Ellenséges terület

 

Üzenet a világnak 2020. április 11-én

 

Ó halljátok, ti, e világ emberei, halljátok, ti lelkek, kik térben és időben vagytok, halljátok a Krisztus, a Feltámadott, az önakarat ellenteremtésének Legyőzőjét! Tudjátok, egy nagy, egyetemes történés közepett vagytok! Ennek eredményeképp hatalmas rezgésváltozáson megy át minden élet, ami összeköttetett ezen világokkal. A Föld átalakulásban van, közelebb húzódik a ős központi naphoz és ezáltal magasabb, gyorsabb rezgésbe kerül és minden, ami ezen folyamatban nem hordja magában az új, magasabb rezgést, nem fogja tudni tartani magát rajta. A változások a Föld közepéből indulnak és vele egyidőben a világmindenségből is. Visszavezethetőek az igaz keresztények magasabb szellemi erejére is, mindazokra, akik nem adták fel, mindazokra, akik kitartottak a legnagyobb igazságtalanságok dacára, azokra, akik nem vonultak harcba és mindazokra, akik most a nagy záróvizsga alatt állnak, a lépcső negyedik fokán.

 

A ti világegyetemetek, világűrötök a démoni erők támaszpontja, ami felépített magának egy ellenvilágot a teremtéshez. Viszont ez csak egy tükröződés, egy képzelet, és se nem lesz fenntartható, se nem lesz fenntartandó! Fel fog oszlani, amint levesebb energiát kap az önakarat támaszpontja. Környezetvédők, környezeti élmunkások, ti is hívottak vagytok! Ti nem a Földet szolgáljátok, ti a világot szolgáljátok harcotokban, az ellenállási küzdelem is az egymás ellen erejével dolgozik. Tanuljátok meg a békés együttélést, ez felgyorsítja majd a valós fejlődést! Gondolkodjatok, gondolkodjatok el róla és beszéljetek Velem. Mint ahogy ezen honlap megmutatja a párbeszéd részében. Tanuljatok meg beszélni Velem, forduljatok Felém és engedjétek, hogy vezesselek!

 

Valóban, valóban azt mondom nektek: Nem a Földbolygó megtartásáról van szó, mert új Föld lesz és új égbolt! Mint ahogy olvashatjátok a rátok hagyott régi írásokban ígéretképp. Nem tudjátok visszatekerni az órát, nem lesz netovábbja a Földön.

 

Így hát jöjjetek Velem még egyszer Jeruzsálembe, az Én időmbe, hogy megtanuljatok megérteni, felfogni. Az utam utolsó lépései voltak a legnehezebbek. Mert kiszolgáltatottja voltam az ellenfél erőinek és legkönyörtelenebb segédeinek, támasz nélkül voltam, jogtalan, a sötétség labdájává lettem. Testem agyonverve, emberi méltóságomtól megfosztva mindenki szeme láttára, és a gonoszság feltehette fejemre a töviskoronát gúnyában. A töviskorona, amit egy ártatlan kislány kötött össze, és amit egy katona gorombán kirántott a kezéből. Úgy, hogy az kezét is megsértette, de a szívét is megbántotta. Történetem minden eseménye a lélek és szellem nyelvén beszél, és elkezdetek belebocsátkozni passió utamba, akkor megtanuljátok meglátni és megérteni, hogy ti is járjátok ezt az utat. Hogy ti is e világ igazságtalanságában álltok újra és újra, hogy semmit sem tudtok ellene tenni, a világ és a törvényei nem az Atyátoké, kinek gyermekei vagytok. Néhányotok nem akarja e gyermek lenni, az Atya fiaként és leányaként érzik magukat. De valóban, valóban azt mondom nektek: Még nem váltatok azokká! Még játszátok azt a játékot, melyben egymás ellen harcoltok, fivér fivér ellen, nővér nővér ellen. De a fiak és leányok elhagyják a külsők harcát, felhagynak a jót nélkülöző erőmegmérettetéssel, elhagyják a szégyen terét és tetteit.

 

És azok, akik az ártatlan kislányt játszák, azok észrevétlen az ellenfél markába játszanak tapasztalatlanságukkal. Ó lássátok az ártatlan kislányt, ahogyan minden gonoszság nélkül a gonoszság markába játszik! Ez a példakép mindazokra érvényes, akik nem akarnak látni, akik behunyják szemüket és remélik, hogy minden hamar elmúlik és minden jó lesz. De valóban, valóban azt mondom nektek: Nem fog egyszerűen csak úgy elmúlni! Hagyjátok abba az elcsitítást, az elbagatellizálást és hatáscsökkentést. Hagyjátok abba megjegyzéseiteket, amiket minden, nektek adatott világi jelek ellenére ismételtek: «Már mindig is volt ilyen, már régen is így volt!» Honnan tudjátok? Ki beszél így és nem ismeri fel a helyzet komolyságát? Tudjátok: Ezek is rémülten és némán álltak az út mentén és nem tudták elhinni amit láttak.

 

Azok is, akik állandóan hibást keresnek, közöttük voltak. Az ő kérdésük az volt: «Hol kezdődött? Ki a hibás?» A dolgok mélyére akarnak járni és elkezdenek nyomozni, akaratosak a nyomkeresésben, míg meg nem találták a hibást véleményük szerint. Eközben minden eszköz jó nekik, csak abban hisznek, amit látnak, bizonyítékot gyűjtenek, amivel újra helyreállíthatják a jogot és a rendet! És itt is feltevődik a kérdés: Mit értetek el vele? Titkos utakon jártatok, egyre jobban elnémultatok, nem mutattátok meg lapjaitokat és eközben egyre jobban kifejlesztettétek bizalmatlanságotokat, ami megnőtt bennetek és falakat húzott magatok köré. Néha érzitek a magányt, melyben saját magatok őrző kutyája lettetek! Ó, ismerjétek fel: Hamis rendszert szolgáltok, sokszor észrevétlenül és láthatatlanul. Felhúztátok az ő álcázó sapkájukat és most nem tudjátok, hogyan éljetek nélküle. Ébredjetek, ó ébredjetek, lássátok és értsétek, miért lesztek állandóan csalódottak: Mert csalódottságban éltek és a csalódottsággal együtt éltek! Ti is kifogytatok az érvekből és bizonyítékokból és azt kérditek, jó úton jártok-e.

 

És azok, akik Isten Szavát képviselik, akik tanulmányozták az írásokat, akik mindent az elméjükkel vizsgálnak, darabokra szednek és kimagyaráznak, akik azt állítják, hogy tudják mi lehet és mi nem: Továbbra sincs fogalmatok, rálátásotok a jelekre, melyek adattak nektek! Ti, kik sok írást ismertek, vallásokat és mestereket tanulmányoztatok, bármikor idézni tudjátok a szót, valóságban vakok maradtatok, mert nem éltétek, amit tudtok, és ezáltal az nem vált hitetekké! Úgy hittétek akkoriban, mint ma is, hogy meg kell cáfolnotok és ki kell irtanotok az Én ezen szavaimat és magyarázataimat. «El kell tüntetni!», ez volt a szándékotok és igyekvésetek és ez az még ezen napokban is. Népem legfelsőbb vezetői letagadtak Engem, kigúnyoltak, megvádoltak és bűnösnek mondtak és előidézték halálomat. Azon idők vezetői újra leszülettek. Még mindig ugyanazt a nyelvet beszélik. Ők az ellenfél legerősebb fegyvere, semmitől nem riadnak vissza, ők az álszentek, akik báránybőrbe bújnak, de valójában marcangoló farkasok. Ők viszont nem álltak az út szélén, ők nyugtalanul le-föl jártak biztonságos palotáikban és birtokukon és kivárták, míg el lettek távolítva útjukból azok, akik zavarják és zavarták őket mesterkedésükben. Ó tudjátok: Ismerlek titeket! Ismerlek titeket nevetek szerint és emlékeztetlek rá, hogy bűnötök nincs megbűnhődve! A nép, a ti népetek, mely anno az Isten Népe volt, bűnbocsánatot tett és megbűnhődött, miben ő is elviselte az üldöztetést, jogtalanságot és szégyent legfiatalabb történetetekben, melyet nem akartok elfelejteni, melyet viszont meg sem értettetek! Krisztus vagyok, beszélek erről a történésről, mert Én voltam és vagyok ezen dráma fő személye! 2000 évvel ezelőtt Megváltóként jöttem el népemhez. Azok, akiknek egyedüliként fel kellett volna ismerniük a jeleket, azok nem akarták! Mert tudjátok, az én nyelvem, beszédem világos volt és ma is az. Megszólította az akkori idők álszentségét, mint ahogy most is teszem ezen üzenetek által. Miért harcoltak és harcolnak Ellenem minden eszközt bevetve? Miért nem neveznek már nevemen, tanításom miért nevezik nem időszerűnek? Ki vette el nevem szavahihetőségét?

 

Tudjátok, fény derül az igazságra, ahogy a pirkadat is bejelenti a napot és a fény elűzi a sötétséget. A képmutatók és írástudók nem azok voltak, mint amit színleltek. Agyafúrtak, számítóak és ravaszak voltak szócsatákban, mesterien értették és értik az ellenkezőjére tekerni-csavarni az igazságot és összezavarni azokat, akik tudatlanul és jóhiszeműen nem láttak, nem tudtak erre rálátni. Akkoriban is volt kötöttük olyan, akik kiálltak az igazságért, akik érezték és ki is mondták, hogy mégis meglehet, hogy eljött a Megváltó. Kajafás és segédei, a zsidók legfelsőbb vezetői, mesterien értették agyafúrtságukban elbizonytalanítani azokat, akik kiálltak Mellettem. Bizonyítékot követeltek és zavarodottságot idéztek és idéznek elő az ellenerők nyelvezetével. Gondoljátok meg, ti mindannyian, akiknek ez az új meglátás adatik, gondoljátok meg és értsétek: Kifordították az egész teremtést, az ellentétére forgatták. Ekképp létrehoztak egy ellenteremtést és láthatóvá tették azt az anyagban, és kiépítették egy hatalmas bástyává az isteni világ ellen. De újból és újból megismétlem szavaimat: Az Én országom nem e világi! Így mondtam a Názáreti Jézusként és így mondom ma is Krisztusként a világnak, a látható világűrötökben. Minden, minden az ellenteremtéshez tartozik, így ez ellenséges terület mindazok számára, akik kivonultak a tiszta szellemi világokból. A betlehemi csillag bejelentette a három keleti királynak az Új Király születését. Annak a három királynak, akik emlékeztek, mikor meglátták a jelet az égbolton. Három kivonuló volt, három leszületett mennyei herceg. A fény hordozója, az igazság hordozója és az igazságosság hordozója. A fényhordozó tömjént, az igazsághordozó mirhát és az igazságossághordozó aranyat hozott. Mindhárman azért vonultak ki, hogy jelként, látható jelként bevonuljanak a történelembe és hogy üdvözöljenek Engem a Földön, aki gyermekként jött a mennyekből, a hazából, hogy elhozza a fényt az árnyékbirodalomba, elhozza az igazságot és az igazságosságot, és bevezesse az ellenteremtést a megváltásba, a feloszlásba. Mindegyikőnket üldözték, küzdöttek ellenünk és többször legyőztek, és sajnos túl gyakran elcsábítottak. Sokan oldalt váltottak és hagyták magukat elcsábítani segédként és segéd segédjeként az ellenbirodalom által, ami árnyékbirodalomból démonbirodalommá vált. Fényből árnyék lett, igazságból hazugság, igazságosságból az erősebbik joga. Egyre több isteni lény állt a hazahozatal és hazavezetés művébe és akadtak meg az anyagban, rekedtek az újjászületés kerekében, amelyben minden bevezettetik az ok és okozat kiegyenlítésébe. A sátáni, az önakarat, az ellenszellem egyre erősödött az ellentétek birodalmában és mindenféle támogatást megkapott és ezzel ők is kötöttek lettek, a világi játék becsvágyó és keményszívű rajongói. A sikeresek hírnévre, tiszteletre és gazdagságra tettek szert, és kihasználták azokat, akik nem hagyták rábeszélni magukat és nem vettek részt ezen játékban, ezen becstelen mesterkedésben. A leigázottak közül sokan feladták valamikor, beletörődtek ezen sátáni, démoni játék áldozataként.

 

És mindannyiótokhoz szólok: Gondolkodjatok, kik fényhordozóként, igazsághordozóként tekintetek önmagatokra, akik az igazságosság hordozójának érzitek magatokat, és emiatt nehezet cipeltetek és sok mindent elviseltetek. Én, Krisztus, fivéretek a hazából, a fény, az igazság és az igazságosság birodalmából, azt mondom nektek: Álljatok fel! Rázzátok le ruhátokról a port! Mossátok le a bűn piszkát lelketekről és kövessetek Engem! Lépjetek az Elvégeztetettbe! Nem kell mindent tudnotok, értenetek, de tanuljatok meg újra hinni abba, amit magatokban hordotok, hazátok magvát! Sok-sok leszületés, sok földi élet által egyre többet lehoztatok a mennyekből a Földre. És mivel ezek az utolsó napok az ellenfél birodalmában, csalásban és ámításban, birtoklás és lenni akarásban, újra megélitek az Isten kéznyújtását, hogy erősödésképp tiszta vizet kapjon az élet vizéből mindaz, aki szomjazik fényre, igazságra és igazságosságra. Nagy, nagy idő van, melyben Isten Szelleme gyengéd esőként hullik a német ajkú országokra és mindenki részesül benne, ki jóakaratú! Felállottak a fény, az igazság és az igazságosság seregei. Mellettetek állnak és ha hisztek benne, megérzitek őket. Engedjétek el minden vezetőiteket, ismerjétek fel azokat, akik vezetőként akarnak fellépni és ne higgyetek nekik, ne kövessétek őket! Gondoljatok Rám, ahogyan Názáreti Jézusként tanítottam. Tegyetek példaképetekké és vezetni foglak benneteket, ha engeditek magatokat vezetni. Gondoljátok meg és tudjátok: Senki sem jut az Atyához, csak Általam. Kölcsön adtam nektek erőmet, hogy a megváltó fényem felmutassa nektek a helyes utat. S ezt vissza fogjátok Nekem hozni. Így hát fogjátok fel és tartsátok szem előtt a nagy küzdelmet, amiben áll most miden: Fény áll a sötétség ellen, igazság a hazugság ellen, igazságosság az igazságtalanság ellen. Lássátok, értsétek és higgyetek Szavamban, ami Magam voltam és ami Magam leszek!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.