BD – 1954.08.14.
6023. – Isten vég-kinyilatkoztatása …

 

A vég felé haladtok … És ezért kinyilatkozom nektek, hogy ne hagyjalak titeket tudatlanságban, mit is jelent számotokra a vég. Kinyilatkozom, hogy felkészüljetek, hogy helyesen éljetek, úgy hogy ne kelljen félnetek a végtől. Ti emberek nem hisztek a végben és visszautasítotok minden intést és figyelmeztetést, melyek eljutnak hozzátok kinyilatkozásaim következményeként … Kigúnyoljátok és kinevetitek azokat, akik meghirdetik nektek a közeli véget, bölcsnek képzelitek magatokat és magasabbnak érzitek magatokat azon tudásnál, mint ami közvetítésre kerül ember felé szokatlan módon.

 

Szellemileg vakok vagytok és nem vagytok képesek látni, és mégsem hisztek azoknak, akik látnak és emiatt mondják nektek, mely órában éltek … És most úgy van mint Noé idején, amikor ugyanígy meghirdettem az embereknek a közeli véget és nem leltem hitre, amikor csak gúny és csúf űzést arattak az ítélet kihirdetői, míg eljött a nap, amikor beteljesültek bejelentéseim, míg eljött a nap, amikor a gúny űzők az ítélet áldozatául estek …

 

És újra úgy lesz, újra már hosszasan előre ki lett hirdetve az ítélet, és ki lesz hirdetve újra és újra, de hirtelenül és váratlanul el fog jönni az utolsó nap e Föld és minden lakója számára … Mert a szavam igazság, és beteljesül, amint eljött az idő. Azonban ki hisz benne, hogy az emberek ezen idő közepén állnak, hogy már csak kevés idő marad számukra a végig … Ki hisz benne, hogy egy fordulat előtt állnak, olyasvalami előtt, amit ember eddig nem élt meg a Földön? … Kiben hagy benyomást az isteni kinyilatkoztatás, a jóslat, amik a közeli véget érintik?

Bővebben…

BD – 1955.01.28.
6178. – A dühöngés jelei a vég előtt …

 

Ha odafigyeltek mindenféle történésre körülöttetek, akkor nagyon hamar felismeritek, ki uralkodik a világban, és érthetővé is válik számotokra, mit akar elérni: minél jobban lehúzni az embereket a mélybe, akadályozni őket igaz felismerésben … miképp akadályozza őket szeretetbeli tevékenységükben … De belátható időn belül már olyannyira nyilvánvaló lesz az üzelme, hogy mégis hallani és látni kezd sok ember, mert leengedi az álarcát és meggondolás nélkül jár el olyan formában, ami túlságosan is világosan ellene szól.

 

De mindezek a közelgő vég jelei, melyben megvetendő jellemét űzi Isten ellenfele, melyben szabadjára engedett a pokol minden ereje, amik befolyásolják a Földön az embereket, úgy hogy számtalan követőre talál, akik megtesznek mindent, amit ő akar … akik meggondolás nélkül kárt okoznak embertársaiknak mindenféle módon … akik még attól sem riadnak vissza, hogy kiszolgálják embertársaikat a halálnak, mivel teljesen a Sátán varázsában állnak. De ez már be lett jelentve hosszas időkkel ezelőtt, hogy az emberek felismerjék rajta azon időt, melyben élnek.

 

De eljön a nap, ahol kötve lesz, ahol véget lesz vetve szörnytetteinek, ahol meg lesz fosztva hatalmától és kötözve lesz, hogy ne okozhasson már több kárt … Eljön a nap … emlékezzenek erre azon emberek is, akik szenvednek uralma alatt, mert övüké lesz a megváltás. De azok is emlékezzenek rá, hogy eljön a megtorlás napja, akik szolgáivá válnak, mert ők is vele együtt osztozni fognak sorsán, mert egyedül a saját akaratuk tette őket az ő szolgáivá és ezen akaratért felelősségre lesznek vonva. És ameddig felháborodtok a jogtalanságon, addig nektek nincsen félnivalótok, hogy kárt okozhat nektek. Mert mindaddig még a jó felé igyekszik akaratotok, és nem vagytok az ő uralmában.

Bővebben…

BD – 1955.01.29.
6179. – Isten utalásai földi a javak mulandóságára …

 

Az ember számára felfoghatóvá kell tenni a földi-anyagi javak mulandóságát, mielőtt odafordul ahhoz, ami múlatlan. Eltölti gondolatait a földi élet, mivel az olyan feladatok és kötelezettségek elé állítja őt, melyek mindig is igénybe fogják venni gondolkodását … És csillapíthatatlan lenne, ha minden tartós lenne minden, mivel akkor szüntelen növelhetné birtokát és nem lenne korlátozása kívánságainak és vágyainak … De mivel az anyag mulandó, ezáltal mindig rákényszerül ezen javak elérésére való cselekvésre, ami bár teljes gondolkozását is igénybe veheti, de szabadon hagyja azt a lehetőséget is, hogy hogy másra tanítsa őt a mulandóság … hogy hasztalannak tűnhet számára, hogy az egész életerejét csakis ezen javakra fordítsa … hogy olyan javakra vágyik, melyek múlatlanok.

 

Csak a földi birtoklás értéktelenségének felismerése ösztönözheti őt a szellemi birtokra való törekvésre … vagy éppen az állandó mulandó utáni vadászatra, mivel nincsen tartóssága … És akkor is, ha az embernek megmarad földi birtoka és azt állandó jelleggel szaporíthatja, anélkül, hogy elvennék tőle, úgy a halál gondolata mindig is egy figyelmeztetés számára, hogy korai időben engedje el azt, amit amúgy is elveszít a halállal …

 

Ezek alapján mindent úgy rendezett be Isten az életben, hogy az ember könnyedén megvetheti a világot és javait és beléphet gondolatokban egy másik világba … Gondolatai és akarata viszont nem lesz kényszeresen ráirányítva erre a másik világra … szabadon áll neki, melyik világ által engedi magát rabul ejteni … És a földi javak legtöbbször nagyobb vonzerőt fognak gyakorolni rá, mivel azok kézzel foghatóak és szemmel láthatóak, miközben a szellemi javak kevés hatással bírnak rá, mert látszólag kevés értékük van … és ez akkor is így lesz az ember számára, ha könnyen eloldhatja magát a földi javaktól.

Bővebben…

BD – 1965.01.09.
8908. – Hivatás …

 

Még egy nagy feladatot kell teljesítenetek, mielőtt megtörténik a beavatkozásom, amely által aztán teljesen más körülmények közé kerültök, ami megnehezíti birodalmamért végzett tevékenységeteket. De előtte még meg kell fogni azon lelkeket, akik még (nem) tagadóan állnak hozzá szavamhoz … meg kell tapasztalniuk, mi áll az emberek előtt és még ha kételkednek is … a nagy történés nagyon is hamar meg fogja győzni őket, hogy az igazat mondtátok. Épp ezért hirdessétek meg mindenkinek, tegyetek az embereknek utalást a beavatkozásra, ami egyre közelebb jön és ami mindenkit meg fog érinteni, habár rejtett marad előttetek, mely országot fogja érni …

 

Szívetekbe helyezem mindazon ember megszólítását a hatalmas természeti történésre való utalással, melyekhez elviszitek szavamat … Szükségessé válik, hogy egyszer mindegyikük foglalkozzon vele, hogy ők megszólítva érezzék magukat és beállítottságukhoz mérve vigaszt és erőt meríthessenek az eljövendő nyomoridőben. Mind ott, ahová eljut a szavam, ismertséget kell nyernie ennek, tudják meg az emberek mindenhol, mi vár rájuk, és ha nehezükre is esik hinni … De aztán hinni fognak a hamarosan bekövetkező végbe, amint azon esemény megtörténik, ami fentről … az űrből jön, ami nem ember akarata indítványozott.

 

Mert ezen történéssel meg akarom szólítani az embereket még egyszer, fel akarom ébreszteni őket halálbeli alvásukból és tekintetüket odavezetni Hozzám, Ahhoz, Akit elérhetnek bensős ima által … Hangos hangon akarok szólni, mert a halk beszédemre nem figyelnek fel …. De azokkal is akarok törődni, akik csak azután találnak el Hozzám … Habár áldozatául esnek azon katasztrófának, de lelkük megmenekül, ha előtte még Hozzám kiáltanak és elismernek Engem azon hatalomként, Akinek alárendeltjei és amely előtt meg kell hajolniuk. Felhívom mindannyiótokat, fontoljátok meg ezen szavaimat és ne féljetek, hogy nyugtalaníthatjátok vele az embereket, mert nincsen haszna, ha zárt szemekkel mennének bele a szerencsétlenségbe, ami aztán meglepi őket és nem tudnak rá magyarázatot adni …

Bővebben…

BD 1954.08.21.
6030. – Az emberek közömbössége erősebb csapásokat követel …

 

Mily reménytelen az állapota számtalan embernek e Földön, mert nem tesznek semmit, hogy megérésre vigyék lelküket. Gondolataik mindig csak földi irányzatúak, és sohasem emelkednek a magasba. Sohasem lépnek szellemi területre, sohasem kérdik meg maguktól, miért is tartózkodnak a Földön. És minden ezt érintő beszélgetés elől kitérnek, mert semmi másról nem akarnak tudni, mint csak arról, ami haszonhozónak tűnik testi életüknek. És ilyen a legtöbb ember érzülete a Földön Isten szolgálóinak szorgos munkája ellenére, felrázni őket fordított gondolkodásukból.

 

Mindenhová el lesz vezetve Istennek szava, mindenütt felhangzanak intő és figyelmeztető hívások, de az emberek elzárják fülüket, mivel erősebben megérinti őket a világ hangja, és ezt önként követik … Alig érintik már meg őket a legerősebb világesemények, az emberek hirtelen halála nem készteti őket elgondolkodásra a földi dolgok mulandóságáról … Hallják és elmennek mellette … Nem hozzák ki őket nyugalmukból nagyobb kiterjedésű katasztrófák, mind ameddig ő maguk nem érintettek, és az embertársuk nyomora alig érinti meg szívüket, mire fel beindulna segítő szándékuk …

 

És mindez egy szörnyűséges és vigasztalan állapot, mivel szellemileg is kihat … mert az emberek lelke legnagyobb sötétségben van és nehezen juthat el a fényhez, mind ameddig az emberek kielégültnek érzik magukat földi javak és élvezetek által … Valóban Sátáné a hatalom e Földön, mivel maguk az emberek adták oda neki. Minden gondolat csak a világi célok elérését szolgálja, és reggeltől-estig testükért dolgoznak, ami elmúlik. Habár a halál gazdag aratást tart környezetükben … csak keveseket érinti meg közülük, mert ők érintettek.

Bővebben…

BD – 1954.08.09.
6018. – Harc fény és sötétség között … A vég jelei …

 

Örökkön tudok már a harc ezen idejéről a vég előtt, és örökkön ismertek előttem az ellenfelem cseles eszközei, melyekkel mélyíteni próbálja a sötétséget, melyekkel eljár az igazság fénye ellen. És mégis megengedem … Nem akadályozom meg benne ellenfelemet, ki használni akarja cselességét és hatalmát, mert a végén győzni fog az igazság, mert nem aludhat el a Belőlem eredő fény és mert eljön az ő órája visszavonhatatlanul, mivel meg lesz vonva tőle minden tevékenykedés, mivel láncokba lesz verve és senkit sem fog tudni többé megszorongatni. De a számára még fennmaradó időt jól fel fogja használni mindazok romlására, akik hozzá tartoznak.

 

A fény és a sötétség közti harc növekedni fog a végig … Igazság és tévedés vagy hazugság állandó harcban fognak állni egymással, és ez a közelgő vég jele, hogy sűrű sötétségbe borul a Föld … hogy mindenütt a hamis szólítja meg az embert, hogy túlsúlya van, hogy a sötétség kioltani fenyegeti a fényt … és hogy maguk az emberek nem törekednek már fényre, hanem jól érzik magukat a sötétségben … Ennek alapján nem kívánt a fényhordozó sem, békebontóként fognak rá tekinteni és megpróbálják kioltani fényét, nem lesz hálás az ember a fényéért, hanem megterhelőnek tekintik őt … útjából mennek az igazságnak, pedig könnyen elnyerhető lenne …

Bővebben…

BD – 1947.09.16-18. és 19.
4126. – Vihar előtti csend … Az ÚR látható megjelenése …

 

Bajban és szenvedésben teli megszorongattató idő áll előttetek, és az előtte lévő időre, jelen időtökre tekinthettek úgy, mint a vihar előtti csendre, ahol még a rég megszokott kereteken belül éltek, ahol még beszélhettek jólétről, ahhoz képest, ami utána jön szűkösségben és nélkülözésben. És mégis a kegyelem ideje ez, egy olyan idő, ahol nyilvánvalóan felismerhető vagyok, ahol mindig is csak akkor lesz eltűrhető az élet, ha mélyen kapcsolódtok Reám gondolatokban, mert akkor sohasem vagytok egyedül, hanem mindig is körülöttetek lehetek védelemként és ernyőként. És nyilvánvalóan ismertetni fogom veletek Magamat, egyesekhez közeledni fogok Annak az alakjában, Aki magában hordozott Engem teljes bőségemben.

 

(1947.9.18.) És ahol erős az Irántam tanúsított szeretet, ott fel fognak ismerni Engem, ha emberként is vagyok az emberek között, mert a szemem megmondja nekik, ki vagyok, és a szívük fellángol az Irántam tanúsított legforrongóbb szeretetben, amit sohasem képesek érezni embertársuk iránt. És Én a legforrongóbb szeretettel közelítek feléjük, fel fogom világosítani őket, ahol tudatlanok, és vigaszt adok nekik a vész óráiban, és ők átvészelik majd a legnehezebb helyzeteket is és nem csüggednek el, mivel érzik a segítésemet, és ahol láthatóan közelükbe lépek, ott teljes erőben és mély hitben lesznek. És ha ez eltölt egy emberszívet, ott nincs többé nyomasztó ínség, mivel szüntelen csak Bennem bíznak teljes egészében, és Én valóban nem engedem csalódni Bennem hitüket. De aki nélkülem járja útját, az aligha fogja tudni kibírni az idő ínségét. Nem hagyhatom őt szellemi nyomorban és emiatt földi nyomorral kell érnem őt érzékenyen, míg fel nem hagy a Felém való ellenállásával, míg hívő nem lesz és segítséget nem vár Tőlem …

Bővebben…

BD – 1955.01.24.
6174. – Hitetlenség a vég iránt …

 

Az emberek nem akarják elhinni, hogy oly közel állnak a vég előtt, nem akarják elhinni, hogy olyan dolgok fognak megtörténni, amiket lehetetlennek tartanak, hogy egy teljesen új időszak veszi kezdetét, egy olyan idő, ahol teljesen más körülmények lesznek az emberek között, egy olyan idő, ahol béke van és harmónia … és semmi sem emlékeztet többé azon harcra a Földön, ami megelőzi ezt az új időt. Nehéz is elhinniük az embereknek a földfelület teljes körű átalakítását, egy úgynevezett pusztulást … mivel még az élet közepett állnak és ezzel oly távol a szellemitől, hogy nem nekik világossá tenni az összefüggéseket …

 

Nem tudják, hogy szükségessé vált egy változás, egy fordulat és hogy saját maguk adnak okot rá hitetlenségük által, a teljesen szellemet nélkülöző állapot által … Kizárólag a földi világ mozgatja gondolkodásukat, és elpusztíthatatlannak tartják ezt a földi világot … És mégis meg fogják élni, átalakulások fognak végbemenni földileg és szellemileg … azaz minden földi pusztítás befolyással hat a szellemire, ami szintúgy változáson megy keresztül tartózkodásán …

 

Az emberek meg fogják élni, amit nem akarnak elhinni … de a benne való hit ösztönözné őket arra, hogy megváltozzanak, úgyhogy attól, amit megélnek aztán, nem kell félniük, mert nem lenne a kárukra … miközben a hitetlen embereket ez egészen érzékenyen érintené, anélkül hogy tudnának védekezni, és egyre csak közelebb jön a vég … A jelek szaporodnak, és mindenki felfigyelhetne rájuk … A nyomor egyre csak növekedni fog … az emberek fel fognak riadni nyugalmukból … Minden egyes ember gondolkodása megrázkódik a különféle események által … A természet kinyilvánul a közömböseknek szánt figyelmeztetésként …

Bővebben…

BD – 1954.08.15.
6024. – Bekövetkező fordulat … Ellenségeskedés Isten szolgálóival szemben …

 

Egy fény fog beburkolni titeket, és át lesz törve a sötétség … fel fogjátok ismerni az akaratomat és tudni is fogjátok feladatotokat, melyet mindegyikőtöknek teljesítenie kell. Rövid időn belül már megtörténik a fordulat, és munkátok sürgősen szükségessé válik, és akkor ti is felismeritek, kit hívattam erre a munkára, mivel csak az fogja felajánlani rá magát, aki valóban alkalmas hozzá. Sokan állnak majd útkereszteződés előtt és határozatlanok lesznek, merre forduljanak, és csak azok, akik rettenthetetlenül térnek rá a helyes útra, azok alkalmasak szőlőhegyemre, ezzel is felismerhetőek földi szolgálóimként.

 

Mert az emberek fenyegetően és félelemkeltően fognak eljárni, és aki most retteg a világtól, az nem alkalmas Nevem és Mellettem hozandó tanúságtételre, Evangélium hirdetésére és igazolást tenni Rólam és kinyilatkozásaimról. De aki magában hordozza szellememet, azt nem rettenti meg a világ, hanem szaporább munkára ösztönzi … mert felismeri, mely órát ütött a világóra. Sok mindent várhattok az eljövendő időben, és sok erőre lesz szükségetek … de bőségesen is kaptok Tőlem belőle, mert Én nem hagyom magukra az Enyéimet. De felismerhetővé fog válni az is, ki az, aki az Enyéimhez tartozik. Mert a világ hevesen viharzik ellenetek … a világ felelősségre fog vonni titeket szavam miatt és visszavonást követel részetekről. És nektek helyt kell állnotok …

 

Hamarosan elmúlik a nyugalom ideje, mert minden úgy jön, ahogyan bejelentettem nektek, hogy éles fegyverrel lép majd fel ellenetek az ellenfelem … hogy az emberek gyűlölni fognak titeket, kik hírt adnak nekik a közelgő végről és az ítéletről … A világemberek erről hallani sem akarnak, és feldühödnek rátok, és nagy ellenségeskedésnek lesztek kitéve, ha kitartotok Velem szembeni hozzáállásotok mellett … De földi előnyt ígérnek azoknak, akik megtagadnak Engem, akik oldódnak Tőlem … És akkor majd eldől, ki az Én igazi szolgám, ki akar szolgálni Nekem hűségben és rettenthetetlenségben … akkor égni fog a fény … nyilvánvalóvá válik hatalma és ereje Annak, Aki ÚR élet és halál felett, akkor szokatlan erőt fognak kapni az Enyéim; de akik elesnek Tőlem, azok feljebb kerülnek a világban.

Bővebben…

BD – 1954.07.01.
6300. – Végső hitbeli döntéshozatal …

 

Azon döntés elé lesztek állítva, hogy tanútételt tesztek Mellettem vagy megtagadtok Engem, és ez lesz a beharangozása egy hitharcnak, amilyen eddig még nem zajlott le. Mert ez az ellenfelem utolsó műve, hogy megpróbál majd Engem teljesen kiszorítani az emberek szívéből, mivel úgy hiszi megbuktathat Engem, hogy aztán ő maga vegye át az uralmat. És mivel ez a harcot a legbrutálisabb kényszereszközök bevetésével vezetik, mivel itt nem szabad döntéshozatalról van szó, mely semmiképpen sem vet be fegyverként fenyegetést vagy ígérkezést, amivel ez az ellenfelem felhatalmazásának átlépését képezi … ez egy nyílt szembemenés Velem, amivel maga az ellenfelem mondja ki az ítéletet: hogy le lesz kötve, hogy ne gyakorolhasson többé befolyást az emberekre …

 

Az emberek számára ez viszont duplán nehéz … nem csak hogy ezen döntés által azok érintettek, kik bensőjükben még nem egészen látnak tisztán vagy akiknek Én magam tagadása nem sokat jelent … hanem azon emberek is, akik kiállnak Mellettem és teljes egészében tanútételt szeretnének tenni Értem, nehéz helyzetbe lesznek hozva kényszerintézkedések miatt, úgy hogy emiatt nehéz belső küzdelmet kell kiállniuk, hogy bizonyíthassák Nekem hűségüket, mivel teljes egészében le kell zárniuk földi életükkel, még akkor is, ha az megmarad nekik testileg … Mindenüket oda kell adniuk, amit birtokolnak, és jogfosztottként és törvény alól kivetettként kell tengődniük szegényes ittlétükben …

 

És ez az az idő, melyről írva áll: „Lerövidítem a napokat, nehogy meginogjanak még a kiválasztottak is …“ Csak egy egészen rövid ideig kell nekik szenvedniük és ezen időben is oly különféleképpen fogom őket megerősíteni, hogy nem bánják meg döntésüket, hanem bensőleg ujjonganak és örvendeznek szeretetem, hatalmam és gyönyörűségem bizonyságában … És hívően várják megmentésük napját … Csak, aki tudatosan lezár a világgal és csakis már az Én eljövetelemre vár, az fog győztes lenni és bemenni az új Föld paradicsomába …

Bővebben…