BD 1953.03.14.
5625. – A bűn terhe … Jézus Krisztus Megmentő …

 

Lefelé húzza az embereket a bűn terhe, ezért inkább a mélybe igyekszenek mint a magasba, mivel az egykori Tőlem való távolodás (bukás) az, aminek indoka volt az Istenség megtestesülése az ember Jézusban. Ez a bűn tudatos elfordulás volt Tőlem, az ellenpólus felé, aki uralja a sötétséget, mint ahogy Én a fénybirodalomban trónolok örökkön örökké. Mind ameddig nincs még törlesztve ez a bűn, addig lehúzóan hat, ami egyet jelent azzal, hogy Jézus Krisztus igénybevétele nélkül, Megváltó Művének elismerése nélkül, rajta tapad az emberen ez a bűn és soha többé nem képes eljutni a magasba.

 

Ha bűnös emberiségről van szó, akkor ezalatt nem mindig értendő a Földön folytatott bűnös életvitel, de az a nagy bűn az, ami megterheli az embereket, és ez az oka az emberek Istenhez való távolságának, a hitetlenségnek és szeretetnélküliségnek, mert az a bűn fennáll ezen jelenségekben. És ezért is érthető, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik a nagy bűn jellemzőivel együtt, minél jobban sorvad a Jézus Krisztusba és az Ő Megváltó Művébe vetett hit, minél kevésbé ismerik el Jézus Krisztust Isten Fiaként és a világ Megváltójaként.

 

Valójában ez az oka annak is, hogy hiányzik az embereknek a tudás a tiszta igazság felől, hogy elégtelenül tanították őket és ezáltal nehezebbé tették nekik a hitet. De a készséges ember, ki a legkisebb kívánkozással rendelkezik az igazi és az isteni után, az mindig is meg fog élni egy Tőlem származó kegyelem teljes vezetést, mire felismerésre jut. De az emberiség nem készséges, rosszul használja szabad akaratát, aminek döntenie kell két úr között, azonban nem szerez tudomást az Úrról, Akinek a céljának kellene lennie.

Bővebben…

BD 1953.03.11.
5621. – 
Hitharc … Antikrisztus … Tanúságtétel a világ előtt …

 

Nagy megpróbáltatások lesznek a vég előtti utolsó időkben. Amit nem tartotok lehetőnek, az meg fog történni: Mindenféle hitet ellenségeskedés fog érni, és ez odáig vezet, hogy az emberek megtagadják egymást, hogy senki sem fog tanúságot tenni lelkülete (hite) mellett és hogy mindenki a másik ellensége lesz. És akkor azt kérem tőletek, ti akik az Én képviselőim vagytok a Földön, hogy nyíltan tanúságot tegyetek, mivel akkorra eljött az idő, amiről írva van: Aki tanúságot tesz Rólam a világ előtt, arról tanúságot teszek Én is az Atyám előtt … Mert ez a tanúságtétel még sokak számára megerősítést jelenthet, hogy ne bújjanak el és ne rettegjenek földi ellenség elől.

 

Ez egy nehéz időszak lesz, és mégse kell félnetek tőle, mind ameddig kapcsolódtok Reám gondolatokban, mert akkor Én magam ott vagyok nálatok és irányítom lépéseiteket, szavaitokat és gondolataitokat. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, lelketeket viszont nem tudják megölni … A hiteteket illetően tudnotok kell azt is, hogy eljött az idő, amit előre bejelentettem, és hogy nincsen már messze a végső idő. Az azt megelőző hitharc az utolsó fázisa neki ezen a Földön, és pont olyan biztosan, ahogy ez fel fog lángolni, eljön a vég is, amire ti, szolgálóim és hűségeseim a Földön, csakis vágyhattok, mert megváltást hoz nektek minden nyomor alól.

Bővebben…

BD 1958.12.24. Karácsony
7238. – Krisztus születése …

Egyetlen ember sem képes felmérni az isteni szeretet mélyét, ami azáltal fejeződött ki, hogy Földre ereszkedett az Isten Maga, hogy véghez vigye az emberekért a Megváltó Művet. Az emberek mérhetetlen bűnvétke irgalomra bírta Őt, mert azt törleszteni lehetetlen volt maguk a bűnösök által, mivel az Isten szeretete elleni vétkezés a bűn teljes tudatában történt … mivel a lényt „hiánytalansága“ nem engedte felismerni az Isten elleni vétket, hanem mert ezen lények a legvilágosabb fényben álltak és ezért felismerték az Istent annak hatalmában és gyönyörűségében … Azonban nem látták Őt és ezért helyes felismerésük ellenére azt követték, aki maga állt oda (kiadva magát) Istenként és Teremtőként … követték, mert őt láthatták, habár tudták, hogy ő egykor ő is egyik teremtménye volt Isten teremtő akaratának és erejének.

Ebben rejlik a bűn súlyossága, hogy a lények a felismerés fényében álltak és ennek ellenére elfordultak örök kori Istenüktől és Teremtőjüktől. És ezt a nagy vétket nem voltak képesek már leróni, nem tudták már nem megtörténtté tenni a bűnt, ezzel megterheltek maradtak, és már csak egy lehetőség maradt, mégpedig hogy maga az Isten törleszti a bűnt … ami megint csak az isteni igazságosság keretein belül történhetett meg, mivel minden bűn bűnhődést követel, hogy le legyen törlesztve. Ezen bűnhődés elvégzésére az emberiségért, leereszkedett az Isten a Földre és véghez vitte az ember Jézusban a Megváltó Művet …

Isten maga nem tudott szenvedni, de magára akarta venni a szenvedést, amit megérdemelt az emberiség az egykori elfordulás végett Istentől … És ezért vette magára egy ember ezt a szenvedést, Kinek burokjában maga Isten testesült meg … az örök szeretet, Ami ezzel meg akarta hozni az áldozatot, a megváltó áldozatot a nagy bűnért … Egy ember, Kinek szíve teli volt szeretettel, engedte, hogy keresztre feszítsék az egész emberiségért, és egyedül a szeretet vette rá Őt erre a kegyelmi műveletre.

Bővebben…

BD 1958.12.24. Szenteste
7237. – Krisztus születése …

Odafentről szállt alá az Üdvösség … Hány száj mondja ki, és hányszor érintetlen benne a szív abban, hogy az ember még magára nézve se eszmél rá komolyan, vajon mi a jelentése Krisztus Földre való leereszkedésének. Gyermek született, Melynek lelke alája szállt a fény birodalmából, mert önmagát akarta megtestesíteni az Isten ezen gyermekben. Ember volt a Jézus gyermek, Máriából született, a szűz nőből, aki fogadta Őt a szellem erejéből …

Az ember Jézus úgy kezdte pályafutását, mint minden más ember is, születésének kísérő körülményei viszont nem olyanok, mint egy szokásos emberé, hanem utalnak arra, hogy a különleges burok egy különleges fiúcskát hordozott … hogy ennek kellett lennie az Örök Istenség burokjának, Aki csakis egy tiszta, bűnmentes emberben tudott megjelenni, mint amilyen a Jézus gyermek volt. Mert Ennek nagy jelentőségű küldetést kellett teljesítenie, úgyhogy ennek a követelményei is szokatlanok voltak.

Isten Maga akart lakást venni ezen Jézus gyermekben, és ehhez egy olyan formát választott, ami hibátlan volt és egy makulátlan lelket hordozott, amelyben lakást vehetett az Örök Istenség, hogy véghez vigye a Megváltási Művet az egész emberiség számára. Hogy maga az Isten ereszkedett le a Földre, az egy hatalmas nagy irgalmi tett volt, mivel a legmélyebb sötétségben volt a Föld és vele együtt minden lakója a Földnek, uralkodott felettük és leigázta őket a sötétség fejedelme, és ők bűnben és kínban sínylődtek a szabadságtalanság nyomása alatt.

És Isten tudott teremtményei nyomoráról, akik egykor önszántukból távoztak Tőle, és egyre mélyebb sötétségbe gabalyodva, nem találtak már kiutat és egy megmentőért kiáltottak, Aki felszabadítaná őket. Isten meghallotta hívásukat és Fiát küldte le a Földre … egy olyan lényt, aki egyenlően hatalmából és szeretetéből született, Aki megmaradt az Ő fény fényteljességében, amikor fivérei önmaguktól lezuhantak a sötétségbe (lásd, angyalok bukása). Jézus lelke túlcsorduló szeretetében odavolt Istenért, de szerette megbukott fivéreit is és megakarta segíteni őket a hazatérésben az atyai házba, mert tudta, hogy kizárólag Isten jelenlétében volt boldogság és üdvösség, az Ő távolában pedig nyomor, kín és sötétség.

Bővebben…

Kedves TestVéreim!
Alább Samuel E. Surazal által megrendezett ünnepi összejövetelen kapott üzenetet tesszük közzé, lefordítva eredeti németből magyarra.

Dal: Jézus legmagasztosabb neve

https://www.youtube.com/watch?v=p__7UCRkwps&list=PLF-o8KCGbX8IR-XRlkA4nbO8X36Vg7klB&index=9

 

Sámuel: Jézus mondja, most mégse a bemutatkozási körrel kezdjük elsőnek. Már itt áll közepettünk és beszél hozzánk:

 

Gyermekeim, igazság ereszkedett le ezen helyiségbe, fényt és szeretetet hozok, hogy megújítsanak benneteket szellemben, hogy újból megtelítsen benneteket hatalmas vágyalommal, hogy lángba boruljon szívetek, hogy újra bátorságra leljetek és erőre kapjatok, hogy járhassátok ezt az utat a Földön, a halál ezen völgyében, melyben irányítalak és vezetlek és védelmezlek benneteket azon mértékben, amennyire odaadjátok magatokat Nekem, amennyire bíztok Bennem, amennyire megnyitjátok szíveteket Előttem, hogy beléphessek életetekbe. Mivel csak is akkor lépek be rajta, ha kinyitjátok az ajtót.

 

Így most több ajtó előtt állok és bekopogok és vágyódva várom, hogy beléphessek szférátokba, amit tudatosságotokból képeztek és amelyet csak is Én vagyok képes megvilágítani és átemelni isteni rendem törvényszerűségéből irgalmasságomba. És ez az Én kívánságom és akaratom, hogy kivegyelek benneteket ezen idő áramlásából, a Föld örvényéből, hogy kezemben tarthassalak titeket és ti mehessetek Velem szív a szívben ezen időn át, ezen végidőn át.

 

Vezettelek titeket már az egész életeteken át, tévutakon és mellékutakon is. Felmutattam nektek sokféle lehetőséget egy szellemi élet folytatására – mégis oly sok tévút létezik. Ti most ezt tudjátok már, mivel az Én oldalamon haladtok. Csak az Én fényemben ismeritek fel, hogy csakis egyedül Én vagyok az út, az igazság és az élet. És hogy Rajtam kívül nincsen lehetőség megváltásra, a felszabadulásra és a hazatérésre szellemi hazába.

Bővebben…

Szeretett embergyermekeim!

 

Saját lábatokra kell állnotok, ahogy mondjátok.

Valamikor majd nem lesz többé lehetséges számotokra e módon tovább adni szavamat.

Mindenki önmagában tanulja és gyakorolja érzékelni szívében a szavamat. És akkor közvetlen a forrásból tudjátok meg mi a teendő.

Szeretett embergyermekeim, vonuljatok bensőtökbe! Minél tisztább és rendbe tett a szívetek, mindenek előtt mentes világi vágyaktól, annál világosabban és érthetőbben érzékelhetitek az ösztönzéseimet. Ezek lehetnek szavak, gondolatok, ösztönzések vagy akár álmok is.

Most még minden normálisnak tűnik nektek a külsőben. Alkalmazkodtatok az állapotokhoz.

Imádkozzatok e Föld politikusaiért és katonai vezetőiért.

Semmi sincs kőbe vésve. Egyikőtök sem tudja, hogyan fog alakulni pontosan az elkövetkező idő. Imáitokkal sok minden enyhíthető vagy teljességében megváltoztatható.

Kedves gyermekek, ne kételkedjetek és ne is essetek kétségbe, hanem teljes bizalommal menjetek át ezen az időszakon. Adjátok le Nálam minden félelmeteket és kétségeteket és tegyétek őket mind a kereszt alá. Földi ittlétemmel megtapasztaltam, mik is az emberi félelmek, milyen érzést keltenek és hogyan lehet őket feloldozni. Mélyítsétek hiteteket és bizalmatokat, szeretett gyermekeim.

Bővebben…

BD – 1952.10.15.
5508. – „Gyertek Hozzám mindannyian …“

 

Karjaimba menekülhettek mindannyian, ha fáradtak és terheltek vagytok … Mert a szeretetem mindannyiatokat fel akar karolni, és senkit sem fogok visszataszítani, aki nyomorúságában jön el Hozzám és segítségért folyamodik Hozzám … Vigasztalni akarok és erőt adni, sebeket akarok gyógyítani és megerősíteni a gyengéket, ébreszteni akarom minden szívben a reményt és a bizalmat, el akarom ajándékozni irgalmamat, mivel senki sem gyógyulhat meg lelkében irgalom nélkül.

 

„Gyertek Hozzám mindannyian, akik fáradtak és terheltek vagytok, fel akarlak üdíteni benneteket …“ De aki hitében gyenge, bár hallja ezen szavakat, mégsem fogadja el azokat, pedig hozzája szólnak …viseli terhét továbbá is, melyet szívesen leveszek róla, ha átadja azt nekem. Gyertek Hozzám … a saját akaratotoknak kell Hozzám hajtania titeket, mert Én csakis azért raktam vállatokra a terhet, hogy megtaláljátok a Hozzám vezető utat … Minden baj mennyei Atyátok hívogatása, Aki szeretetében a ti szeretetetekre, a ti eljövésetekre vágyik, hogy üdvözíthessen titeket. Így hát lelki bánatok is vezessenek el titeket Hozzám, bízzatok Reám mindent, mert azt akarom, hogy levetkőzzétek, ami terhel titeket …

 

Jól ismerem minden fájdalmaitokat és bajaitokat, de előbb csak akkor tudok nektek segíteni, ha mindent kiborítotok Előttem, mert azt akarom, hogy úgy viselkedjetek mint gyermek az apjával, mert azt akarom, hogy mindig azt az utat járjátok, melyet minden jó gyermek jár … az utat az Atyához, Aki szeretetében elvenné tőle minden gondját és melléjük áll tanáccsal és tettel, hogy boldogítsa őket időben és örökösen. Meneküljetek minden időben karjaimba, melyek védelmezően kinyújtok fölétek, melyek hordoznak titeket szirteken és köves utakon át, melyek ellátnak titeket szerető gondviselésben, míg a Földön éltek.

Bővebben…

BD – 1952.10.26.
5517. – Világszeretet … Komoly intés …

 

A világot nem akarják feladni az emberek, és ezért keresnek megalkuvást, amit Én viszont nem hagyhatok jóvá. Senki sem szolgálhat két urat … főleg akkor nem, ha mindkettőjük lénye teljesen eltér egymástól. Így a világ minden öröméivel és csábításaival teljesen eltérő attól, amire nektek embereknek törekednetek kellene … a szellemi birodalomra, melynek az ura Én vagyok és maradok. Habár a világ közepén álltok, hogy helyt álljatok, hogy megtanuljátok legyőzni a világot, de nem azért, hogy kiélvezzétek azt, hogy minden testi óhajotok kielégülést találjon, mert ezzel ugyanolyan mértékben kielégületlenül hagyjátok lelketeket.

 

Magatokban azzal számoltok, hogy haladó korral majd csak visszamegy hajlamotok és kívánalmatok és úgy hiszitek, akkor még találtok elég időt, hogy a lelketekre is gondoljatok … De vajon tudjátok-e, milyen sokáig vagytok még a Földön? Tudjátok-e, megélitek-e azt a kort, amit szándékoztok? És tudjátok-e, mennyire szegényesen és nyomorúságosan vonultok be a szellemi birodalomba, ha hirtelen visszahívnak titeket? Következésképp nem okos elhalasztani egy a számotokra bizonytalan időre azt, ami a legfontosabb az életben, és következésképp fel kellene ismernetek azt is, hogy a világélvezet, egy földi kielégítő élet a Földön, nem lehet helyes az Én szememben, különben nem kellene azzal számolnotok, vajon melyik napotok lehet az utolsó.

 

Minden olyan embert, aki egy parányi hittel rendelkezik Irántam és a halál utáni élet iránt, abban egy kellemetlen érzés támad, ha rágondol egy hirtelen bekövetkező halálra, mivel tudja, hogy nem az Én akaratom szerint él, mégis elbódítja önmagát a világgal és annak az örömeivel. Csak a teljesen hitetlen embereknek nincsenek aggályai vagy lelkiismeret furdalásai, ha elnyerik a világtól, amit csak tudnak … Ők már réges-rég elnémították magukban a halk figyelmeztetőt, de aki még mindig megemeli hangját azoknál, akik nincsenek hit nélkül. És ezekhez szólnak szavaim, hogy gondoljanak egy hirtelen visszahívásra, hogy a világ nem adja meg nekik azt, aminek állandósága van az örökkévalóságig, hogy nem vihetnek magukkal a szellemi birodalomba semmit, ami kívánatosnak tűnik nekik a Földön.

Bővebben…

Nagy bajban vagytok a vírus-intézkedések miatt és nem tudjátok, hogyan is viselkedjetek valójában, hogy az Én szememben helyesen kezeljétek sorsotokat. Sokan kérdezik tőled, barátom, meg-e tudnád egyszer kérdezni az Atyát, milyen lesz a jövő, hogy helyt álljunk? Tudom, kibújnál e kérdés alól, mivel úgy véled: eljön az idő, amikor majd Én magam kinyilatkozom azt neked. És nézd, itt az ideje.

Így hát megkérlek, vonulj magadba, kapcsolódj Teám és maradj egy kicsit Nálam, szívedbe akarom helyezni az Én szeretet-szavamat, hogy feltudd azt írni.

 

Nézzétek kedveseim, azt mondják: Képmásomra teremtettelek benneteket. Ez azt jelenti, hogy sokat gondolkoztam és kifestettem magamnak, hogyan válhattok Számomra olyan lénnyé, amit örökkön szeretni kívánok és tudok is. Amilyenek lettetek, csodája vagytok az egész teremtésnek, mivel Istennek a temploma vagytok, melyben lakni szeretnék. Épp ezért egyediek vagytok az egész teremtésben, ellátva szabad akarattal és várományosai vagytok annak, hogy Isten gyermekeivé váljatok. Mindez csakis ezen a Földön áll fent számotokra.

Megajándékoztalak benneteket egy testtel, melyben bent lakik a halhatatlan lélek, amit nektek templommá kellene feldíszítenetek Számomra a szeretet cselekedeteivel és amelyben dicsőítenetek kellene Engem.

Mindeddig megpróbál uralni titeket, amivel kihasználja gyengéiteket. Felhasznál titeket, amiben fogékonnyá tett benneteket erkölcstelenségre, kábítószerekre, gyilkolásra, varázslásra és sok más mindenre. De ez kevésbé jól sikerült neki, mert mindig, mikor belátta hibáit az ember és megbánóan eljött Hozzám, megsemmisült a terve.

Így új lehetőségek után keresett az ellenfelem, hogy ellenőrizhesse és uralhassa szellemeteket és ezzel gondolataitokat, kívánságaitokat és érzéseiteket. Sokáig dolgozott ezen, míg megérett az idő és megtalálta a módszert a mesterséges intelligencia által. Itt már csak csak azon lehetőségre van szüksége, hogy hozzá csatlakoztathassa testeteket magas rezgésű rádióhullámok segítségével az ő intelligens számítógépszerű lényéhez és ezzel irányíthassa azt. Ehhez viszont megfelelő módon át kell azt alakítania.

Bővebben…

BD – 1952.09.14.
5486. – Akaratalakítás … Az anyag legyőzése …

 

Azon szellem, mely a Földhöz kötve tart titeket, Ellenem van, mert minden, amire vágyódtok, az ő hozzá tartozik; ez egy Hozzám még távoli szellemi, amit még birtokol és amit akadályozni akar a Hozzám való visszatérésétől. Ti magatok, mint emberek, már jelentősen előrehaladottak vagytok fejlődésetekben, és mégis még az ő hatalmában vagytok, mind ameddig még nem tanultátok meg lebecsülni az anyagot, mint ami teljes egészében az őhozzá tartozó. Tudnotok kell a szellemi összefüggésről, tudnotok kell, hogy minden, ami látható, az tökéletlen szellemi, tehát az ellenfelem részesedése.

 

Akkor is, ha ez rabul ejti érzékeiteket, akkor is még az ő területén álltok, ő feléje fordulva akarat alapján. De ha szabaddá tudtok válni … az azutáni vágyódástól, ami hozzája tartozik … akkor megmenekültök a hatalma alól is, úgyszólván akkor felemelkedtek a Földről a szellem birodalmába, ami Hozzám tartozik és ami a ti lakóhelyetek rendeltetésetek szerint, hogy ott tegyetek-vegyetek az Én akaratom alapján. De most a Földön véghez kell vinnetek akaratotok átalakítását, meg kell tanulnotok lebecsülni az anyagi világot, meg kell tanulnotok akként rátekinteni, ami is valójában … egy anyaghalmaz, ami éretlen, Velem ellentétes szellemi, ami tisztulásra hivatott …

 

Épp ezért az anyag fölé kell állnotok, mivel ti vagytok fejlődésben a legmagasabban álló szellemi ezen a földi anyagi világon, és azon kell lennie igyekezeteteknek, hogy feloldozzátok még az ezen világ iránti utolsó kötődéseteket, és ennek helyében összeköttetésbe jöttök azon birodalommal, ahol Én vagyok az uralkodó, ahol minden átszellemült és névtelenül boldog. Tudatosan szabaddá kell tennetek magatokat az ellenfelem uralmától és eljönnötök Én Hozzám

Bővebben…