Korszakváltás a Földön

Sok kérdésed van a Végső Idők vagy jobban mondva Korszakváltás a Földön témakört illetően, mivel nem fog elpusztulni, csak átalakulni, erre szeretnék fényt deríteni.

Számtalan vélekedés és bizonytalanság terjed az emberek között a Föld jövőjével kapcsolatosan.

Közöttetek, tanítványaim között is, elterjedtek olyan szemléletek, melyek különböző próféták, szóvivők vagy kinyilatkoztatásokra alapszanak. Ehelyett kissé több szellemet vártam volna el tőletek.

Többen azt hiszik, minden pusztulásba megy a Világégés tüzében, és ezután teremteni fogok egy új eget és egy új Földet, de előtte elragadom enyéimet a Föld színéről vagy űrhajokkal értük jövök, és ha vége mindennek, az enyéim visszajönnek a Földre, hogy újra benépesíthessék és új szellemiségben vezethessék a Földet.

Ilyen és hasonló képzeletek terjednek részben köztetek is. Tehát ezek után teremtsek egy új Eget és egy új Földet, és mihamarabb mindezt. Talán újra csak hat nap alatt – hisz Nekem Istennek minden lehetséges, bízva hisztek benne.

Mások ennél kicsit okosabbak, és egyáltalán nem hisznek efféle szélhámosságokban. Az ő számukra a halál következtével vége mindennek. Épp ezért elvetnek min ilyen híresztelést, vagy nem is foglalkoznak velük.

És a kettő között is vannak más és más elméletek, és persze mindenki okosabb a másiknál és az okoskodók még képesek küzdeni is „elméletük igazságáért”.

Szóvivőim is hozzájárultak egy és más félreértéshez, mert nem közvetítettek minden szót szó szerint, múltjukban gyökerező saját vaskos élményeikből kifolyólag vagy mások, rájuk befolyással lévők tapasztalásából. Mivel ők is csak emberek, így nem mindig összpontosítanak kellő teljességében, és némely dolgot fejükből, némelyet szívükből adnak tovább, vagy egy szellemlény hangjára hallgatnak.

De mégis találtatik valami jó ebben a helytelen gondolkodásban, mégpedig nem estek álomkórba az igazság körüli eszmecsere által.

 

Mivel kérdeztél, mit jelentenek a Korszakváltás képei, adok neked egy kis betekintést. De egy dolog a legelején: A közlések, melyeket prófétáimnak és szóvivőimnek adtam, belső és külső képekből tevődnek össze. A külsők nem a belsők megfelelői. Szellemi világom sok dolga rejtett számotokra, így a nyelvezete is.

Ehhez hozzá jön, hogy egyes olvasók kizárólag fejjel olvassák az Általam adott Szót, és azzal is értelmezik. A bennük keletkezett képeket aztán az intellektusuk valóságával vetik össze. De ezek a képek sokszor téves útra terelik őket.

Mások viszont szívükkel olvassák a Szót. Nekik könnyebb megérteni a Szavamat, mert szívükben Fényemet adom az olvasott Szavamhoz, ami bölcsességgé válik bennük, melyből fakadóan jobban értelmezhetik a képeket.

Én meg egyszer így, egyszer úgy adom a képeket, hogy megtanuljatok különböztetést tenni a szellemi és a valós képek között.

 

Most eljutunk azon kérdésekhez, melyek megmagyarázására kértél. Mit értettem a régi Föld elpusztítása és az új Ég és új Föld megteremtése alatt?

Lásd, a régi Föld elpusztítása alatt nem a Föld megsemmisítését értem, ami feloszlik egy tűzgolyóban, hanem az egyházak hanyatlását, melyekben nem él már a Szellemem és ahol már nem lelhető fel a szeretetem. Az egyházak elsivárosodtak és maguk felett ítélkeztek. El fognak pusztulni.

Az új Egek alatt az igazi egyházamat értem, a szeretet egyházát, templomát, ami teljesen újan ki fog alakulni az elkövetkezendő átalakulások után azokból, akik megmaradtak, akik erre törekszenek belső késztetésből és önként felvállalják. Akkor az Egy, aki Én vagyok, fog titeket vezetni és csak a szeretet fog köztetek eluralkodni.

És ez értendő az Ezeréves Birodalom alatt is. Én, Jézus Krisztus, az Egy (1) a hármas Lényiségemben (Szeretet, Fény, Élet), ami egyben a tökéletesség (000) is, vezetem az egyházamat. Ez aztán nem a szokásos értelemben vett időszak, hanem egy olyan időszak, melyben megjelenek előttetek valós jelentőségemben, melyben valójában szeretni fogtok Engem és megbíztok bennem mindörökre.

Az Új Föld alatt az új termőföldet értem szívetekben, melybe már elvetettem magomat prófétáim és szóvivőim által. Ez volt a megjövendölt eljövetelem eszközeim szívében – az eljövetelem az Egek felhőin. Ez a templom mindegyikőtökben, aki Engem követ és Nekem épített templomot a szívében és feldíszitette azt a szeretet tetteivel.

 

Ekkor már nem lesz többé vita az emberek között Istenségem miatt, és hogy kinek az istene az igaz Isten. Ekkor már hitháborúk sem lesznek, mert mindenki csak az Egy Istenhez imádkozik, aki Én vagyok. És ez már a földi boldogság, amire kezdettől fogva törekedtem számotokra.

Ezzel nem a világegyetem értendő az új Egek alatt és nem az anyagi Föld – melyen éltek – az új Föld alatt, hanem egy szellemi ég és egy szellemi Föld, melyek megfelelnek a paradicsomi szinteknek, melyeken veletek együtt laknak az angyalaim.

Földi utammal legyőztem és megemeltem a legmélyebb bukásotokat. Ehhez megnyitottam a pokol kapuit, hogy mind azok, akik akarják, elhagyják azt. Ti viszont, a leszármazottak, teljesítsétek részeteket és fogadjátok el a megemelést és tegyetek érte. És ennyi is lenne az Én új egyházam, amit aztán az új Jeruzsálemnek fogok nevezni, és amelyben Én, az Egy, veletek leszek a tiszta mennyei (önmagát elajándékozó) szeretetben.

 

A régi Jeruzsálemben tanítottam, a régi templomot kitisztítottam. Így a bennetek lévő templomot is meg fogom tisztítani tanításom üldözésének engedésével. A végén győzni fog a mennyei szeretetem!

Ekképp képzeltem el az egyházat kezdetektől fogva és ekképp is éltem nektek példaképp itt a Földön. Ezalapján kellett volna fejlődnie a pünkösdi szellem kiküldése után. A ti hozzátevésetek lett volna kiképezni az új egyházat igazban és jóban, szeretet-parancsolatom beteljesítésével, de ez máig sem sikerült.

Az új egyházból jóságából jövő igazságokból származik majd a tizenkét törzs és minden törzsben tizenkétezren fognak lakni, ami megfelel az igaz és a jó bősége (12 x 12.000 = 144.000) számának (tizenkétezer). És ez azt jelenti, az új egyházat a hit bősége fogja alkotni, amiből az önzetlen cselekvő szeretet fog kibontakozni.

Ami az egyházak hanyatlását illeti, megértitek, hogy ezzel általánosan a végső ítéletnapot is értettem, azaz eljövetelének engedését. De nem az egyén végső ítéletnapja értendő ezalatt. Minden egyes ember közvetlen a halála után éli meg az ítéletnapját, amint elhagyja a Földet.

A Korszakváltás természetesen nem megy már végbe gyengéd átmenettel az egyik korszakból a másikba. Földi utammal harangoztam be a Korszakváltást és a gyengéd beteljesítésére hagytam nektek rá 2000 évet. Kellett volna fejlődnetek a szeretetben, teljesítenetek a szeretet-parancsolatomat és ezzel újra helyreállítani az elveszett paradicsomot. De mit kezdtetek vele?

Hozzájárultatok, hogy ne legyen többé gyengéd az átmenet.

Az öreg Föld – amelyet ti oly lelkiismeretlenül kizsákmányoltatok, tiszteletlenül az adottságokkal szemben, amiket előkészítettem nektek benne, és tiszteletlenül a teremtményekkel szemben, melyeknek oly sok szenvedést kellett elviselniük – még több átalakuláson fog végig menni. Át kell alakulnia, újulnia kell, mert még sok nemzedéket kell hordania, amelyekre nem gondoltatok önzőségetekben. Igen, meg fog újulni, mert Én így szeretném. Nem nézhetem tovább az ellenfelem garázdálkodását és nem engedhetem, hogy tönkre tegye az oly gyönyörűséges teremtésem beleértve a gyönyörűséges gyermekeimet. Meg fog újulni, mert senki nem fogja többé kizsákmányolni, mert felismertétek, hogy ő életadó és ti rá vagytok szorulva. Meg fogjátok tanulni őt tiszteletben tartani és szeretni.

 

Én meg az általatok írt ferde sorokból egyenes sorokat csinálok és mentem, ami menthető. Megmentő (Jézus) a nevem és a Megmentő vagyok, mindent újból csinálok! Eszközeim szívének termőföldjébe ültetett magvakból kifejlődik majd egy új ember, kinek szívében szeretet uralkodik. Fel fogja ismerni, mire képes a szeretet, ami csakis az emberek javára törekszik, hogy mindenkit boldogítson. Ez lesz a Föld tisztításának utolsó szakasza, amit megél, ahol csak az egy parancsolat uralkodik. Így létrejön egy új paradicsom.

 

Az enyéim miatt viszont nagyon megrövidítem a most elkövetkező korszakváltást, nehogy ők is elforduljanak Tőlem. Biztosítom nekik védelmemet, mivel ők a tanításom hordozói. Magukban hordják tanításomat, ami az új egyháznak rendeltetett. Vallani fognak a tanításom mellett, ami neve új Jeruzsálem, és hirdetni fogják szóban, mint tettben.

Akik viszont üldöznek Engem és tanításom, és már kezdettől fogva is üldözték, akik keresztre feszítettek, de mindazok is, akik visszaéltek a tanításommal és saját megérzésük szerint alakították és elősegítették hanyatlását, azok az ellenfeleim. Azok ki lesznek közösítve szívük régi földjébe. Azoknak sivárrá kell alakítaniuk szívük mocsaras földjét, és jó termőfölddé kell változtatniuk azt, hogy aztán az ő szívükbe is beültethessem tanításom magját és használható gyümölcs is érjen belőle.

 

Ezen tanítás viszont a szeretetem védőköpenye alatt áll. El lesz ragadtatva (megvédve), mert Belőlem származik és a mennyeket rejti. És mivel az enyéim szívében lakozom, kik megnyitották Előttem szívüket és templomként díszítették, így a tanításom az ő szívüket is elragadtatja, ami azt is jelenti, hogy az enyéim a védelmem alatt állnak. Ők bízzanak meg Bennem, mert semmitől sem kell félniük az idő megpróbáltatásai és zűrzavara alatt. Ott, ahol szükségessé válik, biztonságos helyekre fogom vezetni őket vagy testükkel együtt elragadom őket (áthelyezem).

A korszakváltás a tiszta viszonyok ideje. Áldott ez az idő mindazok számára, akik tágasra nyitották Előttem kapuikat, hogy beköltözhessek szíveikbe. Ezen időben elválasztódik a jó a rossztól. Sokaknak el kell majd hagyniuk a Földet, mielőtt még jobban megromlanának. Útjukat majd a túlvilágon folytatják a felismerés fénye és szeretete felé. Többeknek szívük termőföldjén át kell menniük, míg feljutnak a fényhez. Akkor már csak azok fogják benépesíteni a Földet, akik szívében kicsírázott a magom és akik ezzel szilárdan tanításomban állnak, vagy vágyakoznak az igaz tanításra, mert fény gyulladt bennük a korszakváltás zűrzavara és átalakulása által.

 

Ti, tanítványaim, kinyitottátok eljövetelem előtt szíveitek kapuit. Elfogadtátok a mennyekből jövő igaz tanításomat és ezzel elhívhattalak benneteket, legyetek a korszakváltás tanítványai. Szívetekben hordjátok az új Jeruzsálemet. Így hát ti viszitek hírét tanításomnak a korszakváltás után, amikor majd hozzátok fordulnak a készséges emberek, hogy ajkatokról hallják az Én tiszta szavamat. Tanításom a szeretet-tanítás, aminek ti hírét viszitek, másoknak példaképp élitek és terjesztitek a világon mindazok által, akik elfogadták az általatok adott tanításomat.

 

Előkészítelek benneteket a korszakváltás utáni időkre, mivel sok türelmet, időt és együttérzési képességet igényel a szavam közlése az emberek felé. Előkészítelek benneteket, hogy rajtatok keresztül beszélhessek az emberekhez. Emiatt teljesen át kell adnotok magatokat Nekem, hogy észleljétek magatokban a szavamat. Meg kell tanulnotok meghallani Engem bensőtökben. Meg kell tanulnotok közeledni az emberekhez, szeretetben találkozni velük, meghallgatni őket, osztozkodni gondjaikon és megvigasztalni őket a súlyos sorscsapások után.

Ti vagytok az eszközeim, akikre szükségem van a korszakváltáskor, mert hajlandóak vagytok szolgálni Engem. Mert ez valójában egy nagy szolgálat, ha közvetítők vagytok Számomra és az országom számára itt a Földön. Ezt nagyra becsülöm bennetek! Áldásom rátok! Ámen

-do- 2019.04.05.