Én viszont azt mondom nektek: Vigyétek hírét szeretetemnek!

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fiaim és leányaim, nem is oly rég közöltem veletek a Kinyilatkozó Szavamon keresztül, hogy megkezdődött a végső küzdelem. Mivel legtöbben köztetek nem tudják, mit képzeljenek el a „végső háború” kifejezés alatt, mert aránylag jól megy nekik, és mivel környezetükben nem érzékelnek háborút világra kiterjedő, harci összecsapások értelmében, emiatt bár hallják a Szavamat, de nem ismerik fel azt kellő mélyében. Ami egyidőben azt jelenti, hogy senki sem gondolkozik el azon, mily alapvető változások előtt áll, miképp viselkedjen helyes módon eljöttekor, és milyen lehetőségek kínálkoznak annak, aki készen áll kivenni saját jó részét a változásokban

 

Az Isten beszéde az emberhez ill. az emberen keresztül mint minden a teremtésben, megdönthetetlen, szellemi törvényszerűségeken alapul. A kinyilatkozások különböző súly- és szempontját egyrészt az isteni alapmegnyilvánulások eredményezik, melyek a rend, az akarat, a bölcsesség, a komolyság, a türelmesség, a szeretet és az irgalmasság, másrészt a kinyilatkozó szót felvevő ember szellemi gondolkodásmódja. Mindenben és mindenek felett a szeretet érvényesül minden kinyilatkozás alapjaként, mely nélkül nincs igazi Isteni ige.

 

A változások, melyekről beszélek, hosszú ideje előkészültek. Jelen időtökben most lépnek fel első formájukban és akarva-akaratlan fel kell ismerni őket, mert már nem lehet tagadni őket. Elsősorban a nyugati országok érintettek, de idővel egy ország sem marad érintetlen, mert már maga a sajtótok is világszerte terjeszti az emberekről készült képeket, akik különböző okokból elhagyták a hazájukat.

Ami megnehezíti számotokra a végső harc megbecslését egyrészt időbeni szempontból, másrészt kiterjedésében, az a tudatlanságotok afelől, ki húzogatja a fonalakat a háttérben, és ez mily kifinomult módon történik. Az idő, mint tudjátok, csak a ti anyagi dimenziótokban játszik szerepet;azon kívül nincs jelentősége. Ebből kifolyólag az előkészületek, mint azok, melyek az eljövendő történést illetik, sohasem sebtében születnek, hanem egy terv alapján, melynek eredete az úgynevezett bukásban rejlik. Az ellentétes erők célja az, amit sohasem adtak fel, mégpedig a hatalom átvétele az emberek befolyásolásával és a felettük való uralkodással, habár a megváltó tettem után világosnak kellene lenni számukra, hogy ezt már nem tudják elérni.

Minden, amit az elmúlt időkben, de főleg az utóbbi évszázadok folyamán útjára bocsátottak, az azt a célt szolgálta és szolgálja ma is, hogy félelmet szítsanak, bizonytalanságot keltsenek, lángra lobbantsanak erőszakot, zűrzavart okozzanak és ezzel a fejére állítsák és elpusztítsák a fennálló rendet. Eképp szándékozzák megakadályozni az emberiség állandó jellegű fejlődését. Ehhez bármilyen eszközt bevetett a sötétség, miközben szükség szerint változott az intézkedés és a módszer. Ahogy ez megtörtént az őskereszténység virágzása alatt és utána az Én szeretet tanításom megváltoztatásával, úgy a középkorban a meghamisított tanításomból kényszer szerűen és szándékkal kialakult az emberek közti szellemi tudatlanság, ami manapság is éppoly ijesztő mértékben elterjedt, mint akkortájt;aztán a tudományos felismerésekkel való visszaélés és végül az egynéhány előnyben részesített egyén gazdagságának a pártolása és ezzel az emberiség nagy részének a célzott elszegényesítése.

Kinyilatkoztatásaimban újra és újra teljesen tudatosan rámutattam a sötét erők működésére, melyek –számotokra láthatatlanul- a finom anyagú asztrális terekből kiindulva tevékenykednek, s emiatt nem észlelhetitek őket és így, számos utasítás és figyelmeztetés ellenére nem is veszitek komolyan őket. „A gyümölcseiken ismeritek fel őket”, mondtam a názáreti Jézusként. Ha ismeritek ezt a bibliai mondást és teli kérdésekkel és számtalan aggállyal tekintetek a jövőbe, hogyan tudjátok mellőzni azt a tényt, hogy az Én ellenfelem, a ti elcsábítóitok azok, akik saját magukat árulják el cselekedeteik termette gyümölcsével? Akik ezáltal azon vetés okozóiként is felismerhetőek, amit most „a nép” arat?

A tudatlanság afelől, hogy minden –de tényleg minden- kapcsolatban áll egymással és ezáltal kényszer szerűen erőcsere alatt áll minden, ez vezetett el odáig,  hogy az emberek vakon és gyámoltalan élik az életüket. Senkinek sem lehet egy érzése, nem képezhet gondolatot, nem mondhat ki egy szót vagy nem vihet végbe egy cselekedetet, anélkül, hogy ne lépjen kapcsolatba hozzá hasonló erőkkel. A vonzás törvénye szerint ezek olyan erők, melyek megfelelnek az emberből kimenő erőkkel. Egyrészt megfelelőt vonz az ember, másrészt az erők –melyeknek nem muszáj személytelen erőtereknek lenniük, hanem elsősorban negatív lények megtestesülése- keresik azokat az embereket, akik jellemükben azonos rezgésű, negatív gyengepontokkal rendelkeznek. Ezeket az embereket használják fel.

Bár az emberek által vált így többek között az Én képem a szeretet Istenéből és az irgalmas Atyából büntető és örök időkre elátkozó istenképpé, viszont a számotokra láthatatlan erők voltak azok, akik elcsábították a hatalomvágyú és jellemgyenge embereket a saját hibáikon és hajlamaikon keresztül olyan cselekedetekre, amik a gonosz célját szolgálták – mindez nem változtat semmit a megtévesztett emberek bűnén, akiknek ezt nem csak hogy jobban kellett volna tudniuk, hanem jobban is tudták. Viszont a saját bűnösségük által olyan alacsony lélekrezgésbe kerültek, és a tudatuk olyannyira beszűkült, hogy a végén már készséges cselédekké váltak.

A sátáni eljárásmód, ami már olyan régi, mint maguk az emberek, és mindaddig fogja képezni az ellenfél sikeres gyakorlatát, míg az emberek nem fejlődnek jellemükben és nem kezdik el járni az élt szeretet útját, amit Én Jézusként jártam előttetek. Befolyásolása alól az élet egyetlen tere sem képez kivételt, független bármely néptől, kultúrkörtől vagy világnézettől, s ez az oka annak, hogy az egész világra ki fognak terjedni a jog és rend kívül eső zűrzavaros állapotok.

Viszont a világon mindott, ahol változás megy végbe a jobb, a pozitív irányába, a szebbre, az értékesebbre, ott a szeretet erői működnek a legkülönbözőbb formákban. Ez bátorítson és töltsön el benneteket örömmel. Nincs olyan jóra való változás, amit nem a szeretet és a számtalan segítői készítenek elő, támogatnak és visznek véghez. Eközben mindig ugyanaz az önzetlen és feltétel nélküli erőről van szó, ami mindent teremtett, ami mindent fenntart, és ami mindent ami megbukott visszavezet magához. Ez azokra is érvényes, akik azon vannak, hogy több országban zavargást és szegénységet szítsanak, ami sok embert rávesz és ezután is rá fog venni arra, hogy elhagyják a hazájukat az ott uralkodó gazdasági és szociális állapotok miatt. A sötét árnyak nekikezdtek összekavarni a népeket, jól tudván, hogy ezzel csak zűrzavart okoznak mindkét oldalon, ezen kívül fejlett szerkezetek elbizonytalanításán és a hagyományos értékek gyengítésén munkálkodnak. Kezdetét vette a nagy népvándorlás.

De annak, aki akarja, annak minden válság magában rejti a belső fejlődés lehetőségét, annak számos árnyalatával. Aki nem áll készen elfogadni tanulási folyamatnak az előtte álló időszakot, ami ugye őt is érinti, az az eljövendő történésekben nem is fogja felismerni a válság tanulási jellegét. Ő számára nem olyan helyzet fog előállni, ami sikeresen megoldható a helyes belső beállítottsággal. Nem fog felengedni a fedélzetére révkalauznak, aki minden viharon biztonságban átvezetné. Nagyon oda kell majd figyelnie, nehogy elsüllyedjen, ne kerüljön örvénybe, ami sokakat majd a mélybe húz.

*

Az imént betekintést nyertetek a függöny mögé. Most tudjátok, hogy az, ami láthatóan megmutatkozik, az csak torz képe annak, ami a láthatatlanban előkészülőben vagy részben már kivitelezésben van, és ami az elképzeléseteket teljesen felülmúlja. De ne kövessétek el azt a hibát, hogy most belenyugvással és megdermedve várjátok az eljövendőt, miközben félelem és nyugtalanság közepett megfeledkeztek arról, ki intézte felétek ezen komoly szavakat: Én Vagyok az, a ti Istenetek és Atyátok, aki a végtelen szeretet és aki a mindenhatóság megtestesítője, aki minden erővel és lehetőséggel rendelkezik, hogy minden jóra forduljon és legvégül mindent jó véghez visz;és aki ezt –hibátlanul, mint senki más a teremtésben- meg is teszi;mert nincs semmi sem, ami képes tartósan ellenállni az Én szeretetemnek!

Ezen felül azt se feledjétek, mily szellemi tehetséget ültettem belétek, és mely valós nagyságot testesítetek meg az Én dicsőségemből fiaimként és leányaimként! És emlékezzetek arra, hogy a kapcsolatot Énköztem és tiköztetek senki nem bonthatja fel;hogy ezen kapcsolat által –ami mindennél bensőségesebb, amit el tudtok képzelni- olyan védelmet élveztek, ami ellenáll minden ellenségeskedéssel szemben, amint készen álltok igénybe venni ezt a védelmet.

*

Ha kinyilatkoztatásaimban a sötétség és a fény küzdelméről beszélek, akkor képzeletetekben gyakran két, egymás ellen álló tábor képe keletkezik. E kép nem teljesen helytálló, mivel nem merev harctérről van szó, melyek fenyegetik egymást és néha-néha előre nyomulnak. Ha mindenképp képre van szükség, akkor a jobb megértés végett a sakkozáshoz lehetne hasonlítani. Leginkább úgy képzelhető el a jó és a gonosz közti küzdelem, mint ahogy a sakktáblán egyből kezdés után elmozdulnak helyükről a figurák és átlépnek az ellenfél területére. Lép az egyik, a másik kifontolja az ellenlépést és kivitelezi. Eképp ingadozik a küzdelem ide-oda, és első pillantásra –főleg a gyakorlatlan számára- úgy tűnik, mintha a fekete lenne néha előnyben. Miközben a játszma kimenetele már adott: A fehéré volt az első lépés, a fehér hibátlanul játszik, a fehér fog nyerni!

Átvíve a teremtési történésre összességében és a világotok történéseire ez azt jelenti: A sötétség el fogja veszíteni –el kell veszítenie- ezt a harcot.  Tesznek róla a szellemi törvényszerűségeim, melyek mindenütt és állandóan hatnak megvesztegethetetlenül, és melyek alól senki sem vonhatja ki magát. Miközben az ellentétes oldal csellel, hazugsággal, csalással és csábítással dolgozik, és nem becsüli a szabad akaratot, addig a szeretet –figyelembe véve a gyermekei szabadságát másképp jár el: Felvilágosít, megszólítja a vágyódást, felbátorít, megerősít, védelmet nyújt és elajándékozza magát.

Aki most azt hiszi, ezekkel a „gyengéd módszerekkel” a szeretet, a fény soha sem lesz képes győzedelmeskedni a gonosz, a sötétség felett, az téved. Megfeledkezik egy –a– döntő tényről: Aki a szeretet parancsolata ellen cselekszik, az önmagától áll az ok és okozat törvény alá. Ez azt jelenti, hogy mindaddig szembesülni fog a törvénytelen tetteinek következményeivel, míg felismerést nem nyer és józan észhez nem tér. Saját maga éli meg a poklot, amit másnak előkészített.

És van még egy másik oka is a szeretet fölényének: Ennél különb nem is lehet a két fél rezgési minősége. Egyik oldalt legmagasabb, legtisztább tudatosság, ami mindent átlát és mindent tud, másik oldalt bár magas értelmesség, kifinomult ravaszság, viszont beszűkült tudat. Az utóbbi már rég nem látja át a történéseket, úgyhogy nem fogja fel a fény terveit és eljárási módszereit, még sejtelme sincs róla, miközben a sötétség szándéka mindazok számára nyílt könyv, akik a fényből származnak.

Számotokra elképzelhetetlen, milyen módon biztosítja az igazságosságom, hogy minden emberrel kizárólag az essen meg, ami őt érinti. Ezt illetően viszont van egy magyarázat, ami bár erősen leegyszerűsített, de mégis érthetőbbé teheti az elvét:

Az ember lelke, mely az úgynevezett halál után átmegy a túlvilági terekbe, mindannak a hordozója, amit az ember az élete alatt gondolt, mondott és cselekedett. Ide bele maga írja a sorsát. Ide bele maga ad szüntelen jót s rosszat, s ezzel saját maga alakítja a lelkét. Fényesebb vagy kevésbé fényesebb állapota, magas vagy kevésbé magas rezgése szabja meg mindazt, amivel az ember szembesül. Itt tökéletes pontossággal hat a vonzás törvénye. Ami nem rá lett kiszabva, nem is fogja elérni. Az viszont, ami oktatását vagy jóvátételét vagy lerovását szolgálja, azzal szembesülni fog! Teljes terjedelmében vagy legyengítve, függve attól, milyen mértékben „tért meg” bűne felismerésében.

Kinyilatkoztatásaimban újra és újra tudatosan visszatérek erre a témára, mert az eddiginél jobban fogékonnyá tenném embergyermekeim tudatosságát erre a tényre: Minden bennetek rejlik, a tetteitek és tétlenségetek, a múltatok és a jövendőbeli sorsotok! De itt leltek rá a változás, a kéznyújtásom, a védelmem kulcsára is.

Ide van telepítve a „vörös telefon”, ami másodpercek töredéke alatt felveszi Velem a kapcsolatot. Itt rejlik minden gond megoldása – legyen az bármilyen  személyes gond vagy a világi gond. Mivel a „világ” nem más, mint a lakóinak az összessége. A világ az, amit az embergyermekeim csináltak belőle: vagy a sötétség befolyásolása alapján vagy a fény mellett való döntésük alapján.

*

Azt, amit a lelketek magán visel árnyékként, azt lélekbűnnek vagy karmának nevezitek. Hogy hogyan hat ki életetekre a karma, azt már elmagyaráztam. A személyes karma mellett vagy egy csoportkarma is, ami közösségekre –hitközösségekre is- vagy népekre fejti ki hatását. Nem mindig csakis személyes okok képezik a szeretet törvénye ellen hozott döntéseket. Már pusztán egy néphez vagy népcsoporthoz való tartozás a csoport részévé teheti az egyént, melynek tetteit és cselekedeteit maga is viseli. Nem ritkán előző életekből való terhek vonzzák újra oda a lelket, ahol előtte közösségben vétettek az isteni törvény ellen. Egy ilyen csoportteher évszázadokon át vagy még tovább is fennállhat, attól függően, belátásra térnek-e, készen állnak-e békét kötni egymással és kiengesztelnek vagy sem.

Mint ahogyan végbemegy az ellentétes erők befolyásvétele minden egyénre, hasonlóan működik az eljárás egész népekre nézve is, ahol nincs megnyugvás. Az, ami még a lelkekben rezeg törvénytelenként, az megkondul az önzőségen keresztül, jogos vagy jogtalan követelésen és elváráson keresztül. Az érzéseket feltüzelik, míg azok fékezhetetlenül önéletre kelnek. Az ellentétes erők gyakran olyan külső körülményeket teremtenek, melyek az embereket –akik nem gyakran a puszta túlélésért és a szabadságért harcolnak- ráveszik védekezésre vagy menekülésre. Ha egyszer mozgásba lendült valami, akkor már könnyedén fenntartható vagy felerősíthető a lendület. S ez az, amit pillanatnyilag megéltek. Ez az, amit elérni szándékoznak: Egyik oldalt szegénységet okozni és elégedetlenséget kelteni, és aztán a másik oldalt, amely egységtelen, előkészületlen és túlterhelt, civódást és nézeteltérést vetni és kelteni.

Akkor jön be a számítása, ha a nyugati országaitoknak nem sikerül egy hangon szólni;ha nem sikerül nekik visszatérni a keresztény értékekhez, és ha –a felebarát szeretet teljes figyelembevétele mellett- elhanyagolják az éberségüket. Éberség, világosság, adottság a felebarát indítékának átlátására és az ebből fakadó cselekedet az isteni rend szerint nem egyszerűen megtanulható, mint egy nyelv vagy egy kézművesség: Mindez egy nyitott és a szeretet cselekedete által alakított tudatosság vonása;mindez egy valódi keresztény tudatosság gyümölcse, és nem egy olyan tudatosságé, mely csupán a neve után keresztény, de valójában éppúgy ő sem ismeri fel az összefüggéseket, mint mindenki más.

*

A sakkjáték példája segítségül szolgál nektek, hogy jobban beleérezhessetek abba, ami tervbe van véve, ami elő lett készítve és már a kivitelezés fázisában van. A teremtésre átvíve látjátok a két erő szüntelen egymásra csapódását és egymásba hatolását, melyek közül a sötét erő azon fáradozik már a bukás kezdete óta, hogy megnövelje táborát az emberek és lelkek beszedésével, mivel csak ezáltal tudja biztosítani saját erőellátását. Mindez egy lépés-válaszlépés állandó sorozata, hasonlóan egy küzdelemhez, ahol mindkét fél megpróbálja kiépíteni és erősíteni a helyzetét.

Mivel Földetek képezi a csata helyszínét, szükségszerűen kellenek hozzá olyan emberek, akik tudatosan vagy tudatlanul –mivel bensőjük vagy a szeretet rezgésére vagy a csábítóéra összpontosul- engedik magukat bevetni „gyakornokként”. A maradék, a néma többség tettestársat képez, akinek előbb-utóbb döntenie kell.

Ha megfontoljátok Szavamat, többé már nem becsülitek le az Én és a ti ellenfeleteket. Megtanultok a belső szemetekkel látni és a belső fületekkel hallani. Ezalatt olyan dolgok felismerésére tesztek szert, melyek első pillantásra megijeszthetnek vagy megharagíthatnak. De nem arról van szó, hogy emberi-érzési módon reagáljatok, hanem hogy felismerjétek a jelenlegi ellenséget és annak szándékait, de mind ezek ellenére a fivért és a nővért is lássátok bennük, még akkor is, ha ez az elején nem esik olyan könnyen. Ha Nálam kerestek védelmet és Tőlem kértek segítséget, úgy támogatni fogom fáradozásotokat;mert a helyesen értett ellenségszeretet ahogy ti mondanátok, egy „nagy művészet”.*)

A szív logikájának segítségével, amit tanítok nektek, lehetségesnek kellene lennie számotokra nyomon követni egy helyesnek felismert gondolatot és azon belátásokat, melyeket az ellenfél eljárási módjáról ebben a kinyilatkoztatásomban már felmutattam, és saját gondolkodással elmélyíteni. Ehhez képzeljétek magatokat egy pillanatra az Én védelmem alatt a támadótok helyébe. Megelégednétek-e azzal, hogy csupán szegény és mélyszegény menekültekkel lepnétek el a nyugati államokat – bár ez magában is már összeütközést okoz és itt-ott a jelenleg megtehető határára sodorja az országokat? Nem-e használnátok fel az adott lehetőséget arra, hogy a szűkölködők áramlatával együtt a lehető legnagyobb számban becsempésszétek észrevétlen a saját hűbéreseiteket, akik azon fáradoznak, hogy tettre váltsák a tisztességtelen szándékaitokat? Melyek eszmei és társadalmi területeken, tehát belülről, feltüzelik külső fáradozásaitokat békétlenség, bizonytalanság és rendetlenség keltésére mégpedig ellenállás és felkelés céljából?

Ha nem használnátok ki ezt a lehetőséget, akkor rossz hadurak lennétek. És az ellenfél uralkodói nem azok! De, hogy az emberek java érdeklődés hiányában és a mindennapos elterelés mellett még álmában sem gondolna erre, az bizonyítéka annak, hogy a sötétség alá van becsülve lehetőségeivel és szándékaival, vagy ami inkább jellemzi a helyzet, fel sincs ismerve. Szóval induljatok ki abból, hogy minden ami megtehető, az végbe megy és minden eszközzel érvényesül.

Ez azon gond elé állít benneteket, hogy egyrészt biztosítanotok kell támogatásotokkal a segítséget kérő fivéreiteket és nővéreiteket, másrészt az isteni törvények keretein belül meg kell védeni magatokat azon erők ellen, melyek a nagy segítőkészséget kihasználják a saját, beszivárogtatásra és befolyásolásra irányuló érdekeire; melyek a külsőben, mint ahogy a belsőben is a saját, számotokra rejtett céljukat próbálják meg irányba venni és kivitelezni.

*

Visszatérve a sakkjátékunkhoz. A fehérnek ugyanúgy mint a feketének megvan az eljárási terve. A fehér nem fogja tétlenül végignézni, ahogy a fekete lép a bábujával. A fehér saját harcosait küldi csatába. Átvitt értelemben ezalatt azon férfiak és nők értendők, akik ismerik és vallják Jézus tanítását –az Isten- és felebarát szeretet tanítását-, és akiknek most felfegyverkezve kell lenniük, hogy szembe szálljanak a sötétség fejedelmével és annak követőivel. A fegyverek nem is lehetnének különbek. Már leírtam őket nektek: egyik oldalon megtévesztés, hazugság, csalás és csábítás, másik oldalon  – a szeretet. Semmi más. De mindez elegendő, ha ez az élt szeretet, ami az önzetlenség és a feltétlenség isteni példaképére törekszik!

Az a tanítás, amit elhoztam embergyermekeimnek, olyan könnyedén érthető volt, mint semmi más a világon. De mivel már rövid idő elteltével beteljesedett a sötétség törekvése, tiltások tanítása lett a szeretet tanításából, büntetésekkel való fenyegetés, cselekvési utasítások, külsőlegességek és több más, ami a kereszténységnek csupán a látszatát viselte, de valójában már nem élte, mert belülről üres volt. Létrejött egy szép csomagolás, gazdag díszítéssel, Nevem dicséretével és előtti hódolatával, dicsőségem előtti tisztelettel és leírásával. Tanításom szíve, a csomagolás tartalma –mégpedig a törekvés a szeretet átültetésére a mindennapokba- viszont teljesen elveszett. Ehelyett szép szavak dicsőítik műveimet és gazdagon díszített épületek mesélnek nagyságomról. Ezzel azt hitték és azt hiszik, mert nem tudták jobban vagy nem akarták jobban tudni, hogy Engem hirdetnek.

De Én azt mondom nektek: Vigyétek hírét szeretetemnek!

Ezen szavam több tekintetben jelentőséggel bír számotokra a jelenlegi helyzetre és az eljövendőre tekintve, mivel egyrészt felmutatja a helyes magatartást a valóban segélyre szorulókkal szemben, másrészt a törvényszerű bánásmódot azokkal szemben, akik kétszínű és becstelen szándékkal jönnek a menekültek kíséretében. Ezen felül legyen ez számotokra irányvonal, miképp vezethetlek át benneteket az eljövendő időszakon, ha Engem fogadtok el vezetőnek;és ha –ellentétben azokkal, akiket csempészmunkáért fizetnek meg a megfélelmített és menekülő emberek- bizalmat adtok egy, mégpedig az Én hatalmamnak, mely se nem vezet titeket tévútra, se nem hagy el benneteket, hanem amely csakis és kizárólag a lelki és testi épségeteket tartja szem előtt.

Tudjátok, elsősorban az a fő Számomra, hogy ne érje kár a lelketeket, hogy erősítse a tapasztalat és ezáltal könnyebbé és fényesebbé váljon. Ami nem azt jelenti, hogy a test elkerülje a figyelmet. Hisz a test a lélek járműve, és az ember feladatkörébe tartozik azt minden lehetőségével egészségben tartani. Arra törekszem, hogy minden gyermekem megvédjem a külső rossztól amennyire csak lehet. Hogy ez sikerül-e, az egyrészt a még fennálló lélektehertől függ, másrészt az egyén környezetétől és az őt körülvevő körülményektől.

Van aki úgy képzeli, ha védelmet kér vagy ha az Én törvényeim szerint törekszik élni, az garantálja neki, hogy vele az életben semmi nem történhet. Ez nem így van. Ehelyt azonban nem mennék bele, mert már sokszor adtam felvilágosítást erről. Tartsátok szem előtt, mit mondtam nektek a csoportkarmáról, és amit a következő képpel érthetőbbé kívánok tenni:

Ha háború tombol az országotokban a szokásos utó- és hiányjelenségekkel, úgy az Irántam való odaadás nem azt jelenti, hogy a háború csupán „körülöttetek zajlik”, tehát hogy ti észre sem veszitek és úgy élhettek tovább mint eddig. Se azt, hogy ha a vidéketeket elönti az özönvíz, egyedül a ti telketek marad száraz. Se azt, hogy a súlyosnál súlyosabb gazdasági nehézségek nem okoznak kárt vagyonotoknak és birtokotoknak. Se azt, hogy semmit sem vesztek észre a tengeren tomboló viharból, mert ti egyedül találtatok egy csendes helyet a felkavart vízben.

Ilyen esetben több ember van bevonva ugyanabba a sorsba, amelyből nem tudnak aképpen „kimenekülni”, hogy hívnak Engem vagy megígérik Nekem, hogy a jövőben betartják a törvényeimet. Viszont ha a kívánságukat, hogy példaképpé veszik a názáreti Jézusként folytatott életemet, az Irántam és a felebarátaik iránt érzett szeretet hordja és szívből jön, akkor átveszem a vezetést az életükben. Ezzel felvesznek élethajójuk fedélzetére irányítóként. Akkor Én Vagyok az, aki -mint ahogy már mondtam- a váltót állítja. És minél feltétlenebb az igenetek, annál inkább könnyebb irányítani Nekem és a számtalan szolgálatomban álló angyalomnak, akik a szellemi vezetőitök, a sorsotokat. Így már a történések előtt sok minden leenyhül, minek különben kellemetlen következménye lett volna.

Sok mindennel hozzá tudtok járulni ahhoz, hogy tapasztalhatóvá tegyétek életetekben a segítségemet, miáltal a szeretetemet, amit kértek Tőlem, ugyanolyan mértékben ajándékozzátok a felebarátaitoknak. Az eljövendő időszak elegendő lehetőséget fog adni erre. Itt válik világossá annak a gyakorlata, amit a sakkjáték példájával felmutattam:

Az ellentétes erők nagy támadásba kezdenek, és Én erre a hűségeseimmel bevonulok a történés közepébe. Ezzel a nagy összevisszaságban megadom minden jószándékú embernek a lehetőséget, hogy pontosan adott cselekedettel nagy lelki fejlődésre tegyen szert, miképp kihasználják azt a nagy lehetőséget, amit a sötétség által indított támadás ad. Számukra ez egy olyan válság lesz, ami –helyesen szemlélve és megfelelően helyesen cselekedve- nagy lépéssel viszi őket előre;ami lehetőséggel szolgál nekik olyan mértékben gyakorolni az együttérzést és a segítségre való készséget, ami az előidézett külső körülmények nélkül nem lett volna elsajátítható.

Fiaim és leányaim, legyetek bátrak! Emlékezzetek a belső nagyságotokra! Emlékezzetek az erőre, amit belétek fektettem, és –ha szabadon akarjátok- lépjetek az Oldalamra és vigyétek hírét a szeretetemnek cselekedetetek és életetek által.

Ámen.

*) Lásd a 2015.03.29-én adott kinyilatkoztatást „A félreértett ellenségszeretet” címen

 

TestVérem! Honlapunkon felfedezheted az örök igazságot, hogy az Istenünk bármiféle korlátozás nélkül maga az önzetlen és feltétel nélküli szeretet, hogy Ő az ember bensőjében lakik, s ezáltal az emberben, bennünk és hozzánk beszél.
Ez egyrészt nemes és felemelő, sokak számára új és kezdetben gyakran nehezen érthető és hihető, másrészt a „világon ez a legtermészetesebb”. Mivel ha Isten a szeretet és ugyanakkor a mindenhatóság is, így egyetlen ok sem találtatik, hogy megvonjuk Tőle a lehetőséget, felvenni gyermekeivel a kapcsolatot.
Isten iránti szeretetből fogadjuk a Szót és adjuk tovább Neked, ez esetben magyar nyelvre fordítva.

Vélemény, hozzászólás?