Üdvözültek, akik nem látnak és mégis hisznek

Mivel fogadod az Én szavamat, sokan fordulnak hozzád ezen kéréssel: Megkérdeznéd-e az Atyát? Hiszek Ő benne, fel is teszek Neki kérdéseket, de Ő nem válaszol nekem… De te üdvözült vagy, hogy hallasz Engem, és legszívesebben nem tennél fel nekem további kérdéseket. Megelégszel azzal, amit hallasz Tőlem és elégedett vagy vele. Mások, akik hisznek, de nem hallanak, vágyódnak Én utánam és sokuknak személyes kérdéseik is vannak. Így hát különféle vágyódások születnek.

 

Van, aki teli szeretettel és bensőséges vágyódással irányul Felém, legszívesebben Nálam lenne, mint a menyasszony, ki olyannyira szereti a vőlegényét. Nem kérdezi szereti-e őt – tudja és megbízik benne. Ez a szív vágyódása, amit kívánok tőletek.

 

Van azonban a kérdésekkel teli vágyódás is, ami úgy vélekedik, hallani vagy látni kellene Engem, hogy bizonyságot nyerhessen. Itt a Tamás tanítványomra emlékeztetlek benneteket, aki szeretett Engem, de nem hitte el a feltámadásom után, hogy valóban Én vagyok az. Bizonyítékra volt szüksége. Bár látott Engem a belső szemeivel, melyeket felnyitottam neki, de nem tudott különbséget tenni. Látott Engem a feltámadási testemben, ami sokkal tökéletesebb volt. A többi tanítvány sem ismert fel egyből, csak miután megszólítottam őket. De Tamásnak előbb meg kellett érintenie, jobban mondva a lelke volt az, ami megérintett. Csak ezután hitte el. Így szóltam hozzá: „Hiszel, mert megérintettél. Viszont üdvözültek azok, akik nem érintenek meg Engem és mégis hisznek.“

 

Igen, akik meggyőződésből hisznek Bennem és megbíznak Bennem, azok már üdvözültek, anélkül, hogy tudnának róla. Akik meggyőződésből hisznek Bennem, azok úgymond vakon szeretnek Engem és bíznak Bennem, anélkül, hogy látottak volna Engem. Nézzétek és ez a hitetek alapvető kérdése – mivel felmutatja milyen erős a hitetek. Az igazi hit mindig is összefonódik a bizalommal.

 

Nézzétek, szeretetem végtelen és tudok minden gondotokról és megértem a bizalmatlanságotokat is. Meg kell, hogy értsétek – az, aki meggyőződésből hisz Bennem, az máris üdvözült. Ő már megérkezett.

Az, aki még kételkedik, az úton van az üdvözülésbe. De még nem érkezett meg. Vannak még kérdései, azonban aktív és dolgozik önmagán. Bensője Én reám irányult és eggyé szeretne válni Velem. És erre viszont jó szándékú szemmel tekintek.

De ez lehet akár egy hitetlen is, aki küzd Ellenem a külsőben, bár a lelke Én reám irányult. Ő egy meghasadt személyiség, mely a külsőben küzd Ellenem, de a bensőben, azaz a lelkében már Én reám irányult.

Így hát azt mondom nektek: „Kedvelem a melegeket és a hidegeket, a langyosokat azonban nem kedvelem.“ Ez azt jelenti: Azok a melegek, akikek az előbb leírtam; a hidegek viszont, a hitetlenek, azok buzgóan küzdenek Ellenem, mert Saulra hasonlítanak, aki a hitetlenségéből kiindulva küzdött a Bennem hívők ellen és megtérült egy Velem való szellemi találkozás által és ezután lángolt Értem. Buzgó volt és az is maradt megtérése után is.

Megint máshogy van ez annál, aki hisz, de langyos, aki nem veszít gondolatot Rólam és a lelki üdvösségéről. Kényelmessé teszi a világi életét, pedig tud Rólam és a tanításomról. Úgy véli: Most élek és ha mégis létezne egy további élet, akkor majd újra kezdem. Csak nehogy tévedjen ebben!

 

De aki hisz Bennem, az minden bizonnyal bekerül az ellenfelem látókörébe, aki támadni fogja őt, mert szúrja az ellenfelem szemét.

Hogy miért van ez így és hogyan tekintek Én ti reátok, azt nagy körívben leírom nektek újból.

 

Lucifer, az elveszített fiam, önszántából távolodott el Tőlem. Önmagamból teremtettem őt, így láthattam őt. Bensőjében hallott Engem, de nem látott. Mivel a végtelenség, az örökkévalóság, a mindenhatóság, a legtisztább energia vagyok, tehát egy teljességes lény és nem lehetséges Mellettem másik teljességes lény, mivel maga egy második tér sem lehetséges Mellettem, ahogy egy második legtisztább energia sem, így nem adott a lehetőség egy második istenség létezésére.

Ezt viszont nem akarta belátni a Lucifer. Mivel nem látott Engem – ez volt a legnagyobb nehézség számára -, így nem tudta belátni, hogy ő csak egy durvább részenergiaként lett megteremtve Belőlem. Én Isten vagyok kezdet és vég nélkül, de ő teremtett lény és van kezdete. A szabad akaratát, amit Én adtam neki, nem fogta fel. Érzett Engem és arra törekedett, hogy megszabaduljon Tőlem. És ez gőgösségre vezette.

Így bebeszélte magának gondolatokban, hogy Én nem is létezek. Szándékosan semmibe vette a hangomat és arra törekedett, hogy ő maga Isten legyen.

Ehhez hozzájött, hogy elcsábított titeket a bolond elképzeléseivel, mert ti is csak hallani, látni viszont nem tudtatok. Így felállította magát istenségnek. És ti meg hittetek neki, elhagytatok Engem és követtétek őt.

 

Az őt életben tartó energiámat, azaz Szent Szellememet, önként elhagyta, úgymond elvágta maga után. De ti számotokra, az elcsábítottak számára megmaradt az életenergia. Szívemen nem tudtam túltenni és elválni tőletek, az elcsábítottaktól. A titeket melegítő szeretetem viszont veszendőbe ment. Egyre hidegebb lett nektek és körülöttetek. Így hát ti, szellemi lények egymás ölelésével tartottátok fent a megmaradt melegséget és egyre jobban összezsugorodtatok, míg akkora nem lett a nyomás, hogy egy hatalmas robbanás történt és ti a legapróbb részecskékre, a léleksajátosságokra nem bomlottatok. Szívem – az ősi hatalom központja – viszont sírt és megkegyelmezett nektek. Nem akartam az elpusztulásotokat. Felismertem, hogy a szabad akaratnak szüksége van egy hosszas fejlődési folyamatra. Így hát megparancsoltam a léleksajátosságok atomizálást és anyaggá sűrűsödését.

 

Hosszas idők lefolyása alatt először az anyagban hagytalak emberré válni titeket, szóval akik ma vagytok. Az anyagba kötve fel kell ismernetek kik is vagytok valójában, ki vagyok Én és mi az életetek értelme és célja. Emiatt vagytok itt a Földön.

 

Nem ismerős számotokra ez a kép? Nem történik veletek ma is hasonló dolog? A végén eljön az Antikrisztus és azt állítja majd, hogy ő az igazi Krisztus és Megváltótok. És az elcsábítottak újra követni fogják őt önszántukból.

És ebben az a legrosszabb; az elcsábítottakhoz társulnak a még a keresztény egyházak vezető erői is. Ezzel újból elárulnak Engem.

 

Így hát még tanulási folyamat alatt álltok, meg kell tanulnotok bánni a szabad akarattal, ami éppenséggel egy hosszas fejlődési folyamatot jelent. Némelyik gyorsabban tanul, másoknak több időre van szükségük és megismétlik a tananyagot, míg fel nem fogják. Az Én oktatási módszerem viszont roppant egyszerű. Az ok és okozat elvén alapszik, tehát saját magatoknak kell kikanalazni a levest, amit főztetek.

De mit tanultok meg leginkább? Legtöbbet a vészhelyzetekben és vészhelyzetek által tanultok. Ebben hagynom kell kiélvezni magatokat, akkor is, ha nehezemre esik. Ha beavatkoznék, akkor semmit sem tanulnátok a hibáitokból és megsérteném a szabad akaratotokat. Nézzétek, ez a gond, amiben vagyok.

 

De miért is mesélem ezt el nektek újra és újra? Mindezt tudjátok már. Nézzétek, nem azért ismétlem meg, mert feledékeny vagyok, hanem mert ti nagyot hallotok ezen a fületeken.

Nem vagyok büntető Isten, hanem maga a szeretet vagyok! Nem vagyok a bírátok, hanem az ügyvédetek vagyok!

 

Ennek a hátterében értsétek a magatartásomat irántatok. Soha nem fogok ítéletet mondani felettetek, ezt ti magatok teszitek, ill. a lelkiismeretek teszi. Jó Atyaként mindig csak megpróbállak megérteni titeket és elhárítani felőletek a legrosszabbat. Minden betegséget, minden vészhelyzetet ti magatok okoztatok! Csak vakságotokban Engem hibáztattok miatta. Ez a baj – a ti bajotok!

 

Persze, hogy ez az iskola a legnehezebb, amit és itt és most látogattok, mert minden amit tesztek és ami megtörténik veletek azt teljes tudatotokban tapasztaljátok.

Az eddigi fejlődési menetetekben mindent tétlenül viseltetek, de most már ténylegesen be vagytok kötve a történésekbe, azaz ti magatok döntötök a sorsotokról. És ezért ti magatok vagytok felelősek. Ezzel minden hibát amit elkövettek, meg is éreztek.

A különleges nehézség számotokra abból áll, hogy az anyagba vagytok kötve. Az anyag viszont a legmélyebb bukás, maga Lucifer. Ehhez hozzájön az is, hogy ezen a Földön be van börtönözve Lucifer szelleme is, azaz közvetlen ki vagytok neki téve. Szabadon elcsábíthat titeket és ezt meg is teszi. Ezzel sok segédkezőt teremtett magának, akik mind az ellenfelemet képezik.

Emellett az ő megmentésé is a tét. Egyetlen megteremtettet sem hagyok meghalni, azaz ő, az elveszett fiam is a gyermekem, akit megpróbálok újra hazahozni. De az ő útja hosszú, mert ő csak akkor tud hazatérni, ha az utolsó gyermekem is újra Nálam van.

 

De arra is gondoljatok, hogy egyben ezen a Földön található a szellemi központ is, a világegyetemes és szellemi szív szinuszcsomója. Itt lesztek ellátva életenergiával egyrészt ti, másrészt a Föld is, amiből az egész világmindenség táplálkozik. Az életenergiám nélkül nem lenne élet a világmindenségben. Itt laktok ti, gyermekeim. Innen indul ki az életingerem az egész világmindenségbe. Ennek az apró Földnek, a számotokra végtelen űrben, olyan nagy jelentősége van, hogy Én magam laktam rajra és beköltöztem hozzátok, hogy egészen közel lehessek hozzátok.

 

Még hatékonykodik, de nála jobban a követői tábora. És ezek a leggonoszabb ördögök, ezek az igazi ellenségek.

A langyos világi embereket bezzeg nyugodtan hagyja az ellenfelem, nekik gyenge a szellemük és a ő útjain vándorolnak. Hódolnak a világnak és mindenre nyíltak és kaphatóak, ami csillog-villog.

De az enyéimet és tégedet, ki felismertél Engem, szeretsz Engem és követsz Engem, és ezalatt tégedet is értelek kedves gyermekem (az írnok), titeket üldöz és támad az ellenségem. Nem hagy fel vele. Ezt tudnod kell.

Veszélybe kerültél és ki vagy téve a támadásainak. Megpróbálja megsemmisíteni még a legkisebb Hozzám történő közeledésedet. Legfőképp a Velem fenntartott kapcsolatod zavarja őt. Emiatt is esik nehezedre kapcsolatot létesítened Velem és tartanod azt.

De Én tudok a gondról és jó szándékkal tekintek rá, ha megpróbálsz kapcsolatba lépni Velem és tartani a kapcsolódást. Emiatt ne szomorkodj, ha újra és újra megbotlasz, mert már maga az igyekvésed értékes Számomra.

Az Én nevem azonban erővel bír, így hát próbáld meg egyszer kimondani a nevemet, ha támadás ér. Egyszerűen: Jézus… Jézus… Jézus magad előtt mondván és érezni fogod a hatását.

 

Ti mindannyian, kik Én reám irányultok és Én felém igyekeztek, ti most különleges áldásban részesültök a jelen korszakváltás alatt. A korszakváltás egy különlegesen megáldott időszak számotokra, de egy különlegesen szentségtelen is az edzett világiak számára.

Megengedem a támadásokat, mert a lelketek megkovácsolását szolgálják. Ezáltal Számomra használható eszközökké lesztek kovácsolva, és a támadások, amiket még tűrnötök kell, egyre több lesznek. Az ellenségem megpróbál titeket ketté választani a leggonoszabb hazugságokkal. Egyetlen még oly képtelennek tűnő eszközt is bevet ellenetek, hogy kárt tegyen bennetek. Maradjatok nyugodtak és higgadtak. Ne engedjétek, hogy felhergeljen titeket. Maradjatok Velem békében. Csakis így tudtok szembe szállni vele. Csak így mutatja meg majd az igazi arcát és leleplezi önmagát ezáltal.

 

Itt az idő, amelyben láthatóvá válnak mind a hazugságok, mind az ellenségem arca. Saját magát fogja leleplezni. Bukni fog!

 

Épp ezért maradj nyugodt. Légy erős a fényemben és jelenlétemben. Akkor is, ha jelenleg nem hallasz Engem és nehezedre esik kapcsolatba lépned Velem, úgy légy biztos abban, arra teremtettelek, hogy arc az arccal beszéljünk egymással. Ez a kapcsolat erősíti a lelkedet. Csakis ezáltal szabadul meg az ellenségem karmai alól. Épp ezért igyekezz a Velem való közösségre és kapcsolatra.

 

Megajándékozlak apróbb pillanatokkal is, melyek aztán felmutatják neked, mi vár rád a mennyekben, ahol eltűnt minden határ te közted és az Én gyönyörűségem között.

Tudd meg azt is, hogy az idő, amit Velem töltesz, kettős értelemben megáldott, mégpedig itt megtapasztalod az Én jelenlétemet és feltöltődsz a mennyekre irányuló reményedben, ahol valaha majd találkozni fogsz Velem boldogságban.

Mutasd meg Nekem a bizalmadat, miképpen megmaradsz a jelenlétemben, akkor is, ha csak rövid pillanatok hosszáig.

Végül aztán megkapod a jutalmadat! Hálásan meg fogod Nekem köszönni, hogy mindezt történni hagytam. Ámen

2021.09.09