Én vagyok az élet! Én vagyok az erő, a hatalom és a hatás! Én vagyok az út, az igazság és az élet! Ezen szavakat mondtam követőimnek, amikor a Földön közöttük tartózkodtam.

 

Igen, Én vagyok az Élet! Az élet áramol felétek, Én belőlem. Ez az Én ajándékom, amit az örökkévalóságig sem fogok megvonni tőletek, ha csak nem magatoktól dobjátok el. Én vagyok az örökös életforrás, ami kitölti az egész végtelenséget és amiből csak egy van. Ez az igazi, örök élet!

Így hát minden élet Belőlem ered, a ti röpke földi életetek is, amit a földi próbaidőszakra adtam nektek. Ez a külső rövid élet, ami elfedi előttetek a belső örök valódi életet, mert a ti feladatotok felfedezni azt és utána kérdezni az élet értelmének, ami csupán egy rövid földi ideig adatott nektek és észlelhetően élnetek kell a földi halállal.

Döntenetek kell a sötétségben töltött élet mellett, ami az ellenfelemhez tartozik vagy a Belőlem fakadó örök élet mellett, fényben.

Legtöbben immár berendezkedtek földi szemszögből élhető módon és ezen kívül semmiről sem mondanának le.

Ezzel eldobjátok a valódi életet, ha egyszerűen csak éldegéltek a világ anyagi életében és élveztek és megtesztek mindent meghosszabbítása érdekében.

Rettegtek minden válság és katasztrófa elöl és megtesztek mindent, nehogy veszélybe sodorja életeteket és ahogy vélitek, nehogy azt idő előtt elveszítsétek.

Sokan el sem gondolkoznak életükről, egyszerűen csak éldegélnek azon véleményen, ha létezne is egy további élet, akkor úgyis újból kezdenék azt. Válság közepett megtesznek mindent túlélésükért, amit csak mondanak nekik felsőbb utasításra.

Bővebben…

Szeretetem tökéletes! Szeretek mindenkit és minden teremtettet! Nálatok, embereknél se teszek különbséget – gyengék és erősek közt, kicsik és nagyok közt, buták és okosak közt. Ezek a ti beosztásaitok, melyeket nem követhetek. A ti szemetekben úgynevezett butáknak gyakran nagyobb a szívük és melegebb szívvel cselekszenek, miközben az okosak leginkább csak hideg elméjük alapján cselekednek. Az Én szememben nem vagytok se gyengék, se erősek, se kicsik, se nagyok, se buták, se okosak, hanem mindannyian egyenlőek vagytok és ez alapján kezellek titeket.

 

Mindannyian a gyermekeim vagytok, akiket szeretek mindenek felett és tőletek azt szeretném, hogy tis is szeressetek Engem és Atyaként megfelelően kezeljetek. Mivel Én vagyok a szeretet, így hát váljatok ti is szeretetté benső lényetekben és cselekedjetek szívélyesen. Én csak az egy Isten és Atya vagyok számotokra. De ti sokan vagytok, sok gyermek. Azt szeretném, ha minden egyes gyermekem elismerne Engem valós Atyjának és szeretne Engem. Nem szeretném, hogy távol éljen Tőlem akár egyetlen gyermekem. Így hát utána megyek mindegyik eltévedt báránynak, hogy hazahozzam.

 

Mivel eltávolodtatok Tőlem és most az anyag lapályain át járjátok utatokat, ami a legmélyebb bukást jelenti, így szereteteket megcsonkította az ellenfelem és ezáltal elsorvadt – emiatt nem tudjátok már felismerni és valóságosan élni az élet értelmét és a valódi fényt.

 

Hogy ne tébolyogjatok végtelenségig a lapályokban, felvettem a testeteket is és személyesen, az emberiség egyik nemzedékében, eljöttem közétek, hogy kihozzalak titeket ebből a nyomorból. Példaképp éltem és útmutatást adtam nektek, ami irányt mutat, hogyan találtok el újra az igazi szeretethez. Ez a szeretet az Irántam tanúsított és a felebarátaitok iránti szeretetből áll.

Bővebben…

Mindaz, amivel szemben találjátok magatokat egy mégannyira dicsért újkori világban, azok diktátorok, oligarchák, nagyok és gazdagok istenei, akik hatalmukkal és pénzükkel egy bizonyos rendbe akarnak kényszeríteni benneteket embereket, amely félelemmel és fegyverrel uralkodik, s mindezt egy olyannyira ravasz és okos módon teszi, hogy a legtöbb ember észre sem veszi hová vezet az út tulajdonképpen. Ők az „Én ellenfelem“, akikre újra és újra felhívom a figyelmeteket. Ők azok még mindig, akik keresztre feszítettek Engem. Ők a megtestesült ördögök a fentebb megnevezettek alakjában.

 

Igen, az újkori technikával felszerelt világ szórakozássá vált számotokra, had ne mondjam végzetetekké vált, ahol már csak az újkori „Mammon“ Isten tartja kezében a gyeplőt és kívánja megsemmisíteni Istennek a létét. Ezért próbál megrágalmazni Engem az ellenfelem, „(ál-)tudományal“ bizonygatja nektek, hogy nem létezek. Szerencsétlenség esetén viszont szívesen használ fel Engem és bűnbakként állít be hatalmának réseinek tömködésére.

 

Nem veszitek észre az ellentmondást, hogy egy oldalt tagadja létezésemet, más oldalt viszont Engem tesz bűnbaknak a saját elégtelensége miatt?

 

Sokféle módon felhasznál Engem, beállít szigorú felügyelőnek, aki virgáccsal áll az ajtó mögött. Eközben ő az, aki lépésről lépésre nyomon követ titeket technikai eszközeivel, s ti észre sem veszitek.

Bírónak állít be Engem, aki minden kis hibát lefúj, amit csak elkövettek. Aztán ő az, aki felelősségre von titeket és megbüntet minden hibátokért.

Undorító erkölcs bírónak állít be Engem, és egy távoli és hideg Istennek, eközben a teológusok azok, akik ekképpen megszégyenítettek. Elvonttá és értelmetlenné váltam számotokra.

Bővebben…

Köszönöm nektek, hogy felkaptátok gondolatomat a „Szeretet Szellemi Betániája“ megalapításáról, hogy szellemi fény jöjjön az előttetek álló sötétségbe és támogatásban részesüljön az ebből megszülető mozgalom. Ez fénypont és egyre több lesz belőle a titeket körülvevő sötétségben. Most még a sötét hatalmak tarják kezükben a jogart, legalábbis ők úgy vélik, de napjaik megszámoltatottak. De érzik végük közeledtét és menekülnének előle hatalmukkal és pénzükkel. Így hát törnek-zúznak, mivel maguk is felismerik az egyre szűkülő időt.

 

Éppen a ti nyelvterületeteken (NémetHon), amit kiválasztottam az Új Jeruzsálem helyének, erősen berendezkedett a sötétség. Itt mutatja meg leginkább a valódi arcát. Követte a sötétség zászlainak lobogását tengerentúlról. Ti rajtatok van most a világ szeme. Innen szövik a fonalakat a maradék világba. Ezen sok fény helybeli elhelyezését is az indokolta, hogy végül is győzedelmeskedjen a fény és a szeretet. Én csak az alapokat teremthetem meg, tenni érte nektek kell. Tőletek emberektől függ a győzelem, tehát hogy Engem követtek vagy az ellenfelemet követitek. Emiatt sok segítő kézre van szükségem és eközben nem vagytok lényegtelenek Számomra.

 

Szép jelképet választottatok a Szellemi Betánia számára. A szeretet az, ami az emberekhez áramlik szívetek templomából, az emberek és a teremtés miatti aggodalmatok az, amit szíveteken viseltek.

 

Tudjátok, hogy nem tudtok sok mindent megmozgatni a külsőben, azaz a világban, úgy hogy a rendelkezésetekre álló szellemi fegyverekhez nyúltok. Ezek a megáldó ima, az elmélyülés, ami jó gondolatokban torkollik vagy azoknak a kifolyása. Ezzel ez a Szeretet Szellemi Betániájának központi jelképe.

Bővebben…

Már sokszor beszéltem nektek az élet értelméről és ezt most újra megteszem, mivel bár halljátok, olvassátok, de mégsem cselekedtek aszerint.

Az Én életem értelme, titeket szolgálni. Minden közöttetek töltött nap szolgálatot jelent értetek. Bölcsességem minden egyes napot újragondol értetek és hozzátok alakítja úgy, hogy mindegyikőtök helyt tudjon állni, másképpen nem lennék bölcs.

 

Bőségesen megajándékozlak benneteket szeretetemmel – de nem fogadjátok el. Elétek terjesztem gondolkodásotok alapját és lábatok elé helyezem, de ti csak a külső világ érdekeltségében gondolkodtok. Emlékeztetlek titeket és újra és újra megismétlem nektek életetek értelmét, de az kevésbé érdekel titeket. Egyszerűen megfeledkeztek róla.

 

Ezalatt az emberiség zömét értem, mert sokan vannak azok is, akik felfogták az élet értelmét és aszerint is élnek. Aminek örülök.

De hát akkor hogyan lehet oly nagy különbség aközött, ki-ki hogyan éli meg a napot? Ez elsősorban a nap elfogadásában rejlik. Itt van a gond.

A ti életetek értelmét annak kellene kitennie, hogy szolgáltok Engem. Megteremtettelek benneteket, az Atyátok vagyok, az Anyátok vagyok, a Teremtőtök vagyok.

Szüleitek, akik az anyagi testeteket nemzették ezen földi ittlétetekre, örülnek gyermeküknek, ha hálát mutatnak nekik. Így az Én örömöm is nagy, ha ti, az Én gyermekeim, kiknek lelkét és szellemét teremtettem, hálások vagytok Nekem. Hisz Én vagyok a Teremtőtök.

De mivel az anyagi világban nem láthattok Engem, mert szellem vagyok, ezen okból kifolyólag létrehoztam bennetek egy szellemi központot, ami kapcsolatban van az Én ős-hatalmi központommal és csendesen és rejtve lelkiismeretetekbe súgja, hogy létezik egy Atyátok a mennyekben. Csak hallgatnotok kell erre a hangra.

Bővebben…

Egy új Paradicsom keletkezik! Ez a Föld, amit az ellenfelem szelleme olyan mélyre süllyesztett, legyen a béke, a harmónia és a boldogság helye, ahol a szeretet uralkodik.

 

Ti most egy gyökeres változás idejében éltek, a régi rendszerből át az újba, az anyagias világ átváltozásában egy szellemi világba. Ilyen egy gyökeres áttörés sok feszültséggel és viszállyal jár, amit át kell vészelnetek. Jön a szakadás, ami minden társadalmi rétegen át fog vonulni. Ellenségeskedés lesz a házasságokban, családokban, barátságokban, üzemekben, egyházakban, államokban.

 

A szülők félni fognak gyermekeiktől, mert azok olyan sok joggal lesznek ellátva, hogy ezekkel zsarolni kezdik őket önérdekből vagy hangulatból kifolyólag, amit már ők maguk sem tudnak követni, és elárulják őket a biztonsági szolgálatnak. Az ipar már csak egy előfeltevést ismer, ami a pénz. Nyereségének növelésére nagy kegyetlenséggel hajtja magasba a drágulást és ezzel a szegénységet is növeli. Ahol a kormányok már nem a saját népének szolgálója, pedig erre kaptak tőlük felhatalmazást, hanem magukhoz rántották a hatalmat, azon államok kormányozhatatlanná válnak. Az állampolgárok két részre lesznek osztva, jóra és rosszra, és ennek megfelelő kezelésben lesz részük. A végén már csak csalás és hazugság uralkodik, a puszta gyűlölet és gúny, mind ami sátáni. Nyugtalanság keletkezik, fivér harcol a nővér ellen, nincs többé erkölcs. Ez az erkölcs és az illem bomlásának következménye, úgymint a hitetlenség és az Istentől való eltávolodás következménye. A félelem, melyben éltek, elér egy eddig meg nem tapasztalt fokot. Lábbal tapossák majd a szeretetet. Az ördög uralkodik. Tetőpontjáig uralkodik a sötétség, és ezen a tetőponton lát napvilágot az igazság. A mélybe fog zuhanni minden hazugság és vele együtt minden alattvalója. Ez a tisztítás, mialatt sokan és sok minden pusztulásba megy.

Bővebben…

Ti emberek szabad lények vagytok! Megajándékoztalak benneteket a szabad akarattal. Ezt viszont ti magatoknak kell kiképeznetek ezen a Földön, ami a képzőintézetet jelképezi. A szabad akarat olyan mint egy nemes kő, amit magatoknak kell megmunkálnotok. Ami azt jelenti, hogy egyéni kiképzést kap. Ajándékba adtam a nemes követ, úgymond nyers állapotban. Mindenki a szabad akarat által vált egyéniséggé. Minél jobban csiszoljátok, annál inkább lesz belőle csillogó gyöngykő, boldogságotokra. Így ti vagytok boldogságotok kovácsa.

 

Ezen a kicsi Földön, a számotokra végtelen űrben raboskodik Lucifer szelleme, a ti és az Én ellenfelem. Itt, ezen a Földön még szabadon hatékonykodhat a szelleme. Lucifer, az anyagi teremtett ember, belülre nézve élő, kívülre nézve viszont merev és mozdulatlan. Belülre nézve annyit jelent, hogy a bensőjét, az anyaggá merevedett lelkét azzal a kis szellemével, ami kiteszi őt, még éppenhogy csak irányítani tudja. Ha nem így lenne, akkor halott lenne és ezzel ti is.

Kívülre nézve merev és mozdulatlan ezzel szemben azt jelenti, hogy ő maga verte láncba lelkét és immár nem képes kiszabadulni belőle. Merev tartásával mozdulatlanságba szilárdult. Az ellenetek képviselt gonoszsága és az ellenem képviselt gyűlölete képezik a merevséget. Én viszont egy irgalmas Isten vagyok és nem adom fel fáradozásomat megmentése érdekében.

 

Magától azonban már nem talál ki ebből a nyomorból. Ezért erre a Földre helyeztelek benneteket, hogy hozzájáruljatok a megmentéséhez. Ő segít nektek a szabad akarat gyöngykövének csiszolásában és fényesítésében, és ti pedig segítetek neki a gyűlölet-merevségének legyőzésében. Ezt pedig csakis a tettbéli szeretet példás életével tudjátok felmutatni neki. Csak ha már legyőzte a gyűlölet-merevségét, akkor válik mozgékonnyá a külsőre nézve és válik képessé a haza vezető útra az Atyához.

Bővebben…

Az első keresztények „teljes bizalommal“ voltak Felém, Jézus Krisztushoz. Imáik az Irántam való bizalomban torkollott, és ezzel állandólagos imát képezett. Annak a tudatában, hogy közöttük tartózkodok láthatatlanul, mindenféle aggodalom nélkül végezték mindennapi életüket.

Olyannyira meg voltak győződve Jelenlétemről és egy későbbi életről szellemi formában, hogy készen álltak feláldozni életüket Értem és a tanításomért. Igen, még hőshalálba is mentek, mert tudták, hogy találkozni fognak Velem. Vágyódásuk a Velem való találkozásra illetve hogy Nálam lehessenek nagyobb volt annál a fájdalomnál, amire számítottak és amit felvállaltak. Teljesen meg voltak győződve az ez utáni életről. Teljességében megbíztak Bennem. Így hát nem is érezték hőshalálukat. Dalokat énekeltek a Colosseumban az állatok előtt, melyek elé vetették őket, hogy széttépjék őket. Hasonló volt a sorsuk a középkor keresztényeinek a máglyákon és az újkorban a gyűjtő táborokban. Imádkoztak és dalokat énekeltek a halál várta előtt.

„Teljességes bizalmuk“ volt az oka ennek. Velük voltam és sokkállapotba helyeztem őket, ami elvette fájdalmukat. Ezek a keresztények akkoriban még kisebbségben voltak, mély hittel rendelkeztek és Én reám építettek.

 

És ma? Egész földrészek nevezik magukat kereszténynek, de a Belém vetett bizalmukat legtöbbjük elvesztette. Ezek az úgynevezett egyházi keresztények, akiket átjárt az anyagiság járványa, akik szívesen közreműködnek a papok színjátékában, mert az oly ünnepies. Mindez csak színjáték. Ez nem az a hit, amiről Én beszélek. Így nem is jöhet létre egy igazi hit.

 

Olyan hitet kívánok, amely olyan mélyre hatol a tudatban, hogy a végén csak a határtalan szeretet és a teljes bizalom az, ami megmarad. Ahol ezek nincsenek, ott imádkozni sem tudtok. Az ajkatokat elhagyó kelepelés és üres szavak nem ima, mit meghallanék, mire hallgatnék. Szívetekkel kell imádkoznotok. Szívetek, ahol otthon vannak lelketek érzései, kapcsolatban van Velem; ha eljön Hozzám alázattal és megkér, akkor teljes szívből segíteni fogok. De ne a szátokkal imádkozzatok és közben kiagyaltok más-más terveket fejetekben, az ilyesféle imák mind haszna veszett idő pocsékolás. Ezeket meg sem hallom!

Bővebben…

Manapság a félelmek idejében éltek. Féltek elveszíteni a jóléteteket. Féltek elveszíteni a munkahelyeteket. Féltek elveszíteni az anyagi javaitokat. Féltek elveszíteni az egészségeteket. Féltek a haláltól.

 

A titeket körülvevő félelemnek sok arca van.

Félelemmel dolgozik a politika és aláássa szabadságotokat. Félelemmel kényszerítenek titeket Isten előtti engedelmességre, rettegnetek kell az Istentől. Azon intézmények, melyeknek szolgálniuk kellene titeket, lehetséges betegségekkel és katasztrófákkal fenyegetnek a bizalmatlanság légkörének terjesztésével, hogy uralkodhassanak felettetek.

 

De honnan jön a félelem egy ilyen jólétű társadalomban?

Az állam megbízhatatlan, a nagycsaládok nem léteznek már, a piacgazdaság belőletek akar élni, titeket megfejni, de önmagától nem akar adni. A vallási csoportok is kitesznek magukért.

 

Így hát tudatossá válik számotokra, hogy egy ilyenféle szükségidőben magatokra vagytok hagyatva. Mindenki csak magára néz és a saját jólétére. Önző egyénekké neveltek benneteket. Így nincsen menekülési hely, ahová visszavonulhatnátok és ahol biztonságban érezhetnétek magatokat.

A félős nem kérdez félelmének oka iránt, hanem csak azt kérdi, honnan kaphat segítséget. Mások meg keresnek ezen a félelmen, pl. Biztosítási vállalatok, a sajtó vagy az állam szervek. És minél nagyobb a félelem, annál nagyobb lesz a hívó szó egy védelmező iránt korlátlan hatalommal. Ezzel ti magatok ássátok alá a szabadságelvű demokratikus alaptörvényeteket, és ennek nem vagytok tudatában.

Bővebben…

A ti és az Én nézőpontom, mi alapján rátekintünk a teremtésre és az emberre, alapvetően különbözik egymástól.

Ti hibásnak látjátok a teremtésemet, úgy vélitek nem sikerült Nekem olyan jól, és eközben bevonjátok elmélkedésetekbe a saját hibáitokat és elégtelenségeiteket. Ezen szemszögből kiindulva minden tisztelet nélkül rávetemedtek teremtésemre, ami az Én művem, helyesbítitek és megbabráljátok tiszteletlenül, javítani akartok rajta.

 

Ennek ellenére Én tudom, hogy jó. Ehhez viszont elmondom nektek, miért is tudom ezt kijelenteni Magamról. Hiányozna is csak egyetlen egy atom az egész világűrben, melyből sok létezik, akkor már nem is létezhetne, szóval egy 100%-os és ez érvényes az egész teremtésemre. Ti vajon elmondhatjátok-e mindezt műveitekről, azok is ilyen jók összetettségükben?

 

Sok hiányosságot láttok önmagatokban, hibáztok és kijelentitek, mindenben Én vagyok a hibás.

Én viszont látom hibáitokat és mégis úgy vélem, hogy létezik még bennetek a jó mag, amiért megéri Nekem küzdeni értetek, hogy megmentsem és felszínre hozzam. Igen, addig megyek és kimondom: „Ember, csodás egy teremtmény vagy“.

Ti külsőleg tekintetek magatokra, minden nap tükörbe néztek és látjátok a külső bőrötöket és hajatokat. És ha nem tiszta a bőr, nincsen rendesen megfésülve a haj, máris rossz a kedvetek. Csak miután rendben van a külsőtök, azután vagytok elégedettek önmagatokkal. Mindez csak felszínes, mindez csak kirakat.

 

Én viszont a bensőtökre tekintek, lelketekre és szellemetekre és látom, megvan még bennetek az egészséges mag, melyért minden nap megküzdök az ellenfelemmel. Nézzétek, itt a Földön az egyszerű emberekhez mentem oda, a betegekhez és a gyengékhez, a leprásokhoz, a rabokhoz és a hontalanokhoz. Meggyógyítottam és megvigasztaltam őket. Ebből következtethetitek, hogy Számomra nem érték a külső. Jómagam egyszerűen és feltűnés mentesen ruházkodtam, ami megfelelt a lényemnek.

 

Mindenek előtt egyénnek tekintek mindenkit, nagyon jól sikerültnek, ami egyedi az egész örökkévalóságban. Soha sem lesz még egy ilyen kétszer.

Bővebben…