A hazugság

 

Üzenet a világnak 2020. április 6-án

 

Az akarat hordozójaként az igazság kardját viselem. Ezzel a karddal választom el a hazugságot az igazságtól. A hazugság megfertőzte hamisságával az egész emberiséget és így szégyentelenül folyik a hazudozás, az átverés, és valótlanságként állítják be az igazságot.

 

Kardom mindezt fel fogja fedni és már sok mindent fel is fedett. Eljött az idő, melyben fel lesz mutatva az emberiségnek a tükör. Hányszor mosta egyik kéz a másikat? Hányszor fedte egyik igazságtalanság a másikat? Hányszor működtetek együtt és mocskoltátok be kezeiteket? Hányszor vittétek keresztül akaratotokat tárgyalásokon lefizetett bírák és esküdtek által és segítettétek a hamisakat, hogy utána ártatlanságban mossátok kezeiteket? Szégyenletes tetteitek egyre csak gyarapodtak, egyre csak nőtt a bűnötök, csaltatok a törvénnyel és ármánykodtatok kicsiben és nagyban. A nagyurak, királyok és hercegek szolgálatába álltatok és a becsületeseket megfosztottátok az igazságba vetett hitüktől, átvertétek a jóhiszeműeket, elvettétek tőlük a becsületbe és méltóságba vetett hitüket. Bírák, kik «Méltóságos úr» címen hívatjátok magatokat: Hol van a méltóságotok, hová lett? Vagy melyik üzletnél lettetek azok hőse, akik gátlás nélkül, szemrebbenés nélkül hazudnak és csalnak, és nem félnek holtakon át menni?

 

Minden kicsiben veszi kezdetét, de nagy, szörnyű következménye van, terjed és végül megfertőz mindenkit. Ezalatt a veszély a láthatatlanban rejtőzik, az eldugottban, ahogyan a vírusotok is terjed, éppúgy terjesztettétek hazugságaitokat is. Ti bírák és törvényképviselők: Közületek ki az aki igazságos, gerinces és hiteles? Miért kell most nektek távolságot tartanotok, netalán hogy ne fertőzzön meg titeket a vírus?

 

Ó, ébredjetek, ti emberek! Szegezzétek tekinteteteket az életetekre és lássátok, mely becstelen játszmákban vettek részt most és a múltban! A vírus, amit ti hoztatok létre, nagyon gyorsan szaporodik, erőszakos és veszélyes. Éppígy van ez a hazugságaitokkal is! Oly sok mindenért felelős, és létrehozza a saját igazságát. És ha most az elrendelt nyugalmi időszakban elgondolkodtok arról, mely titkokban mozogtok, mely becstelen mesterkedésekben vesztek és vettetek részt, hol támogattátok az igazságtalanságot és a csalást, úgy hát lássátok saját részeteket a tömeges járványban, ami fel kívánja és fel tudja mutatni nektek a saját álnokságotokat. Mit hoztatok létre önakaratotokban, becsvágyatokban, nagyravágyásotokban? Az egekbe kiáltó bizalmatlanságot, megtévesztést és igazságtalanságot!

 

S most segítségemért könyörögtök, még az Istenhez is fordultok és segítséget kértek. De ez már nem a ti akaratotokról szól. Aratás ideje van, begyűjtésre kerül a vetésetek. Tudjátok, az, akit felhívtok, az nem az Egy-Mindenség, a nagy Isten! Ti az alvilág istenét, az antikrisztust hívjátok fel, hogy ő tartsa meg a világotokat! De erre már nem lesz elegendő az ő hatalma, mert rászámoltak és vele együtt mindenre, ami a világ világszelleme által jött létre. A világ, melyben éltek, csupán egy tükröződés, egy megtévesztés. Mindazok, akik továbbá is akarják e világ rendszereit fenntartani és támasztani, azok nagyon nagy csalódásban részesülnek majd és kell is részesülniük. Mert nem éltek az igazságban és az igazságosságban, nem akartok látni, másfele néztek és felmentitek, védelmezitek és vádoljátok azokat, akik felfedik az álnokságot és álszentséget. Az alvilági istenetek több más istent is teremtett, kiket szolgáltok értékes életetek minden napján! Áldozatai és egyben rabszolgái lettetek ezen világnak. Ezt a világ istenét ti magatok teremtettétek! Ti gyűjtöttétek össze az energiát, amelyen felépült az árnyék- és alvilág. Ennek az időnek most vége, tűrhetetlenné vált. Nem ismer határt az igazságtalanság és a szörnyűség. De az ember folytatja, oly sok mindenhez hozzászokott, amihez nem kellene hozzászoknia. Aki egyszer nem az igazságot mondja, annak nem hisznek, még akkor sem, ha utána az igazságot mondja.

 

Kérdezzétek magatokat: Vajon Isten vezetése alatt állnak-e tudósaitok és kutatóitok, kik lázasan ellenszert keresnek? Vagy inkább a korszellem és világszellem felé fordultak földi élet mentéséért? Mondom nektek, mégpedig az isteni igazságból: Nem emberi életmentésről van itt szó! Sokkal inkább arról van szó, hogy rátaláljatok a valódi életre és felismerjétek, melyik istent szolgáljátok! Az árnyékvilágok képezik az ellenteremtést. És titeket ezen ellenteremtés segédeivé és segéd segédeivé tettek. Megtéveszt benneteket, belétek beszéli, hogy minden rendben van, hogy szükség van rátok és pótolhatatlanok vagytok az emberiség megmentésében! Nem tudjátok megmenteni az emberiséget! Forduljatok a szellemi, Isteni Világ felé, lépjetek ki a futókerékből és ismerjétek fel, kit szolgáltok, kit szolgáltok valójában! Ti kutatók és orvosok, térjetek magatokhoz! Mire szolgál az emberi életek megmentése? Mit nyertek vele? Miben segítettetek, miben segédkeztetek? Mi van akkor, ha a betegség egyfajta segítség az embernek, egy fék, hogy ki tudjon szállni a futókerékből és el tudjon gondolkodni önmagán? Ti csak a testre gondoltok, de az a legalsóbb szint, mert az ember szellem. A teste csupán a ruhája, amit hord és újra levetkőz.

 

Ó, ismerjétek fel és értsétek: Létezik egy ellenteremtés és létrehozta a saját igazságát. Ezt az igazságot szolgáljátok! Ez a démonállam a saját segítőivel és áldozataival. És ha most feldühödnétek és ellenkeznétek ezen szavak hallatán, méghogy ti a 21. században éltek, felvilágosultak, igen tudók vagytok, akkor azt mondom nektek: Megtévesztettek vagytok és még csak észre sem veszitek! Függőkké, áldozatokká tettek titeket és nem látjátok! A démonállam parancsuralmi rendszerben éltek.

 

De nem ez a ti rendeltetésetek, ismerjétek fel önmagatokat és térjetek meg, térjetek befelé! Használjátok az időt, használjátok a napokat, nektek lettek előkészítve. Ne vonuljatok félelembe, ne vonuljatok aggodalomba, menjetek a bensőtökbe és ismerjétek fel az utatokat, ismerjétek fel a gondolkodásotokat, beszédeteket, ismerjétek fel műveiteket! Térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, vigyétek Krisztushoz minden becstelen gondolataitokat, szavaitokat és műveiteket! Krisztus a megváltója minden bűnnek, ha azt őszinte szívvel, megbánással és szégyennel ismeritek fel. Nagy, nagyon nagy tűztál lett felállítva Földön. Szemeitek még nem látja a lélekvilágot, de ebbe a tűztálba kerül bele minden, amit elhoztok Krisztusnak és ez lesz a húsvéti napok megváltó tüze.

 

Ó halljátok, ti elvakultak, nyakasok, beképzelt uralkodói és vezetői ezen napoknak: Boruljatok térdre és kérjetek megbocsájtást bűneitekért, hatalmas bűneitekért! Ti is, segédek, akik engedtétek magatokat befűzni tisztátlan mesterkedésekre a rejtekben, kik sötét utakon jártok és jártatok, és mindent megtesztek és minden eszközt felhasználtok az uralkodó akaratának teljesítése végett. Melyik uralkodót szolgáljátok? Kinek az akaratát teljesítitek?

 

És megszólítom az áldozatokat is, akik hagyták és hagyják magukat befolyásolni, megtéveszteni és kizsákmányolni: Ne másnál keressétek a hibát, maradjatok önmagatoknál! Kutassátok fel, miért hagyjátok magatokat befolyásolni, megtéveszteni és kizsákmányolni! És ha felismeritek, ha felismeritek helytelen tartásotokat, akkor engedjétek kivezetni magatokat, bocsássatok meg az ellenetek vétkezőknek és lépjetek rá az igazság útjára, a Názáreti Jézus útjára! Ő megakarja gyógyítani lelketeket és Ő megfogja váltani és már megváltotta a világot! Megváltja és megváltotta az embereket és mindenkinek felajánlja a kezét. Minden embernek és minden léleknek, aki elfogadja, aki szabadságra és védettségre vágyik.

 

Aki ezt az életet minden áron meg akarja tartani, az nem értette meg, hogy a vetés és aratás kötelezi az embert és a lelket. Mivel az úgynevezett «istenek fehér köpenyben» kiiktatták és most is kiiktatják ezt a törvényszerűséget, és nem kerül alkalmazásra a helyes értelemben vett eredet – ok – kutatás, így nem tud segíteni az Istenszellem. Ismerjétek fel, mi nem hat helyes szellemben: Az Istenszellem vonz, az ellenszellem és a démonerők viszont kötnek, és az Istenerő összeköt, összekapcsol. Ó ismerjétek fel, mi történik az életetekben, ismerjétek fel a gondolkodásotokat, ebből születnek tetteitek.

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.