BD – 1949.11.06.
4774. – Ezen időkorszak jelentősége … Krisztus földi megtestesülése …

 

Véget ér most egy időszak, melynek legnagyobb jelentősége van, ami a bűnözönnel vette kezdetét és úgymond egyedi. Mert ezen korszakban maga az Isten szállt le a Földre, hogy felmutasson az embereknek egy járható utat, mert kudarcot vallottak, mert nem volt tudatos számukra emberként földi útjuk jelentősége és ez céltalanná tette őket, ami nagyon is sikeres lehetett … mert nem használták földi életüket lelkük felfelé ívelő fejlődésére. Az Isten maga megtestesült emberként a Földön ezen időkorszakban, húst öltött Magára és emberként élt az emberek között.

 

Ami addig az embereknek nem sikerült, az Ő neki sikerült, mégpedig hogy emberként megvált minden emberitől és Isten felé igyekezett szabad akaratból. Hamis feltevés, hogy a Jézusban, mint emberben lévő isteni megvédte volna Őt emberi gyengéktől és emberi érzelmektől; pont ellentétben, különösképp meg kellett küzdenie ellene és mégis győzelmet aratott, mert erőt adott Neki a szeretet és mivel különösképpen erős volt az akarata a szeretet által.

 

Tehát bizonyítékkal szolgált az embereknek, hogy lehetséges a szeretet által egy Istenhez hasonló lénnyé kifejlődni, ami minden egyes ember feladata, szóval ami a földi élet tulajdonképpeni célja és értelme. Emberként hozta meg a bizonyítékot és az Istenség összekapcsolódott Vele, mert Jézus emberként átalakult szeretetté. Ezen esemény isteni határozatra ebben az időkorszakban történt meg, és részt vett benne az egész világmindenség … Az Isten e földi emberré válása előtt és után az emberek részesei a Megváltási Művelet irgalmainak, amit Jézus emberként teljesített minden lény számára az egész örökkévalóságban.

Bővebben…

BD – 1949.10.26.
4765. – Utalás a végre és figyelmeztetés a lélek felőli gondoskodásra …

 

Minden a végre utal … Nézzetek körül, és ne essetek tévedésbe, amint úgy vélitek földileg a magasba emelkedtek és azt hiszitek túl vagytok már a vészidőn. Csak most kezdődik, és amit megéltek majd, az minden eddigin túl fog szárnyalni. Ügyeljetek az idő jeleire, és vessétek össze azokat azzal, amit Én bejelentettem nektek. Nem akarjátok elhinni, hogy eljött az végső idő, és épp ezért nem veszitek figyelembe a bejelentéseimet sem. És mégse lesztek megkímélve, hanem tanúi lesztek szavam igazságának. Na most sokkal többet nyernétek, ha hinnétek és felismernétek nyilvánvaló tevékenykedésemet.

 

Sokat nyertek majd lelketek számára, mert akkor megerősödik a hitetek és segít nektek abban is, hogy átvészeljétek a nehéz időt. Elfog jönni az a nap, amit előre meghatároztam örökkévalóság óta. De nem akarom, hogy figyelmeztetés nélkül éljétek meg ezt a napot, és ezért szóban jövök el hozzátok újra és újra és felhívom a figyelmeteket élethelyzetetek hatalmas átváltozására. Föld tekintetben nem tudtok semmit sem kedvezőbbé tenni, nem tudtok előre gondoskodni, menekülni sem tudtok, se biztonságba vinni vagyonotokat … csak a lelketekről tudtok gondoskodni, hogy felkészülve élje meg ezt a napot.

 

Akkor minden ínség ellenére védelmem alatt álltok atyai szívemen, és mellettetek állok földi tekintetben is. Épp ezért ne törekedjetek a még fennmaradó rövid időben arra, hogy földi jobbulást teremtsetek, mert semmi más nem fog megmaradni nektek, mint amit Én meghagyok nektek és ami hozzátok kerül, mint ahogy csak az Enyéim vagytok akaratotok által. Ne gyarapítsátok földi vagyonotokat, csak a lelketek gazdagságát … Adakozzatok ételt is italt, és tegyétek őket ezáltal erőssé és éretté az eljövendőre.

Bővebben…

BD – 1949.11.02.
4771. – Isten eszközei … Követelmények … Hozzáállás a világhoz … Szellemi ellenőrök …

 

Akik szolgálóimnak nevezik magukat a Földön, azok valójában nem állnak mindig az Én szolgálatomban, habár szolgálóimnak adják ki magukat anélkül, hogy utasítást kaptak volna Tőlem, és érthető módon nem azt a munkát végzik, ami fontos lenne a tébolyogó lelkek megmentésére … nem tudnak terjeszteni igazságot és nem tudnak felvilágosítást adni az embereknek, ők nem alkalmas tanítók, mert ők se lettek tanítva rendesen és most is csak azt tudják továbbadni, ami tudásuknak megfelelő. Ez a tudás azonban nem az igazi, érinthetetlen szellemi érték, amit tanítottam emberként a Földön, hanem ez már sok változtatáson ment keresztül és már valóban nem járul hozzá az ember magasokba ívelő fejlődéséhez, ami földi életének rendeltetése.

 

De az az Én akaratom, hogy az embereknek kinyilatkoztatásra kerüljön az igazság, és ezért Én magam jövök el az Enyéimhez és kinyilatkozom nekik, és ezt egy olyan módon, hogy nem állhat fent kétség, hogy maga az Isten oktat titeket embereket … Ennek ellenére követelményeket állítok fel, melyeket teljesíteni kell, ha az ember észlelni akarja a kinyilatkoztatásaimat és tovább akarja adni azokat az embertársainak. Ezen követelmények egyike a teljes elzárkózás a világtól és a szívbéli hangra való fülelés. Csak miután a világ teljes egészében háttérbe vonul, akkor tudok megnyilatkozni az embernek szívén keresztül.

 

A világtól való elzárkózás viszont azt jelenti, hogy az ember nem ápol világi gondolatokat, imabeli Reám való bensős kapcsolódás után csakis arra fülel, mit akarok közölni vele tanítójaként. Ezt a követelményt azonban csak kevés ember teljesíti. Még túlságosan lenyűgözi őket a világ, és ezért mindenből kiveszik a részüket, ami csak történik a világban, ami miatt földi gondolatok furakodnak a közlésekbe, nem azért, mert elvonom tőle a védelmemet, hanem mert nem kényszerítem rá őt, mivel minden szellemi közlés a szabad akarat műveletét jelenti, habár megragadom a Felém irányult akaratot és megvédem az embert a mélyekbe történő elmerüléstől.

Bővebben…

BD – 1949.09.10.
4735. – A végidő jelei …

 

Figyeljetek oda az idő jeleire. Nézzetek körül a szellem szemeivel, és fel fogjátok ismerni, mely órában éltek, fel fogjátok ismerni, hogy közeleg az éj és már csak kevés perc maradt a fényből, míg beköszönt az éj. Minden közelgő összebomlásra utal, a szeretet kihűl az emberek között, és csak kevesen szolgálnak felebarátjuknak önérdek nélkül. Figyeljétek meg, milyen ritkán lelhető fel az igazság az emberek között, mennyire vakon járkálnak azon sors tudta nélkül, mely felé haladnak, ha nem változnak meg.

 

Ismerjétek fel mindezen jelek által, hogy sok ember éltórája lejárt, ismerjétek fel, hogy közel a vég. Nem tudok nektek más időbetájolást adni a végről, magatoknak kell szemmel követnetek a körülöttetek zajló tevékenykedést és hajszát, hogy megtudjátok, mikor hajlik végére a nap. Felhívom rá a figyelmeteket, mert nem akarom, hogy meglepetéssel érjen titeket és áldozatául essetek az utolsó időnek, mert meg kell mondani nektek, hogy nem szabad hagynotok megtéveszteni magatokat egyesek látszólagos életviteljavulása által; meg kell mondani nektek, hogy világi tekintetben nem áll fenn indok változásra, hogy hirtelen viszont ilyen fog létrejönni és akkor eljött az Én beavatkozásom órája, amit állandóan bejelentettem.

 

Figyeljetek oda mindenre, ami történik körülöttetek, és annál hamarabb felismeritek, mely időben éltek. Csak nehogy elveszítsétek a Belém és szeretetembe vetett hitet, mert minden, amit teszek és engedek, annak a ti lélekbeli fejlődésetek a célja, tűnjön az mégoly szörnyűségesnek is és nem birtok benne felismerni Engem. Az Enyéim biztonságban vélhetik magukat védelmem alatt, bizalommal várhatják a segítségemet minden földi és szellemi bajban; az Enyéimnek semmitől sem kell félniük, jöjjön bármi, ha szemüket felemelik Én hozzám, tehát állandó jelleggel kapcsolatban maradnak Velem gondolatban és tettük által.

Bővebben…

BD – 1949.10.17.
4760. – A bejelentések bizonyítéka … Utalás egy színjátékra …

 

Az idő majd meghozza nektek a bizonyítékot, hogy hihettek szavaimban, amik az eljövendőt hirdetik, és hogy ezek alapján azt is elfogadhatjátok igazságként, amit tanítok nektek szavam közlése által. Ezen túl azt is igazolni fogja a szavam, hogy ott keresendő a tévedés, ahol ki kellene állni az igazságért, mert nyilvánvaló lesz, hogy jelet adok nektek … Tevékenységem megjelenés olyannyira világosan lesz, hogy kétségbe se lehet vonni, amit elutasítok és amit megáldok. Teljesen láthatóan fogom megvédeni az Enyéimet, miközben a Hozzám ellenséges beállítottságúakat megrontom.

 

Már csak egy rövid idő fog fennállni, míg megéltek egy színjátékot, ami bizonyítani fog Engem és a tevékenységemet, mert ez majd mindenki figyelmét Én reám fogra terelni, mivel a világ szemei oda figyelnek, ahol Én fogok beszélni az emberek rettenésére és az Enyéim látható védelmére. Meg fogjátok élni, hogy lelepleződik egy tévedés, hogy összeomlik egy trón, mely biztosnak tűnt. Előre bejelentettem nektek, de ti nem akarjátok elhinni Nekem … és így titeket is meglepetéssel ér, és ezután csak arra figyeljetek, amit hallani fogtok, mert az magyarázatot fog adni nektek sok mindenről.

Bővebben…

BD – 1963.12.13.
8698. – Felvilágosítás UFÓ-król …

 

Az isteni kinyilatkoztatásaim által fény ajándékában részesültök minden területen, nem marad számotokra megválaszolatlan kérdés, amit teljes bizalommal hoztok el Elém, hogy tájékoztatást adjak nektek róla. És ezért semminek sem kell megválaszolatlanul maradnia számotokra, csak magatok kell kérdeznetek, hogy valóságosan teljes választ is kaphassatok. Újra és újra kétség száll fel bennetek, mert állítólag bizonyítani tudni vélitek az úgynevezett űrhajók létezését, (ha bizonyítható az ún. űrhajók létezése), melyek más csillagokról érkeznek a Földre …

 

Ha azonban kellő komolysággal utánajártok ezen jelenségeknek, az esetben nem fogtok tudni százszázalékos bizonyítékot találni rá, (és meg fogjátok állapítani, hogy) efféle állítások indoka mindig csak feltevés marad vagy pedig önbebeszélés (önszuggesszió), melyek alátámasztására nem lehet igazolást találni. És ennek abban rejlik a magyarázata, hogy egyszer áldozatul esnek az emberek az ellenfél működésének, aki csalás és ámítás eszközeihez nyúl és nyúlni akar a végső időben, mivel maguk az emberek azok, akik meg akarnak élni szenzációs dolgokat és semmi sem elég fantasztikus nekik … és mert teljesen zavarodott a gondolkodásuk.

 

Ha rendelkeznének szellemi felismerésekkel az emberek, akkor azt is tudnák, hogy nincsen kapcsolódási lehetőség az egyes égitestek között, hogy sohasem lesz lehetséges más égitestek lakói számára, hogy elhagyják a saját szférájukat és más égitestekhez közeledhessenek … Teljesen légből kapott állítások azok, melyeket azon emberek felvetnek, és egy ember sem fog tudni bizonyítékot felhozni arra az állítására, hogy érintkezésbe került azon csillaglakókkal …

 

De az emberek áldozatul eshetnek az ellenfél vakító műveinek, fogékonyak lehetnek saját képzeletviláguk által is megtévesztésekre, melyek az Én ellenfelemből indulnak ki, melyek viszont sohasem lehetnek anyagi állapotúak, mert az ellenfélnek hiányzik a hatalma anyagi tárgyak létrehozásához. Ahol viszont valóban anyagi dolgokról van szó, melyeket emberek észleltek, úgy annak a kiinduló pontja is az anyagi Földön van … Ezek tudósok kísérleti tárgyai azon a területen, melyek iránt fokozottabb erőfeszítések érvényesek: … alávetni a Földön kívüli légteret …

Bővebben…

BD – 1963.09.22.
8623. – Az ellenfél vakító művei …

 

Még sokszor nagy kétségekbe fogtok esni, ami majd kérdéseket vet fel bennetek, mert még nagy meglepetésekkel kell számolnotok a végidőben, amiket az ellenfelem készít elő nektek. Egyetlen eszköztől sem fog visszariadni, hogy megtévesszen titeket embereket és visszatartson titeket az igazságtól, meg fog tenni mindent, hogy eltérítse gondolataitokat a tulajdonképpeni lélekmunkátokról, és ebben agyafúrt módon fog eljárni, úgy hogy nehéz lesz sátáninak felismerni a tevékenykedését, mert mindig is fényruhában fogja magát álcázni. Színlelni fogja nektek, hogy védve lesztek, hogy a földi ínségben „odafentről“ segítséget kaptok fénylények által, más égitestek lakóitól, akik gondját viselik az embereknek. Mert ő látja a zűrzavart, ami a Földön eluralkodik, és ezt még fel is használja a saját javára: még nagyobbra emeli a zűrzavart.

 

Habár számtalan fénylény áll hivatásra készen mindenféle segítségben részesíteni benneteket embereket, szellemileg mint földileg is, de az ő tevékenységük tiszta szellemi lesz, a gondolkodásotokra fognak ráhatni, Hozzám fognak titeket terelni Jézusban, sorsotokat akképp fogják irányítani, hogy nyereséggel jöjjön ki belőle a lelketek. Jó tanácsokat fognak adni nektek gondolatokban, és minden bajotokban segítségül hívhatjátok őket, mint ahogy Velem is összeköttetésben álltok, úgy hogy megbízhatom ezen fénylényeket a ti megsegítésetekkel …

 

De mindezen támasznyújtáshoz valójában nincsen szükségetek semmiféle látható dolgokra, nem fognak közeledni felétek, miképp alakot öltenek előttetek vagy olyan tárgyakat használnának fel, amiket szemetekkel láthatnátok … Mert a fényvilág lakói, az Én birodalmam lakói, akiket megbízok a titeket érintő segítségnyújtással, azoknak nincsen szükségük látható burokra akaratuk tettre váltásához, ők szellemi lények, akik mindig is szellemileg hatnak rátok …

 

De másképpen hat reátok emberekre az Én ellenfelem, megpróbál titeket vakítani, el akarja hitetni veletek, hogy földönkívüli lények gondviseléssel fordulnak hozzátok földlakókhoz, és megbízást ad lakájainak téves fények felvillantására, mert érdekében áll visszatartani az embereket az Istenük és Teremtőjük iránti odaadástól, hogy azon lények felé forduljanak, akik ő benne bíznak és ezáltal az ő uralma alá kerülnek … És nagy lesz a hatalma a végén, amit valóban jól használ önmaga érdekében …

Bővebben…

BD – 1958.11.16.
7208. – Égitestek közti kapcsolatok …

 

Nincs olyan földi-anyagi világ, melyeknek lakói pusztán testileg el tudnák hagyni e világot életük elveszítése nélkül … teljesen mindegy, hogy a Földet vagy bármelyik más égitestet értjük ezalatt, melyek szilárd állapotú élőlényeket hordoznak, ami az égitest felépítésétől függő, azaz hozzá illeszkedik ehhez a felépítéshez. Épp ezért soha sem áll fenn a lehetősége annak, hogy az egyik égitest lakói egy másikra utazhassanak, mert ez természeti törvény szerint kikapcsol vagy azért is, mert az életkörülményeket mindig csak azon égitest nyújtja, amelynek ez a rendeltetése Isten akarata szerint … Bár léteznek szellemi kapcsolatok különféle világok között, melyek azonban mindig szellemi célokat követnek és azokban érdekeltek, de sohasem akarnak vagy tudnak tárgyias előnyt teremteni az adott égitest lakói számára, mint ahogy azt az emberek elképzelik vagy remélik maguknak.

 

Nem léteznek kapcsolatok különböző égitestek között, hacsak nem egy szellemi kapcsolat lesz felvéve szellemi teremtések lényei között, akik fényüket minden égitest felé kisugározhatják és gondolatokban a Földön élő emberekkel is kapcsolatban állnak, ha ezek akarnak egy ilyen kapcsolatot, ha megnyílnak a kisugárzásuknak. Azon lények akkor tanácsot tudnak adni földi vonatkozásban is, foglalkozhatnak akár az emberek minden földi gondjával is és befolyást gyakorolhatnak az emberekre valóban isteni értelemben … De az, hogy láthatóan megjelenjenek az emberek előtt, az megmarad kivételnek, mégpedig egészen különleges esetekben és egészen különleges alkalommal, amit azonban nem szabad általánosítani azzal, hogy egy tömeges fellépést várnának el ilyen lények által vagy akár kihirdetnének egy ilyet.

 

Figyelembe kellene venniük az embereknek, hogy a végidőkben élnek … Figyelembe kellene venniük, mit is jelent, hogy Istennek az ellenfele röviddel szabadságának befejezte előtt áll, hogy újra le lesz kötve és tudja, hogy már csak kevés idő marad számára. Elvakultságában mégis mindig azt hiszi, hogy győzedelmeskedni fog a hatalma. És ha erről tudnak az emberek, akkor sok minden megmagyarázhatóvá válik, ami szokatlanul meg fogja őket érinteni vagy rejtélyesnek fog tűnni nekik. És a tudomány sok mindenről felvilágosít …

Bővebben…

BD – 1958.11.12.
7206. – Szokatlan jelenségek …

 

Aki gondolatokban földönkívüli területekre lép, azt földönkívüli erők is fogják befolyásolni, mivel állandóan ilyen erők veszik körül. Ez azonban egy szellemi befolyásolás, mert az ember akarata által létrejön a kapcsolat e-földi és földöntúli világok között. Nektek embereknek itt most különbséget kell tennetek: az Én velem felvett kapcsolat között imában … és a szellemi világokkal létrehozott kapcsolat között azon akarat által, hogy megtudjatok valamit ezen szellemi erőktől, tehát hogy megnyíljatok azon szellemi világok befolyására.

 

Egyetlen egy efféle kapcsolat létrehozás sem marad használatlanul, teljesen mindegy, hogy Én vagy szellemi erők válaszolnak rá, mert a létrejött kapcsolatok a Földről a szellemi világ irányába igenis fontosak az ember lelkének fejlődésének tekintetében. Mivel a magában szellemileg vak ember legyen látó, és a szellemi szemeket csak a fény beáramlásával lehet megnyitni, ami vagy közvetlen Belőlem vagy akár szellemi fénylények által áramolnak az emberek felé. Így hát minden kapcsolat, ami a Földről kiindulván létrejön a szellemi világgal, örömmel fogadtatott a fénylények oldaláról, akik tudnak az emberek állapotáról a sötétségben és nagyon is szívesen fényt szeretnének eljuttatni hozzájuk az Én akaratom szerint …

 

Az Én akaratom azonban meghatározza számukra, hogy annyit osszanak szét, ami az emberek számára elviselhető. És az Én akaratom az is, ami megakadályozza őket abban, hogy a túlságosan világos fénytől kár keletkezhessen bennük, mint pl. a szemek vakítása és a felismerésre való képtelenné tétel. De az ellenfelem éppen vakító fényeket vet be, mert csökkenteni szeretné az emberek látóerejét. mert teljességében képtelenné szeretné tenni a szemet, hogy az felismerhesse a Belőlem eredő lágy fényt, ami jótékony hatással bír és tisztán és világosan felmutatja a Hozzám vezető utat. Ezért is az az ő törekvése, hogy minél több vakító fényt felvillantson az emberek összezavarására … Az a törekvése, hogy hogy elvezesse az embereket oda, ahol látszólag felismeréseket nyerhet el, ahol az ember tudást vél elérni és mégis teljesen megtévesztő szellemi javakban részesül …

Bővebben…

BD – 1958.11.10.
7205. – Szokatlan jelenségek …

 

Mindig is bízhattok benne, hogy helyes tanításban részesültök, ha közvetlen Én hozzám fordultok, hogy felvilágosítsalak benneteket. Gondolatokban is érezni fogjátok, azaz gondolkodásotok már az igazságban fog mozogni, mivel azután kerestek … Tehát helyes úton lesztek már érzetvilágotokban is, még akkor is, ha látszólag még megoldatlan gondok foglalkoztatnak titeket. Mivel ez az előjoga azoknak, akik Reám kapcsolódnak, mint az Örök Igazságra, hogy egy belső védekezést érezzenek, amint érintkeznek téves gondolathalmazzal …

 

Sokféle szokatlan jelenségekkel számolhattok a Végidőben, és ezen jelenségeket saját belátásotok szerint nekem vagy az ellenfelemnek számolhatjátok fel, aki a Végidőben éppoly szokatlansággal fog fellépni, hogy megnyerje magának az áldozatait. Nektek meg meg kell fognotok tanulni megkülönböztetni egymástól a dolgokat. És eközben nem szabad megfeledkeznetek arról, hogy a világ az ő területe és hogy eszerint a világban és világi agyafúrtsággal fog színre lépni.

 

Továbbá azt is tudnotok kell, hogy nem létezik olyan erő, melyek akadályozhatnának Engem tevékenységemben és ami megdönthetné az örökkévalóságtól meglévő üdvösségi tervemet, melyben előre foglaltatott ezen földi időszak vége … Mert Én egy olyan célt követek, ami a bukott, a mélyekben található szellemi (=anyag) megváltását szolgálja … És valóban azt is tudom, mikor jön el ennek a helyes időpontja. És egy valami bizonyos, hogy az ellenfelem tervei nem összeférőek az Enyéimmel, hogy ő nem ugyanarra a célra törekszik … tehát, hogy segítse a megbukottat … hanem sokkal inkább azon van, hogy érvénytelenítse az Én terveimet, hogy átkeresztezze őket és ezzel legyőzzön Engemet, ami azonban örökkévalóan nem fog neki sikerülni.

Bővebben…