A Szellemi Izrael és a zsidó nép

ikon-biblia-szivAz alábbi sorokat „A Harmadik Szövetség” című kinyilatkoztatási műből fordítottam magyarra és szorosan kapcsolódik mondanivalójában a már közzétett „A földi és a Szellemi Izrael (teljes fejezet)” íráshoz. Fontosnak tartom ennek a leközlését, mivel a zsidó nép -legfőképp nemzeti körökben- kizárólag rövidlátó és gonosz módon kerül bemutatásra. A másikra való mutogatás teljesen értelmetlen, hisz saját nemzetünkben bújnak meg legmélyebben a bomlasztó szellemeink és sokkal inkább -jó- példamutatással kellene előretörnünk, feladva a szájcséplő szavakkal, bomlasztó, lehúzó energiák kitermelésével. Erősítsük legelőbb népünk magyarságát, saját kivetett mag-unkat ápoljuk, vigyázzuk és érleljük, hogy gyümölcsözzék népünk és más népek számára fényt hozván. Ez a legerősebb fegyver a gonosz katonái ellen, amiről a végén kiderül, nem ellenük fordult, hanem érettük.

 

 1. Azon népet neveztem „Izrael”-nek, amit jelenidőben az új kinyilatkoztatásom köré gyűjtök, mert senki sem tudja Nálam jobban, mely szellem lakik ezen „Harmadik Idő” hivatottjaiban.
 1. „Izrael”-nek szellemi jelentése van, és tinektek azért adom ezt a nevet, hogy tudatosuljon bennetek, Isten népének részét alkotjátok. Mert „Izrael”nem e Föld valamely népét alkotja, hanem egy szellemi világot.

 

 1. Újra ismerté válik a Földön ez a név, de tévedésektől mentesen, a valódi értelmében, ami szellemi.

 

 1. Ismernetek kell ezen név eredetét és jelentését; teljesnek kell lennie hiteteknek abban, hogy azon nép gyermekei vagytok, és teljes ismeretséggel kell rendelkeznetek arról, kitől és miért kaptátok ezt a megnevezést, hogy ellenállhassatok azon támadásoknak, amikben azok részesítenek holnap, akik más értelmet adnak az „Izrael” névnek. (274, 47 – 50)

 

 1. Engedelmességet akarok tőletek, akarom, hogy hitben és átszellemülésben erős népet képezzetek; mert éppúgy, ahogy a Jakobtól származó nemzedékeket megtöbbszöröztem – azon népet sújtó ínség ellenére -, úgy arról is gondoskodni fogok, hogy ti, kik magatokban hordjátok szellemben azt a magot, kitartotok küzdelmeitekben, hogy újra sokasodjék népetek mint égen a csillagok és mint tengerparton a homok.

 

 1. Tudattam veletek, szellemileg azon Izrael nép része vagytok, hogy mindent átfogó ismerettel rendelkezzetek küldetésetekről. De ugyanakkor ajánlottam nektek, ne hirdessétek nyilvánosan az ezt érintő jövendöléseket, amíg az emberiség magától rá nem lel.

 

 1. Mivel amíg még létezik a Földön az izraeli nép, a hús utáni zsidó, addig megtagadja tőletek ezt a nevet, bár ez nem nyomós ok egy vitára.

 

 1. Ők még nem tudnak rólatok, ti viszont már sokat tudtok őróluk. Feltártam előttetek, hogy ez a nép, mely tévelyeg a Földön és nem hordoz békét szellemében, lépésről-lépésre és tudta nélkül halad a Megfeszített felé, akit fel fog ismerni Uraként és akitől megbocsájtást fog kérni az oly nagy hálátlansága és hidegszívűsége miatt, tekintettel az Ő szeretetére.

 

 1. Testem le lett véve a keresztről, de azoknak, akik évszázadokon keresztül visszautasítottak, azok számára felszögezve maradok, és továbbá is ébredésük és megbánásuk pillanatára várok, hogy megadhassam nekik mindazt, amit elhoztam nekik és amit nem akartak elfogadni. (86, 11 – 13)

 

 1. Ne legyetek ezen időben olyanok, mint a zsidó nép a „Második Idő”-ben, amely – mivel hagyományaihoz kötődött, maradi és elvakult volt – nem tudott enni a mennyek kenyeréből, amit hozott neki a Megváltó, akire vártak már évszázadokon át. Amikor eljött az idő, nem volt képes felismerni Őt, mert megakadályozta benne saját anyagiassága, hogy láthassa az igazság fényét. (255, 19)

 

 1. Látni fogjátok fivéreitek jövetelét távoli tájakról és nemzetekből szellemük felszabadítására vágyódva. Abból az ősi Palesztinából is jönni fognak tömegekben, mint akkoriban, amikor átszeltek a sivatagon Izrael törzsei.

 

 1. Hosszadalmas és szenvedéssel teli volt a zarándoklata, mióta ellökte magától azt, aki birodalmát ajánlotta neki új örökségeként. De már közeledik az oázishoz, ahol megpihenhet és elmélyülhet a szavamon, hogy utána a törvényem felismerésétől megerősödve folytassa az útját, ami az oly rég elfeledett fejlődésére mutat.

 

 1. Akkor sokakat halljátok majd mondani, hogy a ti nemzetetek az Ígéretek új Földje, az Új Jeruzsálem. De ti majd azt mondjátok nekik, hogy az a Dicséretek Földje ezen a világon túl van és ha valaki el akar oda jutni, az szellemben kell megtennie, miután átszelt ezen idő vizsgáinak sivatagán. Azt is fogjátok mondani nekik, hogy ez a nemzet csupán egy oázis a sivatag közepén.

 

 1. Viszont meg kell értened, nép, hogy az oázisnak árnyékot kell nyújtania a kimerült vándoroknak, emellett fel kell ajánlania kristálytiszta és friss vízét a szomjúságtól kiszáradt ajkaknak, akik védelmet keresnek benne.

 

 1. Mi az az árnyék és az a víz, amiről beszélek? A tanításom, nép, az isteni oktatásom a szeretetszolgálatról. És kibe fektettem ezen kegyelem és áldások bőségét? Tebeléd, nép, hogy egyre jobban szabaddá tedd szívedet minden önzéstől és hogy felmutathasd tiszta tükörként minden művednél.

 

 1. Nem töltené ki szellemeteket és szíveteket öröm, ha sikerülne szeretetek által a Háromságos-Mária szellemi tanításra téríteni azt a népet, ami annyira ragaszkodik hagyományaihoz és szellemileg megállott? Nem töltene el titeket örömmel, ha a „Régi Izrael” megtérülne az „Új Izrael” által, ami azt jelenti, az előbbi kegyelemben részesül az utóbbi által?

 

 1. Mindmáig semmi sem győzte meg a zsidó népet arról, hogy törnie kell a régi hagyományaival, hogy elérhesse erkölcsi és szellemi tovább fejlődését. Ez a nép az, ami azt hiszi teljesíti Jevoha és Mózes törvényeit, de valójában még mindig az aranyborjút imádja.

 

 1. Közel az idő, melyben ez a tévelygő és a világra szétszórt nép nem ereszti többet tekintetét a földre, hanem szemeit az ég felé emeli keresvén azt, aki kezdettől fogva Megváltójaként volt ígérett és akit nem ismert fel és megölt, mert szegénynek tartotta és nem talált rajta jót. (35, 55 – 58)

 

 1. Ne előnyben részesítésnek fogjátok fel azt a tényt, hogy kiválasztottam a Föld népei közül egyet: Ugyanúgy szeretem minden gyermekemet és népet, amit képeztek.

 

 1. Minden nép küldetéssel jön a Földre, és „Izrael” azzal a rendeltetéssel jött, hogy Isten prófétája, a hit világító tornya és a tökéletességbe vezető út legyen az emberek között.

 

 1. Jövendöléseim és kinyilatkoztatásaim, miket az első időben adtam nektek, félre lettek értve, mert még nem jött el az ideje, hogy megértse az emberiség.

 

 1. Korábban „Izrael” a Föld egyik népe volt; manapság már a világon szétszórt emberek; holnap már mindazon szellemlényekből fog állni az Isten Népe, akik tökéletes egyensúlyban (harmóniában) az Atyájukkal együtt képezik az Isteni Családot. (221, 27 – 30)