Isten eszközei … Követelmények … Hozzáállás a világhoz … Szellemi ellenőrök …

BD – 1949.11.02.
4771. – Isten eszközei … Követelmények … Hozzáállás a világhoz … Szellemi ellenőrök …

 

Akik szolgálóimnak nevezik magukat a Földön, azok valójában nem állnak mindig az Én szolgálatomban, habár szolgálóimnak adják ki magukat anélkül, hogy utasítást kaptak volna Tőlem, és érthető módon nem azt a munkát végzik, ami fontos lenne a tébolyogó lelkek megmentésére … nem tudnak terjeszteni igazságot és nem tudnak felvilágosítást adni az embereknek, ők nem alkalmas tanítók, mert ők se lettek tanítva rendesen és most is csak azt tudják továbbadni, ami tudásuknak megfelelő. Ez a tudás azonban nem az igazi, érinthetetlen szellemi érték, amit tanítottam emberként a Földön, hanem ez már sok változtatáson ment keresztül és már valóban nem járul hozzá az ember magasokba ívelő fejlődéséhez, ami földi életének rendeltetése.

 

De az az Én akaratom, hogy az embereknek kinyilatkoztatásra kerüljön az igazság, és ezért Én magam jövök el az Enyéimhez és kinyilatkozom nekik, és ezt egy olyan módon, hogy nem állhat fent kétség, hogy maga az Isten oktat titeket embereket … Ennek ellenére követelményeket állítok fel, melyeket teljesíteni kell, ha az ember észlelni akarja a kinyilatkoztatásaimat és tovább akarja adni azokat az embertársainak. Ezen követelmények egyike a teljes elzárkózás a világtól és a szívbéli hangra való fülelés. Csak miután a világ teljes egészében háttérbe vonul, akkor tudok megnyilatkozni az embernek szívén keresztül.

 

A világtól való elzárkózás viszont azt jelenti, hogy az ember nem ápol világi gondolatokat, imabeli Reám való bensős kapcsolódás után csakis arra fülel, mit akarok közölni vele tanítójaként. Ezt a követelményt azonban csak kevés ember teljesíti. Még túlságosan lenyűgözi őket a világ, és ezért mindenből kiveszik a részüket, ami csak történik a világban, ami miatt földi gondolatok furakodnak a közlésekbe, nem azért, mert elvonom tőle a védelmemet, hanem mert nem kényszerítem rá őt, mivel minden szellemi közlés a szabad akarat műveletét jelenti, habár megragadom a Felém irányult akaratot és megvédem az embert a mélyekbe történő elmerüléstől.

 

Mégis különböztetni kell. Tisztán ihletett közlések, tehát ahol az ember tollbamondásként hall a szellemi fülén keresztül, azok mindvégig megfelelnek az igazságnak. De amint az ember hagyja gondolatait elszállingózni világi terekre, ha nem fülel a belső hangra osztatlan figyelmességgel, akkor világi gondolatok is beférkőznek és meg akarnak állapodni.

 

Ekkor zavart szenved az igazság, ami persze csak akkor lehetséges, ha Én magamat visszaszorítanak, szóval ha ti emberek úgymond már nem Engem kívántok meghallani, hanem földi dolgokról szóló felvilágosításadásban reménykedtek. Ekkor önmagától bekapcsolódik a világ, azaz azon lények, melyeknek vágyakozása a földi világ iránti. Ez esetben olyan válaszokat terítenek alá neki e lények, melyeknek semmi közük nincs a szellemi közlésekhez … (1949.11.03.) Eszközeim egyike sem mentes a világ dolgaitól, csak hogy ez kicsi mértékben van jelen és legtöbbször teljesen ki lesz kapcsolva a Reám való kapcsolódásban. De mivel az ember a Földön él, így a világ újra és újra elébe lép és többek között rabul ejtheti az érzékeit, habár csak rövid időre. És ez az, amit figyelembe kell venni, hogy egy eszközben is felmerülhetnek puszta földi kérdések, miáltal aztán megszakítja a tisztán szellemi kapcsolatot és ezzel elkezd benne dolgozni az elméje.

 

De ismételten mondani kell nektek, hogy sohasem lehet eltorzítani szellemi tudást, ha maga az ember igazságszerető és igazságra törekvő. A szellemi tudás állandó jelleggel ellenőr szellemek védelme alatt áll, azaz a fénylények megfogják tudni akadályozni a felvevő minden helytelen ábrázolását vagy értetlenségét … Az Isteni Igazságot sohasem tudja eltorzítani egy a szolgálatát Nekem felajánló ember, ki feladatát komolyan véli. Földi tudás azonban továbbra is tévedéseknek van alávetve, hacsak, az ember a szelleme megvilágosodását kéri földi kérdések kizárólagos megoldása vagy megválaszolása végett … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“