De Istenhez nem beszéltek olyan bensősen és bizalomteljesen, mint ahogy az Atyához beszélhettek. Akkor csak is úgy beszéltek, ahogyan azt hagyomány szerint megtanultátok, ahogy azt az egyházi hitetek előírja, és csak egy forma maradhat meg így könnyen, egy olyan ima, mely nem szellemben és igazságban lesz felküldve Hozzám.

Bővebben…

BD – 1952.09.05.
5480. – Nézd, nálatok vagyok minden nap …

 

Nézd, veletek vagyok minden nap a világ végéig … Nem hagylak egyedül titeket embereket, mert tudom, hogy akkor elvesznétek, mivel egyedül képtelenek vagytok teljesíteni földi feladatotokat … Leereszkedtem Földre, mert tudtam ezt az örökkévalóság óta, hogy védtelenül kiszolgáltatottjai voltatok annak, kinek az akarata életre hívott titeket az isteni erő felhasználásával és mert segíteni akartam nektek a szolgaság ellen. Újra felemelkedtem a mennybe, távoznom kellett közületek emberként, nem maradhattam örökkön köztetek emberek között testben, de megígértem nektek a szellememet, ki köztetek marad aztán a világ végéig …

 

Testileg bár nem vagyok már köztetek, de szellemileg szüntelenül és állandóan, úgy hogy soha nem kell elhagyatottnak éreznetek magatokat Ő általa, Aki valóban segítőtök lehet minden bajban. Hívjatok fel Engem, mire fel tudatosan védelmem alá vonultok, és állandó jelleggel maradjon bennetek tudatos a jelenlétem, és urai lesztek minden földi és szellemi vészhelyzetnek, mivel akkor azt Velem együtt teszitek, és Én kísérni akarom minden lépéseteket, sosem vagytok egyedül … feltéve, hogy nem akartok egyedül maradni, és teljesen a ti döntésetekre van bízva, kihez akartok csatlakozni, Hozzám vagy az ellenfelemhez …

Bővebben…

BD – 1952.08.25.
5471. – A napok lerövidítése … Nem hátrány az emberek számára …

 

Az emberek szellemi fejlődése csupán legkisebb mértékben halad előre, egy rémisztő állapot következett be, csak kevés ember növeli érettségi fokát, a többség viszont megmarad mindig ugyanazon fokon, láthatóan lefelé irányuló eltérésekkel. És ha nem lett volna az üdvösségi tervben örökségtől fogva meghatározva e Földnek a vége, az a még a magasabb érettségi fokkal rendelkező embereket is újra visszadobná a mélybe. Isten viszont lerövidítette a napokat a kiválasztottak végett … Már nem lehet visszatartani a teljes bomlást és az Istentől való eltávolodást, épp ezért a napok lerövidítése már nem jelent hátrányt a bukott emberiség számára, sőt még megmentést jelent az önmagukért-nehézkesen-kiállóknak, akiknek ijesztően küzdeniük kell, hogy ellenállást tanúsítsanak az alulról jövő megrohamozással szemben.

 

Az emberiség a vége felé halad, mert ezt önmaga gyorsítja fel, mert le lesznek rövidítve a napok a hívők megmentése végett; csak a véget gyorsítja fel, mert világosan felismerhető, hogy nincs már menekülés az emberek számára, és ezért ezeknek nem lesznek lerövidítve a napok, mivel még üdvözültek lehetnek … Véglegesen döntöttek Isten ellensége mellett, és ezért már csak az Ő gyermekei lesznek megsegítve, hogy helyt álljanak e Föld utolsó nyomoridején. És így el fog jönni a megmentés Isten ezen gyermekei számára hirtelen és váratlanul… még mielőtt meginognának, mert a Sátán nem hagyja abba, míg le nem lesz kötözve …

Bővebben…

BD – 1952.07.29.
5451. – Kegyelmi idő … Komoly figyelmeztetés a végre …

 

Hamarosan elmúlik a kegyelmi idő … mert a leghosszabb idő is véget ér egyszer, és valóban türelmem volt veletek emberekkel és újra és újra jóváhagytam nektek egy határidőszakot, hogy megmentsem a pusztulástól azt, aki felhasználja ezt a határidőt lelkének üdvösségére. És ezen kevesek miatt nem jön el a vég előbb, mint ahogy az meg lett határozva az örökkévalóság óta, habár az emberiség szellemi állapota már rég elért egy olyan szintet, ami igazolná a Föld elpusztítását ill. feloszlatását. De mindaddig, míg egyetlen lélek is van, mely javulásra képes, addig van irgalmam és türelmem és késleltetem az ítéletet, amit próféták és látók bejelentettek nektek embereknek. És mégis véget ér egyszer a leghosszabb idő is … és terv szerint teljesedik minden örökkévalóságtól fogva, ami meg lett hirdetve nektek.

 

Bár állandóan és szüntelen intézem felétek intő szavaimat, nem hiszitek el … és nem tesztek semmit szellemi állapotok javítása végett … És hirtelen és váratlanul fog bekövetkezni, ami nektek embereknek, kik nem hallotok, a véget jelenti, egy olyan véget, ami alól nem vonhatjátok ki magatokat, de ami igenis fájdalmasan fog érinteni benneteket. Mert ez nem a létezésetek vége, de a tovább lét számotokra, kik hitetlenek vagytok, az egy szenvedéssel teli lesz és végtelenül hosszasan tartó, míg újra el nem éritek azt a szintet, ahol már most álltatok, amikor emberként elkezdtétek földi életeteket.

Bővebben…

BD – 1952.07.01.
5426. – Nagy nyomor a végidőben …

 

Meg kell járnotok a nyomor útját a vég előtti utolsó időben, mivel már csak kevés időtök marad mindannyiótoknak és mindenféleképpen elő kell segíteni fejlődéseteket. Aki teljes odaadással dolgozik önmagán, teljes szorgalommal, szeretetből Én irántam, az elviselhetőnek fogja érezni a végidők szörnyűségeit is, mivel szokatlan erőt áramoltatok ő feléje, és biztonságban, hitének erősségében fogja végigjárni életútját, anélkül, hogy kárt szenvedne a lelke.

 

De mennyien járkálnak közömbösen és nem gondolnak se a végre, se a szellemi éretlenségükre. Mégsem akarom őket veszni hagyni, és épp ezért sok szenvedés fogja érni ezen embereket, megadva nekik a lehetőséget, hogy salaktalanítsák magukat és elérjenek egy bizonyos érettségi szintet, hogy belépést találjanak a szellemi birodalomba, amint végződik életük. De ezek aligha fogják elérni azt a hiterősséget, ami szükséges az új Föld paradicsomában folytatott élethez.

Bővebben…