Igenis, Ő az Atya-Anya-Isten!

Ha felmerül bennünk a kérdés, miért Atyaként szólal meg az Isten bennünk, magunkban, a bensőnk hangján, úgymint az ismert próféták és hírnökök, küldöttek ajkán keresztül, s miért nem Anyaként, a kérdőjel gyakran ítéletet von maga után anélkül, hogy felismernénk a valós okait a Szellem ilyen módon való megnyilvánulásának.

Szabadítsunk fel eszménket az egyházak nézeteitől, miszerint az Isten hímnemű, pont. Nem a földi korszellem, az épp elfogadott eszmék fognak rámutatni, rávezetni a tőlük független igazságra. Az igazság nem titok, nem képezi kizárólagos körök és társaságok tulajdonát, nem kisajátítható. Viszont törekedni kell rá, szívből és erőből. Aki eszerint cselekszik, azelőtt megnyílnak a mennyek kapui és választ kap minden lélekmozgató kérdésére, mint pl.:

  • Hímnemű-e az Isten?
  • Ki ill. minek a megtestesítője volt Mária, Jézus anyja?

Na de lássuk, mit mond nekünk a Kinyilatkozó Szó a nemekről ill. Mária mivoltáról:

„… Mert gyermekkorotokban nem élveztetek védelmet. S mert olyannyira éreztétek a fájdalmat, a szeretet fájdalmas hiányát, a szülői szeretet hiányát.

Talán úgy volt, hogy csupán egy szülőtől kaptátok a szeretet ajándékát, az anyától vagy az apától? És felismertétek, hogy Én, aki karjaimba zárnálak benneteket, Én Vagyok a jó Atya – Anya – Isten, mindkettő Vagyok számotokra: Az Atya, aki védelmet nyújt, akit mindannyian kérdezhettek, és az Anya is, aki vígasztal és gyengéden szeret benneteket.

Szeretteim, hogyan másképp létezhetne a Földön ez a két pólus, ha nem egyesülnének Énbennem? Mert ti Belőlem teremtettetek, teljesként az örök hazában minden részemmel ellátva, viszont az anyagban férfi és női elvekre osztva. Általam arra hivatva, hogy újra egyesüljetek és újra teljessé váljatok, s aztán egészként újra belépjetek a mennyekbe.”

Isteni kinyilatkoztatás (IK, 2016. szept. 9.)

 

További idézetek „Az igaz élet könyve – Az Isteni Mester tanításai” című kiadásból:

 

„Halljátok: Az Vagyok, aki saját képmása és példája alapján alkottalak meg titeket. Én Vagyok az egyedüli Isten, senki sem létezett Előttem, Szellemem nem teremtette senki, örökkévaló Vagyok, mindig is voltam és az is leszek…

Ha az Atya örökkévaló, úgy a Fia is az, mert az Isteni Szó, ami Jézusban megszólalt, mindig is az Atyában volt. Tehát – ha Önmagam képmására és példájára alkottam az embert, ami kimondja, hogy létezik benne ezen hármasság (lásd: szentháromsága) képmása, így három lényi alkotórésszel láttam el őt, amik a hús, a lélek és a szellem. Ő egy lény, ami három alapvető alkotórészből tevődik össze: az anyagiból – a testből, a lelkiből – a lélekből, és az isteniből – a szellemből…

Akartam, hogy részesei legyetek atyai boldogságomnak, ezért emberek szüleivé tettelek benneteket, hogy alakot adhassatok olyan lényeknek, akik hozzátok hasonlóak, és akikbe azon szellemlények születnek, akiket Én küldök nektek. Mivel az isteniben és az örökkévalóban létezik anyai szeretet, úgy akartam, legyen az emberi életben is egy olyan lény, ami ezt megtestesíti, és ez a lény a nő.

Egy (bizonyos) életkezdetkor két részre lett osztva az emberlény, s így megteremtődött a két nem, az egyik – a férfi, s a másik – a nő; az előbbiben az erő, az értelmesség, a méltóság, az utóbbiban a gyengédség, a kellem, a szépség. Az egyik – a mag, a másik – a termőföld. Két oly lényt lássatok, melyek csakis egyesülve érezhetik magukat teljesnek, tökéletesnek és boldognak. Kiegyensúlyozottságukban egy „húst”, egy akaratot és egyetlen egy eszményképet fognak alkotni.” (38, 24, 27, 29-30)
Ma, a „Harmadik Időben”, éppúgy kételkedtek benne, hogy Mária megnyilatkozik az embereknek. De Én azt mondom nektek, ő minden művem részese, mert ő a leggyengédebb szeretet megtestesítője, ami az isteni szellememben lakozik. (221, 6)

Mária azon szellem, amely olyannyira összeolvadt az isteniséggel, hogy az egyik megnyilvánulását képezi, ahogyan megjelenik a három kinyilatkoztatási forma: Az Atya, a Szó és a Szent Szellem fénye. Ennek értelmében Mária Isten azon szelleme, aki által megnyilvánul és megtestesül az isteni gondoskodás. (352, 76)

Mennyei anyátok köpenye örökkön árnyékot adott a világnak és szeretetben védelmet nyújt gyermekeimnek, kik egyben az ő gyermekei is. Mária, mint szellem, nem a világon született; anyai lénymagja mindig is az részem volt. (141, 63)

 

Az Atya szelleme láthatatlan, viszont számtalan alakban megnyilvánul. Így az egész világegyetem csupán az anyagi megjelenése az isteniségének. Minden, ami teremtett az az igazság képmása. (168, 9)

 

Elmagyaráztam nektek, hogy akit Atyának neveztek, az az Isten, az egyetemes Teremtő teljes hatalma, az egyetlen, ami nem teremtés által született; hogy az, akit „Fiúnak neveztek, az Krisztus, azaz az Atya tökéletes szeretetének megnyilvánulása teremtményei iránt, és az, amit „Szent Szellemnek” (szerk.: teljesen értelmetlen bibliai fordításban Szentlélek) neveztek, az a bölcsesség, amit fényként küld nektek ezidőben az Isten, mivel szellemetek már képes jobban megérteni a kinyilatkoztatásaimat.

A Szent Szellem azon fénye, Isten azon bölcsessége hamarosan uralomra kerekedik és megvilágosítja az emberiség gondolkodását ezen harmadik időszakban, mely létrejöttét már látjátok, mivel ezen emberiségnek szüksége van az átszellemülésre (szerk.: spiritualitásra), szomjazik az igazságra és éhezik a szeretetre. (293, 20-21)

Halljátok: Isten, a legmagasabb lény, „saját képmására és példájára” teremtett titeket – nem az anyagi alakzatotokra értve, hanem azon képességekre értve, amikkel el lett látva szellemetek, az Atyáéhoz hasonlóan. (17, 24)

 

Ezt jelenti ez a kinyilatkoztatás, ó szeretett nép! Emiatt mondta nektek az e napon: Azok, akik ismerik Máriát, nem ismerik igazságában. Csupán nőként tekintenek reá, csupán emberi anyaként tekintenek reá, és kultuszt, rítust, ünnepségeket és eltúlzott lelkesedést hoztak létre körülötte. Ezen istenített tisztelet által elfeledkeztek az ÚR törvényeinek teljesítéséről, megfeledkeztek az ÚR Szaváról és az egymás közti szeretetről.

Nem akarja az Atya, hogy a világ ekképp ismerje meg Máriát, s azt sem akarom, hogy efféleképp szeressétek. Mária nem csupán egy nő, már mondtam nektek: Mária az isteni lényeg (lénység), ami létezik az Isteniségben, és ami megnyilvánul minden teremtésben.

Ha keresitek Őt az éj magányában, a csendben, ami semmit nem zavar, ott a világegyetemben, rátaláltok a képmására, és ha keresitek Őt a virágok illatában, éppúgy rátaláltok, és ha keresitek Őt az anyátok szívében, ott szintúgy meglesz. Ha találkozni kívántok vele a szűznő tisztaságában, ott éppúgy látni fogjátok, ugyanúgy Őbenne számtalan művében, amiben tükröződik az örökkön nőiség, ami Istenben létezik és az egész teremtésében helye van.

(360, 37-39)

 

Áldás reátok – kik Máriát keresitek imátokban közbenjáróként és közvetítőként. Mert ő az anyátok szellemileg – mégpedig az, aki hátra hagytam a kereszt lábánál minden ember szolgálatára, és hogy szeressétek őt és vigaszt találjatok ölében.

Mária Isten öléből jött, hogy ember legyen a Földön és beteljesítse küldetését nőként és anyaként.

Csak egy makulátlan virágból, mint amilyen ő volt, bújhatott elő azon gyümölcs, mely megváltást hozhatna a világnak – ami az Atya által az első idők pátriárkáinak megígért gyümölcs, melyet „Messiás”-nak neveztek.

Amikor Mária szellem-lelke véghez vitte földi küldetését a szeretetet, a gyengédséget és a feláldozást illetően, visszatért a tökéletessége ölébe, ahonnan jött. Mivel Mária nem olyasfajta lény, ami alá van vetve a fejlődésnek, mint más lelkek. Mária egy isteni kifejezési forma, Isten gyengédsége.

Ezen tanítás fényt gyújt mindazokban, akik nem voltak képesek meglátni az igazságot ezen megjelenülésben.

(268, 64-67)

 

Hányan remélnek feljutni a legmagasabb mennyekbe, hogy megismerjék Máriát, akik őt mindig emberi alakjában, nőként képzelik el, ami a világban volt, az emberré vált Krisztus anyájaként, és akit trónon ülő királynőnek képzelik, ki szép és nagy hatalmú. De azt mondom nektek, ne öltsétek többé alakzatba az Isteniséget eszmétekben. Mária, a szellemi anyátok létezik; de nem viseli se nő alakzatát, se más alakzatot. Ő a szent és szeretetteljes gyengédség, kinek irgalmassága a végtelenbe nyúlik. A lelkekben uralkodik, de alázatosság, irgalmasság és a tisztaság képezi az uralkodási terét. De nincsen trónja, ahogy azt az emberek képzelik, Szép, de olyan szépséggel bír, hogy azt a legszebb arccal se tudjátok megjeleníteni. Szépsége mennyei, és sosem lesztek képesek felfogni a mennyeket (szerk.: az anyagban).

Azt mondom nektek: Ha egy kicsit közelíteni akartok az igazsághoz és el akartok mélyülni annak szemléletében, úgy ne hagyjátok abba eltávolítani szemetek elől és eszmétekből  minden alakzatot, amiket azon próbálkozás közepett hoztatok létre, hogy alakot adjatok az Istenségnek.

(263, 30-31)

 

Folytatás következik…