Atyánk gyermekeihez idézett komoly tanácsa

Kedves mennyei Atyánk, Szavadat kérem Tőled svájci testvéreink részére, hogy megtapasztalhassák mind az áldásodat, mind a szeretetedet a Szóban.

 

„Békém legyen veletek – ezen szavakkal áldalak meg titeket, gyermekeim, megáldom ezt a kört, megáldom lelketeket, megáldom szíveteket. Szívemből mondom nektek e szavakat, és szavaim szelleme az élet és a szeretet és mindennel együttesen Istenként Én vagyok a Mindenható, aki uralkodik a mindenség felett a legapróbb atomtól a legnagyobb napig, és Atyja vagyok gyermekeimnek, akik e világba jöttek, hogy szolgáljanak Engem.

 

E kicsiny országot, melyben laktok, különleges kegyelembe és védelembe helyeztem, ami miatt az élet ellensége itt rendkívüli alattomossággal és befolyásvétellel jár el. Így állandó jelleggel pusztítani akarja, amit megépítek és felépítek, el akarja lehetetleníteni terveimet és megvalósítani sajátját egy igencsak gonosz és áruló módon.

 

Ezen szavaim felmutatják nektek, hogy az országotok egy igen erős ellentettségben van jó és gonosz között, hogy egy hatalmas nagy harc tombol itt; legelőbb a lelki-szellemi világban, azt követően kihatván az anyagi-földi síkra. Ebből kifolyólag igen erős démoni befolyásnak vannak kitéve azon országok, melyek az ébresztés és elhívatás különleges kegyeleme alatt állnak. Mialatt anyagi szűkösség azon területeken és országokban lép fel leginkább, ahol a lelkek számára szükségeltetik egy bizonyos tisztulás, mint előkészítés az örök életre, miközben a kihívások a tiszta lelki síkonsokasodva és pont ott történnek meg, ahol hűséget mérek fel és munkásokat keresek Magamnak éppen ezen időszakra.

 

Miért engedem ezt meg? Legelőször is teremtményeim szabad akarata az, ami visszafog Engem a beavatkozástól – még -, hozzávetőlegesen szükség van megfelelő ellenerőkre egy erős szellemi ébredéshez, melyek által kibontakozik és azt követően megnyilvánul gyermekeim szívében az Én hatalmam. Bizalmatok, odaadásotok, hűségetek és az Irántam érzett szeretetetek alapján a legrövidebb idő alatt elérhetitek a szellemembe való beleszületést.

 

Ez azt jelenti, hogy azokban, akik valóban komolyan veszik az utat Hozzám és Velem és ezt következetesen járják, hogy erőteljes felszerelésként szolgáljanak Nekem a földvilági fejlődés ezen szakaszában, a lelki hatalmak hatalmas küzdelme és harca folyik. Ezen ismeritek fel, hogy helyes és tényleges követésben álltok, hogy most olyan energiákkal és erőkkel álltok szemben, melyek teljes körű kihívást jelentenek számotokra a szellem szabadságába vezető úton, ami minden egyes istengyermek számára egy teljesen sajátos módon történik.

 

Most közepetekben állok, nem csak azért, hogy közöljem veletek ezt, hanem hogy rátok és minden testvéretekre – független attól, hogy fiatal-e vagy idős, mert Én vagyok gyermekeim földi életévének meghatározója – új ruhát öltsek az Én kezemből származó páncéllal, hogy fel legyetek készülve az eljövendő időre, mert hamarosan hatalmas vihar fog közeledni északról, ahol nem süt nap és nem lakik szeretet.

 

Épp ezért, ti, akiket hűségeseimnek nevezek, boruljatok térdre az alázat szellemében, hogy vágyódásotok teljesítésére fogadjátok szívemből az üdvösség és a gonosz hatalma feletti győzelem kegyelmi ajándékát, melyek most szívetekben és szívetekből eredően a szeretet fokozott hatalmát és a hozzá tartozó fényt képezik.

(Ehhez most néhány perc csendre van szükség)

 

Fiaim és leányaim, terjesszétek ezen szavaimat minden közeli és távoli testvéreitek között, hogy ők is megtegyék ezt Előttem és Velem, mert szőlőhegyemen szükségem van hű munkásokra az átalakulás és felszabadulás ezen idején. Mert eljött most az idő, ahol hosszas időre elválni fog egymástól a jó és a gonosz. Ámen, gyermekeim, Ámen.

Még azt mondja hozzám az Atya, hogy ezen Ő szavai érvényesek legyenek minden testvér számára, országától független. Az északról jövő vihar alatt a szellemi sötétség értendő, ami nekilát elfoglalni és örökre elpusztítani az igazit és a jót e Földön.

Azt is mondja, igen gyakorian találkozzatok kisebb körökben, hogy együtt imádkozzatok, hogy megbeszéljétek a szellemi viszonyokat és együttesen fogadjátok szívetek csendjében a Jézus Krisztus szívéből eredő isteni ösztönzéseket. Ő jelen lesz és irányítani fogja gondolataitokat és megtölti lelketeket szeretetével. Gyújtsatok ezalatt gyertyát szívbéli szeretetetek jelképeként.

 

Szívbéli szeretettel, Sámuel

 

 

***

 

Forrás: A svájci UNIVERSUS Egyesület keretein belül megrendezett tavaszi kongresszus, mely Ebikon városában zajlott le 2024. április 20-án «A korszellemmel való bánásmód» címmel. Itt hangzott el Atyánk komoly tanácsa Sámuel fivérünk által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSUS

 

Út a lét teljes körű észleléséhez