Gondolatok az életről – Második rész

Magyar Táltos HonlapSzellemi lényünk földi útja. A miért és a hogyan körbejárása

Hogyan és hol találjuk meg amit keresünk?

Végülis az isteni igazságot keressük, tehát kitől mástól kaphatnánk és tapasztalhatnánk meg a választ, ha nem közvetlen az Istentől. Mindenki maga, vagy azon emberek által, akik fogadják az Atya szavát.

Kérdéseink legmélyebb magja:
– Miért és hogyan hozta létre az Isten a teremtést?
– Hogyan fejlődött a teremtés a kezdetektől máig?
– Hol áll napjainkban a teremtés?
– Mi a mi szerepünk a teremtésben?
– Véglegesen mi a teremtés célja?

Továbbá:
– Miért van ill. lett a mindent átjáró és éltető folyamból egy személyes Isten?
– Miért nevezzük Atyának, Úrnak, ami hímnemű? Miért nem Anyának, úrnőnek? Nem mindkettő egyszerre?
– Miért kell hinnünk Krisztusban? Miért vezet kizárólag rajta keresztül az út?

Először keressétek az Isten Országát, minden más hozzá adatik számotokra. Keressétek Őt, és mindent megad nektek, amire szükségetek van, bármennyire viharos körülöttetek az idő, bármennyire kihívatik benneteket a környezetetetek, Őbenne és Általa védelmet élveztek. Járjátok az utat Őhozzá bizalommal és odaadással.

Egy fontos dolgot még megemlítenék, hogy soha ne kötődjetek csoportosulásokhoz és közösségekhez, se hanghoz se íráshoz, se pedig emberekhez. Vegyetek mindent  utasításként, ha úgy könnyebb elfogadni, de ahogy létrejön bármiféle kötődés, úgy az igazság előttetek elhalványodik. Magatokban benn, a bensőtökben keressétek az Istent, és ha ezt őszinte, vágyó szívből teszitek, megtaláljátok Őt.

Van egy egyenes út, és egy görbe út. Az egyenes, közvetlen utat megtalálni és következetesen járni kimondottan nehéz ebben a földi iskolában. Túl sok a vegyülés idelenn. Szinte elkerülhetetlen, hogy néha mellékutakon, kerülőutakon járjunk. De mivel véletlenek nincsenek, mindennek megvan az oka és célja, így fogjuk fel a kerülőt a fejlődés, tanulás és felismerés útjaként. Mindenki a saját személyes útját járja, ha a szívére hallgat és bizalommal teli észleli a jeleket s a finom hangot.

Kevesen vannak a Földön, akik valóban felébredtek. Maga a szellemi tudás még nem jelent ébredést. Az ébredés az mindigvaló élet tudatos célirányban közelebb Istenhez. Nem csak néha, amikor időnk és kedvünk van, hanem állandósággal. Aki ezt magára vonatkozóan kijelentheti, az valóban felébredt. Pusztán a tudás kevés, gyakorlat, tapasztalat kell. Amit jónak felismertünk, tegyük.

Miért nélkülözhetetlen a szellemi törvényszerűségek alapismerete az úthoz?

Csak akkor ismerjük fel az élet értelmét, ha ismerjük az ittlétünk miértjét. Ebben segítenek az Isten küldöttjei elmúlt időkben és ma. Tanítók, gyógyítók, az Atyai Szó hordozói. A legnagyobb Fényhozó -mint tudjuk- az Úr volt Krisztusban. A formává vált szeretet, irgalmasság és türelmesség. Ő az életünk mércéje.

Manapság sokan elfogadhatatlannak tartják az úgynevezett keresztény tanítást. Itt meg kell jegyezni, hogy Krisztus tanítása nem egyezik a hivatali egyház tanával. Az egyházak és az abból leváló kisegyházak nem képviselik a tiszta tanítást, mert a hatalom és az önérvényesülés vágya rég bevette várukat. Az Isten Szelleme nem zárható be egy kőtemplomba sem, nem sajátítható ki. Az Isten Szelleme szabad és szabddá teszi azt, aki Őt elfogadja annak, ami.

Isten – a szeretet szelleme – az Atya

Az Isten szellem, örökkön tiszta szellem. Az ősszellem formát vett fel a belőle kifakadó három tulajdonságból, melyek a türelem, szeretet és irgalmasság. Ezt a formát nevezzük „Atyának”.
Az Atya a szeretet a mindent átáramló isteni folyamban (Szent Lélek az egyházi nyelvezetben).  Mondhatjuk, hogy az Atya a megszemélyesült szeretet. A szeretet a mindent átfogó erő, az isteni hatalom, ami teremt és mozgat.

E három tulajdonság felerősödésével az Atya-Anya-Szellemben, Ő, az Úr megteremtette szellemi gyermekeit.

A Teremtő ősteremtése fényből való és maga a fény. Minden teremtés, minden forma, minden lét ebből a fényből ered. Ahol fény van, ott jelen van az Ő szelleme.

A szellem jellemzői

A lelkiismeret

A Teremtő azért adta lényünkbe a lelkiismeretet, hogy az vezérfonalként világítson a földi útunkon. Lényünk így könnyebben meg tudja különböztetni a jót a rossztól. A lelkiismeret nem hazudik, nem téveszt meg, hanem sokkal inkább kongó harangként lép fel kisebb mint nagyobb kereszteződéseknél az útunkon. Felhívja a figyelmünket rossz döntés előtt. Mély megnyugvást, elégedettséget érzünk, ha helyesen döntöttünk. Hálásak lehetünk a mellénk állított „védő angyalnak”, mert leggyakrabban ő a felelős az útbaigazításért.

A szabadakarat

Teremtőnk végtelen szeretetének legfőbb jellemzője a gyermekeinek adott teljes szabad akarata. Ez az Atyai szeretet legnagyobb és legértékesebb ajándéka számunkra, mely szabad mozgásteret biztosít az isteni örök törvényeken belül. Mi döntjük el szabadon, hogy meddig éljük ki a földi iskolában érzéki vágyainkat, mikor elegeljük meg az erőszegény életet és vágunk bele végre az útba, mely hazafelé vezet minket a tiszta szellemi hazánkba. Onnan jöttünk, oda vagyunk valók és előbb vagy utóbb oda fogunk visszatérni. Szenvedésünk hosszát és minőségét mi szabályozzuk.

A szeretet

Az Isten maga a szeretet. Az isteniség minden tulajdonságának az összessége a szeretet. Az Ősfényből kiáradó szeretet a hajtó erő minden lélekben, jobban mondva a vonzzó erő a fény ősforrása felé. Ahogy az Úr mondta: Szeresd az Isten mindenek felett, és felebarátodat, mint önmagadat.
Isten szeretete a ható és éltető erő. Átjárja az egész teremtést, minden életformát.  Isten van és létezik.

Az Isten örök, megváltozhatatlan törvényei

Miért van szükség törvényekre? Mert egység csak a rendben létezhet., ez az egész teremtésre érvényes. Az isteni törvények nem kényszerítenek, hanem vezetnek, utat mutatnak a szeretetben. Nem ellentétesek egymással, hanem kiegészítik egymást, egymásba fonódva adják az egészet a bölcsesség és a szeretet jegyében. Egyszerűen érthetőek és felfoghatóak mindenki számára.
Az isteni teremtésben mindennek megvan az értelme, mindennek megvan a helye. Isten abszolút, átalakíthatatlan és örök. Törvényei nem szorulnak javításra, Ő maga is betartja őket és a folyamatába nem avatkozik bele.

A lelkiismeretünk hangja, ami egyben a cselekedeteink feletti bíró, segít nekünk megbírkózni mindennapjaink döntéshozatalaival. Néhány a legfontosabbak közül:

    – A szeretet törvénye
Isten mindent felülmúló törvénye a szeretet. A Szeretet türelmes és alázatos. Nem követel, hanem szüntelen és végtelen adakozó. Az összekötő kapocs minden teremtett gyermek közt. Az atyai szeretet nélkül nem léteznénk, mert őáltala születtünk. Nélküle nem ismernék fel se Őt Jézusban, se magunkat a világban. Nem ismerhetnénk fel a lényeget, az Egyetlent. Atyánk a Föld legmélyebb pontján is elárassza gyermekét a szeretetével, ránk talál, csak be kell fogadnunk.

    – A szabadakarat törvénye
Ahogy fentebb írtam, a szabadakaratot minden gyermek megkapta, lásd a törvényátlépés miatt „bukott” teremtést.

    – Az értelem törvénye
Az Isten ésszel, értelemmel látott el minket, mely tartalmazza a belátást is. Felismerhetjük és megismerhetjük a Teremtőnket és saját magunkat az Ő akaratában. Mint szellemi lényeknek feladatunk elismerni az Istent, teljesíteni az Ő akaratát, szellemileg továbbfejlődni és tanui lenni a jelenlétének.

    – A szellem egyéniségének törvénye
A szellem egyénisége alatt azt értem, hogy a saját egyéniségünk nem vész el az Istenhez való visszaáramlás ellenére sem. Atyánk mindegyikünket a saját nevén szólította meg. Egyéniségünk a  kiolthatatlan bizonyítéka annak, hogy az Őszellem formába öltözött.

    – A vonzás törvénye
Minden vonzódás Isten felé irányul, ez mindennek az alapja. Isten a mindenség középpontja és hajtó ereje. Őbelőle áramlik ki minden és őhozzá vonzódik vissza minden. Belélegzik és kilélegzik.
A vonzás törvénye ugyanúgy érvényesül kicsiben, mint nagyban. Valamikor minden gyermek hazatér az Atyához, nem tudnak tartósan ellenállni a vonzás törvényének.

    – Az ok és okozat törvénye
Minden gondolatunk, szavunk és cselekedetünk következménynel jár, azaz nyomot hagy maga után. Ez a nyom, ha nem az Út által felmutatott úton lépett nyom, foltot hagy lelkünkön. A foltok eltávolítása földi életünk feladata. A foltok sokasága beárnyékolja szellemi testünket, tiszta látásunkat. Az emberiség java része emiatt nem lát tisztán, egyre jobban belekergeti magát az okozatba magát egyre mélyebbre húzván.
Az egész bukott teremtés szenvedését kioldó ok a bukásra vezethető vissza. A bukás előtt nem volt szenvedés és az Isten nem akarja a szenvedést, azt mi magunk okozzuk. A sátán tanítása, hogy az Isten bűntet. Állítja az, aki a kioldója, teremtője az ellentétnek.

Az okozat felléphet sorscsapásként, betegségként és ezer más formában. Az a lényeg, hogy felismerjük benne magunkat, lássuk és értsük mi az okozója. Hol és miért léptünk le a hazafelé vezető útról. Itt kap fontosságot a foltok tisztításának hogyanja.

A megbocsájtás és a megbocsájtást kérés

Ha felismertük félrelépésünket, ami nélkülözhetetlen a belső úton, következik a megbánás, ami tettől függően más és más mélyekre merül. Megbocsájtás kérünk azoktól, akik ellen vétkeztünk és mi is megbocsájtunk azoknak, akik mi ellenünk vétettek. Mivel a holtak szellemét nem idézzük meg, így ezesetben az Úrunkon keresztül kérünk bocsánatot. Amit helytelennek ismertünk fel, azt most el kell hagynunk a jövőben, ehelyett a felismert jót tesszük. Ezzel el is értünk a következő fontos állomáshoz:

Az újjászületés törvénye

Az ok és okozat törvényéhez szorosan kapcsolódik az újjászületés, azaz a lélek földi élete után új anyagi testbe bújva újra lehetőséget kap lelki foltjainak tisztítására. Az isteni irgalmasságból eredően az isteni igazságosság megajándékoz minket ezzel a lehetőséggel. A földi iskolában, ahol szinte minden lélekminőség egy helyen tömörül, sokkal hamarabb fejlődhet a lélek, mint odaát a Földhöz kötődő helyeken, ahová általában az elhunyt emberi lélek kerül. Nincs örök körforgás, ahogy azt a keleti mesterek tanítják, s nincs visszatérés a nagy semmibe, se újjászületés alacsonyabb minőségbe, mint állat, növény, kőzet… Ez a régmúlt tana, Sátán akarata volt, visszafordítani a teremtés folyamatát, ahol a benne uralkodó negatív minőség több szerepet játszana a pozitív minőségnél, de ez itt most túl mélyre menne.

A lényeg az, hogy Golgotán a Megváltó által belénk született a „megváltó szikra”, mely megakadályozza a visszafelé „fejlődő” folyamatot. Az Úr maga felmutatta nekünk az utat, a közvetlen utat, mely haza vezet minket a szellemi hazánkba. Felmutatta nekünk, hogyan tudjuk kiváltani lelkünket Sátán rabszolgasága alól.

A leszületésnek ezen kívül más oka is lehet, ami nem tartozik az ok és okozat törvényének hatósága alá, vessük össze:
– Gyorsabban előrevigyük szellemi fejlődésünket
– Szellemi elhivatottság. A szellemi tehetségek tudatos fejlesztése érdekében
– Felebarátszeretet. Felebarátainknak, szellemi testvéreinknek fényt, szeretetet hozni, igazságot felmutatni és önzetlenül segítséget nyújtani

Így a lélek újra visszatér a Földre, kap egy megfelelő testet a megfelelő környezetben és hogy bármilyen megterhelő emlékezet ne hathasson rá, az emlékezetére köd borul, így tiszta lappal kezdheti új életét. A lelke ismeri leszületésének az okát, ismerihivatását, földi életének célba vett tervét. Ezen az úton egy, vagy feladattól függően több védőszellem segíti.
Az ok és okozat törvénye felmutatja neki lelkére ragadt foltokat, melyeket most letisztíthat magáról. A vonzás törvénye összehozza olyan emberekkel, akikkel vagy kötődése van (pl. feloldásra váró bűn, bűnlánc), vagy pedig közös feladatot vállalt leszületése előtt, akár egy előző életben. Erre példa a Földön uralkodó rétegek, családok, klánok, amiket évszázadokon, egyes esetben évezredeken át ugyanazok a lelkek, lelki csoportok alkotnak. Ők nem leróni jöttek, hanem folytatni hosszútávú tervüket, mely nem kell megemlíteni, nem áll Isten fényében.
Ember, ne vergődj a porban! Állj fel és haladj előre a Fény felé! Sátán elvesztette a küzdelmet, Golgota óta nincs visszaút.

Mi vagyok? Ember, lélek?

Az ember egy szellemlény egy földi testben. Szellem, lélek és földi test alkotta egység. A szellem és a lélek szóhasználatunkban gyakran összecseng, emiatt pár szó a jobb megértés kedvéért. Az ember nem csak test. Az ember egy szellemi lény egy földi testben, azaz egy finomanyagú szellemlény egy durva anyagi testben.
Egy nem bukott szellemlény két alkotó elemből áll: szellemlélek (mint szellemi test)  és isteni szikra (ősfény szikra, mely közvetlen kapcsolatot biztosít az Istennel/Atyával).
Egy bukott szellemlény ill. az ember szellemi teste több alkotó elemből áll. Magán viseli a bukási szinteken felvett árnyékoltságokat, burokrétegeket. Hasonlíthatjuk egy hagymafejhez, el kell távolítanunk minden egyes réteget, hogy a belsejéhez jussunk. Így a lélekburkokat is képletesen meg kell hámozni, hogy eljussunk a bensőnkig, ahol azok vagyunk, akik kezdettől fogva voltunk, az Isten tiszta fényszülött gyermekei.

Folytatjuk…

Vélemény, hozzászólás?