BD – 1948.09.15.
4433. – Végső küzdelem … Krisztus nyílt felvállalása a világ előtt …

 

Minden szellembélinek hadat üzennek majd a vég előtti utolsó időben. Ezen fogjátok felismerni, hogy ütött az órája a világnak, hogy végére hajlik a nap. Fel kell készülnötök nagy nyugtalanságra, amit a világi hatalom szigorú intézkedései idéznek elő. Rátok fognak nyomulni kérdésekkel és fenyegetésekkel, mi a hozzáállásotok Krisztushoz és egyáltalán. Nem fognak visszariadni attól sem, hogy titeket megfigyeljenek, beszélgetéseiteket lehallgassák, aztán bíróság elé rángassanak, hogy felelősséget vállaljatok beszédetekért és cselekvéseitekért.

 

És akkor eljött az idő, amikor nyíltan fel kell vállalnotok Engem és rettegés nélkül beszélnetek arról, hogyan gondoltok és hogyan álltok Hozzám. Ezen nyílt felvállalást a világ előtt az Én hozzám való hovatartozásotok igazolásaképp követelem tőletek. Magam jól tudom, miképp gondoltok és éreztek szívetekben, de ez egy utolsó küzdelem, ahol végbe kell mennie a bakok és a bárányok szétválasztásának. És ezt a küzdelmet nyíltan dűlőre kell vinni, hogy maga a küzdelem is nyilvánvaló legyen, világosan látható legyen a világ előtt az ellenfél bűne, és a még határozatlanokat is döntéshozatalra unszolja, egyrészt a hívők viselkedése végett, másrészt azok végett, akik az ő ellenfeleik.

 

A küzdelem csupán rövid ideig fog tartani, és mindenütt lezajlik, csupán más-más formában. Mindig is a szeretetnélküliség harcol a szeretet ellen, az anyagi világ kigúnyolja és sanyargatja majd a szellemi világot, tisztán kivehető lesz a két tábor; mind ott, ahol elterjedt a keresztény tanítás, ott teljes erejével fog zajlani a hitháború, és ez lesz a vég.

Bővebben…

BD – 1939.03.09.
0801. – Szellemi zűrzavar … Világégés … Messiás … Az Úr elöljárója …

 

Változatlanul beteljesedik a világon az, ami megvan írva, mégpedig kő kövön nem marad, mert ezen napokon teljes körű összeomlását éli meg a világ mindannak, ami fennmaradt az utóbbi évezredeken át. És ellenállásban lesz része minden hagyományos dolognak, felejthetetlen zűrzavart fog ez jelenteni, mind szellemi, mind földi tekintetben … Az emberek nem fogják tudni megkülönböztetni, mennyire helyes ill. téves a meglátásuk. Hagyják magukat sodorni a végtelenekig és ennek szellemi semmitlenség lesz a vége.

 

A legkülönfélébb híresztelések fognak felröppenni a Messiás újbóli eljövetelét illetően, és egy hihetetlen világégés ínséges állapotokba és kétségbeesésbe kergeti az emberiséget. Ezt a szükségállapotot azonban nagyon is kezelni lehet a Jézus Krisztusba, az isteni Megváltóba vetett kétségtelen hittel. Aki Őt választotta földi életének vezetőjének, annak az útja megkerül minden nyomorúságot, és az Ő szeretetének védelme alatt csupán árnyékosan érintik őt a Föld borzalmai, azonban szörnyűen nagy lesz a nyomorúsága mindazoknak, akik nem hordják szívükben az isteni Üdvözítőt, és elviselhetetlennek tűnik számukra a földi szenvedés, szenvedni fognak mind testileg, mind szellemileg mindenféle zavarodottságban.

 

És egy fény fog bevilágítani ebbe a zűrzavarba, ami mindazokat, akik ezen fényben állnak, vigasszal és reménnyel tölt el … Ezen napokban előjön köztetek a szellemi igazság egyik hordozója. Hirdetni fogja a szót, és az embereket nagy remény fogja eltölteni, nagy szónok lesz az Úr előtt, és meghirdeti az Ő újbóli eljövetelét és minden szorgalommal, az emberek iránti szeretettel áthatva hirdeti majd a szót, amit maga az Úr tanított a Földön …

Bővebben…

BD – 1942.06.28-29.
2388a. – Eljövendő esemény … Isten beavatkozása … Ínségidő …

 

Kegyelem nélkül tombolnak a népek egymás ellen minden csak kigondolható kárt okozva egymásnak. Mindez teljes súlyával találja el az embereket, és állandó kíséretük a szenvedés és szomorúság. Olyannyira nagy az emberek szeretetnélkülisége és még növekedni fog, és ezzel egyre közelebb vonzzák az isteni beavatkozást. Már nincs sok idő vissza addig, míg beteljesedik, amit bejelentett az Isten az embereknek szelleme által, és mégis meglepődnek az emberek, mert hitetlenségükben nem gondolnak arra, hogy ők maguk is elszenvedői lesznek.

 

Nem hisznek benne, hogy szellemi szükségállapotban vannak, ami megkövetel egy ilyen fajta beavatkozást, és hogy eljött ennek az ideje. Mert nem keresik egymással a megértést, mindenki csak a saját érdekét törekszik elérni és kárt okozni a másikban. És ez a kezdete egy elképzelhetetlen nyomorúságos időnek … Olyan értékek vesznek el, melyeket nem lehet pótolni … Eljött az idő, amiről említést tett az Úr a Földön, és azon beavatkozás hihetetlen szenvedést fog magával hozni, és az emberek majd azt hiszik, nem tudják elviselni az azt követő időszakot. És mégse tud elmenekülni előle senki, hanem hallani fogja mindenki élete felőli félelmében az Isten hangját, mely hangosan és érthetően szól az emberekhez.

 

Pusztítás lesz, ami sok embert szegénnyé tesz, és nagy elvárás elé állítja az emberek szeretetét, mert csakis a cselekvő felebarátszeretet képes átvezetni ezen az ínségen és egyidőben megszüntetni a szellemi mélypontot. Mert a szeretetre képes ember nem fogja megsegítés nélkül hagyni embertársát és ez a szeretetbéli tevékenység szellemi fejlődést eredményez. Minden napot értékelni kell mindaddig, és ezen napok száma már nem sok … Meglepetésszerűen hamar jön el a nap, mely nagy változást jelent sokféle értelemben …

Bővebben…

BD – 1946.02.18.
3690. – A fény harca a sötétség ellen a végidőben …

 

Értsétek meg és figyeljetek arra, amit közöl veletek az Én szellemem: Olyan idő felé közeledtek, melyben megnyilvánul a Földön az akaratom és a hatalmam, a hatékonyságom, úgymint az ellenfelem tevékenysége is, mert a harc Én köztem és ő közte, a fény harca a sötétség ellen, mostanra eléri a tetőfokát, mert közeleg a vég. Játéklabdaszerűen ide-oda lesztek dobálva, szellemileg mint földileg is … rátok fognak nyomulni, hogy összezavarják a gondolkodásotokat és az elméteket, de az Én küldötteim is hírt fognak hozni Tőlem … földi szükségállapotokba is fognak hozni benneteket, úgy hogy gyámoltalannak és elhagyatottnak fogjátok hinni magatokat …

 

Egy út azonban mindig nyitva áll előttetek, Egy valakit mindig felhívhattok segítségért minden helyzetben, szellemiben és földiben is. Mind ameddig ez az út nyitva áll, nem kell félnetek az eljövendő idő elől sem. Mindig és mindenütt felismerhető lesz a sátán tevékenysége, éppen úgy az Én szeretetbéli és irgalom teli tevékenységem is minden emberen, akik elismernek Engem, akik nem feledkeznek meg Rólam a legkeményebb küzdelmek alatt sem és akik ezzel maguk mellé hívnak küzdelmükben, hogy ne győzedelmeskedjen felettük a lelkük ellensége.

 

De az ellenfelem csellel és erőszakkal dolgozik … Az üdvhozó köntösébe öltözik, földi javulást ígér az embereknek és ezzel a hálójába csalja mindazokat, akik könnyelműek és még nem oldották el szívüket a világ javaitól. És szörnyű mértékben fog terjedni a sötétség, mindenütt követni fogják az emberek a hamis fényt, az igazi fény mellett pedig el fognak sétálni és egy olyan fény után hajkurásznak majd, mely csupán látszatfény, mely nem jelent fényességet az emberiség szellemi sötétségében.

Bővebben…

BD – 1944.11.22.
3340. – A végső idők lerövidítése …

 

Nagy a száma azoknak, akik ellenállnak Nekem, akiknek nincsen semmiféle szellemi kapcsolódásuk, azaz csakis földi dolgokon kering a gondolatuk és emiatt meghallgatásra sem méltatják a mennyek küldötteit, nehogy aztán az örök cél irányába vezettessék gondolataikat és mindezek kapóra jött támadási felületet alkotnak az ellenfelem számára … Mert ennek erőinek befolyásolására viszont nyitottak. Így hát megnyeri és a táborába állítja őket és kiválasztja őket az Ellenem folytatott harcra. Ővelük még foglalkozom, míg ellenségeskedésük el nem éri a legmélyebb fokát. Ahol még tudok egy gyenge lélekről, megadom neki a lehetőséget a felismerésre, és nem hagyok le ezen lélekért folytatott küzdelmemről, megismertetem vele a szavamat, elébe állíttatom a küldöttjeimet, és minden alkalmat megragadok gondolkodásának megváltoztatására, amíg el nem fordult Tőlem teljes egészében.

 

Azonban ezen lelkek vannak többségben, és ezek gyermekeim ijedtségére garázdálkodni és tombolni fognak ellenfelem befolyása alatt. Számuk napról napra növekszik, mert még a határozatlanok is elbuknak, akik még nem állnak a hit mélyén és akik langyosan és lustán éldegélnek, habár a szó értelmében engedelmesek Hozzám, de szívükben még távol állnak Tőlem és emiatt nem képesek ellenállni a csábításoknak. Jobban fogja őket ingerelni a világ, mint az üdvösségük, így hát lemondanak Rólam, amint csak döntés elé fogják állítani őket. És csak egy kicsi halomnyi azok száma, akik hűek maradnak Hozzám mind a végsőkig. Ő miattuk rövidítem le az időt, mert habár egyre nagyobb a szomorúság, az ellenfeleim közül ez már senkit sem mozdít el az ellenségeskedés feladása felé és az Én táboromba való áttérésre.

Bővebben…

BD – 1941.09.15-16.
2072. – Megváltási művelet …

 

Akaratotok alárendelésével az isteni akaratának feladjátok szellemi ellenállásotokat Isten iránt, és elismeritek és elismeritek hozzátartozásotokat az Istenhez. Tehát a földi élet értelme és célja az, hogy véglegesen hazatértek az Istenhez és megvetitek az Isten ellenfelét.

 

Az Istenhez való hozzátartozás felismeréséhez előbb közölni kell veletek a tudást Ő róla és tevékenykedéséről, úgymint az Isten ellenfelének lényéről is. Meg kell tanulnotok felismerni mindkettő hatalom erőinek kihatását, hogy aztán dönteni tudjatok kettejük hatalma közül egyike mellett.

 

Ha azonban az egyik hatalom elnyomja a tudást a másik hatalom tevékenységéről, az esetben nem beszélhetünk többé döntésről. Pont ezt vette tervbe az ellenfél hatalmának növelésére. Nekimegy magának az Istennek, úgy próbálja befolyásolni az emberek gondolkodását, hogy kétségbe vonják az örök Istenséget, hogy arra hajlanak, higgyenek a teremtés véletlen keletkezésében egy magasabb hatalom akarata és erőkifejtése nélkül.

 

Tehát elfojtják az Isten elismerhetőségének lehetőségét; jogtalan módon kerít benneteket tulajdonába az egyik hatalom; magához veszi, amit fél elveszíteni, ha a szabad akarat döntene. Ez a harc jogtalan és az emberre való kihatása hihetetlenül hátrányos. Ezzel az ember lenne az elszenvedője, ha az Isten nem jönne el megsegítésére. Meg kell próbálnia erősítenie az Ő beléje és az erejébe vetett hitet éppen úgy, mint ahogy az ellenfele azt gyengíteni próbálja, és fel kell ébresztenie azt, ahol ő azt már aláásta …

Bővebben…

BD – 1941.09.17.
2075. – Elholtak lelkei földközelben …

 

Az elholtak lelkei mindaddig tartózkodnak földközelben, míg a gondolataik és a hajlamaik földi javak és élvezetek után keringenek. Kapcsolatban vannak mindazzal, amire vágyakoznak hajlamaik által és mindig ezek közelében fognak tartózkodni. Attól, amit a Földön szeretnek, attól a túlvilágon is csak nehezen tudnak megválni, és ennek az a következménye, hogy nehezükre esik a túlvilágon a magaslatokba igyekezni.

 

Ha még földi kívánalom veszi foglyába a lelket, akkor megkérdőjelezett a szellemi kiérése, mivel egy kívánalom mindaddig kiiktatja leginkább az adakozást, amíg a lélek nem kívánja a szellemi ételt. Ha feléje fordul, akkor az adakozás ösztönét is felébreszti és növeli fogja benne. Ha viszont még nem befogadóképes a szellemi ételre, akkor az fel sem kínáltatik számára, mivel akkor még nem oldozta fel magát maradéktalanul a Földtől és fel sem tudná ismerni annak az értékét, amire legértékesebb ételként vágyakoznak a szellemi birodalomban.

 

A földi javak utáni vágyakozás a lélek érettségének a hiányát jelzi, és így a Földet körbe veszi számtalan sok lélek elégtelen érettségi állapotban, melyek nem képesek feloldozni magukat attól, ami kedvesnek és kívánatosnak tűnt számukra földi életükben. Ilyen lelkeknek csak imában lehet segítséget nyújtani, mert egy szeretetben mondott ima érezteti velük, amit mindeddig nem ismertek … Szellemi erő áramlik feléjük, ami teljesen mást old ki bennük, mint a földi kívánatok teljesülése.

 

Ők hihetetlenül boldogítónak érzik meg ezen erő feléjük való áramlását és és csak lassan fordulnak el az eddigi igyekvésük céljaitól. Így a földi ember azzal tudja meghozni a legnagyobb segítséget és a legnagyobb szeretetbeli szolgálatot az elholtak számára, ha gyakran küld feléjük imát, ami indíttatása a Földtől és a számára kedvelt környezettől való feloldozásnak.

Bővebben…

BD – 1941.09.16.
2073. – A belső hang …

 

Szüksége van az embernek valamire, ami figyelmezteti, mert nagyon sokszor veszélyében van annak, hogy megfeledkezzen önmagáról és az igyekvéséről, és akkor figyelmeztetni vagy inteni kell őt a rossz cselekvés elől vagy a jó cselekvésre. És ez egyúttal kegyelme is az Istennek, egy segédeszköz a magaslatokra, amivel hozzá fordul az Isten szeretetében.

 

Az Isten nem hagyja magára az embert a maga választott sorsában. Ha fennállna a veszélye, hogy helytelen útra térne, az esetben hangosan felhívja magára a figyelmet benne az intő szó által és mindig ellene fog felszólalni és tanácsolni neki, hogy mit hagyna inkább és szorgalomra intené őt jó cselekedetekre. És most tettre készen kell állnia az akaratnak arra, hogy kövesse a belső hangot. Habár gyakran belső küzdelem lesz az ára ennek, viszont harc nélkül nem lehet elérni szellemi fejlődést.

 

Különösképpen fontos fülelni erre a hangra a bensőben és előidézi az ember lelkének mielőbbi érett állapotát, mert az Isteni hang az, ami megszólal az emberben, amire most szükséges odafigyelnie, és utána biztos sikert eredményez. De erre a belső hangra kevés figyelmet fordítanak mostanság, túlharasogja a világ hangja, mivel ez hallhatóan eljut az ember fülébe, a belső hang viszont olyan halk, hogy oda kell reá figyelni, hogy minden külsőségnek el kell némulnia, ha hallani kívántatik a hangzása.

 

De az Isten Szava csakis annak hallatszik, aki hallani akarja. Az Isten hangja soha sem fog hangosan és a világgal egyetértően hallatszani, hanem csakis halkan és a szívben hallatszik, tehát aki hallani akarja, annak vissza kell vonulnia bensőjébe és ügyelnie arra, hogy mit akar neki mondani az Isten. A befelé fülelés az egyetlen, amit megkövetel az embertől az Isten, hogy tájékoztatást adjon neki.

 

Nagyon sokszor hajlamos az ember inkább a világ hangját figyelembe venni, és ha az Isten nem kívánná újra és újra útra kelni az emberhez, akkor a világ hangja túlharsogna a belső hangján és akkor megkérdőjeleződne a lélek alakítása. Mert mindenképpen hozzá tartozik a lélek kiképzéséhez, hogy az ember érzésbe kerüljön a szellemi erővel, mivel a belső hang ugyanakkor a szellemi erők ráhatása az emberre, és ha ezek, már ha megnyilvánulnak, hallhatást követelnek, más különb hatástalan marad az erejük.

Bővebben…

BD – 1957.02.15.
6762. – Világtörténések… Zűrzavar… Antikrisztus…

Leírhatatlan zűrzavar lesz, amikor megszólalok a természet erői által, mert míg létezik a Föld, nem élt még meg ilyet ember. Félelem és ijedtség tehetetlenné teszik az embert gondolkodni és cselekedni, mivel rettegnek azon történés megismétlésétől, és nem képesek kezet nyújtani segítésre és mentésre, ahol még lehetne.

Csak egy-néhányan fogják felismerni ami történt, mert ők utalást kaptak rá előtte és most meglátják a Szavam igazságát … Épp ezért ezek teljes meggyőződésből felvilágosítást fognak adni embertársaiknak, viszont újra csupán csak néhányan fogják őket meghallgatni, mert mindent elfogadnak az emberek, csak egy Isteni Üdvösségi Műveletet nem, ami ezen formában került kivitelezésre. Ennek ellenére jól ki kell használni az időt és ezen összefüggésben hírt adni az embereknek a közeledő végről …

Ami kozmikusan végbement, azt nem tudják letagadni, és hogy ez előre be lett jelentve, még elgondolkodásra bírhat egyet s mást. De az életerő, a saját fenntartási ösztön mégis győzedelmeskedni fog, és az emberek megtesznek majd mindent, hogy urai legyenek a földi ínségnek, amit az a természeti történés okozott. És most újra csak az ember szeretetbeli foka dönt, a segítési akarata felebarátja mellőli kiállásra arról, hogy javulnak-e ill. milyen mértékben javulnak az életkörülményei, mert segíteni fogok mindazoknak, akik magukénak tekintik embertársaik vészhelyzetét is …

De sokaknak nehezen kell küzdeniük, ha a saját erőjükbe vetik bizalmukat … vagy láthatólagos támogatást kapnak lentről, ha nagy szigorúsággal járnak el embertársaik kárára. Olyan nagy lesz a földi ínség, mint a zűrzavar is, ami az elképzelhetetlen pusztítás által keletkezik … És számtalan ember feladja hitét egy Istenben és Atyában, mivel érzékenyen lettek érve … De az ő hitük csak forma volt, nem állt helyt egy komoly próbának … És emiatt előre közlöm veletek ezt a történést, hogy helyt álljatok ti emberek, hogy tudjátok, hogy ez az Én tervem, hogy Úr vagyok a természet erői felett és ebből fakadóan Számomra könnyű újra megsegíteni az embereket, akik segítséget kérnek Tőlem …

Bővebben…