A korszakváltás zavartsága

Ti, az Én követőim, hisztek Bennem és felismeritek a korszakváltás, melyben éltek. A legtöbb ember viszont nem ismeri fel. Úgy vélik, mindig csak így fog tovább menni, mint a korona világjárvány előtt. Úgy gondolják: Elmúlt a korona és újból visszatérnek a régi állapotok és a hírközlő szervek még hitegetik is őket ezzel. Ezen is felismerhetitek, mennyire és mily ügyesen manipulálta már őket az ellenfelem.

Legtöbben nem ismerik fel, mennyire meg lettek vezetve. Nem ismerik fel, mekkora megtévesztésben élnek, amibe az ellenfelem kergeti őket. Felhasznál minden elképzelhető kibúvót és megvárja, míg rátok ill. az emberekre nem támadhat. Összezavar benneteket, miképp hamisan ábrázolja az igazságot, pl. a médián keresztül és sötétbe borítja a fényt, ami rávilágítana a Hozzám vezető igaz útra. Habár rövid ideig ez sikerül is neki, de kialtatni nem fogja tudni, mert túl erős az Én fényem, ami felfedi és leleplezi tevékenykedéseit ma és a jövőben is.

Mostanára teljes a zavarodottság és ha még nem ismernétek fel magatoktól, az esetben felvázolom szemetek előtt. Ebben felismerhetitek és ismerjétek is fel a szeretetemet irántatok, mert nem hagylak egyedül és tájékoztatlak titeket, hogy figyelmeztetve legyetek.

A zavartság szelleme már egy jó ideje köztetek van. Az utolsó háború után két évtizeddel új trükkel kezdett elcsábítani titeket az ellenfelem. Bevetette a zavartság szellemét, és már nem érette meg magát férfi és nő, se fiatal és idős. Nekiállt ketté hasítani titeket. Büszkeség és gőgösség költözött az emberek közé, okkultizmus és ezotéria és hasadást okoztak fiatal és idős között, házasságokban és családokban, kezdetét vették az első viszályok és zavarodottságot okoztak.

Kiforgatták magából a természet felettiről – Istenről – alkotott igazságot, őrültséges szemléletmódok születtek, főleg a fiatalabbak között, amit aztán egyedüli igazságnak vallanak. Felnőtt így egy új társadalom, mert az úgynevezett öregeket félreállították, mint tudatlanokat és régimódiakat.

A zavarkeltés alattomos és nem olyan könnyen felismerhető. Megbújik címszavak mögött, mint az a szeretet, béke, boldogság és egyéb. Az ellenfelem beveti őket megtévesztésképp, viszont példaképszerűen élni nem képes, mint ahogyan Én tettem azt előttetek.

Az új társadalom a kifordított szeretetet éli, az önzőséget, és megfeledkezik a felebarátszeretetről, békéről prédikál és háborút vezet vagy fegyvereket szállít a háborús feleknek, örömet lel a kicsapongó életmódban és nem látja vagy szépíti a világ szegénységét és gondjait.

Így hát még egy ideig engedek a zavarkeltésnek, hogy megérezhessétek és ezzel könnyebben és önmagatoktól felismerhessétek a jövőben. Amit a saját bőrötökön megéreztek, az mélyebben megmarad az emlékezetetekben és általa jobban fel lesztek készülve a jövendő időkre.

De sohasem hagylak titeket tudatosan szenvedni vagy veszíteni a zavarodottságban, sokkal inkább hagylak titeket tapasztalatot szerezni és kellő időben kiemellek benneteket, tehát amint megértettétek a leckét.

De mindenek előtt azt szeretném, ha önmagatok ismernétek fel a helyzetet, és ébredjen bennetek a vágyódás Irántam és nyújtsátok Felém kezeiteket, és aztán szívetekbe öntöm szereteterőm bőségszaruját. Ebben is felismerhetitek Atyátok örökös szeretetét, aki Én vagyok és aki kívánja az akaratotok odaadását.

Körötök utolsó összejövetelén meg akartam mutatni nektek, mennyire fontos Számomra, hogy egymásra találjatok a Szeretet Templomában (közösségében) és közösséget alkossatok a Szellemi Betániában, amiből aztán kiáramlik a szeretet és példaképpé válik mások számára. Számotokra ez lehetséges, mert a szeretet lakozik bennetek, még akkor is, ha itt-ott véleményeltérések vannak.

Az elmondott érvényes minden más körre vagy csoportosulásra is, hogy gyülekezzenek most az Én nevemben, alkossanak szellemi Betániát, szeretetre alapozván. És Én támogatni foglak és megáldalak titeket ebben.

A szeretet közösségében éltek a katárok is, akik ellenszegültek az akkori időnek. Általam megáldott közösségeket képeztek, vagyont gyűjtöttek össze, hogy aztán szétosszák a szegények között. A legvégén feláldozták magukat Érettem meggyőződésből. Ennél nagyobb szeretetvallomás nem létezik.

A szabályok, amiket adtak maguknak és amit megjövendöltek a mai időkre is, jók (lásd a csatolmányt).

Az efféle közösségek alkotása közöttetek nehéz, az ellenfél tudatosan próbálja ezt megakadályozni, mert tudja, mily veszély indulhat ki belőletek. Egy-ketten közületek aligha lenne képes tenni az akadályoztatások ellen. Így hát felhívlak titeket, gyülekezzetek és alkossatok szeretetbeli közösségeket. Ne próbálkozzatok túl nagy tervezgetésekkel, hanem kövessétek szívetek hívását, a bennetek lévő hangot, ami Én vagyok. Támogatom szándékaitokat. Nincs hátra sok időtök.

Manapság minden szinten találkoztok cseles és álnok ruhába bújt zavarkeltéssel.

Nézzétek csak meg a nyelvzavart, a nyelvek összemosását népvándorlás által.

A nemtelenítés (genderism) által keltett nyelvzavar is egy ilyen. Nézzétek, minden csak a zavarodottságot szolgálja!

Tekintsetek csak a nemzedékek gondjaira. Hogyan viselkednek ma a gyerekek szüleikkel szemben? Hát nem meg mondtam, hogy „Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj még azon országban, melyet ad neked az ÚR, a te Istened!“? Ne csodálkozzatok, mert amilyen a mag, olyan a gyümölcs.

De felteszem nektek ezen kérdéseket is: „Hogyan nevelik fel gyermekeiket a szülők? Hogy néz ki efelől nézve a törvényhozásotok, ha egyszerűen mindent szabad a gyerekeknek, ha félniük kell a szülőknek gyermekeiktől?“ Nézzétek, minden csak a zavarodottságot szolgálja!

Tekintsetek csak a nemek összemosására, amit még törvénybe is akarnak iktatni. De hát nem véletlennek műve a nemetek, hanem jelentőséggel bír lelketek szellemi fejlődésére nézve. Elgondolkodtatok-e már azon, hogyan fogtok megérkezni a túlvilágon, ha tudatosan elvégeztettétek magatokon nemetek átalakítását és teljes egészében elcsökevényesedett a szellemi fejlődésetek? Igen, vajon miféle ördög uralkodik felettetek? Hát még mindig nem esett le a tantusz? Nem ismeritek fel a kihágást, amit elkövettek? Nem gondoltok a következményekre, melyek bekövetkeznek. Hogyan fogtok megérkezni a túlvilágon? Elvesztitek valódi egyéniségeteket. Önmagatokat sem ismeritek már fel, kik és mik vagytok. Nézzétek, minden csak a zavarodottságot szolgálja!

Tekintsetek csak az újkor emberének istentelenségére. Ez a sikeresen elvégzett munkája ellenfelemnek, a sötétség urának, minden zavartság és tévedések urának. Olyan ügyesen csinálja, hogy fel sem tűnik az a többségnek. Ravasz módon elaltat titeket a világ csábításaiba, melyek egyáltalán nem állnak egyhangban az Én isteni szeretetemmel és akaratlanná tesz titeket. Ti meg követitek az ő csábításait és nem törődtök többé az örök ittlétetekről, hisz a többség számára nem is létezik élet a földi halál után. Igen, létezik még a szellemi halál és ti nem gondoltok rá, és ez aztán a pokol. Nézzétek, minden csak a zavarodottságot szolgálja!

Tekintsetek az államok kormányaira. Inogni kezdenek a szabadelvű demokráciák. Cselekvésük szív- és istentelen. Nem hallgatnak a népre, Én reám meg főleg nem. Félelmet és hasadást keltenek köztetek. Egyre rövidebb idő alatt hoznak új törvényeket, melyeket a nép aligha képes betartani. A végén aztán irányíthatatlanná válnak az államok. Nézzétek, minden csak a zavarodottságot szolgálja!

Nem beszélve a hírközlő szervek és az ipar általi zavarkeltésről. És egyre csak több lesz a zavarkeltésből!

Korszakváltás van, a pokol kapui tárva nyitva állnak. El vannak engedve a sötét szellemek és mindenkire rátámadhatnak és jó munkát végeznek a pokol számára. Azon lelkek sokasága is, melyek nem tudják, hogy meghaltak, hozzájárulnak pokoli adalékukkal. Így nagy harcok dúlnak főleg a túlvilági síkokon.

De Én nem vagyok messze a történésektől, mert ahol sötétség honol, ott fény is van. Sötétség csak a gonosz felhői által jön létre, melyek az Én fényem közé vonulnak, jobban mondva még vonulhatnak, de már nem sokáig. Legyen ez vigasz számotokra. Már nincs messze tőletek a Mennyországom.

Nálatok vagyok és keresem az elveszett bárányokat, hogy kiszabadítsam őket a sötétségből és az ellenfelem karmai alól. Aki mégoly csekélyebb hívó szót intéz Isten felé, ő reá nézve bevetem a személyre szabott eszközeimet, hogy kiszabadítsam. Számomra mindenki egyént képez, akiről egyénileg kell gondoskodni, hogy sikerrel járjon a kezelésem.

Csak az egyéni kezelés tesz ígéretet afelől, hogy a beteg újra Felém fordul és Nálam is marad gyógyulása után. Ezzel minden beteget elvezetek a Belém vetett hitre, Teremtőként és Atyaként az örökkévalóságtól fogva. És aki így megfogott Engem, őt soha többé el nem engedem.

 

Nektek viszont, Hozzám hűségeseim, kik követtek Engem és tevékenykedtek Értem, sajnos el kell mondanom, hogy ti is ki vagytok téve ellenfelem tevékenységének. Meg kell engednem a szabad akarat miatt. Ahol csak tud, nehézségeket okoz nektek, mert veszélyt jelent számára a tevékenységetek. Végül is fényt visztek a sötétségbe, elviszitek az igazságot az emberek közé és rávilágítotok a hamis cselekvésére. Ezt viszont alig viseli el.

Igen, fényetek, amit az emberek közé visztek, magas fényerejű és fokozottan felszínre hozza az igazságot. És akik most a kezem után nyúlnak, azok meggyőződöttek és nem hagyják többé magukat eltéríteni a Belém vetett hitüktől. Most még kevesen vannak, kik nyúlnak feléje, de Én náluk vagyok.

Legyenek a nehézségek számotokra még oly nagyok, teljes tudatában lehettek védelmemnek. Nem hagylak titeket állni az esőben. Habár engedem, hogy elérjenek titeket a nehézségek, de csak olyan mértékben, mint ami szolgál nektek. Felfogtok ismerni Engem és tevékenységemet azon belső békében, amit Én adok nektek. Végig kell majd néznetek sok szenvedést és nyomort és el is kell, hogy viseljétek, de mindig is fel fogtok ismerni Engem az oldalatokon és vigasztalni foglak benneteket. Felismeritek majd benne az akaratomat és az engedelmezésemet, és érezni fogjátok benne a szeretetemet is. Fel fogjátok ismerni, hogy akik meghalnak a korszakváltás zűrzavarában, azok sorsa így volt a legjobb, mert ők is, teljesen mindegy melyik úton fognak még járni, a végén mégis csak Nálam fognak megérkezni. De a megváltási útjuk egyéni marad számukra.

De rátok még sok nehézség vár, melyek közepett növekedni fogtok az Irántam érzett szeretetben, ami a végén nagy nyereséggé fog válni számotokra. Győztesként fogtok kikerülni.

Így hát legyetek bizalommal és higgyetek Bennem, ez a legerősebb fegyverzet és a legjobb önvédelem számotokra. Én meg hűséges maradok hozzátok és szüntelen mellettetek állok. Ámen

2022.10.03.

 

 

Csatolmány: Szeretet Temploma – Szabályok

 

Ez a szeretet temploma:

Nem szilárd formában él – csak az emberek egymás közti egyetértésében.

Nincsenek tagjai – azokon kívül, akik hozzátartozónak érzik magukat.

Nincs versenytársa – mert nem verseng. Nincs becsvágya – mert csupán szolgálni kíván.

Nem húz országhatárt – mert az országokban való gondolkodás nélkülözi a szeretetet.

Nem tokosodik be – mert minden csoportosulást és vallást gazdagítani igyekszik.

Tiszteli minden idők nagy tanítóit, akik kinyilatkozták az igazságot.

Aki hozzátartozójának érzi magát, egész létével a szeretet igazságát gyakorolja.

Se társadalmi réteg, se népességi hovatartozás nem jelent számára korlátozást.

Aki hozzátartozik, az tud róla.

Nem igyekszik más kioktatására. Csak arra igyekszik, hogy legyen és léte által adakozzék.

Abban a felismerésben él, hogy a körülötte élők életmódja azonosuljon a saját életmódjával, mert tud az egységről.

Abban a felismerésben él, hogy az egész Föld egy élő lény és mi az ő része vagyunk.

Tudja, hogy eljött a végleges átváltozás ideje, a megtérés alkímikus művének ideje: Az önzőség feladása szabad akaratból és visszatérés az egységbe.

Nem vonja magára a figyelmet hangos módon, hanem a szerető lét finom terében hatékonykodik.

Meghajol mindazok előtt, akik felvillantották a szeretet útját és életüket hagyták érte.

Nem enged soraiban rangsort és szilárd szerkezetet, mert senki sem nagyobb a másiknál.

Hozzátartozói felismerik egymást cselekvési módjukon, létezésük módján és a szemükön – és nem más külsőleges gesztuson mint a testvéri ölelésen.

Mindegyikük a felebarátjuk, a természet és a Földdel szembeni csendes és szeretetteli viselkedésnek szenteli az életét, miközben teljesíti mindennapi kötelességét, legyen az bármily igényes vagy szerény.

Tud a nagy igazság teljeskörű érvényességéről, ami csak akkor valósul meg, ha az emberiség a szeretet legfelsőbb parancsolata alapján cselekszik.

Nem ígér fizetséget, sem ebben, sem abban az életben – csak a létezés és a szeretés mondhatatlan örömét.

Mindegyikük a tudás terjesztését szolgálja, csendben igyekszik jót tenni és csakis saját példáján keresztül tanít.

Akik a szeretet egyházához (templomához) tartoznak, meggyógyítják felebarátjukat, közösségüket és a Földet.

Nem ismernek se félelmet, se szégyent, és tanúságuk mindig, jó és rossz időkben is érvényes marad.

A szeretet egyházának nincsen titka, rejtélye és beavatása – a mélyreható tudáson kívül a szeretet hatalmáról és azon tényről, hogy megváltozik a világ, ha az emberek akarják; de csak azáltal, ha előbb mi magunk megváltozunk.

Mindenki, aki hozzátartozójának érzi magát, hozzátartozik. A Szeretet Egyházához (Templomához) tartoznak.