Felmegy a függöny

Felmegy a függöny, a világ színpadja láthatóvá válik teljes széliben, magasában és mélyében. Amit láttok, megijedtek tőle? Oly sokan közületek berendezkedtek már álomvilágukban és most vissza lesznek hozva a valóságba, mondják egyesek. Mások védekeznek ellene és mutogatnak a túloldalon lévő »gonoszra«.

 

Én, Mirjam, uram és mesterem szolgálója, azt mondom nektek: „Ki fog nyílni a szemetek és meglátjátok, milyen a világ. Se nem jó, se nem gonosz. Olyan, amilyennek az emberek alakítják, egy világ, amelyben mindegyikőtök él. Ez egy olyan világ, ami olyanná lett, amilyennek azt kívántátok magatoknak!“ Hallom a hangokat, azt mondják, nem ilyennek akartuk a világot. Igen, vannak ilyen hangok is. Milliók hangja mondja: „Nem ilyennek akarjuk a világot!“

 

Ezek a ti hangotok és mindegyikőtök a saját világszemléletét fejezi ki. Egy olyan világba születtetek, amit az elődjeitek hagytak rátok. És ti meg tovább építettétek e világot. De gyakran megfeledkeztetek arról, hogy ez a – Föld – bolygó Isten ajándéka. Arra teremtve, hogy az emberek megtanulják megismerni és élni a szeretetet. A felebarát iránti szeretetet és az ellenség iránti szeretetet. De alig van aki felismeri, nem a másik ember az »ellenség«, hanem a saját elképzelés arról, milyen is legyen a másik, melyik világképet kell másoknak elfogadniuk.

 

Egy járvány vonult és vonul át a Földön és megrendíti sokak elképzelését a teljes biztonságról és a pusztíthatatlanságról. Ez a vírus elpusztítja ezt az ábrándot; megdönt egyes világképet. Értitek már, mit követel tőletek ez az időszak? Értitek már, itt nem a ti elképzelésetekről van szó, amit a helyesről és a helytelenről, a jóról és a gonoszról alkottatok? Értitek már, hogy fel vagytok szólítva szeretetbeli cselekvésre? Eszerint cselekedtek? Szívetekkel vizsgáljatok, de az elmétekkel!

 

Most háború borítja be Európát. Valóban, egy »uralkodó és követősége« terjeszkedik és semmibe veszi szomszéd országainak határait, semmibe veszi világnézetüket. De, kérdem tőletek: „Annyira biztosak vagytok benne, hogy egy ilyen elnyomó viselkedés a ti lelketekben nem lakozik? Olyan biztosak vagytok benne, hogy ti a jókhoz tartoztok?“

Én, Mirjam, nő és nővér kérdezem ezt tőletek. Aki megemeli önmagát, az meg lesz alázva. Aki uralkodói székre ül, amit nem jelöltek ki neki, az elveszti e széket. Ti emberek oly sok uralkodói széket hoztatok létre. Sokan közületek olyannyira a jó oldalon hiszik önmagukat, hogy eszükbe se jutna, hogy netán mégsem így van.“Aki közületek bűntől mentes, hajítsa az első követ!“ Elfelejtettétek ezt az utalást?

 

Igen, háborúk borítják be e világot. Mutassatok egy világrészt, ahol jelenleg nem tombol háború. Újra és újra felemelkednek az emberek és népek, mások felett. Nem csak fegyverekkel teszik ezt. Azzal is, hogy ráerőszakolják saját elképzelésüket más emberekre. Hallgassátok hát meg testvéreiteket, mielőtt elkezdetek gyámkodni felettük. Hallgassátok meg őket, és megtudjátok mi az ő bajuk és szűkösségüket. Megtudjátok, hogy sokan nem osztják a ti értékvilágotokat és mégis meggyőződöttek arról, hogy jót cselekednek. Olyan sokan hiszik azt, hogy csak ők ismerik az Istenhez vezető utat.

 

Kísértem Megváltónkat földi útja alatt és valóban, mi is, kik körülvettük Őt, ellentmondtunk arról, mi jó és mi gonosz. Mi is tébolyogók voltunk, kételkedők, néha kétségbe esettek. Nem értettük. Igen, nem értettük! Kis ismeri fel a szeretetet? Vélhetően csak az, akit szeretnek és aki szeret. Csak egy valóban szerető – nem szerelmes – adhatja át és adhatja meg magát a szeretetnek. Ő megmutatta nekünk ezt az utat és mi nem értettük meg.

 

Nem érettük meg, mint ahogy oly sok nemzedék sem értette meg. Nem értettük meg, mint ahogy oly sok előttünk és utánunk jövő nemzedék sem értette meg. Mindig csak azt hajtogatták az emberek: „Tudjuk!“ Újra és újra meg kellett tapasztalniuk, igen, meg szabadott tapasztalniuk, hogy korlátozott volt a tudásuk, részben az időnek alárendelve.

 

A szeretet nem érzés, nővér, fivér, a szeretet élet. Aki külön próbálja választani az életet a szeretettől, az a hasadás, megosztás ábrándjába esik. Önmagukban meghasadt emberek és lények próbálkoznak felépíteni egy új világot a saját elképzelésük alapján, egy megosztott, egy magának ellentmondó emberi teremtési világot.

 

Ő így szólt: „ÉN vagyok az élet!“ Igen, Isten szeretete mondta ezen szavakat! Értitek? Őbenne, akit mi Úrnak és Mesternek hívunk, Ő benne volt az ISTENSZERETET teljes bőségében! Ez a bőség csak azt érintheti meg, aki felismeri a saját megosztottságát és feláldozza azt. Igen, az, aki feláldozza magát felebarátszeretetben, ő megtette az első lépést. Tehát ha segítetek, akkor ügyeljetek arra, kinek segítetek valójában. Ha én segítséget nyújtok, hogy tiszta legyen a lelkiismeretem, hogy elismerést kapjak érte, akkor nem értettem meg.

 

„A test ilyen sejtje szenved, az egész test szenved!“ Az emberiség egy testet, minden ember az egyik sejtje. Amíg nem értitek meg, hogy minden ember e Földön a közös létezésetek egyik része, addig fent fogjátok tartani a megosztottságot. Figyeljetek rá, hogyan viselkedtek, ha találkoztok másokkal. Próbálkoztok mindenkit ugyanúgy megtisztelni? Felfigyeltek külső jellemzőkre? Felfigyeltek-e népi vagy nemzeti hovatartozásra? Ha előtérbe helyezitek ezen jellemzőket, akkor nem értettétek meg.

 

A szeretet nem édes, nővér, fivér. A szeretet tiszta és valós! A szeretet szava nem hízeleg, se nem kényeztet. A szeretet szava étel. Étel a léleknek és a testnek. Étel mindenkinek. Adtok-e testvéreiteknek ezen ételből? Vizsgáljátok meg jól! Vizsgáljátok meg jól azt is, hogy ezt az ételt veszitek-e magatokhoz, vagy inkább egy olyan világét, amely önmagába szerelmesen kizár mindenki mást, aki nem felel meg neki. Hányszor érzed magad visszautasítva? Hányszor utasítasz vissza te mást?

 

Szédeleg a világotok és ti mindnyájan vele együtt szédelegtek. A szédület olyan mértékben megragadta a világot, hogy mindannyiótok szédülni kezd. Egyik vészhelyzetből a másikba támolyogtok, és még mindig megpróbáltok belekapaszkodni a »világ adta biztonságokba«. E világ adta biztonságok csak egy bizonyos ideig érvényesek és gyakran megfosztja önállóságától azt, aki kiválassza magának őket. Ennek alapján ha a világban keresitek a biztonságaitokat, vele együtt fogtok elpusztulni. Olyannyira fél az ember világának pusztulásától, hogy eközben nem veszi észre, hogy az nap mint nap megtörténik. A tegnap fontosságai mára már nem olyan fontosak és a jövőben sem lesznek azok. Aki ezen világ fontosságaira építi fel hitét, az homokra épít.

 

Oly sok ember adja fel az egyenes tartást illetve engednek a nyomásnak és behajolnak, hogy érvényesülhessenek ezen világban. Ő az mondta: „Az Én országom nem e világról való! Isten országát nem kell keresnetek, már itt van. Mindegyikőtökben belül van az Isten országa!“ Hát ez nem azt jelentené, hogy mindegyikőtök magában hordozza Isten szeretetét és senki sem akadályozhat meg titeket abban, hogy e szeretet szerint éljetek?

 

Azt mondta az Urunk: „Ne meneküljetek a gonosz elöl, hanem alakítsátok át jóra! Itt vagyok és segítek benne!“ Vádlóihoz így szólt: „Adatott az embernek egy mértéknyi idő elképzeléseinek kiélésére. Amit vet, azt fogja aratni.“ Azoknak, akik az anyag keresztjére feszítették Őt, megbocsájtott. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek!“ Akkoriban nem értettem.

 

Értitek, hogy Ő maga SZERETET? Ezen SZERETET-nek semmi sem képes ellenállni, habár világotokban úgy tűnik. Ismerje fel hát minden elnyomott, hogy ez a SZERETET le akarja venni vállukról a terhet, hogy hazatérhessenek szabadon az igazi létükbe.

 

Mindenki, még a leggonoszabb ember is Isten teremtménye. Ha tudná, teljesen világosan tudatában lenne milyen terhet tesz fel a vállára, azonnal megállna vele. „Állj meg, fivér, nővér, és ne tegyél válladra még több terhet“, hogy kimond ezt, erre akar rámozdítani a szeretet. „Állj meg ítélkezésedben felebarátod jóléte és gondjai felett“, hogy kimond ezt, erre akar rámozdítani a szeretet. Megakadályozni egy tettest gonosz cselekvésében, az a szeretet jele. Feltartani egy tettest, mielőtt bajt okoz másban, az a szeretet jele. A bosszú nem a szeretet jele!

 

A világ háborút vezet önmaga ellen és oly sokan szenvednek ezalatt. Ne okozzatok hozzávetőleges szenvedést! Segítsetek mind ott, ahol csak tudtok. Tegyetek jót azoknak, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik eltévedtek hatalomvágyukban és azokért, akik követik őket. Imádkozzatok minden eges emberért! Kérjetek segítséget és adjatok segítséget, ahol csak tudtok. Ne tegyetek különbséget, hanem segítsetek! Mirjam kéri mindezt tőletek. Ámen, Ámen, Ámen.

 

Bármennyire is szédeleg az emberiség, Ő tartani fogja őt. Bármennyire is kételkednek az emberek, Ő erősíteni fogja őket. Az Ő türelme végtelen. Meg se próbáljátok elmétekkel méricskélni, inkább higgyetek és bízzatok. Kövessétek Őt életutatokon, ahogyan a fa követi az évszakokat. Amint a téli szélvihar lesöpri ágairól az utolsó szem port, tudja, hogy eljön a következő tavasz. Már előre örül a hamarosan megmutatkozó életnek és ezzel átvészeli a legerősebb vihart is. Legyetek mint a fák! Mélyen legyökerezve az ISTEN-be vetett hitben, Urunkba és TEREMTŐ-nkbe, növekedjetek az Ő SZERETET-ének erejében az új élet felé. Ámen, Ámen, Ámen.

 

Mirjam (1) veletek együtt hordja az idő keserűségét, ahogyan Ő is elviselte az idő keserűségét. A név a feladat kifejezése, tehát ne kérdezzétek, melyik nő vagyok. Higgyetek és bízzatok Ő benne, mert egyedül Őt szolgálom. Örüljetek velem együtt, mert méltónak talált, hogy átadjam nektek e szavakat. Az Ő áldása és az Ő békéje mozgassa szíveteket!

 

Békében nincsen akarás, békében létezés van! Így hát ne a világi békét kérjétek, hanem az Ő békéjét! Így imádkozzatok: „Örök Békeherceg, egyedül Te benned van béke. Te vagy az, aki megnyit minket ezen irgalom előtt. Te egyedül vagy az ÚR, a mi Istenünk.“ Ámen, Ámen, Ámen.

 

2022. március 11.

—————————-

(1) Mirjam nevének egyik jelentése: „viselni az idő keserűségét“.