Az élet három időszaka

Jelenleg a korszakváltás időszakában vagytok, aminek az oka legfőképp az elmúlt évszázadok alatt található. Az emberiség történelme folyamán igazi sziszifuszi munkát végzett az ellenfelem és mindenféle ravaszsággal elvonta Rólam az emberek figyelmét és megnyerte őket.

Az emberiségtörténet első korszakát, a lejövetelem előtti időt, az igazságosság és a rend időszaka jellemezte – az Első, Ó Testamentum. Ezen időszak elején még megtudtam szólítani az embereket próféták és kiválasztott eszközök által, akikkel szellemben kapcsolatban voltam.

Idővel, az ellenfelem tevékenysége által az emberek rabjai lettek a külső világnak, az anyagiságnak és eltávolodtak Tőlem. Így hát kiválasztottam egy közvetítőt, aki felmutatta az embereknek a helyes utat és ismertette velük az útmutatót, a 10 parancsolatot. Mózes lett ezen időszak jelképe. Ezen idő szükséges volt az akkori emberek fejlődésmenetében. Az embereket előbb rendre és igazságosságra kellett nevelni a vadonból. Idővel elegendő ismeretre tettek szert az Isten igazságosságáról. Mégis az én-tudatosságban ragadtak, ami megakadályozta lelkük belépését a Mennyországomba.

 

Amikor aztán megérett az idő, Én személyesen jöttem el hozzátok a Názáreti Jézus alakjában és elhoztam nektek a szeretet és irgalmasság tanítását, mint a Tízparancsolat lényegét és még éltem is ez alapján nektek példaképp és ezzel beharangoztam egy új időszakot – ami az Új Testamentum – mint az emberiségtörténet második korszakát. Ezzel a tanítással – szeresd az Istent mindenek felett és a felebarátodat mint önmagadat – megnyitottam előttetek a Mennyek kapuit. Ezáltal kellett volna elkezdenetek átváltani az én-tudatosságból a mi-tudatosságba. Nem kellett volna megragadnotok az én-tudatosságban, hanem át kellett volna alakulnotok a mi-tudatosságba. Meg akartam menteni a lelketeket és hazahozni Hozzám.

 

Így szerettem volna, hogy megtörténjen, de az ellenfelem tevékenysége által eltorzult a szeretetről szóló tanítás, mint előtte már Mózes parancsolatai is.

 

Eltelt kétezer év, de a tudatosságotok átalakulásárnak nyoma se található, még rosszabb, teljesen rabjai lettetek az anyagiságnak. Így közvetlen úton csak nagyon kevés lélek jut el Hozzám. Legtöbbjüknek még nagyon hosszú utakat kell megtenniük.

Új bálványotokká lett a technika és a tudomány. Nem ítélem el ezeket, mert Én adtam nektek, viszont helytelenül kezelitek őket. Igazságos használatakor áldást hozna rátok, de így átok lett belőle.

A kereszténység jelképe, ami a „szeretet“, kifakult, igen, alig fellelhető. S mivel Én nem büntető, hanem egy szerető Isten vagyok, így meghagytam nektek a szabad akaratot és hagytam, hogy ti döntsetek az életetekről. Jöjjetek rá magatok, mi nektek a jobbik: Az Én tanításom vagy a ti énközpontú életviseletek, amit az ellenfelem sugall nektek?

 

Mostan beharangoztam a harmadik korszakot. Elég sokáig hagytam behirdetni a Hozzám hű prófétáim és eszközeim által és hagytalak titeket felkészülni rá. Ezen időben most az igazság és bölcsesség ideje következik – a harmadik Testamentum -, ami a szeretetből keletkezik. Ahol nincsen szeretet, ott nem keletkezhet se igazság, se bölcsesség. Ott csak hazugság igazságtalanság (az álnokság és hazugság) és bölcsességtelenség (a butaság és tapasztalatlanság).

Így most tisztítanom kell a jelen korszakot az anyagiságtól és felmutatnom ellenfelemnek a határait, mert az új korszakba kizárólag olyan emberek léphetnek be, akik szívükben hordják az igazi hitet és az önzetlen szeretetet.

Ez a korszakváltás már kezdetek óta tervezett volt, de nem így kellett volna történnie, ha az emberek élték volna a szeretet parancsolatot. De túlságosan elkötelezte magát az emberiség a külső világnak és követte az ellenfelem csábításait.

Most eljön a vágó (a korszakváltás), ami minden gyomot kiszed és kiválogat a búzából, tűzbe hajítja a gyomot és a jó búzát hagyja beérni.

Az ellenfelem külső világa csillogással és büszkeséggel teli, belül viszont csupa üresség, csupa csalás és gyűlölet.

Az Én külső világom egyszerű és rendeltetés irányú, ennek ellenére belül telis-tele szeretettel, örömmel és békével. A külső világ halált jelent, a belső életet.

 

Így a három korszak jelképesen átruházható az életetekre is.

A gyerekkor az igazságosságra és rendre való nevelés időszaka. Ebben a szülők használják fel a kiképzésüket – de ugye magukban kell hordaniuk a helyes szellemiséget, a szeretet szellemét. Igazságos nevelésben részesült gyermekek máris észlelik szívükben a hangomat és meg is becsülik azt. Így az Én szellememben lesznek felnevelve.

A fiatalkor a szeretet kifejlődésére szolgál, de ugyanúgy az irgalmasságéra is. Ez időben ne csak az ösztöneiket, hanem első sorban szívük hangját kövessék továbbá is a fiatalok és a felnőttek. A szív helyes kiképzésekor az Én hangom, a lelkiismeret az ő útmutatójuk, ami életükön át vezeti őket.

Ha elegendő élettapasztalatot gyűjtöttetek az előre haladt korig, akkor az igazság és a bölcsesség szelleme vezet el a végéig. Az igazság és bölcsesség kiáramlása hasznukra és áldásukra válik majd az utódoknak. Így kellene lennie!

Fizikai halálotok után előkerül az igazi élet, amit az ember földi élete alatt kiképzett.

Ha az életet igazi hit és önzetlen szeretet jellemezte, az így örökkön és mennyei boldogságban megmarad. Ekkor beszéltek az örök életről.

Viszont ha az ember a világot szerette mindenek felett, úgy az élete a szellemi halál volt.

Ami az embert kiteszi, az a belső szellemi lényegiség, amin keresztül beléje folyhat az Én életem – ez teszi élővé. Ha alig tesz rá benyomást a külső anyagi világ és a belső szellemi felé fordul, úgy elnyeri a Velem való kapcsolatot, ki az Élet vagyok és szelleme élettel töltődik, ami tele van szeretettel és érzésekkel, legyen is ő bármily egyszerű. A szíve megtelt élettel!

Másképp, ha az ember csakis a külső világ felé fordul, önként megszakítja Velem a kapcsolatot. Így csak fizikailag tartja őt életben az élet-szellemem, rendelkezhet ő akármilyen magas tudásfokkal. Szeretetem viszont élete hosszáig megadja neki a lehetőséget megtérésre. Azonban amíg elválasztva marad Tőlem, szíve szellemileg halott.

Ez a különbség az élet és a halál között szellemi értelemben. A földi élet a fizikai halállal végződik, a szellemi élet örökkön megmarad. Ez egy törvény!

 

Eltelt kétezer év, marad a kérdés: Mi maradt meg nektek a tanításomból? Hol vannak ezen tanítás gyümölcsei, amit a szeretetnek, boldogságnak, békének hívnak?

A történelem rémisztő példákat hagyott hátra számotokra és felmutatja, ahogyan megismétlődik. Már az első korszakban rabja lett az emberiség többsége a világi hatalomnak és az ő gazdagságának, csak egy tenyérnyi hívő – egy kisebb nép – maradt hű Hozzám. Hozzájuk ereszkedtem le aztán és ők befogadtak. Ők voltak az első keresztények, akik követtek Engem és a tanításom után éltek.

Azonban itt is tevékenykedett az ellenfelem és hátrahagyta a nyomait.

Idővel világi hatalommá változott a tanításom bőséges gazdagsággal lefokozva. Sok hangsúlyt fektettek szerkezetekre, hittételekre és dogmákra. Örömteli üzenetem meghalt a végtelen hitbéli vitákban és magas fokon folytatott veszekedések közepett. Ezzel a háttérrel hogyan is fogadnák el tanításomat kételkedő és hittelen emberek? Lássátok, Jómagam is elfordultam ettől a kiforgatott tanítástól! Ez nem az Én tanításom. Nem így tanítottam. Emberek, mit csináltatok belőle?

Azok, akik ily ennyire eltorzították a tanításomat és még mai is torzítják, azok voltak és még ma is ők az Én ellenfeleim. Igen, még ma is. Jaj nekik!

Még ma is a felebarát-szeretet leple alatt tevékenykedik sok kormány és egyház politikus és kárt okoznak az emberekben. Ez nem az Én akaratom, ez nem az Én egyházam. Szolgálniuk kellene az embereknek mind a kormányoknak, mind az egyházaknak, és nem saját céljukra felhasználni őket. Ez a parancsolat!

 

Az Én egyházamnak nincsen szüksége szakértőkre tanításban és jogban, se teológusokra, se hivatalviselőkre és tekintélyviselőkre. Az Én egyházam a szeretők közössége, ahol van helye az emberiességnek, Isten jóságának és szeretetének. Az Én egyházam összeköt. Nem oszt fel hívőkre és hitetlenekre, jókra és rosszakra, igazakra és tévedőkre.

Mivel mindezt láttam és tudtam, így az egyszerű emberekhez jöttem, a szegényekhez, a betegekhez és gyengékhez.

Az elejétől fogva világossá kívántam tenni, miről szól a tanításom. Nem volt tárgya a vitáknak és szertartásoknak, hanem egy tettekben erős és gyakorlatias segítség tanítása és önhaszon nélküli gondoskodás volt segélyre szoruló emberek számára.

Csakis ezen a módon lehetséges számotokra bemutatni az embereknek: mert, hogyan hihetnének segélyre szoruló emberek vagy olyan emberek, akik sohasem tapasztalták meg a szeretetet, egy olyan Istenbe, aki a szeretet, ha önmaguk sem tudják, mi a szeretet, mivel még sosem éltek meg.

Az okozó alanyok hamis tanítása által már csak a legkevesebben tudják, mi az igazi szeretet. Így hát az ellenfelemnek ravaszságával sikerült eltorzítani a szeretetemet gyűlöletté, gőgösséggé és kegyetlenséggé.

Mostan ráhagyom a tevékenységét még egy egészen kis időre, hogy megmutathassa nektek a valódi arcát, mielőtt felmutatom neki a korlátait. Azon idő, ami előttetek áll, még zűrös lesz, mert az ellenfelem meg fog próbálni mindent elpusztítani.

Én viszont menteni fogok ezen végső időben az összeomlás előtt mindent, ami menthető. Nem veszitek észre, mennyire küzdök érettetek?

 

Így most teljesen személyesen megszólítalak téged. Ébredj fel! Térj meg! Megszámoltak a napok. Jöjj az oltalmam alá! Ne toporzékolj!

Védelmezni foglak! Minden jó lesz. Szükségem van rád az utána jövő időkben.

Azt kérded: mit tegyek?

Az egyetlen, amit tenned kell, az: Minden, ami Engem meghatároz – a szeretet, a jóság, az emberiesség – egy ilyen szeretet nélküli világban, ahol sokan halnak meg a hidegtől, vegyen alakot te benned. Legyen benned élő a szeretet-parancsolatom.

Megmondtam: Az idők végén, ezzel a második időszakot értettem a korszakváltás hajlatán, visszatérek testet öltve. Igen, visszatérek és már itt vagyok, a Hozzám hűségesek testében és te benned. Általuk és általad meg fogok jelenni a fényben, azaz szavam beszélni fog általuk és általad és fényt hoz az emberek közé. Mindenütt fellépek majd az enyéimben és találkozok az emberekkel. És aki hall Engem az eszközöm ajkáról, az igazolni fogja, hogy találkozott Velem.

 

Fényként jövök a hitetlenség sötét idejébe. Jövök és békét hozok az emberek szívébe – a teljes zűrzavar és ridegség idejében. Jövök és gyógyulást hozok azoknak, akik szenvednek. Jövök és újra újból csinálok mindent, újra csinálom a rideg társadalmat, újra csinálom a haldokló világot. Jövök és megújítom az embert az alapjától kezdve.

Az új világban csakis a szeretet és a jóság uralkodik, amit Én, az Atya vagyok Jézus Krisztusban. De ahol Vagyok, ott a szeretet uralkodik, ott hatalomnélküliség uralkodik, ott megéled a békét, egyensúlyt és boldogságot.

Az új időben, az új Földön, köztetek leszek a feltámadási testemmel, azaz látni fogtok Engem.

Az öregedéstől sem kell félned. Nézd, ha a szellemed fiatal, üde és élénk maradt egy megöregedett testben, akkor ez nagyon sokat jelentsen neked. Ha érzed magadban ezeket a tulajdonságokat és igazolni tudod, akkor légy boldog és hálás. Mert nem lehet, hogy egy fiatal, üde és élénk szellem elpusztul benned, csak mert öreg és korhadt lett a tested. Ellentétben, ezzel azt akarom mondani, hogy egy csodás jövő áll előtted. A tested korlátozott ideig él, mivel mulandó, a szellemed viszont örökké fiatalon, üdén és élénken él vég nélkül. Tudatos ez számodra?

 

Szabadulj meg az anyagtól, engedd el a világ luxusát és engedd magad esni a kitárt kezeimbe, melyek arra várnak, hogy fogadjanak téged a szeretetemben. S ha a nagy szeretetben és a Belém vetett mély bizalommal és hálával megtelve – hogy járhattad ezt az utat a Földön – a karjaimba hagyod esni magad, úgy üdvözölni foglak téged az új feltámadási ruhádban. Igen, akkor felszálltál az anyagi világ sírjából. Legyőzted a világot minden csábításával együtt és feltámadtál az új életedbe.

A feltámadás egy lassú szellemi folyamat, ami a bölcsőben veszi kezdetét és a halottas ágyon végződik, azaz ha elérted a szellemi érettséget. Ez azt is jelenti, hogy már itt a Földön is elérheted a feltámadási ruhádat, de azt is, hogy csak a túlvilágon, hosszadalmas tébolyogások után éred el. Tehát tőled függ.

 

Azt ajánlom, kedves gyermekem, gyere, nyújtsd Felém a kezedet és engedd, hogy vezesselek. Ne hallgass azokra, akik amúgy is mindig mindent jobban tudnak, akik naivnak és álmodozónak tartanak. Akik úgy vélik, csakis a tudomány elfogulatlan – a tudomány igen, de nem mindegyik tudós az.

 

Jöjj, ismerj fel Engem a tégedet szerető Atyádként és engedd vezetni magad egy új korszakba és egy új életbe.

Jöjj, át akarlak ölelni, mert nagy a vágyódásom utánad. Ámen

2021.03.09.