Felkészítelek benneteket

Az utóbbi közlésemben azt mondtam nektek:
„Felkészítelek benneteket a korszakváltás utáni időkre, mert sok türelmet, időt és tapintatosságot követel Szavam közlése az emberekkel. Felkészítelek benneteket, hogy beszélhessek rajtatok keresztül az emberekhez. Így teljesen át kell adnotok magatokat Nekem, hogy észlelhessétek magatokban az Én Szavamat. Meg kell tanulnotok hallani Engem bensőtökben. Meg kell tanulnotok közeledni az emberekhez, szeretetben találkozni velük, meghallgatni őket, osztozni gondjaikon és vigaszt adni nekik súlyos sorscsapások után.”

Eltelt 3000 év, mióta Mózesnak megadtam a 10 Parancsolatot. Ezek a rend parancsolatai voltak – melyek a szeretetből születtek -, melyeket az akkori embereknek be kellett volna tartaniuk. Tisztánlátás teremtésére volt hivatott az emberek istenhez hű viselkedését tekintve. Az emberek hívők voltak, de hiányzott nekik a világos iránymutatás. Sokan a természet parancsolatai szerint éltek, s ezzel a rendem szerint éltek. Mások a bálványaik parancsolatainak engedelmeskedtek, akikhez imádkoztak is. Szükségleteikre szabták az életüket, ami vaddá és végül tönkre tette volna őket. Emiatt fontos volt az akkori emberek számára a Tízparancsolatom. De előbb rendet kellett teremteniük gondolataikban és cselekvéseikben, fel kellett ismerniük és megtalálniuk az alapvető értékeiket.

Az ellenfélnek sajnos nem volt jobb dolga, mint hogy a felismerhetetlenségig átalakítsa parancsolataimat. Tevékenysége mindig is pusztító volt. Ehhez felhasználta a fő papságot, akik felkapták a parancsolatokat és öncélúan visszaéltek velük. Ezeket saját érdekükben hamisan értelmezték és dogmákká alakították, szilárd keretrendszert hoztak létre nekik, mi szerint alattvalóiknak viselkedniük, amihez tartaniuk kellett magukat. Ezáltal a rendből fakadó szabadságból, amit ajándékozni kívántam nekik, rabszolgaság lett.
Ezt a tevékenységet meg kellett fékeznem, mielőtt mindent elrontottak volna. S így Én magam eljöttem az emberekhez tanítani őket.
Egyszerűsítenem kellett a Tízparancsolatot, hogy előtérbe jöjjön a benne foglaltatott lényeg. Fel kellett szabadítanom ellenfelem szabadságűző karmai alól, és megajándékoznom azon szabadsággal, ami isteni. Mondtam: Ember, szabad vagy, szabadságra teremtettelek! Így robbantani kellett az öreg törvényfalakat, a dogmákat és át kellett alakítani termőfölddé valami új számára. Új burokra, új arculatra, új értelmezésre volt szükségük a régi parancsolatoknak.

Így hát egy új parancsolatot adtam nektek Jézusként 2000 évvel ezelőtt, ami magába foglalja a Tízparancsolatot. Egyszerű és mindent átfogó parancsolatot hoztam az embereknek és eszerint is éltem példaképp, hogy felismerjék, mindez valós és élhető. Ez volt a szeretet parancsolata, ami alapján éltek is kezdetben a tanítványaim.

De az ellenfelem ezt a parancsolatot is megtudta csonkítani. És újra csak a papságot használta fel rá, akik egyszerűen kirekesztették azt. Ezért a mai keresztény egyházat alappillérét nem a szeretet parancsolata alkotja, hanem a rend parancsolata, amit több szempontból szintén rosszul értelmeznek. A papok az Isten földi helyetteseinek nevezik magukat, mintha tehetetlen lennék a Földön és nem lennék képes vezetni titeket. Én papnak nevezem mindazokat, akik szívükben hordoznak Engemet, és azokat is, akik tanulatlan, egyszerű emberek. – igen, pont őket.
A szeretet parancsolata csupán a második helyen áll az egyházakban és mindmáig ennek a tartalma okozza a legtöbb gondot. Talán épp azért, mert ez a határtalan szeretet parancsolata. Szabaddá tesz titeket az isteni, önzetlen szeretet. Elajándékozza önmagát másoknak, boldogon kívánja látni és tenni a másikat. A szabadság az, amit az ajándékozó viszont ajándékba kap.
Csak két lehetőség áll fent szívetek kiképzésében: a mennyei, az önmagát folyvást elajándékozni kívánó szeretet, vagy a mindent birtokolni akaró önző szeretet.
Az önzetlen szeretet isteni, mert mindenki, aki éli, máris Bennem él és Én őbenne.
Aki szeretetből ajándékozza el önmagát, az nem vétkezik, még akkor sem, ha maga a tett nem felel meg a rendnek. Épp ezért mindig is szeretetből cselekedjetek, mert akkor nem tudtok kárt tenni másokban, s akkor minden jó.
Parancsolataim is csak a szeretet szemszögéből értelmezhetők helyesen, s ez esetben bölcsen fogtok rendelkeztek vele.
Szeretetből történjék minden megértés és minden cselekvés, azaz a szeretet álljon mindenek felett.

Ha a szeretetből vettétek volna figyelembe és éltétek volna a Tízparancsolatot, akkor megspóroltatott volna Számomra a földi út. De így személyesen jöttem el hozzátok, és még egy ennél is egyszerűbb parancsolatot hoztam nektek. Senki sem panaszkodhat Nekem, hogy nem gondoskodok rólatok.

És megint csak 2000 éve várom, hogy kicsírázzon bennetek a szeretet, de eddig hiányban szenved az igazi szeretet. Ehelyett a felismerhetetlenségig megcsonkítottátok. Én viszont újra és újra megpróbállak titeket rávezetni a helyes útra.
Ezennel oly lelkeket hívattam el, akik készen álltak a Földre menni és példát adni a szeretetben a földi embereknek, készen álltak élő példát adni a megélésében.
Igen, benneteket, az Újkor tanítványait hívattam el a Korszakváltásra, hogy tenni tudjak általatok. Bennetek jöttem el újból. Bennetek élek és példaképp élem a szeretetet az emberek láttára.

Kérditek: hogyan éled a szeretetet rajtunk keresztül példaképp, hogy megy ez? Nos, ez könnyebb, mint gondolnátok.
Ha könyörületesen néztek a szegény és gyenge emberekre, úgy Én nézek reájuk a ti szemeteken keresztül.
Ha meghallgatjátok jajveszékelésüket, úgy Én hallgatom meg jajgatásukat a ti fületeken keresztül.
Ha igazságosak vagytok az emberekhez, úgy megtapasztalják rajtatok keresztül az Én igazságosságomat.
Ha nem ítélitek el őket, úgy Én sem ítélem el őket.
Ott, ahol kegyelmesek vagytok, ott Én is kegyelmes vagyok.
Ott, ahol békét teremtetek, ott elhozom békémet az embereknek.
Ott, ahol jó gondolatokat ápoltatok, ott engedtétek, hogy megtapasztaljátok a jóból fakadó igazságomat.
Ott, ahol elmentetek a szegényekhez és betegekhez, ott általatok vigasztaltam őket.
Lássátok, amit a legcsekélyebb teremtményemmel tettetek, ott engedtétek, hogy hogy Én tehessek általatok. Mivel szerettek Engem, így szeretlek benneteket és általatok minden embert. Ilyen egyszerű a szeretetem parancsolata, csak ti problémává teszitek önmagatoknak. Csak engednetek kell, hogy rajtatok keresztül szerethessek.

Ami nem sikerült az utóbbi 2000 évben, mindazt bennetek és általatok teljesíteni akarom. Elültettem magomat minden prófétámban, látnokaimban, eszközeimben és bennetek is, ami most kicsírázik. Most még csak kevesen vagytok, de többen lesztek, s így ti vagytok mindazok, akik befogadtak Engem szívükbe.

Most még sok korlátozást és megszokást kell magatok mögött hagynotok, melyek a régi egyháztól és hagyományaikból erednek. Nektek is még sok minden nehezetekre esik felismerni és a Belőlem fakadó felismerésben elfogadni. Sok tanítást, elméletet és belétek neveltek kell még elhagynotok, és ez nehezetekre esik.

De már világosodik, feltűnik a fény, ami az Én mennyeimből ered, bár külsőleg sok minden összebomlani tűnik. A külső ne nyugtalanítson titeket, hanem sokkal inkább késztessen titeket a Velem létesítendő szorosabb kapcsolatra. Ismerjétek fel azt is, mennyire fáradozok a Korszakváltásra való elő- és felkészítéseteken. Kérlek benneteket, díszítsétek templommá szíveteket a szeretet tetteivel, hogy jól érezzem Magam bennetek és kivilágíthassam templomotokat a bölcsesség fényével. És ez már az új egyházat képezi bennetek, melyben együtt lakom veletek mennyei szeretetben.

És ha a bensőtökbe vonultok, úgy megtaláltok és észleltek Engem magatokban. Kezdetekben még csendesen, de aztán egyre világosabban. Gyakoroljátok hangom meghallását. Majd megmondom nektek, mikor menjetek az emberek közé és beszéljetek hozzájuk. És akkor Én beszélek hozzájuk rajtatok keresztül. Minden, amit beszéltek hozzájuk, az az Én Szavam rajtatok keresztül.
Maradjatok áldásomban. Ámen

-do- 2019.04.10.