Nagy bajban vagytok a vírus-intézkedések miatt és nem tudjátok, hogyan is viselkedjetek valójában, hogy az Én szememben helyesen kezeljétek sorsotokat. Sokan kérdezik tőled, barátom, meg-e tudnád egyszer kérdezni az Atyát, milyen lesz a jövő, hogy helyt álljunk? Tudom, kibújnál e kérdés alól, mivel úgy véled: eljön az idő, amikor majd Én magam kinyilatkozom azt neked. És nézd, itt az ideje.

Így hát megkérlek, vonulj magadba, kapcsolódj Teám és maradj egy kicsit Nálam, szívedbe akarom helyezni az Én szeretet-szavamat, hogy feltudd azt írni.

 

Nézzétek kedveseim, azt mondják: Képmásomra teremtettelek benneteket. Ez azt jelenti, hogy sokat gondolkoztam és kifestettem magamnak, hogyan válhattok Számomra olyan lénnyé, amit örökkön szeretni kívánok és tudok is. Amilyenek lettetek, csodája vagytok az egész teremtésnek, mivel Istennek a temploma vagytok, melyben lakni szeretnék. Épp ezért egyediek vagytok az egész teremtésben, ellátva szabad akarattal és várományosai vagytok annak, hogy Isten gyermekeivé váljatok. Mindez csakis ezen a Földön áll fent számotokra.

Megajándékoztalak benneteket egy testtel, melyben bent lakik a halhatatlan lélek, amit nektek templommá kellene feldíszítenetek Számomra a szeretet cselekedeteivel és amelyben dicsőítenetek kellene Engem.

Mindeddig megpróbál uralni titeket, amivel kihasználja gyengéiteket. Felhasznál titeket, amiben fogékonnyá tett benneteket erkölcstelenségre, kábítószerekre, gyilkolásra, varázslásra és sok más mindenre. De ez kevésbé jól sikerült neki, mert mindig, mikor belátta hibáit az ember és megbánóan eljött Hozzám, megsemmisült a terve.

Így új lehetőségek után keresett az ellenfelem, hogy ellenőrizhesse és uralhassa szellemeteket és ezzel gondolataitokat, kívánságaitokat és érzéseiteket. Sokáig dolgozott ezen, míg megérett az idő és megtalálta a módszert a mesterséges intelligencia által. Itt már csak csak azon lehetőségre van szüksége, hogy hozzá csatlakoztathassa testeteket magas rezgésű rádióhullámok segítségével az ő intelligens számítógépszerű lényéhez és ezzel irányíthassa azt. Ehhez viszont megfelelő módon át kell azt alakítania.

Bővebben…

Tökéletes lett a zavarodottság feltámadásomat illetően. A templomosok azt a hírt terjesztették, miszerint a követőim ellopták a holttestemet. Én viszont negyven napon át megjelentem sokak előtt, akik átélték a keresztre feszítésemet és sok reményt fektettek Belém, hogy megvigasztaljam őket és bebizonyítsam nekik, hogy mindaz, amit mondtam nekik, megfelel a valóságnak. Ők meg azt mesélték tovább, hogy feltámadtam és láttak Engem. Sokan, akik átláttak a templomosok hazugság szellemén, nem hittek ezeknek.

De most eljött Számomra az idő, hogy elhagyjam a számomra kedvessé vált tanítványaimat és minden más követőmet. Keresztre feszítésem óta ők leginkább Lázárnál tartózkodtak a szálláshelyen.

Feltámadásom negyvenedik reggelén Lázár megkérte a jelenlévőket, hogy menjenek ki a közeli dombra és napkeltekor vegyék ott magukhoz a szeretet ételét. Ezalatt különféle történeteket meséltek egymásnak tevékeny időmből.

Messziről aztán egy vándor közeledett feléjük; Lázár felismert Engem ő benne és elém jött, hogy üdvözöljön.

Nagy öröm fogta el őket, amint újra maguk között tudtak Engem. Lázár megcsókolta a kezemet és örömkönnyek folytak le orcáján. Én meg odamentem minden egyes emberhez, fejükre tettem a kezemet és megáldottam őket. Azután leültem melléjük és tanítottam őket utoljára. Elmagyaráztam nekik távozásom szükségességét és mondtam nekik: „Ne hagyjatok el Engem, mert nélkülem nincsen se vigasz, se üdvösség ezen világban“.

Igen, és ahogyan mondtam akkoriban az Enyéimnek, hogy ne hagyjanak el Engem, úgy ma is ekképp szólok hozzátok: „Ne térjetek le a rátért utatokról!“

Bővebben…

Tanítványaim nagy félelemben voltak, miután már nem voltam. Mély szomorúság, de reménytelenség is közéjük férkőzött. Egybegyűltek imádkozni, tanácskozni, hogyan is viselkedjenek a továbbiakban és eltorlaszolták belülről az ajtókat. Vajon továbbá is kiállnának mellettük a rómaiak? Quirinius és Kornéliás jelentésen voltak Rómában, ami Heródes intézett el ügyesen.

Kérdést kérdés követett, melyek csak fokozták félelmüket. Minden, amit mondtam nekik, tova szállt, üresek voltak, kiégettek.

Minden hiába lett volna? Hiszen olyannyira reménykedtek, feladtak Érettem mindent, lemondtak mindenről, és most vége lenne mindennek? Ezen kétségbeesett helyzetben azonban feltámadt bennük a kíváncsiság és a remény is. Egyesek emlékeznek a megjövendöltekre és így elsősorban a nők azok, akik kivonulnak a sírhoz bekenni olajjal a holttestet.

Aztán a bizonytalanság, nincs ott a holttest. És megint csak zűrzavar. A férfiak, akik követték a nőket, bementek a sírkamrába és nem találtak Engem odabent, csak a szépen összehajtogatott lepleket. Így hát tovább mentek.

Kizárólag Magdalai Mária fordult vissza és ismét utána nézett, amikor találkozott két fehér alakkal, akik így szóltak hozzá: „Ő él és már nincs itt“. Erre ő hazatért és elmesélte az otthon maradtaknak amit látott.

Esten azonban közéjük léptem üdvözléssel: „A béke legyen veletek!“ Felismertek Engem sebeimen és a szomorúság átváltozott kimondhatatlan örömmé.

Bővebben…

Szeretett gyermekeim! Földrészeteken ma egy eddig soha nem létező jólétben éltek. Legtöbben már nem tudjátok, milyen fájdalmas lehet az ínség. Hogy helyesen értsük egymást – támogatom a jólétet is. Csak nem azonosak a nézőpontjaink, mert míg ti a testetek jóllétét értitek ezalatt, ami csupán rövid időtartamú, addig Én a lelketek jólétét értem alatta, ami örökkévaló. És ez a különbség és a más nézőpont.

Nézzétek, csak egy rövid ideig éltek itt a Földön és igyekeztek nyereséghozóan felhasználni az életeteket. Ez értelmes dolog! Eközben csak a nézőpontotokkal van gond. Rövid életetek szemszögéből gondolkodtok, mégpedig rövidtávon, Én azonban hosszú távon gondolkodok az örökkévalóságra tekintve. És legtöbbetek aztán eszerint alakítja az életét.

 

Közületek sokak élete dínomdánom, kiélvezik az élet minden lehetőségét, kiélik magukat minden téren és kívülre kimutatják kik és mik ők – de, mindez csak külsőleges. Sokaknak még tudatukra sem válik a cselekvésük. Bensőjükben azonban üresség van, amit aztán kábítószerrel fátyoloznak, ha nincs már más. A kábítószert átvitt értelemben értem, mert a kicsapongó élet, ami függőséggé válik, az már elegendő kábítószer.

 Bővebben…

Levél a kolosszeieknek, 3. fejezet, 12-17. bekezdés

Nővéreim és fivéreim!

12              Kiválasztottak vagytok Isten által és az Ő szeretett gyermekei vagytok, aki hozzá tartoznak. Épp ezért mostantól szívbéli együttérzés legyen életetek meghatározója, épp úgy ahogy a jóság, szerénység, elnézés és türelem is.

13              Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valaki igazságtalanságot tett veletek. Mert a Krisztus is megbocsájtott nektek.

14              Minden másnál fontosabb a szeretet. Ha birtokoljátok, semmiben sem lesz hiányotok. A szeretet a kapocs, ami összeköt benneteket.

15              És a béke, amit Krisztus ajándékoz, legyen egész életetek meghatározója. Az Isten hivatott titeket arra, hogy békében éljetek egymással; hisz mindannyian Krisztus azon egy testéhez tartoztok. Legyetek hálásak ezért az Istennek!

16              Engedjétek kibontakozni közöttetek Krisztus üzenetének teljes bőségét. Tanítsátok és intsétek egymást teljes bölcsességben és legyetek hálásak érte Istennek teljes szívetekből zsoltárokkal, dicsőítő énekekkel és dalokkal, melyeket az Isten szelleme ajándékoz nektek. Hiszen megtapasztaltátok az Isten kegyelmét!

17              Minden tettetek – beszédetek és cselekvésetek – mutassa fel azt, hogy Jézus a ti uratok. Mivel kapcsolatban vagytok Vele, mindenért köszönetet mondhattok az Istennek, az Atyának.

 

—————–

 

Szeretett gyermekem!

Tehozzád, aki ezen sorokat olvassa, tehozzád szólok.

Odabent lakok minden emberben és megszólítok mindenkit, csak hajlandónak kell lennetek fogadni Engem.

A Hozzám elvezető legbiztosabb út a Velem fenntartott bensős kapcsolat. Benned lakozom és szívesen értekeznék veled. Újra és újra küldök neked gondolatban sugallatokat és próbálom veled felvenni a kapcsolatot. Ha pontosan odafigyelsz a gondolataidra, akkor felismered, hogy jönnek feléd olyan gondolatok, amelyek nem a tiédek, hogy szól hozzád egy hang odabent, egészen csendesen a rejtettben, mégis eléggé érthetően, hogy észlelhesd. Ez az Én hangom, ami szól hozzád. Fáradozok érted. Ily ennyire fontos vagy Nekem!

 

Mivel csak nehezen érlek el téged szívedben, így hát a szóvivőimen keresztül is beszélek hozzád, hogy feketén-fehéren is tudd olvasni az Én említett szavamat. Talán elérlek téged ezen úton.

Bővebben…

Mit tesz egy szerető apa, aki látja bajba esett gyermekeit? Figyelmezteti őket, el akarja hárítani a bajt, magához hívja őket, hogy biztonságban tudja őket. A gyermekek, akik veszélybe sodródtak, nem akarják felismerni vagy nem akarják látni, nem akarják …

 

Az Én Isten-Szellemem bent lakozik mindegyikőtökben, még a legnagyobb bűnözőben is és vár arra, hogy az ember megszólítsa és elfogadja.

Egy gyermek szíve elsorvad, ha nem él meg szeretetet.

Persze ő is egy vétkező, mint mindenki más. Hisz vannak még nála is nagyobb bűnösök és bűnözők, és Én szeretem őket és gyermekeimmé szeretném tenni őket. De tudnia kell, hogy ő érte is elfolyattam a véremet és őt is megváltottam. Csak el kell fogadnia maga számára az Én Megváltási Művemet és dolgoznia kell a lelkén, hogy megtisztuljon a bűneitől. Fel kell ismernie, hogy szeretem őt és magamhoz szeretném húzni, de neki is akarnia kell ezt. Úgymond erőteljesen magához kell rántania a szeretetemet és ez kizárólag az Irántam tanúsított szeretet és a Belém vetett bizalom által megy. És ezt a szeretet csak úgy éri el, ha teljes szívből megbocsájt szüleinek, mert az igazi szeretet megbocsájt, ez a lénye. Hinni könnyű, megbízni viszont nehéz. Bizalom a Velem fenntartott kapcsolat alapja. Csakis ezáltal tud létrejönni Velem egy bensős kapcsolat. És akkor ő benne is növekszik az Irántam érzett igazi szeretet.

Bővebben…

Az anyagi univerzumok megteremtésekor minden lehetőségem adott volt fejlődéseire és szerkezeteire nézve, mert még nem léteztek alakzatok, minden áramló mozgásban volt. Valami teljesen új megteremtésén voltam. Sok különböző ötletem és elképzelésem volt. Itt egy tervező vagy egy fejlesztő tudna leginkább megérteni.

 

Végül egy magában zárt alakzat mellett döntöttem és benne végül is az önmagában tökéletes gömbforma mellett. Ez alapján gömbalakot kapott minden nap és bolygó, melyek betelítették az univerzumokat. Amit tettem, ahhoz mindenhez hozzárendeltem egy szellemi jelentőséget, így a napokhoz és a bolygókhoz is. A nap a ti emberek iránti szeretetemet jellemzi és a hit a felétek irányuló kisugárzásomat. A megvilágított hold és a bolygók a bennetek lévő jót is igazit jelenti, ami a fény alatt kerül felszínre.

 

E fény csak akkor tud elérni titeket, ha nem vonul közéje felhő.

 

Így Én, Jézus Krisztus vagyok a nap, a számotokra láthatóvá vált feltámadási testben, ami megvilágítja az eget és vele együtt mindent, ami égi. Ez a nap sohasem veszít fényerejéből és sohasem alszik ki. Kivilágít mindent, ami a sötétségben van.

Bővebben…

Igen, sikerült neki! … Sikerült neki! …

 

Végre kezded felfogni szívedben, hogy milyen jelentőséggel bír „Jézus“ neve és hogy mit is jelent tulajdonképpen a „Jézus“ név. Szívedben, azaz a legmélyebb mélyekben kezded felfogni, érzed. Megmozgatja szívedet. Szíved remegni kezd, amint e névre gondolsz vagy amikor kimondod.

 

Habár gyermekkorod óta magadban hordozod e nevet – szünetekkel – és ujjongtál érte, még fel is tettél Rólam egy nagy felbontású képet nappalid központi falára és kiállsz mellette. De most kezded felfogni legbensődben, hogy tulajdonképpen ki is vagyok Én „Jézus“. Hirtelen felelevenedett benned a név. Felkelt benned Betlehem csillaga. Szívedben nyugszik a betlehemi gyermek, ahogy azt Springe városában láttad egy látomásban, Júdea oroszlánját és a gyermeket a jászolban. E minden most újra felelevenedik benned. Minden kép, amit életed során kaptál és a Velem történt találkozásnak hiszel, most hirtelen igazolást és értelmet kap.

 

Nézd, öröm száll fel Bennem, ha szívének ilyen mélyében fog fel meg Engem az egyik embergyermekem. Nevemben már régóta tisztelsz Engem, így teljesen szabadon betértél Hozzám a bensődben.

 

Igen, a Jézus név felébredt benned és most növekedni kezd. Már nem csupán egy név számodra, ennél több, mindent jelent neked. A névvel Reám kapcsolódsz a bensődben.

Bővebben…

Ti az anyagba beágyazott lények vagytok, azaz lelketek és szellemetek az anyagba vannak kötve. Anyagi szemetek számára csak az anyag létezik. Minden, ami körülvesz titeket, a Föld, a növények, az állatok, minden anyag, így ti magatok is az vagytok.

Korszakváltás idejében éltek, azon időben, ahol végbemegy az anyag átalakulása szellemibe. Szellemi szemetek ki lesz nyitva. A lélek, de mindenek előtt a szellem előtérbe kerül számotokra. Elsődlegesen szellemi szemmel fogtok magatokra tekinteni és Engem is megláttok majd feltámadási testemben. Ez lesz aztán az Eljövetelem, mert látni fogtok Engem köztetek pillanatokra, mint a tanítványaim is láttak feltámadásom után.

De ti, akik hisztek Bennem, nem fogtok megijedni, sokkal inkább örülni fogtok, befogadtok elragadtatva. Nagy öröm lesz, mikor megláttok Engem köztetek.

Ezzel aztán vége a szenvedések korszakváltásának és elkezdődik egy új, békés és boldog időszak az új Földön. A régi, az emberek által tönkretett Föld, Általam átalakul egy új Földdé. Már csak az önmagától átalakult ember marad meg, mely Reám nézve teljességében odaadó. A mai ember számára olyannyira fontos test háttérbe vonul és jelentéktelenné válik, a lélek és szellem pedig előtérbe kerül. Ezzel kezdetét veszi az új szellemi korszak.

Az anyag és ezzel az ellenfelem jelentősége túlsúlyt kapott. Azon van, hogy megfossza az embert szabad akaratától. Olyan mértékben határoz az ember felett, hogy az veszélyben van a mélyekbe zuhanni.

Az ellenfelem minden eszközt bevet az Én és a létem tagadására. Nemlétezésemet azzal magyarázza, hogy eddig még senki sem tudott bizonyítani Engem, főleg nem a tudomány. Ennek legtöbben bedőlnek, mivel az anyagnak hódolnak.

De Engem senki sem tud bebizonyítani, a tudomány sem. Egy idevaló bizonyítási érveléshez hiányoznak a szükséges mérőeszközök. Ezek nem léteznek és soha nem is létezhetnek. A bizonyítási érvelés viszont egy másik, amit nem ismer a tudomány.

Bennem csak hinni tudtok. De aki hisz Bennem, ő neki Én magam bizonyítom be, hogy itt vagyok és nem téved, azaz Én magam végzem majd el a bizonyítási érvelést.

Bővebben…

Ti, az Én követőim, hisztek Bennem és felismeritek a korszakváltás, melyben éltek. A legtöbb ember viszont nem ismeri fel. Úgy vélik, mindig csak így fog tovább menni, mint a korona világjárvány előtt. Úgy gondolják: Elmúlt a korona és újból visszatérnek a régi állapotok és a hírközlő szervek még hitegetik is őket ezzel. Ezen is felismerhetitek, mennyire és mily ügyesen manipulálta már őket az ellenfelem.

Legtöbben nem ismerik fel, mennyire meg lettek vezetve. Nem ismerik fel, mekkora megtévesztésben élnek, amibe az ellenfelem kergeti őket. Felhasznál minden elképzelhető kibúvót és megvárja, míg rátok ill. az emberekre nem támadhat. Összezavar benneteket, miképp hamisan ábrázolja az igazságot, pl. a médián keresztül és sötétbe borítja a fényt, ami rávilágítana a Hozzám vezető igaz útra. Habár rövid ideig ez sikerül is neki, de kialtatni nem fogja tudni, mert túl erős az Én fényem, ami felfedi és leleplezi tevékenykedéseit ma és a jövőben is.

Mostanára teljes a zavarodottság és ha még nem ismernétek fel magatoktól, az esetben felvázolom szemetek előtt. Ebben felismerhetitek és ismerjétek is fel a szeretetemet irántatok, mert nem hagylak egyedül és tájékoztatlak titeket, hogy figyelmeztetve legyetek.

A zavartság szelleme már egy jó ideje köztetek van. Az utolsó háború után két évtizeddel új trükkel kezdett elcsábítani titeket az ellenfelem. Bevetette a zavartság szellemét, és már nem érette meg magát férfi és nő, se fiatal és idős. Nekiállt ketté hasítani titeket. Büszkeség és gőgösség költözött az emberek közé, okkultizmus és ezotéria és hasadást okoztak fiatal és idős között, házasságokban és családokban, kezdetét vették az első viszályok és zavarodottságot okoztak.

Kiforgatták magából a természet felettiről – Istenről – alkotott igazságot, őrültséges szemléletmódok születtek, főleg a fiatalabbak között, amit aztán egyedüli igazságnak vallanak. Felnőtt így egy új társadalom, mert az úgynevezett öregeket félreállították, mint tudatlanokat és régimódiakat.

Bővebben…