Szeretett embergyermekeim, áramlik felétek a szavam!

Egyre több eszköz és szógyermek is dolgozik az Én szőlőhegyemen, mint ahogy egyre több ember ébred fel és kezdi kitörölni szeméből az alvást.

 

Örüljetek ezen ébredőknek, mert segítően nyújthatjátok feléjük kezeteket és megválaszolhatjátok kérdéseiket. Mindezalatt gondosan járjatok el, nehogy bosszankodjanak. Ébredező embertársaitok különféle szellemi összefüggésekből jönnek, amit el kell fogadnotok. Ezt elvárom tőletek, szeretett segítőim. Tulajdonképpen érettek vagytok már arra nézve, hogy nem ítélkeztek. Tulajdonképpen – mert mert ha mégis ítélkeztek és ez tudatossá válik számotokra, akkor vegyétek szemügyre a saját negatív jellemtulajdonságaitokat. Dolgozzatok magatokon, hogy ezek száma egyre csak fogyjon, míg teljes egészében el nem távolították őket szívetekből. Csakis egy tiszta szívben érzem jól Magam és csakis ott sugározhatom ki gyönyörűségemet. Munkára fel! És ez párhuzamosan is folyhat: Egyrészt a munka magatokon, vele egyidőben a munka embertársaitokkal, akiknek szükségük van rátok.

Bővebben…

BD – 1954.06.21.
5981. – A szellemi birodalom kapuinak bezárulása …

 

A szellemi birodalom kapui be fognak zárulni, ha eljött e Föld vége … Ennek a megértéshez tudnotok kell nektek embereknek, hogy lélek a halála után is tovább haladhat fejlődésében vagy visszasüllyedhet a legkülsőbb sötétségbe … Tudnotok kell, hogy a túlvilági birodalomban még sok lehetőség adatik a léleknek, hogy megemelje a Földön elért érettség fokát vagy a sötétségből eljusson a fénybe, mindig is a lélek szabad akaratának megfelelően. Habár a szellemi birodalomban sokkal nehezebb a magasba haladás és sok segítséget és a lélek szándékosságát szükségeli, de nem lehetetlen és ezzel Isten különleges kegyelmét képezi, Aki a lelkeket szüntelen segíteni akarja a magasba …

 

Az Ő ellenfele azonban ugyanúgy fáradozik azon lelkek sötétségben tartásán, akiket megnyert a Földön, és ezért éppúgy lehetséges a mélybe süllyedés, emiatt a szellemi birodalomban is vívódik a fény és a sötétség közti harc, azaz mindkét fél küzd a lelkekért … Mert a tét a lelkek felszabadítása láncaiktól még a Föld vége előtt; a tét, ott is próbára tenni az akaratot, hogy az lefelé vagy felfelé irányuló … És épp ezért szüntelen folyik a megváltási munka mind a Földön, mind a szellemi birodalomban, és a vég előtti időben különleges szorgalommal, mert ott is meg kell történnie a szellemek különválásának, mielőtt létre fog jönni az új Föld … Mivel egy új megváltási időszak veszi kezdetét … az új Föld teremtései magukba fogadják azon lelkeket, kik még a legerőteljesebb ellenállásban vesztegelnek és a sötétségből sohasem találnának ki, mert saját maguktól védekeznek a fény ellen.

 

Így hát a pokol kitaszít magából mindent, ami belé esett; a szellemi birodalom vissza adja azon lelkeket, melyeknél nincsen több remény, hogy átalakítsák akaratukat, és az Isten újból száműzi a szellemit az új Föld teremtéseibe … Akiknek viszont sikerült eloldozni magukat a Sátán láncai alól, azok a fény felé igyekeznek, és ők számtalan segítőre és másodsegítőre találnak, akik egyengetik számukra a magasba vezető utat, akik segítenek nekik a magasba jutásban. Ameddig még fennáll a Föld, addig még tágasan nyitva állnak a szellemi kapuk, hogy felvegyék még azon lelkeket, melyek ezelőtt elhagyják testüket … teljesen mindegy, mily szellemi állapotban érkeznek meg a túlvilágon … Minden olyan lelken folytatódik a megváltási munka, mely nem a fény lelkeként nyer belépést a szellemi birodalomba …

Bővebben…

Itt vagyok! Érzel Engem? Itt vagyok életed leheleteként, a fejlődés erejeként. Én vagyok az, aki éltet és átél téged, és te vagy az Én kifejezésem a teremtésben, ezen világban is. Az új emberben összekapcsolódik majd ég és Föld, szó és tett és ebből adódik a teremtési sorrend. E szavak összekapcsolnak téged önmagaddal. Érted-e? Gondolatokban most még külön vagy választva önmagadtól. Még keresed magadat a világban. De a világ csupán külső ellenfénye a teremtésnek. A világban is megmutatkozik a teremtés, de utóbbi nem érti, honnan jön és hová megy. Te vagy e világ, mert önmagadban teremted meg!

 

Minden emberben ott van a Szent Szellem tüze. Minden emberben létezik egy oltár helyiség, melyben ég az örökkévalóság fénye! Minden emberben! Ha világotokra tekintetek, akkor közületek jelenleg – igen az időfolyamban – sokan félnek és aggódnak, hogy vajon mit fog hozni a jövő. S mit gondolsz te, ki ezen sorokat olvassa? Mi fog történni?

 

Megtörténik a feltámadás! Most! Ebben a pillanatban! De a világ még nem ismeri fel! Az Isteni Szeretet tüze elégeti az ellenszegülés salakját. Értsd meg hát, hogy el kell törnie a héjnak, hogy láthatóvá váljon a belső gyümölcs. Csak az törik szét, minek a feladata teljesült. A héj védte a gyümölcsöt, míg az megérett. Most, mivel megérett a gyümölcs, nincsen már szüksége a védő héjra. Te vagy a gyümölcs. A gyümölcs az új ember. Azon ember, ki új életre kel.

 

Az új ember új talajon áll. A régi talajra nincsen már szüksége. Az kiszolgált. És mégis, oly sokan közületek megpróbálnak állva maradni a régi talajon. Pedig már felszántásban van a talaj, mégis megpróbálnak a barázdákba kapaszkodni. Ez a kapaszkodás azonban bizonytalan és már csak rövid ideig adott. Az, aki megbízik az Isteni Szeretetben, mint életének magjában, az ki fog lépni a barázdákból és az új, biztonságos talajra áll.

Bővebben…

BD – 1954.07.15.
6002. – Az ember akarata határozza meg az igazság fokát …

 

Mindaz, ami elfogadhatatlannak tűnik számotokra, amiben kételkedtek vagy nem értitek meg helyesen, azzal forduljatok Hozzám megválaszolásért, megoldásért, és fény születik bennetek … Ezt mondom azokhoz, akik komolyan keresik az igazságot, akik azt terjeszteni akarják és ezzel helyesen kezelik tanítási hivatásukat … akik felelősséget éreznek a tanítási javakkal szemben, amit tovább adnak. Nem kell aggódnotok afelől, hogy felvilágosítatlanul maradtok, elmétekkel viszont nem tehettek szert felvilágosodásra és nem is fogadhatjátok azt onnan, ahol újra csak az elme tevékenykedett, hol nem az igazság Ős-Forrása lett felkeresve. Az Ős-Forrás viszont meríthettek a tudásból, és mivel az tiszta és világos, boldogítani fog titeket.

 

Ameddig ti emberek ezt az igazságot nem fogtátok fel, addig nem vagytok védve téves gondolathalmaz elől. Akkor olyan jégmezőn jártok, ami bármikor betörhet alattatok … hiányzik belőletek a belső meggyőződés támasza, és keresők lesztek és maradtok és mégse fogjátok tudni megtalálni az igazságot. De meg kell értenetek azt is, hogy emiatt sok tévedés (téveszme) jöhetett a világba, mert Én nem korlátozom az ember akaratát, aki akarata szerint még a legtisztább igazságot is képes elferdíteni vagy eltorzítani … tehát hogy az ember akarata a meghatározója annak, hogy az igazságban halad-e vagy tévedésben, helytelen gondolkodásban halad.

Bővebben…

BD – 1954.07.13.
6001. – Hamis Krisztusok és próféták… Sátán tevékenysége…

 

Sátánnak a szándéka a zavarkeltés a hívők között, azok között, akiket elveszettnek ismer fel maga számára és akiket még visszanyerni remél. Tele van csellel és ravaszsággal, és talál is mindig eszközt, amit felhasznál. És nem retten vissza attól, hogy álruhába öltözzön és látszólagosan Velem tartson, nem retten vissza attól, hogy fényt színleljen, hogy elpusztítsa az igazi fényt és sötétségben hagyja magukra az embereket … Ő veszélyes … de mégis felismerhető azok számára, akik odaadták magukat Én nekem és éppen ezért védettek Általam … akiket ezért megajándékozom a megkülönböztetés tehetségével, akik ezáltal az álarca mögött is felismerik őt …

 

Gondoljatok arra, hogy eljött a vég ideje és hogy ő semmitől sem riad vissza, mivel tudja, hogy nincsen már sok ideje … Gondoljatok arra, hogy sok hamis keresztény és sok hamis próféta fog feltűnni a vég idején, mivel ő elbújik azok mögött, és emiatt legyetek éberek és maradjatok imában … Mert a Velem való kapcsolat a legjobb védelem ő ellene … Ha magatoknál tartotok Engem, ő nem lehet jelen …. De ha botladoztok vagy elfordultok Felőlem, legyen az csak kicsi időre is, akkor megpróbál beférkőzni, és sikerül neki összezavarni benneteket, sikerül neki megosztottságot és viszályt, türelmetlenséget és szeretetnélkülözést kelteni ott, ahol az Én jelenlétem az ilyet megakadályozza … Zavarodottságot kelthet az emberek között, de képesek vagytok védekezni ez ellen ti is …

Bővebben…

Kedves mennyei Atyánk, Szavadat kérem Tőled svájci testvéreink részére, hogy megtapasztalhassák mind az áldásodat, mind a szeretetedet a Szóban.

 

„Békém legyen veletek – ezen szavakkal áldalak meg titeket, gyermekeim, megáldom ezt a kört, megáldom lelketeket, megáldom szíveteket. Szívemből mondom nektek e szavakat, és szavaim szelleme az élet és a szeretet és mindennel együttesen Istenként Én vagyok a Mindenható, aki uralkodik a mindenség felett a legapróbb atomtól a legnagyobb napig, és Atyja vagyok gyermekeimnek, akik e világba jöttek, hogy szolgáljanak Engem.

 

E kicsiny országot, melyben laktok, különleges kegyelembe és védelembe helyeztem, ami miatt az élet ellensége itt rendkívüli alattomossággal és befolyásvétellel jár el. Így állandó jelleggel pusztítani akarja, amit megépítek és felépítek, el akarja lehetetleníteni terveimet és megvalósítani sajátját egy igencsak gonosz és áruló módon.

 

Ezen szavaim felmutatják nektek, hogy az országotok egy igen erős ellentettségben van jó és gonosz között, hogy egy hatalmas nagy harc tombol itt; legelőbb a lelki-szellemi világban, azt követően kihatván az anyagi-földi síkra. Ebből kifolyólag igen erős démoni befolyásnak vannak kitéve azon országok, melyek az ébresztés és elhívatás különleges kegyeleme alatt állnak. Mialatt anyagi szűkösség azon területeken és országokban lép fel leginkább, ahol a lelkek számára szükségeltetik egy bizonyos tisztulás, mint előkészítés az örök életre, miközben a kihívások a tiszta lelki síkonsokasodva és pont ott történnek meg, ahol hűséget mérek fel és munkásokat keresek Magamnak éppen ezen időszakra.

Bővebben…

Kedves testvérek! Ahogyan világszerte láthatjuk és saját családunkon és ismeretségi köreinken belül tapasztalhatjuk, kezdetét veszi mostantól a világi emberek lehívása a Föld kerekéről, úgymint az Istengyermekek hazahozása is. Ezen okból újra és újra mondta és mondja nekünk ma is az Atyánk, hogy a testi halált ne a világ szemével szemléljük, hanem a szellem szemével, az Ő szemével és az Ő szívével.

 

Igen, nagy szüretet fog tartani a halál a Föld vetőföldjén. Elégetésre kerül a gyom, azaz: A szeretetet és Istent nélkülöző lelkek betérnek az isteni törvényszerűség tisztító kamráiba, megelőző földi vakságuk illetve szeretetnélküliségük és gonoszságuk fokához mérve. A búza a mennyei csűrbe kerül, azaz: Az igazi Istengyermekek Isten kegyelméből bevonulhatnak szellemi hazájukba. Ott is többféle lakhely létezik – kezdve a paradicsomtól egészen a legmagasabb szeretet-mennyig, ami Istennek legbensőbb szívkamrája.

Mi, akik még egy kis ideig itt maradunk ezen az elvakult bolygón, most fokozottan kell törődnünk szellemi haladásunkkal. Számunkra tárva-nyitva áll a kegyelem kapuja, készen áll a bárka, ami Istennek a szíve, ahová most beléphetünk, ahova most lépjünk is be. Álljatok tehát készen mindenre! Még akkor is, ha közeledik a (Földől való) lehívás angyala, fogadjátok hálával hívását Isten szívéből eredő hívásként.

És ha Jézus halk hangját halljátok meg lelketekben, hogy hivatottak vagytok szolgálni Őt itten csendes áldozathozatalban, az esetben engedjétek felharsanni hangját szívetekben hálában.

Bővebben…

BD – 1954.05.09.
5952. – „Senki sem jut az Atyához, csakis Általam …“

 

Senki sem jut az Atyához, csakis Általam … Egyedül már ezen szavak által felismerhetővé kellene tenniük az emberek számára Jézus elismerésének jelentőségét mint Istennek fia és a világnak megváltója, és mégis teljesen vesztettek benyomásukból, mert az emberiség nem ügyel rájuk, máskülönben nem tagadnák meg Őt ilyen gondolatlanul, Aki hídnak nevezi önmagát az Atyához … Az Írás ezen szavai a legtöbb ember számára már csak szellem és élet nélküli betűk … Mondogatják őket anélkül, hogy tudatos lenne számukra jelentőségük, teljesen figyelmen kívül hagyják az ÚR szavait és emiatt el sem találnak az Atyához, mert Ő benne sem hisznek azon meggyőződéssel, aminek következménye lenne az isteni szó figyelembevétele.

 

Senki sem jut az Atyához, csakis Általam … De az emberekből hiányzik az akarat, eljutni az Atyához, ami miatt nem is keresik az utat Ő hozzá … ami miatt mindenféle jelentőség nélkül bír számukra az isteni Megváltó Jézus Krisztus. Ez a hozzáállás pusztulásba vezet, szellemi halálba .. Mivel nem jutnak el az Atyához, így annak a hatalmában maradnak, aki Istennek az ellenfele, lent maradnak a mélyben, mert nem kívánkoznak a magasba.

Bővebben…

BD – 1954.05.07.
5951. – Végidőbeli tanítványaim bizonyíték nélküli hite …

 

Erős hitet követelek meg tőletek, végidőbeli tanítványaimtól, egy olyan hitet, ami meggyőződve ad tanúságtételt Rólam a világ előtt. Ezt csak azon emberek tudják megtenni, akik bensőséges kapcsolatban állnak Velem, mert csakis ezen kapcsolat által jutnak el ezen erősséghez, miközben más emberek könnyedén felhagynak majd Velem, mert nehezükre esik hinni egy olyan időben, mely oly távolba állítja földi lejövetelemet, hogy csak kevés jó irányú bizonyítékot lehet felhozni életemről és halálomról, földi útjárásomról és szenvedési menetelemről … Épp ezért különlegesen erősnek kell lennie a hitnek, ha az ember tanúságtételt akar tenni Rólam a világ előtt.

 

Tanítványaim földi útjárásom idején láttak Engem, Velem együtt éltek és tanúi voltak számtalan csodatettnek; hallhattak Engem minden nap és taníthattam őket; mindenről felvilágosítást kaptak, és ebből kifolyólag könnyen eshetett nekik hinni Bennem és küldetésemben … Időközönként ők is kudarcot vallottak isteniségem nyilvánvaló bizonyítéka ellenében … De halálom után eltöltötte őket az Én szellemem, úgy hogy teljesíteni tudták feladatukat, az evangélium terjesztését a világban és emiatt meggyőződve képviseltek Engem a világ előtt …

Bővebben…

BD – 1954.05.05.
5949. – Az igazságosak megszorongatása …

Az igazságos ember sorsa amiatt gyakran elviselhetetlen, mert a sötétség erői különféleképp tombolják ki magukat ő rajta, mert felismerik őt ellenségként, aki sohasem fog csatlakozni hozzájuk és ezért hitét szeretnék venni, hogy tartását vessze és megadja magát nekik ellenállás nélkül. Azon emberek, akik odaadják magukat Istennek, akik Isten akarta szerint élnek, azok gyűlöltek azon sötét erők és azok ura szemében, és ezt a gyűlöletet kiengedik magukból, miképp eltöltik vele a hozzájuk tartozó embereket és ösztönzik őket a legnagyobb szeretetnélküliség tetteire … És a ti megérésetek miatt Isten ezt megengedi …

Ti emberek nem fogjátok ezt megérteni és sokszor hajlotok afelé, hogy megcáfoljátok Isten szeretetét és irgalmasságát olyan tettek végett, melyeket az igazságos emberekkel csinálnak … Ez a vég időszaka, és el vannak engedve a pokol erő és tombolnak szörnyűséges módon. Nem lesznek megakadályozva benne, de semmi sem marad büntetlenül … és a büntetés, ami ezen emberalakot öltött ördögöket fog érni, az valóban igazságos kiegyenlítés, mert rabul fognak esni … Akik szabadon és gátlástalanul cselekedhettek, azok kötve lesznek és végtelen időkig meg lesznek fosztva szabadságuktól, és elképzelhetetlen kín lesz a sorsuk …

De az ember csak rövid ideig képes szenvedni, míg meg nem váltja a halál … amit azonban a lelke magával visz nyereségként, az számotokra embereknek nem felfogható, de érthetővé tenné nektek, miért engedi az Isten, hogy túlerőben van a gonosz a jó felett … Mivel ő csak a testet kínozhatja és ölheti, de az ember lelke felett nincsen hatalma, és ő ennek hasznát veszi: Az istenhez vezető út lerövidül, ami egyébként jelentősen hosszabb lenne. Egy különféleképp súlyos földi sorsnak viszont megvan a magyarázata, amiről ti emberek nem tudtok, Isten számára viszont nyilvánvaló.

Bővebben…