Fuvallattal azonosképpen

Papírra vetés kezdete 2008.12.27-én
Papírra vetés befejezte 2009.01.14-én

ikon-beszel-a-szeretetElőszó:

Kelj fel és írj, hangzott el a megszólítás.

Ki vagy te, aki ezt mondja nekem, kérdeztem.

Az Isten fuvallata érintett meg téged, tehát írj.

 

 

Isten jelenlétében mondom neked és te meg írd le:

 

Fuvallattal azonosképpen megérinti Isten az embereket és azok, akik szeretik az igazságot, érezni fogják ezt a fuvallatot. Mert az ÖRÖK IGAZSÁG közepéből ered ez a szellő.

 

Ebből a szellőből keletkeznek a szavak és ezek a szavak ezen Föld népeihez intéződnek. Ahogy valaha Isten szólt az emberekhez, úgy szól még ma is hozzájuk és senki számára sem lehetséges elfojtani ezt a hangot.

 

Az emberek hallani fogják ezt a hangot és nem fogják felismerni. Egymást kérdik majd: „Te is hallottad a hangot?” és sokan nemmel felelnek majd, mert nem akarják, hogy bolondnak véljék őket.

De egyre több ember lesz, akik nem fognak tudni elmenekülni ezen hang elöl és úgy adatik, hogy meghallgatják ezt a hangot.

 

Te írd le előre, mit mond ez a hang az embereknek, és add tovább mindazoknak, akik az ÚR szavát hittel és a szeretetébe vett bizalommal fogadják.

 

 

ELSŐ SZÓ

 

A lenyugvó nap népeihez

Európa régi népeihez

 

Itt az ideje, hogy a múlt megmutatkozzék a jelen képében. Az, amit kihordtatok a világba, most visszatér hozzátok.

Ha sebet ejtettetek e világon, saját magatokon ejtettetek sebet. Számtalan háborút vívtatok, s a Föld háborúinak nagyszáma ezekre vezethető vissza.

De nem akarom viszonozni a ti arányotokban, szól Isten az ÚR.

Az irgalmasságotokon akarlak mérni benneteket, amit azon népekkel szemben felhoztok, amelyeket egykor szóval és tettel elnyomtatok.

Legyen hát feladatotok, hogy „Hazát adtok azoknak, akik elvesztették a hazájukat!”

Ha teljesítitek e feladatot, akkor feltartóztatom a vihart, ami amúgy is fenyeget ezen népek felöl. Ha nem teljesítitek ezt a feladatot, akkor embertömegek vezéreltetnek hozzátok, hogy megtanuljátok az osztozást.

 

Adatott nektek erre idő korlátozott mértékben. De ne kérdezzetek erről az időről, hanem gyakoroljátok az irgalmasságot.

 

Tűzként ég sok elnyomott népben a gyűlölet és csakis irgalmasság által oltható el ez a tűz. Csak irgalmasság és szeretet által.

 

Így felhívom az embereket szóvivőim által, így szól Isten az ÚR, sok helyütt és sok népben: „Bocsássatok meg egymásnak! Egy nép se emelkedjen a másik fölé.”

 

Aki irgalmas fivéréhez, nővéréhez, vele irgalmassággal szembesülök és betakarom a szeretet melegítő leplével.

 

Azzal, aki úgy véli elviselhetné egy szeretet nélküli világ hidegségét, azzal szembesül a világ szeretet nélkülisége és hidegsége, míg csak nem ő is az irgalmasság védelmező leple alá menekül.

 

 

Európa fiatal népeihez

 

Beviharoztatok egy új időszakba és megfeledkeztetek a régi idők örökségéről. Eközben elhajítottátok ittlétetek legbensőjét, mert külsőben akartok „egyenrangúak” lenni.

 

Szólít az ÚR: „Fékezzétek azon szándékotokat, hogy az anyagi világra alapozzátok az egész népjót; álljatok meg, máskülönb elpusztul, amit felépítetek!”

 

Térjetek vissza valós értékeitekhez, melyre népetek épül és ne áldozzátok fel a galád mammonnak. Ha magatokhoz tértek, igazi jólét költözik országaitokba, mert akkor megáldja az ÚR népetek munkáját.

 

Viszont ha eladjátok magatokat a mammon érdekeinek, hamarabb elvész tőletek, amiről azt hittétek, elértétek. A „kamat”, amit a mammon istene megkövetel tőletek, tönkretesz titeket.

 

Álljatok meg, szól Isten az ÚR, és ne járjátok többé ezt az utat.

 

Ti Európa fiatal államai, emlékezzetek arra, hogy történelmetek régre visszamúl; régre, mint Európa öreg népeinek a történelme. Emlékezzetek gyökereitekre és mondjátok meg: „Volt-e valaha ezen történelemben olyan időszak mint a mostani?”

 

A „kommunizmus” istenét becseréltétek a mammon istenére és azok, akik szolgálják őt, jótettek sokaságáról tesznek ígéretet. Szavuk olyan, mint egy reggeli csendes szellő, mely délben már elvesztette az erejét.

 

Álljatok hát meg, emlékezzetek az eredetetekre és forduljatok az „élet értelméhez”. Forduljatok Isten szavához, mely vezetni fog minden időkön át.

 

Ha hallgattok Reám, szól Isten az ÚR, úgy megvédelek benneteket háborútól és galádságtól.

 

Kegyelmem lebeg majd országaitok felett mint egy védelmező lepel és elűzi országaitokból a hidegséget.

 

 

 

 

MÁSODIK SZÓ

 

A Közel-Kelet népeihez

 

Tegyétek le kezeitekből a kardot, pusztítsátok el a fegyvereket. Ezek azok, melyek pusztulásba visznek titeket, szól Isten az ÚR.

 

Áldott vagy sok néppel (Közel-Kelet); számtalan ember lakik országaidban és különféle istenekhez imádkoznak.

 

De halljátok meg: „ CSAK EGY ISTEN LÉTEZIK és ez az Isten a küldöttei által szól hozzátok!” Ezt mondják: „Vegyétek le a fegyverzetet, pusztítsátok el a fegyvereiteket, mielőtt azok pusztítanak el titeket.”

 

Ne engedjetek a mammon királyai csábításának; ők azok, akik elveszik jogaitokat összejátszva vezetőitökkel. Ők azok, akik elcsábítanak a pénzzel való játékra.

 

Ne bízzatok többé bennük. Ne higgyetek többé az ígéreteiknek.

 

Halljátok meg, így szól Isten az ÚR, lerántom arcukról a jelmezt, hogy lássátok jelmezük mögött a farkasarcot. Felfogjátok őket ismerni; azokat, akik rajtatok élősködnek.

 

Ébredjetek fel és higgyetek az „igaz próféták” szavának; azoknak, akik békéről beszélnek a népek között és azokon belül. Ne bízzatok többé azokban, akik feltüzelnek benneteket, hogy más népek vonuljatok.

 

Ők a „halál” küldöttei, nem az életé.

 

Ébredjetek fel, Kelet népei, egészen a felkelő nap országaiig!

 

 

HARMADIK SZÓ

 

Amerika népeihez

 

Te, Egyesült Államok országa, oly nagynak és hatalmasnak véled magad és valóban, előtted áll a hanyatlásod, így szól Isten az ÚR, ha nem térsz vissza az igazhoz és igazságoshoz.

 

Megszámoltam napjaidat, a megtérés napjait, és valóban, napjaid harmada lejárt.

 

Ó ezen ország emberei; ébredjetek fel és lássátok, mily ínség és szenvedés van az országotokban, mert becseréltétek az „igazságos hitet” az „ellentmondást nem tűrő hitre”.

 

Azt hiszitek, hogy formába tudtok zárni Engem, AZ ÖRÖK ISTENT, és az üzleteléseitek kiszolgálójává tehettek. Valóban, mondom nektek, így szól Isten az ÚR: „Világi üzleteitek számomra kegyetlenség és elfordulok tetteitektől!”

 

Népetekben gyakran kapzsiság és hatalom a hajtó erő és ez pusztulásba vezet.

Még van időd, „Egyesül Államok népe”; térj vissza értékeidhez, amit az alkotmányodba írtál, és segíteni fogok, hogy újra magadra találj.

 

Légy példaképe az egész földrész népeinek, miképp elkötelezettje leszel az igazi értékeknek.

 

 

Te, Brazília országa, nagy és hívő ország.

 

Téged arra hívlak fel, hogy az igaz Istenhez imádkozz. Oly sok istened van és egyre inkább megfeledkezel az igazi Istenről.

 

Ti, kik hatalmasok vagytok birtokban és gazdagságban, titeket vádollak: „Miért osztoztok oly kevesen a rászorulókkal országotokban? Ők nem a fivéreitek és nővéreitek?”

 

Valóban, rád is érvényes, ami minden más országra is érvényes: „Ha a gazdagok nem osztoznak a szegényekkel, nem vagyok velük; mert valóban, aki nem ismeri fel Isten szeretetét a szegényekben, az nem érdemeli a gazdagságot.”

 

Te, Mexikó ország, áldott és leigázott ország.

 

Te, ország észak és dél között. Lásd, hová menekülnek lakóid. Az észak hús fazékjaihoz menekülnek.

 

Teremts békét határaidon belül, hogy az embereknek meglegyen, amit az élethez szükségelnek. Teremts békét a szegényekkel határaidon  belül, hogy senki ne érezze magát szegénynek tebenned.

 

Ha megteszed ezt, megáldalak és kiemellek téged a kontinens népeiből, így szól Isten az ÚR.

 

Közel az idő, amikor minden átalakul, ami eddig oly fontos volt.

 

Amerika népei. Titeket felhívlak arra, hogy menjetek az igazságosság zászlajával ezen időszakba, hogy elvétessék tőletek a pusztulás.

 

 

NEGYEDIK SZÓ

 

Ázsia népeihez

 

Te, a közép országa, rád fognak tekinteni az emberek, mert hallhatatlan megy végbe benned, így szól Isten az ÚR.

 

Ahogy terjedelmesedtél évezredekkel ezelőtt, úgy feltarthatatlannak tűnik felemelkedésed ezen nagysággá. De nem épek gyökereid, közép országa.

 

Túlságosan a „külső fényesség” felé fordultál és eközben megfeledkeztél a gyökereidről. Ami ötszáz éve kezdődött, különböző vezetők és világnézetek által fenntartotta magát, most a végéhez közeledik.

 

Felemelkedésed „világhatalommá” megfékeztetik, így szól Isten az ÚR, mert szándékaid nem tiszták. Térj magadhoz és fedezd fel újra filozófiád gyökerét; mert igazság és igazságosság rejlik benne.

 

Te, felkelő nap országa. Eltávolodtál te is a gyökereidtől és hanyatlásod már rég megkezdődött. Inogsz már csak és egyidőben veszélyeztet téged a víz eleme.

 

Figyelj a vízre, ami körülvesz téged, mert nagy a veszélye, hogy javarészed alámerül. Még visszatartják Isten küldöttei az elemeket.

 

Ha magadhoz térsz, még levehető rólad egyéb, így szól Isten az ÚR.

 

Ti, dél-kelet Ázsia országai. Tiszteljétek a természet törvényeit, máskülönb magatokat viszitek pusztulásba.

Még sok ember és nép nem fogta fel, hogy eljött az átalakulás ideje és több földrész elsüllyed az óceánok áradásaiban. Akkor akarjátok felfogni, mikor már megtörtént?

 

Egyre több jelet kaptok és mégis oly „kevesen hisznek a jeleknek”.

 

 

ÖTÖDIK SZÓ

 

 Az indiai félsziget népeihez.

 

Óh, India és Pakisztán népei; ti, kik egy gyökérből eredtek, figyelmeztetlek benneteket, így szól Isten az ÚR, térjetek magatokhoz és tartsatok békét.

 

Kezetekben van a kulcs a „pokol megnyitására”. Behatóan figyelmeztetlek titeket, tartsátok a békét.

 

Ha háborúzni kezdetek, tűzvihar fog árasztja el a földrészt, mely lángba borítja a környező országokat és világra terjedő tűzhöz vezethet.

 

Tartsatok hát békét, szól Isten az ÚR.

 

Térjetek magatokhoz és ismerjétek fel, hogy vakbuzgóság csupán gyűlöletet eredményez. Gyűlöletet, mely mint lángoló tűz megmérgezi az emberek szívét és ami ezt a mérget elterjesztené az egész Földön. Ismerjétek fel, hogy „hamis prófétáknak” hisztek, ha követitek „gyűlöletre való felvívásukat”.

 

Pakisztán népe, hiszel egy Istenben. Ez az Isten felszólít béke tartásra.

 

India népe, emlékezz néped nagy prófétáinak szavaira, békét hirdettek.

 

Figyelmeztetlek benneteket, tartsatok békét, vagy a háború lángja előidézi pusztulásotokat, így szól Isten az Úr.

 

 

HATODIK SZÓ

 

Afrika népeihez

 

 

Elnyomás az a szó, amit ti, Afrika népei, évszázadokon keresztül megéltetek, így szól Isten az ÚR.

 

Legyen távol már ez az elnyomás, ezt kívánjátok. De, kérdem tőletek, nem-e nyomjátok el ti is saját magatokat?

 

Vezetőitök megvonják előletek a saját cselekvésre való szabadságot, ők, kik csak a bőrük színét váltották. Ők nem igazi vezetők, hanem zsarnokok.

 

Itt az idő, így szól Isten az ÚR, hogy lerántsam a leplet, amivel ezek a vezetők az egész földrészt lefedték. Tartsatok ki, „fekete földrést” népei, mert nincs már távol az idő, mikor lehull a lepel.

 

Látom a szenvedéseteket és a kínt és valóban, így szól Isten az ÚR, felelősségre vonom azokat, akik mindezt okozták.

 

Vihar fog rátörni földrészetekre, egy tisztító vihar. Mert lásd, sajnálatom nagyobb az igazságosságomnál. Így szólok nektek, igyatok még egyszer a türelem kehelyéből, mert hamarosan megkezdődik a szeretet ideje, a tisztító szereteté, így szól Isten az ÚR.

 

 

HETEDIK SZÓ

 

Német ajkú országokhoz

 

Német ajkú országok, többször szűrve lettetek, alapjaitokban megrázkodtatok, immár megszilárdultatok cselekvésetekben.

 

A béke igazgatói vagytok a lenyugvó nap részén, mert ismeritek a háborút.

 

Mondom hát nektek, így szól Isten az ÚR: „Legyetek béke hírnökei az egész világnak!”

 

Intsétek a népeket békés cselekvésre; mert tudjátok, hová vezet a gyűlölet, az irigység, a fukarság és a kirekesztés.

 

Intsétek a népeket békés cselekvésre; mert a ti felelősségetek a lenyugvó nap országainak békéje.

 

Nagy prófétákat hoztak és hoznak elő országaitok, mert „ajkatokkal” összefonódott a „prófétai szó”, mint köldökzsinór.

 

Legyetek a béke szíve minden nép számára egész Európában és ezt sugározzátok ki az egész világba. Hívásotok meghallgattatik és a jövőben nőni fog a jelentősége.

 

De figyelmeztetlek benneteket: „Ha nem a béke gyermekei vagytok, hanem a háborúé, harmadjára is elképzelhetetlen hatalommal ér benneteket.”

 

Menjetek ki a világba békehozóként és elnyeritek a békét.

 

Végszó:

Lásd, így szól Isten az ÚR hozzád, az írnokhoz: „Szívedbe ültetem időről-időre, kinek add tovább ezeket a szavakat. Elszórtan a német ajkú országokban. Legyen még pecsétzár ezen művön, hogy le kerüljön rossz kezekbe..”

 

Hűségben adatva az ÚR angyala által.

 

Ámen. Ámen. Ámen.

 

 

Az írnok megjegyzése: Az „így szól Isten az ÚR” megfogalmazással szavai forrására utal a „küldött”.

Vélemény, hozzászólás?