A földi és a Szellemi Izrael (teljes fejezet)

ikon-biblia-sziv Alább „A Harmadik Szövetség” című könyvből idéznék, megvilágítva „Izrael” szerepét a teremtésben ill. a földi síkon. E könyv egy évtizedeken át húzódó Isteni Kinyilatkozás összefoglalása. A hely Mexikó. A mű eredeti nevén „Libro de la Vida Verdadera” és megjelent spanyol nyelven az Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. kiadásában. Magyar nyelven még nem találkoztam vele, ezért magam fordítottam le az alábbi kivonatot legjobb tudásom szerint. Itt is érvényes, mint mindig: Értelme szerint fogjuk fel szívünkben a szót! A betű öl, a szellem éltet.

A Harmadik Szövetség –  39. fejezet

A földi és a Szellemi Izrael

Izrael történelmi küldetése, és kudarca

1.     Valóban, mondom nektek, ha az emberek betartották volna a törvényt, amire figyelmeztette őket bensőjükben a lelkiismeret, akkor nem lett volna szükség küldeni hozzátok vezetőket vagy prófétákat; arra sem lett volna szükség, hogy lejöjjön hozzátok az Uratok és hogy az „Első Idő”-ben kőbe kellett vésnem a törvényemet és hogy emberré váltam és emberként haltam meg a kereszten a „Második Idő”-ben.

2.     Az, hogy kiképeztem egy népet és elláttam irgalmi ajándékok bőségével, az nem azért történt, hogy az magát megemelje és másokat lealacsonyítson, hanem hogy az igaz Isten iránti odaadás példája legyen, hogy a fivériség mintaképe legyen az emberek között.

3.     Arra választottam ki e népet, hogy az akaratom eszköze legyen a Földön és a kinyilatkozásaim átadója, hogy mindenkit meghívjon a törvényemben folytatott életre, s így az egész emberiség végül az Úr egyetlen népet alkossa.

4.     E nép sokat szenvedett – annak ellenére, hogy kiválasztott volt – mert azt hitte, az örökség csakis az övé, hogy az ő Istene nem lehet egyaránt a pogányok Istene is, mert idegennek tekintette a többi népeket és nem hagyta őket részesülni abban, amit reá bízott az Atya. Csak azért különítettem el őket más népektől kis időre, hogy ne kapja el tőlük a romlottságot és az anyagiságot.

5.     De amint önzőségből betokosodott és nagynak és erősnek hitte magát, bebizonyítottam neki, hogy hatalma és nagysága csalfa, és hagytam, hogy más nemzetek megtámadják és szolgasorba fogják. Királyok, fáraók és Cézárok voltak az urai, pedig Én felajánlottam nekik, hogy Én legyek az uruk.

6.     Az Atya végtelen szeretetében újból kinyilatkozott a népének, hogy megadja neki a szabadságot és emlékeztesse őt a küldetésére – és a mai időkben azért jövök, hogy megadjam neki a szeretet tanításomat; de csak az Én tekintetem tudja felfedezni Izrael gyermekeit az emberiségben, akiket összehívok és begyűjtök, hogy fogadja a Szent Szellem (Szentlélek helytelen fordításban) fényét.

7.     Kinyilatkoztam szellemetek előtt, mert az idő, melyben a természeten és anyagi megnyilvánulásokon keresztül –amit csodának neveztetek-, beszéltem hozzátok, az már rég elmúlt. Ma már a szellemetekben is észlelhettek, ugyanúgy a szívetek legbensőjében.

8.     Ebben az időben nem Palesztína a kinyilatkozásom tanúja;nem egy bizonyos hely, amit keresek, hanem a szellemetek. Keresem „Izrael népét a szellemisége után (szerint)”, nem a vérszerintit – a nép, mely birtokolja a szellemi magot, melyet az irgalmasságom által időkön át kapott. (63, 64 -69)

 

A zsidó nép ketté hasadása földi és szellemi gondolkodásúra

9.     Szükséges volt, hogy az Atya miután távozott (Jézusban) elvegye az országot népének kezéből, ami már az elődjeire volt bízva.

10.    Egyik számára bűnhődésként lett elszakítva, a másiknak jutalomként; mert az az ország, Kánaán, az a múlt idők kedves Palesztínája, csak a szellem számára lett előkészítve Általam az igazi Ígéretek Földje képmásaként. Amikor a néptől el lett véve az a birtok, az anyagi gondolkodású zsidó hazátlanul maradt vissza a Földön; de a másik rész – a hűségesek, akik mindigis érezték a jelenlétemet, engedelmesek maradtak akaratomnak, nem fájt nekik a múlt idők örökségének elveszítése, mert tudták, hogy az Atya új irgalmasságában fognak részesülni: ami az Ő szavának öröksége, az Isteni Szóé, az áldozatáé, a véréé.

11.    A mai időben, melyben az Izrael népem már a „Harmadik Idő”-ben él, még mindig két csoportra osztva látom: az egyik anyagiasodott, meggazdagodott a Föld javai által saját jóvátételeként, mely hatalma által megrendíti még a világ alapjait is, mert az erejét, a tehetségét, az irgalom ajándékait, melyeket az Atya öntött ki a szellemére, mind a saját, öncélú szolgálatába állította, úgymint nagyravágyására és nagyságára.

12.    Lássátok, ahogy az a nép még az anyagi határain belül is bizonyságot ad a tudományában, akaratában, eszében. Szíve mélyében megőrzi a haragot a korábbi éhinségek, a szolgaság, a lekicsinyítés miatt; de ma felemelkedik erővel és büszkeséggel más népek megalázására, erejével megfélelmíteni őket, hogy uralkodhasson felettük. Ma ő maga a jóllakott, és elégtétellel néz a sokmillió éhezőre és a rabszolgák hatalmas tömegére – akik az ő aranyának rabszolgái, az ő hatalmának rabszolgái, az ő tudományának rabszolgái és az ő érvényesülni akarásáé.

13.    De a másik részét is látom népemnek, a kitartókat és a hűségeseket – azokat, akik mindig képesek voltak észlelni jelenlétemet, azokat, akik mindig is felismerték érkezésemet az emberek közé, azokat, akik hittek a kinyilatkoztatásaimban és akik mindenek ellenére engedelmesek voltak és beteljesítették a megbízatásaimat.

14.    Az a másik rész nem csak ti vagytok, akik ebben az időben tanúi voltatok közzétételemnek az ember értelmi képességén keresztül; mert a Szellemi Izrael egy része az egész földkerekségen szétszóródott, és azon a helyen, ahol tartózkodik, fogadja a gondoskodó szeretetem, érzi a jelenlétemet, az Én kenyeremből táplálkozik és vár Reám, anélkül hogy tudná, hogy honnan jönnék, se azt, hogy miféleképp, de vár Reám.

15.    De azok, akik nagyon is jól tudják, hogyan jöttem, hogy megadtam a közzétételemet – azok, akik elő lettek készítve a jövendőbeliere, azok ti vagytok, akik a 144.000 részét képezitek az általam kiválasztott nép  tízenkét törzséből – száznegyvennégyezer, akik a számos Izrael nép előtt 144.000 emberfő lesztek, akik a nagy harcba vezetik őket a „Harmadik Idő” szellemi küzdelmében.

16.    Úgy vélitek, hogy örökké megosztott marad a népem? Valóban, mondom nektek: Nem! Nektek jött el az oktatás, a fény és a vizsgatételek, nekik pedig az igazságosság és éppúgy a sok megpróbáltatás. Nagy lépésekkel vezetem őket szellemük felébredéséhez, és mégha első pillanatra biztosan tagadni fogják a harmadik világrajövetelemet, ahogy a másodikat is tagadták, mondom nektek: Nincs távol a megtérésük időpontja. A régi hagyományaikban élnek, de Én átlátok a zsidó nép szellemiségén és szívén, és tudatom veletek, hogy sokkal inkább kényelemből és a szellemi kinyilatkozások előtti félelemből ragaszkodik hagyományaihoz, mint a saját meggyőződéséből. Írtózik a túlvilág megnyilvánulásaitól; de az, amit felajánlok majd nekik: lemondás minden szükségtelenről, az irgalmasság, a szeretet és az alázatosság teljesítése.

17.    Ellenük kell majd kiállnotok, és mindketten fegyveretekhez fogtok nyúlni: az egyik a szóhoz, a gondolathoz, az imához és a bizonysághoz; a másik a tehetségéhez, a hatalmához, a hagyományához. De jelen leszek ezen összecsapás alatt és el fogom érni, hogy valóságosan az igazságosságom győzedelmeskedjen, gondoskodni fogok róla, hogy a szellemiesség győzedelmeskedjen, hogy a szellem felülemelkedjék a húson, térdre kényszerítse és megalázza, és ezután fog eljönni Izrael tízenkét törzsének kiengesztelése, az Úr népének egyesülése.

18.    Ha egyszer elő lett készítve az a nép – valóban, mondom nektek, akkor befogja teljesíteni a megbízatását, míg be nem teljesítette azon nagy küldetését, amivel az Isten az idők kezdete óta megbízta a kiválasztott népét, ami abból áll, hogy az Úr kinyilatkoztatásainak első szülöttje és megbízottja legyen, hogy mint legidősebb testvér vezesse a többit, megossza velük az irgalmasságát és mindenkit az Atya jobbjára vezessen. (332, 17 – 21)

 

A Szellemi Izrael népe

1.     Ha „Izrael népemről” beszélek, az „Úr népéről”, akkor azokat értem alatta, akik szellemi küldetéssel jöttek a Földre; azokat, akik ismertté tették a törvényemet, akik bejelentettek, hűségesek voltak Hozzám; azokat, akik az élő Isten jelenlétét hirdették, akik a szeretet magvát gyarapították és akik képesek voltak felismerni az Atya jelenlétét és szavát a Fiúban. Ezek azok, akik az Isten népét alkotják, ez az Izrael, az erős, a hűséges,  az okos Izrael. Ez az Én katonasorom, aki hűséges a törvényemhez és az igazsághoz.

2.     Azok, akik üldözték a prófétáimat, akik széttépték a küldötteim szívét – azok, akik hátat fordítottak az igaz Istennek, hogy leboruljanak a bálványok előtt – azok, akik megtagadtak Engem, akik kicsúfoltak Engem és követelték a véremet és az életemet, azok nem tartoztak a kiválasztott néphez, még akkor sem, ha faj szerint Izraelitáknak mondták magukat; nem tartoztak a próféták népéhez, a felvilágosultak seregéhez, a hű katonákhoz. Mert „Izrael” egy szellemi név, melyet jogtalanul használtak egy faj feletti uralomhoz.

3.     Azt is tudnotok kell, hogy mindenki, aki az Én népemhez kíván tartozni, az elérheti ezt a szeretetével, az irgalmasságával, szorgalmasságával és a törvényhez való hűségével.

4.     Az Én népem nem birtokol bizonyos országokat vagy városokat e világon, az Én népem nem képez fajt, mert minden fajban jelen van az emberek közt. Ez a kis embersereg itt, ami fogadja a Szavamat és részesül az új kinyilatkoztatásomban, ez csak egy része a népemnek. Egy másik része szétszóródott a Földön, és egy megint másik, a legnagyobb rész, az a szellemi világban él.

5.     Az az Én népem, melyik ismer Engem és szeret Engem, melyik engedelmes Nekem és követ Engem. (159, 55 – 59)

6.     Ma azt mondom nektek: Hol van a népem? Hol van az, melyik a vizsgákban okos, a küzdelemben bátor és a megmérettetésben kitartó? Szétszóródott a világban. De felébresztem őket a hangommal és egyesítem őket szellemben, hogy a népek előtt járjon. De mondom nektek, ma minden emberi faj képezi akik megértik, miből áll a szövetség, amit minden embertől elvárok.

7.     E nép legyen bátor és harcias, de vet be se testvérölő fegyvereket, se harckocsikat, és nem énekel megsemmisítésre hangoló dalokat sem. Zászlaja legyen a béke, kardja az igazság és pajzsa a szeretet.

8.     Senki sem fogja felfedezni, hol van e nép: mindenütt van. Ellenségei megpróbálják majd kipusztítani, de nem fogják tudni, mert sehol sem találják testileg egyesülve, mert az egységének, a rendjének és a kiegyensúlyozottságának mivoltja szellemi lesz. (157, 48 – 50)

9.     Ebben az időben mindenütt hat a valós Izrael szelleme. Ezek azon lelkek, kik érzik a jelenlétemet, kik várják az eljövetelemet, kik bíznak az igazságosságomban.

10.    Ha e szavak eljutnak más helyekre, sokan kicsúfolják; de Én mondom nektek, jobb lenne nekik, ha nem tennék ezt a csúfolásuk tárgyává, mert eljön az óra, melyben felébrednek mély álmukból és felismerik, hogy ők is az Isten népét képezik.

11.    Ezek az emberseregek itt, akik ma hallanak Engem, tévedésbe eshetnek, ha nem tanulmányozzák a Szavamat és ha nem szabadulnak meg a földi-anyagi gondolkodásmódjuktól. Úgy járhatnak mint az izraeli nép az „Első Időszak”-ban”, mely hallotta az Úr Szavát, megkapta a törvényt és voltak prófétái, de emiatt azt hitték, hogy ők az egyetlen nép, melyet szeret az Isten – egy súlyos tévedés, mely alól a nagy megpróbáltatások, a lekicsinyítés, a számüzetés és a szolgasor hivatott szabaddá tenni őt.

12.    Tudnotok kell, hogy a szeretetem nem tudna benneteket felosztani fajok vagy hitbeli meggyőződések szerint, és az, ha az „Én népemről” beszélek, az azért történik, mert ősidők óta felkészítek lelkeket, melyeket elküldök a Földre, hogy fényükkel világítsák az emberiség útját.

13.    Ők voltak az örök vándorok, akik más-más nemzetekben éltek és sok vizsgatételen átestek. Ebben az időben megállapították, hogy az emberi törvények igazságtalanok, hogy az emberi érzéskinyilvánítások nem igazak és hogy békétlenség uralja az emberek lelkét. (103, 10 – 14)

14.    Az Isten népem mégegyszer utoljára meg fog jelenni az emberiségben – nem egy fajban megnyilvánuló népként, hanem nagy számban, tanítványaim seregében, melynél nem a vér, a faj vagy a nyelv a döntő, hanem a szellemiség.

15.    E nép nem korlátozza magát tanításom kizárólagos írásból való tanítására. Ahhoz, hogy a szavakat megtöltse az élet, élni kell őket. E nép nem csak az írások és a könyvek terjesztője lesz, hanem a példaképeké és a tetteké is.

16.    Ma felszabadítalak benneteket minden szükségtelentől, tisztátlantól és tévedéstől, hogy bevezesselek benneteket egy egyszerű és tiszta életbe, ami által felszárnyallhat a lelketek és tanúságot vallhat tettei által.

17.    Ha eljött az idő, megmutatom népemet az emberiségnek, és se a Mester nem fog szégyenkezni a tanítványai miatt, se a tanítványok nem fogják letagadni a Mesterüket. Ez az időpont egybe fog esni a világnézetek harcával, melyből mint a béke lehelete, mint egy fénysugár kibontakozik a szellemiség (spiritualizmus). (292, 28 – 31)

18.    Népem nővekszik és gyarapodik, nem csak a Földön, hanem a szellemi világban is. E szellemi sereg ben vannak azok, akik vérvonalon kapcsolódtak hozzátok, pl. szüleitek, testvéreitek vagy gyermekeitek voltak.

19.    Ne csodálkozzatok, ha azt mondom nektek, hogy a népem olyannyira számos, hogy a Földön nincs elegendő hely számára, és ennél még sokkal számosabb lesz. Ha egyszer egyesítettem őket és egyetlen egy gyermekem sem hiányzik, a végtelent kapja hazának, a fény és a kegyelem azon rétegét, melynek nincs vége.

20.    E Földön csupán felkészítelek benneteket rá, tanításom által megadom nektek a szükséges útbaigazításokat, hogy tudjátok, hogyan juttok közelebb ahhoz az élethez. Ez az emberiség csak egy része Isten népének. Szükséges, hogy mindenki megismerje ezt a felvilágosítást, hogy az életüket a tökéletesség eszményképehez igazítsa.

21.     Ezen isteni üzenet, mely az emberi szóvivő ajka által kimondott Szavam, akaratom alapján jusson el minden emberhez. Szavam a harang, ami hívja a világot, aminek a lényege izgalomba hozza a népeket, hogy elgondolkodjanak az átszellemülésről, a lélek ezen élet utáni elhivatottságáról. (100, 35 – 37)

 

A 144.000 kiválasztott és megjelölt

22.    Művem terjesztésére ebben a „Harmadik Időben” kiválasztottam 144.000 lelket a számos seregből és megjelöltem őket az isteni fény csókjával – nem júdáscsókkal, se nem egy szövetség pecsétjével, ami veszélybe hozná a lelketeket. Jegyem az a jel, amit a kiválasztottjaiba ültet a Szent Szellem, hogy nagy küldetést teljesítsenek ebben a „Harmadik Időszak”-ban.

23.    Aki viseli ezt a jelet, az nincs felmentve veszélyek alól – ennek az ellentétje igaz, jobban megkísértetik és jobban megvizsgáltatik mint másokat. Emlékezzetek csak az Általam kiválasztott tízenkettő mindegyikére a „Második Időszak”-ban, és igazolni fogjátok, amit épp mondok.  Volt köztük pillanatnyi kétség, gyengeség, zavarodottság és volt egy olyan is, aki elárult, miképp egy csókkal kiszolgáltatott a hóhérnak.

24.    Hogy ne őrködjenek és imádkozzanak a mostani idő kiválasztottjai, hogy ne bukjanak el a kísértésben! De valóban, mondom nektek, mégis lesznek árulók a 144.000 között.

25.    A jel feladatot jelent, küldetést és elkötelezettséget Istennel szemben. Ez nem véd meg kísértésektől vagy betegségektől; mert ha így lenne – mily érdeme lenne a kiválasztottaimnak? Mily fáradtságot venne magára a szellemetek, hogy hű maradjon a Szavamhoz?

26.    Eképp beszélek hozzátok, mert sok szív van itt ebben a népben, akik a kiválasztottak azon számához szeretne tartozni. Viszont láttam, hogy annál, hogy szolgálják az emberiséget az adatottal, amit Én jóváhagyok a jellel, annál nagyobb a vágy biztonságérzetre, vagy a híúság vezérli őket, hogy felkérjenek Engem, hogy hivatásra szólítsam őket. Ezen gyermektanítványaimat próbára teszem és maguk fogják beismerni, hogy nem alaptalan a Szavam.

27.    A jegy az a láthatatlan jel, amiáltal betöltheti a feladatát az, aki azt szeretettel, figyelemmel, szorgalmassággal és alázatossággal hordja. Akkor tapasztalhatja, hogy a jel isteni kegyelem, mely által ura a fájdalomnak, ami felvilágosítja őt a nagy megpróbáltatásokban, ami mély felismerésekben részesíti és ott ahol áll, ott megnyitja előtte az utat, amelyen a lelke előre haladhat.

28.    A jel hasonlít egy láncszemhez, aki a tulajdonosát összekapcsolja a szellemi világgal, és ez az eszköze annak, hogy a szellemi világ gondolata és szava megnyilvánul a világotokban és emiatt mondom nektek, hogy egy megjelölt az Én hirnököm, az Én küldöttem és az Én eszközöm.

29.    Nagy a feladata ill. a kötelessége a megjelöltnek a művemmel szemben. De nincs egyedül az útján, mindig mellette áll a védőangyal, aki vigyáz rá, vezeti őt, ihleti őt és bátorítja.

30.    Milyen erős volt az, aki szeretetben karolta át a keresztjét, és mily kemény és keserű azon kiválasztottnak az útja, aki nem érezte magát felkészültnek arra, hogy hordja a kiválasztottak jelét a „Harmadik Időszak”-ban.

31.    Mindenkinek mondom, aki hall Engem, hogy tanuljanak meg őrködni és imádkozni, hogy szeretetben viseljék a keresztjüket, és becsületesen és engedelmesen cselekedjék, hogy ez az élet, ami lelketek számára fénydús leszületést jelent, ne maradjon gyümölcstelen és később  kelljen bizonyságot letennie az elvesztett időről és a fel nem használt képességekről.

32.    Gondolkodjatok el mind erről az útbaigazításról, meg vagytok jelölve vagy sem, mert mindegyikőtöknek van rendeltetése a művemben. (306, 3- 4, 7 – 12)

33.    Számosak „Izrael törzsei szellem után”. Mindegyikből ki fogok választani tízenkétezret és megjelölöm őket a homlokukon. De „Izrael népe” nem korlátozott 144.000-re. A kiválasztott nép végtelen nagy.

34.    A Mester tanította nektek a „Második Időben”, hogy sokan elhivatottak, de kevesen kiválasztottak; de az egész „Izrael nép” hivatott és megjelölök közülük 144.000-et. Mindegyikükbe szeretetet, átszellemesülést és a Szellem és szellem közti közvetlen kapcsolatot ültetem. (312, 7 – 8)

35.    Én Vagyok az egyetemes Atya, szeretetem alászáll minden szívbe. Eljöttem a Föld minden népéhez. De hogy ezt a mexikói népet választottam arra, hogy a Szavam és a kinyilatkoztatásom teljes bősége follyon őreá, ez amiatt történt, mert alázatosnak találtam, mert erényeket találtam a lakosságában és ide születtettem le „Izrael népének” a lelkeit.

36.    De nem mindenki tartozik ehhez a nemzetséghez, nem mindenki született le. Az egész világon szétszóródtak azon lelkek, akik a kiválasztottak számát alkotják. Meg lettek jelölve, kinyitottam a szemüket, szívüket befogadóvá tettem, és szellemtől Szellemhez beszélnek Velem. (341, 25)

37.    Az Általam megjelölt 144.000-nek egy része él az emberiség közt. Ezen szolgálóim az egész világon szerte szét szóródtak és betöltik a feladatukat, imádkoznak a békéért és rámutatnak az emberek közti testvériségre. Nem ismerik egymást; de teljesítik a hivatásukat, megvilágítják embertársaik útját – egyikük ösztönösen, másikuk ezen kinyilatkoztatás fényében.

38.    Ezek a szeretetem által megjelöltek részben egyszerű emberek; de vannak olyanok is, akik megbecsültek a világban. Csak az életükben megnyilvánuló szellemiség által felismerhetők, s a tetteiken, a gondolkodási módjukon, és ahogyan felfogják az isteni kinyilatkoztatásokat. Nem bálványimádók, nem álszentek és nem könnyelműek. Úgy tűnik, mintha nem gyakorlának egy vallást sem, és  mégis létezik egy belső istentisztelet a szellemük és az Uruk között.

39.    A Szent Szellem fényével kiválasztottak mentőcsónakhoz hasonlóak, őrködők, tanácsadók és bástyák. Elláttam őket fénnyel a lelkükben, békével, erővel, gyógybalzsammal, kulcsokkal, melyek titkozatosan minden ellenszegülő zárat kinyitanak, „fegyverekkel”, hogy legyőzzenek minden olyan akadályt, ami mások számára legyőzhetetlen. Nem szükséges, hogy világi jelzőkkel rendelkezzenek, hogy felismerjék képességeiket. Nem ismernek tudományt és mégis „gyógyítók” ; nem ismerik a törvényeket és mégis tanácsadók; szegények földi birtokban és mégis sok jót tesznek az életútjuk folyamán.

40.    Ezen földi embersereglet alatt itt, kik eljöttek meghallgatni a Szavamat, sokan csak a küldetésük bizonyságáért jöttek el. Mert nem a Földön volt, ahol szellemi ajándékokban részesültek vagy ahol megkapták a küldetésüket. Valóban, mondom nektek, a fény, amit minden lélek birtokol, az az, amit a hosszadalmas feljődési útján kidolgozott magának. (111, 18 – 21)

41.    Az emberiség hívő lesz, a művem az egész földkerekségen elterjed. A 144.000 kiválasztottal fogok kezdeni, akik a hit- és a világnézetek vitájának idejében engedelmesek, szeretettel és odaadással harcolnak. Ezen küzdelem közepett láncszemet alkotnak, ami a világnak nem a szolgasor láncát, hanem a szellemi szövetségét ajánlja fel, amit szabadság és testvériség jellemez. Ezen katonák nem lesznek egyedül, a szellemi világ kísérni és védeni fogja őket. Csodákat fognak véghezvinni útjaikon és eképp tanubizonyságot tesznek az igazságomról. (137, 9)

 

 

Szerkesztői magyarázat:
1) Első Időszak: Mózestól maga az Úr leszületéséig Jézusban. Az Ószövetség írásba foglalt istenképe nem felel meg a valóságnak, mivel azt áthatotta a hazugság istenének a szellemisége. Mint tudjuk, se az Első Időszakban, se a Második Időszakban (Jézus idejében) nem fogadta el a zsidó nép az Élő Istent.

Második Időszak: A názáreti Jézus korától 1950-ig. Prófétákat nem csak Palesztínába küldött az Úr, hanem szerte-szét az egész világba. Legtöbb helyütt az emberek isteneket alkottak belőlük, nem felismervén igaz küldetésüket és tanításukat.

Harmadik Időszak: 1950 utáni időszak, melyben az Atya Szellemtől szellemhez beszél gyermekéhez, azaz a szívébe ülteti Szava fényét = belső szó, vagy a benső szava. Eképp születnek pl. az „Isten iránti szeretetből” címszavat viselő írásaink, ÚR-Istent megjelölve szerzőként.

 

2) Lélek – Szellem kifejezés használata a magyar fordítású Bibliákban úgymint a spanyol nyelvben: A lélek nem azonos a szellemmel, tehát ahol a magyar nyelvű Bibliában pl. Isten lelke van, ott az Isten Szelleme a helyes fordítás. Sajnos a magyar változatban szanaszét található e két kifejezéssel, teljes tudatlanságban a szavak jelentéséről. A spanyol nyelvben meg az a probléma áll fenn, hogy a léleknek nincs megfelelője. Így a szellemi dolgokban járatos és gyakorlott emberek helyettesítették a lelket azon részeken, ahol ez nyilvánvaló volt. Vegyük figyelembe:

Az ember több mint test.

Az ember egy szellemi lény földi testben.

Ezen szellemi lényt szellem és lélek alkotja.

A szellem a léleken át vezeti a testet.

 

3) „A Harmadik Szövetség” című könyvből emeltem ki  a fentebb olvasható részletet, azaz a 39. fejezetet, mely megvilágítja „Izrael” szerepét a teremtésben ill. a földi síkon. E könyv egy évtizedeken át húzódó Isteni Kinyilatkozás összefoglalása. A hely Mexikó. A mű eredeti nevén „Libro de la Vida Verdadera” és megjelent spanyol nyelven az Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. kiadásában. Magyar nyelven még nem találkoztam vele, ezért magam fordítottam le a legjobb tudásom szerint. Itt is érvényes, mint mindenütt: Az értelme szerint fogjuk fel szívünkben a szót! A betű öl, a szellem éltet.

Magyar Táltos Honlap
Marosics Tamás

Vélemény, hozzászólás?