BD – 1948.06.26.
4354. – Isten vezetősége … Démonok a végső időben …

 

Minden lépés hiába, ha nem Én vagyok, kit hagytok mellettetek haladni, hogy helyesen igazgathassalak benneteket és ne térjetek rossz útra. A démonok állandó küzdelme zajlik lelketekért, és emiatt az út mentén állnak csalogatván, csábítva próbálják elterelni figyelmeteket, hogy ne figyeljetek többé az útra és észrevétlenül rossz útra térjetek, mely elvezet titeket távol a céltól. Ha engedtek Engem magatok mellett járni, akkor a démonok nem merészkednek a közeletekbe, vakítja őket a fényáradat, ami Belőlem ered, visszavonulnak és hagynak titeket sértetlenül elhaladni.

 

Jegyezzétek meg ezt, hogy állandóan körül vagytok véve erőkkel, melyek nincsenek a javatokra, de viszont nem kell félnetek tőlük az Én védelmem alatt, mert az esetben nincsen hatalmuk felettetek, és ti erősebbek vagytok náluk. A végső időkben különösen hevesen tombolnak és még a szellemi-igyekvőt sem kímélik, mert felháborítja őket a fény, amit kibocsátotok, ha keresitek vagy terjesztitek az igazságot, úgy hogy megpróbálják e fényt kioltani és erősen megszorongatnak titeket. De Én velem biztonságban vagytok, mert Én úgy vezetlek titeket, hogy rövid úton eléritek a célotokat. De az út nehézkesebb, nem egyenletes és nem olyan tájakkal szegélyezett, melyeken megpihenhetnének szemetek, a földi út egy kemény zarándokút, és ha bájos kinézetű, akkor veszély fenyeget a szépség mögött.

 

Én velem viszont nem tekintetek a fáradtságra és nehézségekre, nem néztek magatok körül, hanem csakis magatokra tekintetek, előre tekintetek, ahol gyönyörűséget tekint meg szemetek, melynek elérésére törekszetek. És épp ezért nem szabad egyedül útra kelnetek, hanem mindig is fel kell hívnotok Engem vezetőségem végett, állandóan az Én kíséretemben kell haladnotok, és akkor könnyű lesz a földi utatok, nem fognak tudni olyannyira megszorongatni az ellenséges hatalmak, habár ismételten próbálkozni fognak határozni felettetek, Engem kiiktatni és rávenni titeket, hogy egymagatokban járjátok tovább az utat. Erősnek kell lennie és maradnia akaratotoknak, és akkor győztesek lesztek … akaratotoknak Én reám kell irányulnia, akkor megerősítem és tartalak benneteket, ha fenn áll bukásotok veszélye.

Bővebben…

BD – 1948.07.03.
4361. – Sátán hatalma a vég előtt …

 

Különlegesen erős lesz a démoni befolyás a vég előtti utolsó időben, és vonakodás nélkül csábításába estek ti emberek, ha nem fordultok Én hozzám és nem keresitek a kapcsolatot Én velem. Nagy hatalom adatott az ellenfélnek, amit fel is használ mindenféle módon és még át is lépi hatalmi jogosultságának határait. De nem Én általam adatott neki a hatalom, hanem maguk az emberek látják el vele, mert nem védekeznek, habár képesek rá, mivel bőségesen rendelkezésükre áll a Tőlem eredő erő és megsegítés. És mivel az ember akarata maga a döntő, így hát ő maga helyezi túlsúlyba az ellenfelemet.

 

Én viszont nem csökkentem a hatalmát, mindemellett azonban egyetlen egy lehetőséget sem hagyok ki, hogy rámozdítsam az embereket, forduljanak Én hozzám és ezzel megmenekülnek az ellenfelem hatalma alól. A Földön, mint a túlvilágon is szerető lények támogatnak Engem és ők is éppúgy próbálnak ráhatni az emberekre, felmutatván nekik teremtményeim iránti szeretetemet és segítő szándékomat, ha túl gyengének éreznék magukat az emberek ellenállást tanúsítani. A világ mindenféle veszélye fel lesz mutatva az embereknek és ezzel egyidőben szemük elé helyezve azon magas célt, miszerint dönteniük kell Én köztem és az ellenfelem között. Ő viszont már győztesnek hiszi magát és mégis alulmarad és vele együtt követői is, akiket magával ragad a mélybe.

 

A végső harc teljes szigorral fog lezajlani, és sokakat megnyer, kik szakadárokká válnak és csatlakoznak az ő táborához, mert nagy az ő hatalma. De újra és újra mondom nektek, hogy ti messze nagyobb hatalmat tudnátok eltulajdonítani, ha csak kérnétek Tőlem. Csak a hívásotokat várom, imátokat, hogy megerősíthesselek benneteket, mert miképp Hozzám fordul az akaratotok, miképp beszéltek Velem gondolataitokban és segélyhívást intéztek Felém, akképp részesültök megsegítésben. És ha ínségen át kell haladnotok, úgy hát értsétek meg, hogy ez csak egy eszköz rávenni titeket a segélyszóra, mivel ínség nélkül kevésbé gondoltok Reám és könnyedén veszélybe kerültök, hogy kikapcsoljatok Engem, és azután könnyű játéka lesz veletek az ellenfelemnek.

Bővebben…

Hogyan érzi magát agy apa, aki figyeli gyermekének viselkedését miközben az játszik, társalog, kihívja őt vagy miközben a saját jövőjéről beszél?

 

Nézzétek, Én közvetlen kapcsolatban vagyok veletek és kísérőtök vagyok, emiatt is el szoktam gondolkodni mindegyikőtökről. Mutatok nektek egy pillanatfelvételt, vajon így van-e.

 

Már kora reggel, amikor szemügyre veszitek az újságot, vége a nevetésnek, mivel nincsen min. Lehangoló hírek tömegével.

Hallani a rádióból az első híreket. Csakis szörnyűségekről tudósítanak. Így már kora reggel elment a kedvetek a nevetéstől.

A tévében is csak rossz lesújtó katasztrófákról, gyűlöletről és erőszakról vetítenek képsorokat. Ezzel már elrontották a szép napotokat, pedig az lehetett volna. Ennek megfelelően fest az arckifejezésetek már kora reggel.

Persze igazatok van, mert bizonyára megjön a következő eső és áradásokat fog okozni. És ha megint kisüt a nap, akkor alig lehet kibírni, mert mindent feléget. Ilyenek a gondolataitok, melyek felől meg vagytok győződve.

 

A jövő, igen, arra még gondolni sem mertek, mert bizonyára ott sem vár rátok semmi jó. Rosszak a kilátások, nagyon rosszak. Tönkre lesz téve minden szórakozásotok, veszélyben a szabi, veszélyben a buli, semmi kedvetek nincsen már. És amint vége van az egyik katasztrófának, már az ajtón kopog a következő.

Bővebben…

Válasz 2022. szeptember 27-én

 

 

Ha felteszitek a kérdést, mit jelent, ha a nők és anyák otthagyják hatalmi állásukat és a vége felé közeledik egy korszak, ha elbúcsúzik a Földről bölcsesség és irgalmasság, akkor választ adok rá nektek. Nézzétek, az utóbbi évtizedekben nagyon előretört a női erő. A női elv a befogadó elv és az az elv, mely szükséges most a hazavezetési terv következő részének elindításához. A hazavezetés felépítése lépésről-lépésre zajlik és zajlott le. Így a bukottaknak, akiknek sok szinten, szakaszonként egyre mélyebben be kellett hatolniuk a sötétségbe, azokat fokról-fokra vissza kellett hozni, miképp fel lett nekik mutatva a visszaút emberek által. Ennek az alapja az Első Időben lett letéve Isten népének törzsi atyjai által, de olyanok által is, mint Noé, Mózes és Jób, akik az anyagi szolgaság fölé emelték az Istenbe vetett hitüket és ezzel győzedelmeskedtek felette. A Második Időbe való átmenet csúcspontját és fordulatpontját az Elsőszülött Fiú leszületése képezte, aki még a halál felett is győzelmet aratott emberként és megbocsájtott halálának órájában az Őt kínzóknak és ezzel megakadályozta a további eltávolodást, a lefelé húzó örvényt, aminek a vége minden teremtés feloszlása lett volna.

 

Az alapot, a hazavezetési terv első szakaszait a férfi, azaz törvényerő jellemezte és alkotta. Az élt kapcsolat, a szereteterő által Én, Jézus, megnyitottam az emberben az anyagba vezető utat a női (erő), gyermeki erő számára. Sok-sok szinten át erőt nyert ez az erő, a középkorban minden eszköz bevetésével megpróbálták újra kiszorítani és mivel ez lehetetlennek bizonyult, így hát visszaéltek vele az árnyékvilág érdekében. Kicsiben, mint nagyban is, mindig egészen közel van egymáshoz a fény és az árnyék, a csábítás és a lehetőség. Női lények egyre gyakrabban keresték leszületésük alkalmával a csábítás útját és egy lehetőséget, ami újra kivezetné őket. Ez az út feltétlenül az árnyékba vezet, mert csak az, aki leküzdötte az árnyékban járt utat, az képes egyengetni az abból kivezető utat is, úgymint csak az, aki felvilágosodott a fényben, az tudja majd megmutatni a sötétségből kifelé vezető utat. Mint a fivérei is, a gyermekiség leszülöttei is jó szándékokkal jöttek és egyre mélyebben süllyedtek a földi világ mocsarában. Tehát a női erő megszerzett egyre több világi, földi hatalmat, csalással magához ragadta sokszor a női tulajdonságokkal való visszaéléssel, mint az a szépség és báj, azokkal, melyek pólusait megcserélte és Isten ellen felhasználta.

Bővebben…

Válasz 2022. szeptember 26-án

 

 

Minden három szinten és valóságban áll – az anyagban, lélekszinten és a szellemi szinten és igazságban. Mindezek összeköttetésben állnak egymással, egészen finom hálót alkotva. Továbbá minden a «a mind -, mind» alapján áll: Egy lépést a fénybe felhasznál mind a fény, mind a sötétség, mindkettő. Ezért is zajlik minden fejlődési folyamat az elején bár nehézkesen, a befolyás viszont mindkét oldalon exponenciálisan növekszik – nagy lehetőséget képez jobb irányba változásra, ami egyidőben nagy veszéllyel is járhat. Ez egy állandó jellegű kötéltánc, mert gyakran közel áll egymáshoz a fény és a sötétség. És aki nem képes viselni a szeretet és igazság kardját, az nem fogja tudni ezt megkülönböztetni és ismételten a megtévesztés áldozatává válik. Egy további fontos szakasz a hazavezetők és a hazatalálók számára tehát az, hogy megtanulják ezt a megkülönböztetést és hajlandóak legyenek ezt felhasználni.

 

Ez könnyűnek és logikusan hangzik embereteknek. Ez az elme szülte gondolkodásmód, kedveseim! De mit is mond a szív barátjának és leghűbb kísérőjének: «Távozz tőlem sátán?», ahogy ezt mondtam Péternek, a leghűbb kísérőmnek együttlétünk utolsó óráiban? Ó tudjátok, ez a kard, az igazság kardja csak a szeretettel azonos mértékben viselhető! Mivel csak az, aki kapcsolatban marad és nem bomlaszt, csak az nevezheti nevén az igazságot! «Egy magas iskola.», Mondjátok. Igen, ez így van. Ez az út kifelé az anyag általi kötöttségből át a szellem szabadságába. Az utóbbi nem a mulandó, ember kötöttséget építi fel, hanem az örökkévaló összeköttetést az egységben – Istenben. Csak aki meghal az anyagban Engemet követve, az fog tudni feltámadni. És ha most úgy érzitek, hogy szellemileg vegetáltok és nem juttok előrébb, kérdezzétek magatoktól, mit nem tudtok elengedni, mit nem vagytok hajlandóak elengedni. És ezek nem mindennapjaitok legapróbb hanyagságai, hanem ez az, amit oly gyakran szépítetek, amit nem akartok elhagyni, ez az, amivel becsapjátok önmagatokat, nem vagytok őszinték, igazak.

Bővebben…

Üzenet a világnak, 2022. október 1-én

 

 

Ó ember, kérdjed magadtól, kérdjed magadtól ó Európa, és emeld fel tekinteted! Mit látsz? Ha ellátási hiánnyal kell foglalkozniuk az uralkodóknak és kormányoknak, ha bezárásra kényszerülnek cégek, mert nem tudják viselni a magas költségeket és ha háborúba hívják be a földkerekség polgári lakosságát, ami tömegekben menekül előle, ha hatalom és hatalom megtartása végett meggátolják az energiaellátást, ha nem fenntarthatóságra, hanem véleményalakításra tesznek, ha vakon követik a korszellemet a megvalósítás fenntartható felülvizsgálata nélkül, akkor hát értsd, értsétek meg: Nagyban és kicsiben, azon helyzetek, melyekbe kerültök ill. melyekbe az ember kerül, az tükör. Szükségetek van energiára, hogy meleg legyen a hideg téli éjszakában. Szükségetek van energiára, hogy fény legyen a sötétségben. Szükségetek van energiára, hogy á-tól b-be jussatok. Szükségetek van energiára oly sok tevékenységetekre nézve, ételetek előkészítésére, beszéd és kommunikációs rendszereitekre, építkezéseitekre és közigazgatásaitokra és szórakozásaitokra – mind ezekre energia kell. Energia nem vész el, csupán átalakul, így hangzik az egyik tudományos törvényetek. És ez a természettudomány azzal foglalkozik, amit megfigyel, lát és felfog. Ha ez így van és következetesen végig gondoljátok, akkor világosnak kellene lennie, hogy teljesen mindegy hogyan tekeritek-csavarjátok, hogyan próbáljátok megváltoztatni: A ti ezen energiakörforgásotok véges. Máris kifogásokat kerestek és rávágjátok: «Igen, de a nap és a szél nem végesek?» – Mindig süt a nap? – Mindig fúj a szél? Helyes-e ez az energiaszámítás? Mindig? «Mindaddig míg tárolni lehet», mondjátok, «ha megtanuljuk megtartani», mondjátok. És Én azt mondom nektek: Ez olyan, mint ha homokra építenétek. Tart egy bizonyos ideig, aztán elmúlik.

 

Mert az energia korlátos a sötétség birodalmában, ezért van ez így az árnyékbirodalomban is, az emberek egymástól adott-kapott és egymás csere energiájából élnek, nem csak anyagiban, hanem emberi és ember közti kapcsolatokban is. Ez egy energiaüzlet kegyesek és kegyencek között, előnyben részesítettek és kedvencek között, megcsodáltak és csodálók között, udvartartók és királyok között, nép és kormányzók között, főnök és alattvalói között, baráti körben, igen, még férfi és nő között is. Mivel hogy, kérdjétek csak magatoktól, ki hajlandó adni? Hisz minden kereskedésnek és üzletelésnek van kitéve, ha adsz nekem, adok neked – ez az árnyékvilág energiája. Minél sötétebb, annál több energiára van szükség a másiktól. Többé-kevésbé minden ember ezen energiajáték résztvevője és saját egyéni agyafúrtságával megteremtette magának az ellátási rendszerét. Azt mondjátok: «Ez nem agyafúrtság. Kedvesek vagyunk egymáshoz.» És Én azt kérdezem tőletek: Mi történik, ha valaki nem olyan kedves? Vagy akár ellenséges lép fel ellenetek? Azonnal megvonjátok tőle a rokonszenveteket, energiátokat és megfordítjátok. Mi történik ha azt gondoljátok, hogy valaki nem olyan jól viszonyul hozzátok, ha azt gondoljátok, valaki ellenetek van? Legyetek őszinték, és vegyétek észre szívetekben az eltolódást és kezdjétek megérteni: Ez egy energia-rendszer, ami nem fenntartható.

Bővebben…

Üzenet a világnak, 2022. szeptember 18-án

 

 

Emeld fel szívedet, ó ember, emeld fel szívedet és ne engedd magad elbizonytalanítani félelmed által. Ember, ó ember, emeld fel szívedet, nyissad ki és tedd szabaddá – szabaddá elképzeléseidtől, szabaddá ötleteidtől, hogy milyennek kell lennie valaminek és milyennek nem – tedd szabaddá és tágassá, ó, ne korlátozd határok által, amiket te szabsz meg arról, mi lehet és mi nem. Ó, tedd tágassá, nyisd ki, mert csak egy nyitott szív képes fogadni azt, ami szeretetből adatott, csak egy nyitott szív fog tudni adni, ami gyarapodni kívántatott szeretetben, csak egy nyitott szív fog tudni kapcsolatba lépni, eggyé olvadni és ezzel új gyümölcsöt hozni.

 

Ó ember, emeld fel tekinteted! Emeld fel tekinteted, hogy lásd a szellemi igazságot és valóságot, amit az emberi szem nem képes felfogni, nem képes meglátni, emeld fel tekinteted, hogy meglásd az egyetemes nagy összefüggéseket és folyamatokat, melyek közepett álltok a nagy tervben, mely egy nagy hazavezetés, több különböző körfolyamattal kialakítva, hol az Isten népe vezetés alatt áll több szakaszon át és ahol ismételten áthalad hasonló közökön és állomásokon. Ó, emeld fel tekinteted és lásd meg az egyetemes igazságot, ami tükrözi számodra a jelen idő történéseit, melyek körvonalazódnak. És amint visszalépnek hatalmi állásukból és lemondanak a nők és az anyák, lásd és értsd, hogy vége lesz egy nagy korszaknak, végéhez közeledik a bölcsesség és irgalmasság fejezete. Így az utóbbi évtizedek kihívták az embert és az emberiséget, bevezették egy új tudásba, ami most életre kíván kelni. Emeld fel tekinteted és lásd az újjászületést, a hajnalcsillagot, ami egyaránt a Teremtő születésére utal. Újra eljött szellemben, feltűnés nélkül és szerényen, szinte észrevétlen marad és mégis kezdik Őt érezni az emberek itt és ott. Emeld fel tekinteted és lásd a harcoló Jeruzsálemet, Betlehemet, a betlehemi történést, emeld fel tekinteted és lásd a töredékeket és a részeket, melyek ismételten ugyanabban az időfolyamban futnak le.

Bővebben…

Egy új fényt adok nektek, lelketek erősítésére való ösztökélésképp. Elő akarlak készíteni és ki akarlak képezni benneteket a harcra. Hisz ti vagytok s haderőm, így hát vigaszt és reményt szeretnék adni nektek, adjon nektek erőt a harcra történő előkészületben, ahol helyt kell állnotok. És helyt is fogtok állni, mert az oldalatokon harcolok. Aki Értem harcol, az nagyon világosan érezni fogja a támogatásomat.

Épp ezért már most létesítenetek kell Velem egy erős kapcsolatot, akkor erősíthetlek és vigasztalhatlak benneteket, hogy helyt álljatok a vészben. Mindegy mi történik körülöttetek, segítségemmel helyt fogtok állni.

Eljön az idő, amikor minden oldalról szorongatni fognak titeket, de higgyétek el Nekem, csak rövid ideig fog tartani, mert lerövidítem, nehogy titeket is elveszítselek. Ezzel vége lesz a vészállapotnak és beköltözik a béke és a boldogság. Győzött a jó!

 

A korszakváltás után új élet veszi kezdetét az új Földön. A gonosz láncba lesz verve mindennel együtt, ami mélybe húzza az embert. Csak a jó fog megmaradni és minden olyan ember, akik szeretetben közelednek Felém és az emberekhez, azok megkapják jutalmukat a korszakváltásban tanúsított állhatatosságukért és kitartásukért. Ezzel megkezdődik egy új felfelé ívelő megváltási időszak, a földi paradicsomban.

Bővebben…

Egyre jobban közeledik a keresztényüldözés, ami a korszakváltás tetőpontjához tartozik és megfelel szenvedési időm képének.

 

Így szóltam: „Ebben a helyzetben súlyos ellenségeskedések lesznek a világban. Ez viszont erős hitet és mély szeretetet követel tőletek. Az igazságért folytatott bevetésetek megkövetelheti tőletek a készséget akár életetek odaadására is. De olyan összetűzésekre is sor kerül, ahol nem kell félnetek a földi hatalmaktól. Akik hirdetik az Én nevemet, azokat bár rabosítják, de Én mellétek fogok állni minden erőmmel, emiatt nem kell félnetek a szenvedéstől. Alig fogjátok érezni a nektek okozott fájdalmat, mert a védelmem alatt álltok. Az ellenfél viszont aggodalomba esik, mert felismeri bennetek a hatalmamat, amitől retteg. Gondoljatok az első keresztényekre, ők is az Én védelmem alatt voltak. Természetesen ők is féltek és bujdostak. Rabul ejtésük után azonban bátrak voltak, mert éreztek Engem és az örömöt, amiben részesültek Általam.“

 

Ellenfelem figyelme rátok, szóvivőimre összpontosul. Üzeneteitek, melyeket szétküldötök, világszerte terjed, anélkül, hogy tudnátok róla vagy észrevennétek. Azokat viszont az ellenfelem is olvassa és tombol mérgében.

 

De nektek nem kell félnetek, bátran kiállhattok az ellenfelem elé, mivel nálatok vagyok. Szerettek Engem és megbíztok Bennem, mint az őskeresztények tették és Én is szeretlek titeket és állandó jelleggel mellettetek állok.

Bővebben…

A korszakváltás, ami előre meg lett hirdetve nektek anno már az Ószövetség prófétáin keresztül, az egy roppant különleges eseménye e kornak. Ami azt jelenti, hírt kaptatok róla és figyelmeztetve lettetek.

De az, hogy előre gondoskodtam erről a végső időről, ahogy a prófétáknál nevezik, arról semmi sem áll a jövendölésükben, mivel Számomra magától értetődő az előkészület. Rossza Atya lennék, ha nem gondoskodnék előre a gyermekeimről.

 

Nézzétek, ti napgyermekek vagytok az előkészület a földi gyermekek számára. Az utolsó üzenetemben (2022.07.10.) hírt adtam nektek róla, hogy „Még mielőtt e Földre tettétek volna lábatokat, képek formájában ábrázolták nektek szándékotokat.“ Így az elhatározásotok ezen földi út mellett egy mély szeretetbeli cselekedet volt. Elhatároztátok, hogy felmutatjátok az igazi utat és példaszerűen élitek azt a föld emberei előtt, akik el lettek és el vannak csábítva. Az ezzel összefüggő kockázatot nem rejtettem el előletek.

Az eltévedt emberiség iránti szeretetből döntöttetek ezen földi menetel mellett és vállaltátok magatokra a kockázatot. Ezzel létrehozzátok a szeretet hídját az anyagi világ és a szellemi birodalom között és közvetítők lettetek Köztem és az emberek között.“

 

Igen, önként jöttetek a napokról támogatni megmenteni, ami még menthető. Ennek a tudatát viszont ködfátyolba borítottam e Földön, így mindenki számára azonosak a követelmények. A napok bölcsességi mennyek. A legrövidebb út bejutni a szeretet mennyébe csak ezen Földön át vezet benneteket, csak itt tudjátok elérni az Isteni Gyermekséget. Nem esett könnyen számotokra a földi menetel melletti döntés meghozatala, mivel tudtátok, itt ugyan olyan mértékben ki vagytok téve az ellenfelem befolyásának, mint a földi emberek.

Az elhatározás, lejönni segíteni e Földre, az hozzászámít az első szeretetbeli cselekedethez és azt jelenti, bennetek már felébredt a szeretet és ezzel horgonyt vetett. És most helyt kell állnia szereteteknek e Földön a világ befolyásai ellen és ezek aztán a szeretet további cselekedetei, melyekből aztán felébred a Belém vetett hit és ti megerősödtök ezen szeretetből kifolyólag. Ezzel meggyullad bennetek Istennek szikrája és fénylő lánggá alakul.

Bővebben…