Vissza az Én szellemi forradalmam gyökereihez

ikon-aus-liebe-zu-gott

Szeretett fiam és leányaim, a mai kinyilatkozásom jelszava: „Vissza a gyökerekhez, vissza az Általam hozott szellemi forradalom kezdeteihez”.

Kérlek benneteket, akik hallgatjátok és olvassátok a Szavaimat, és benneteket lelkeket is, kik számosan megjelentetek segítőitekkel ebben a helyiségben, nyissátok meg szíveteket, hogy a bensőtök fülével fogadjátok és mélyében értsétek az üzenetemet.

Az Isten beszéde az emberhez ill. az emberen keresztül mint minden a teremtésben, megdönthetetlen, szellemi törvényszerűségeken alapul. A kinyilatkozások különböző súly- és szempontját egyrészt az isteni alapmegnyilvánulások eredményezik, melyek a rend, az akarat, a bölcsesség, a komolyság, a türelmesség, a szeretet és az irgalmasság, másrészt a kinyilatkozó szót felvevő ember szellemi gondolkodásmódja. Mindenben és mindenek felett a szeretet érvényesül minden kinyilatkozás alapjaként, mely nélkül nincs igazi Isteni ige.

Számtalan embergyermekem szellemi álomban szendereg, javuk mély álomban. De szintén számtalanok azok, akik keresnek. Keresnek, mert érzik, hogy megtalálható az igazság. Keresnek, mert kérdéseik vannak és szomjaznak a válaszok után. Számtalan a kínálatok száma is, más és más mondanivalóval és céllal.

Nem csoda, hogy nehezetekre esik a gyom között megtalálni a tiszta igazság növényét, a szeretetet. De az vajon azt jelenti, hogy nem található meg az igazság? Én, az Istenetek és az Atyátok mondom nektek: Igenis mindenki rátalálhat az igazságra, aki őszinte szívvel keresi! Viszont csakis a bensőjében talál rá, nem a külsőben. A keresés megkönnyebítése érdekében elkezdtem megismertetni veletek „a szív logikáját”, s ezt továbbra is folytatni fogom.

A „szív logikája” annyit jelent, hogy szívünkkel érzünk, látunk, hallunk és értünk, de eközben az észt nem kapcsoljuk ki, hanem sokkal inkább helyesen használjuk, mert mint ahogy már mondtam, a szív jobb kezeként ő teljesíti e feladatot legjobban.

Az emberek megmentéséért születtem le ebbe a világba a názáreti Jézusban. Ez akkor is nehéz helyzetben és úgyanolyan nehéz körülmények közt történt. Az volt a célkitűzésem, hogy meghozzam az igazságot az eltévedt emberiség számára, mely így hangzik: „Én, az Istenetek, Én Vagyok a szeretet. Mindegyikőtök bensőjében lakom, így mindegyikőtök magában hordozza a szeretetemet.” Ezzel a tudással minden kereső megtehette a kellő lépéseket élete megváltoztatására.

Az Én tanításom akkoriban is egyszerű volt, és mai is az. Mindenki számára elérhető és megérthető, senkit sem vesz túlságosan igénybe, mert Én olyan Isten Vagyok, aki minden gyermekét ugyanannyira szereti és mindenkinek ugyanazt a lehetőséget biztosítja a hazatalálásra, ha az ember akarja. Itt nem játszanak szerepet külső körülmények, se a sok hitközösségek egyikéhez való tartozás. E közösségek nagy része saját tanításuk szerint kizárja az üdvözülés alól mindazokat, akik saját szemükben rosszban hisznek.

Valóban, mondom nektek, nem fogom gyermekeim egyikét sem a hite alapján megítélni. A törvényem mércéje egyedül az igyekezete lesz, hogy milyen mértékben valósította meg a szeretetet mindennapjaiban.

Ezt a tanítást hoztam nektek a Földre. Lángra lobbantottam egy szellemi forradalmat, mely futótűzként terjedt szét. Velem együtt sokan leszülettek a tiszta-szellemi világokból, akiknek szívében termékeny talajra esett a szeretet igém magja. És a mag csírázott! Megszületett egy szellemi mozgalom, mely mint akkoriban ma is a sötétség hatalmának megtörésén munkálkodik, mégpedig kizárólag a szeretet erejével.

Ez viszont más fontossági sorrendet állított fel, mint az eddig ismert, megszokott. Más képet alkotott az Istenről, mást az emberről. Megszólította a keresőket, akik viszont rezgésbe kerültek az isteni szeretettel. Az emberben lakozó ősvágy volt a hajtó ereje annak, hogy változtasson az eddigi életén. Ehhez az embernek a régit el kellett hagynia, hogy az újat elsajátíthassa. Meg kellett változnia.

Az első évtizedek lelkesedése hihetetlen nagy volt, mert azok, akik a nyomomba léptek és követtek, érezték magukon a vátozást. Megpróbálták a mindennapokba helyezni az Isten- és a felebarátszeretet parancsolatát. Egyre több embert fogott meg az Én szeretetem tűze. Kisebb közösségekben gyülekeztek, ahol csak Egy volt a vezető, mégpedig Én. Nem ismertek el más szellemi felhatalmazottat mellettem.

Évtizedeken át a prófétai szón keresztül vezettem az enyéimet. Mindennapi gondjaikra világos útbaigazítást kaptak, mintúgy arra is, hogyan fejlődhetnek lépésről-lépésre újra az Isten tudatos fiaivá és leányaivá, akik lényünk bensőjében mindigis voltak. Örömteli idők voltak ezek, az újrakezdés, a fény és a szabadság időszaka.

A sötétség csak egy módon látta megfékezhetőnek vagy akár kiolthatónak ezt a futótűzet, mégpedig ha az enyéimet üldözi és legyilkolja. Mint tudjátok, ez a terv nem sikerült neki. A szeretetem lángja egyre csak fényesebben égett és egyre csak több embert ragadott magával más országokban és kulturkörökben is. A mindennapi életben bárki szeme láttára azáltal tűntek ki, hogy követték a szeretet parancsolatát, gyakorolták az alázatosságot, a türelmességet és a megbocsájtást. Szolgáltak felebarátaiknak, s ezt mondták róluk: „Nézzétek csak, ahogy szeretik egymást.”

Az ellenségnek nem volt befolyása afelett, ami az Én nevemben és az Én szellememben létrejött. Erre fel kiagyalt egy új tervet, mivel az első, a hűségeseim kiírtása nem vált be. De most ravaszabban és sikeresebben járt el. „Sikeresebben” persze csak az ellentábor ködös látásmódja szerint, mert se akkoriban, se ma nem ismeri fel, hogy az Én törvényemnek ellenforduló tett csak látszólag hoz sikert. Sikert, mely rövid ideig fenntartható és sohasem jelent tartós előnyt.

Felmerült benne a lehetőség, hogy tanításom megváltoztatásával, ködösítésével teljesen más útra tudná terelni az embereket, mint amit Én tanítottam és éltem. Ehhez viszont szükség volt egy szervezetre, melyet irányíthatott, és amelyik szintén hatalmat gyakorolhatott hívei és tagjai felett. Mindazt, ami eddig az Általam vezetett kisebb és nagyobb közösségekben lehetetlen lett volna. Értette, hogyan kell a szellemi és világi vezetőket befolyásolni, hogy egy nővekedésre alapuló szervezetet hozzanak létre abból az ál okból, hogy így az Én tanításom gyorsabban, szélesebb körben és eredményesebben terjeszthetővé váljon.

Az idők során létrejött egy vallási képződmény, mely saját tanítást állított fel, azt  képviselte, de kívülre, a tudatlanok felé az Én tanításomnak „adta el”. Előtte még az embernek kellett megváltoznia, ha követni akart Engem, utána már annyira felül- és átírták a tanítást, hogy minél több ember számára a lehető legkönnyebben elfogadhatóvá válhasson a követése anélkül, hogy a saját viselkedésükön változtatniuk kelljen.

Így többen, legfőképp a szellemi és világi vezetők az Én követőimnek mondták magukat, de még alapjaiban sem ismerték és értették az Én szeretetemet, de nem is akarták megismerni és megérteni. Minden időkben küldtem közéjük hirnököket, de semmibe vették őket, és sokféle módon elnémították őket. Az ő üldöztetésük által saját magukat árulták el a nagyurak régen is és ma is.

Ez a módszer segített a sötétségnek a hamis tanítás terjesztésében, ami bár még részeiben tartalmazta az örök igazság tanomat, de már nem az eredetit jelképezte, még akkor sem, ha ők ezt bizonygatják. Ez a lépés egy bizonyos ideig sikerrel járt.

Összefoglalva: Nem az embernek kellett megváltoznia, hogy megfeleljen az Én szeretet tanításom magas elvárásainak, hanem maga a tanításom lett megváltoztatva, hogy az az emberek érdekeit szolgálja. Megkönnyebbítették az embereknek, hogy mégis  úgy érezzék, az Én tanításomat követik és teljesítik, és ezzel éreztetik velük, hogy megtették mindazt, amit meg kellett tenniük.  Mindezt az eddigi életviseletük és modoruk megtartása mellett.

A prófétai szó emiatt sok kis közösségben visszahúzódott. Ezek később beolvadtak vagy be lettek olvasztva a nagy anyaszervezetbe. A sötétség ezáltal abba a helyzetbe került, hogy képes lett ellenőrizni, irányítani és büntetés, kínzás és halál fenyegetésével távol tartani az embereket az igazság keresésétől és megtalálásától az Én tanításomban.

Emiatt az emberek évszázadokon keresztül nem tudtak a lélek túlvilági életéről, de azt sem tudták, hogy minden ember bensőjében Vagyok, mert Én Vagyok bennük az élet. Nem tudtak semmit a feltétel nélküli, örökké megbocsájtó szeretetemről. Nem tudtak semmit az újjászületésről, a lélek ismétlő leszületéséről anyagi testbe, ami akkor történhet meg, ha a lélek egy földi leszületéssel hamarább előrejuthat fejlődésében. Nem tudtak semmit arról, hogy Én közvetlen is megszólíthatom gyermekemet a belső szó és a tanításom által, amelyet közvetlen adok és adtam minden időkben a kimondott szó és a leírt szó által.

Ezt az egész tudást helyettesítették egy büntető, néma, távoli és titkozatos Isten tanításával, helyettesítették egy egyszeri földi élettel, egy későbbi bírósággal az Én vezetésemmel, és az esetleg vele járó örök pokoli fájdalmakkal. Ez a hamis tanítás a végtelen részletességében még a mai napig is érvényes, mivel a hit elválaszthatatlan részét alkotja.

Bejelentettem, hogy elküldöm az igazság szellemét, hogy általa vezethessem az Engem keresőket, és bevezethessem őket egyre mélyebb bölcsességekbe és a mindent magába foglaló tudásba. Beteljesítettem az ígéretemet, és egyre inkább erőteljesebben beteljesítem a mai időkben is, mely a szellemi ébredés ideje, melyben válaszokat követel a kereső, melyben az emberiség nehéz feladatok előtt áll, melyeket a külsőben sohasem tudna megoldani, csakis a bensőjében Énvelem.

Hogy visszatérjünk az elején feltett kérdéshez: „De ez vajon azt jelenti, hogy nem található meg az igazság?” Nem, nem azt jelenti! Igenis megtalálható az igazság. Emiatt emelem fel Szavamat szerte a világon, hogy emlékeztessem a jótakarókat arra, hogy Én Vagyok a szeretet! És semmi másra nincs szükség a szeretethez való igyekvésen kívül.

Emiatt tanítom embergyermekeinek a szív logikáját, hogy ne csak higgyenek, hanem saját maguk jussanak el a felismeréshez.

A felismeréshez vezető egyik út az írásotokból kiemelt szó gyakorlása: „A gyümölcseiken fogjátok őket felismerni”. Szinte mindegyikőtök ismeri ezt a kijelentést, mégsem vagytok abban az állapotban, hogy helyesen értelmezzétek, megértsétek és használjátok. Hogy miért van ez így? Erről nem rég beszéltem hozzátok a „Tudatkorlátozás” címszó alatt. Szóval a gyümölcseiken ismerjétek fel őket, de -egyidőben komoly szót intézek hozzátok -: A felismerés nem egyenlő az elítéléssel!

Tudom, sokak számára nagyon keskeny ez az út, akiknek nehezükre esik megkülönböztetni a felismerést az abból fakadó elítélést. Ezért mondom mégegyszer: Felsimerés igen, elítélés nem. Imádkozzatok azokért, akikről úgy vélitek, hogy megnehezítették az életeteket.

És ha szívetek nyitott és valóban járnátok az utat az Én kezemet fogva, úgy vetítsétek ki magatokra az alábbi mondást: „A saját gyümölcseiden ismered fel önmagad.” A gyümölcseid sokat elárulnak rólad, majdhogynem mindent, ha őszintén tekintesz magadra. Ez is a szív logikájához tartozik.

Melyek az életed, a törekvéseid gyömölcsei? Azok-e már, melyekre másokat emlékeztetsz? Már a mindennapodnak nevezheted-e, hogy gyakorlod a szeretetet felebarátoddal, s így Énvelem is? Kísér-e már öröm az utadon, ami abból a tudásból fakad, hogy tárt karokkal várok rád? Éled-e már a szabadságot, ami semmihez sem köt téged, mert a szívedbe égett, hogy Én Vagyok a célod? Felismerted-e már, hogy Én sohasem láncoltalak és sohasem láncollak téged semmihez és senkihez? Hogy Én egyedül a közötted és az Énközöttem meglévő és újra felélesztett kapcsolatot erősítem? Mély meggyőződésed-e már, hogy Én sohasem küldtem és sohasem küldök rád büntetésként nehéz sorsot, nehéz életszakaszt? Éled-e már a békét? Éled-e már a kiegyensúlyozottságot, melyet mindenki tapasztalni szeretne, gyakran nem tudva, hogy mit kell tennie érte?

Ha akarod, néha tekints az életed gyümölcseire. Ha felismersz köztük még éretlen vagy már rothadt gyümölcsöt, akkor gyere Énhozzám: Én Vagyok a szeretet benned és a szeretet melletted. Ha vágyódsz rá és akarod,  akkor kivezetlek téged a nehézségekből, melyekbe valószínüleg belegabalyodtál. Segíteni fogok felismerni és legyőzni a hibáidat, a gyengéidet, ami nem csak az Én fényemben folytatott jövőbeni életedben válik javadra, hanem már a jelenlegi életedben is.

Had legyek a révkalauzod, aki biztosan irányítja az élethajódat. Ha nem más, csakis ez a kívánságod –mindazok kívánsága is, akik lélekgyemekeimként a láthatatlanban most fülelik a Szavaimat-, akkor most mondjátok ki Nekem az igent; és visszataláltok a szellemi forradalom gyökereihez, melyet Én hoztam nektek. Ezzel hozzájárulsz a futótűz terjedéséhez, ami csakis és kizárólag az Én nem leláncoló, minden ember számára örökké érvényes tanításomat rejti: szeretet – s más semmi!

Fiam és leányom, légy helyes értelemben „lázadó”! Öleljen át téged az Én szeretetem, az a szeretet, melyről énekeltetek. Az Úr áldása áramoljon testünk és lelkünk minden részecskéjébe, hogy együtt, megerősödve az Egységben töltsük az előttünk álló időt a hazatérésig, míg újra karjaimba zárhatlak téged.

Ámen.

Isteni kinyilatkozás

Valóban, Én Vagyok a forrás, és felismertétek, hogy ez a forrás mindegyikőtökben él. És ha törekedtek rá, hogy a kapcsolat Velem tartósan erősebb legyen, úgy mondom nektek, életetek minden pillanatában meríthettek ebből a forrásból, hogy az áldásomat tovább adjátok mindennek, ami él.

Felismeritek: Én Vagyok a kiút minden gondból, minden kihívás megoldása és a válasz minden kérdésre, mellyel az életetekben találkoztok. Továbbá ismerjétek fel: Ti, akik már sokmindent megértettetek, legyetek támasz, segítség azok számára, akik még nem tartanak ott, hogy felismerjenek Engem bensőjükben és önszántukból kövessenek Engem.

Menjetek e világ utcáin és áldjatok. Áldjatok abban a tudatban, hogy ezáltal szeretetet osztotok. Erő az Én erőmből árad ki belőletek és hat és munkálkodik minden emberszívben, hogy megtegye azon lépéseket és kifejlessze azt a tudatosságot, mely –hozzátok hasonlóan- elvezeti őket a hazaútra. Mert mindegyikőtökre vágyok. Mindnyájan a gyermekeim vagytok, a fiaim és a leányaim, akik kimentek és újból hazatalálnak az örök hazába, az Atyjuk házába, ahol mindegyikőtökre várok.

Maradjon tudatotokban: Az Én teremtésem szeretet, ti szeretet vagytok! A törvényem szeretet! És a ti életetek ugyanúgy az Én mindent átfogó szeretetemen nyugszik -mégha nem is mindig tűnik úgy.

Most menjetek, és engedjétek hatni szívetekben e szeretet, az Én fényem, az Én erőm bőségét – beköltözve az életetekbe, mindennapjaitokba és ezáltal felebarátaitokba és a teremtésembe. Mert valóban, szüksége van a szeretet gyógyító erejére. Így megáldom az ajándékaitokat is, melyeket az asztalokra terítetek, testetek javára és lelketek üdvözülésére.

Béke veletek itt, fiaim és leányaim, és béke veletek, lélekgyermekek.

Béke. Ámen.

Vélemény, hozzászólás?