Üzenet a világnak 2020. április 8-án

 

Jézus, a Krisztus útjának előkészítőjeként újra megemelem szavam, ami eléri az alvilágokat központjukban teli sötét titkaikkal: Hozsanna! Ujjongjatok, mert elesett a vörös sárkány! Rászámoltatott a parázna Babilon hatalmára és gazdagságára!

 

Ezek mindazok, akik paráználkodtak a hatalommal és gazdagsággal, az Isten nevével és fiának, Krisztus nevében, mindazok, akik külső rítusokba és dogmákba vezették az embereket, lekötötték és hamis ígéretekkel csalogatták őket, miben «javítottak» a Nazarénus, a galliai férfi egyszerű tanításán, miben létrehoztak intézményeket, papokat, püspököket, bíborosokat, sőt Isten földi helybélijét. Azok álszentsége, akik kijelentik, hogy az Isten nevében hirdetik és tanítják az igét, akik saját magukat ünneplik istentiszteletükön, miséjükön, szintúgy bekerülnek vetésük aratásába. Mindazok, akik lekötötték, függővé tették és agyafúrtságukkal átverték a jóhiszeműeket, nekik most fel viselniük kell ezért a felelősséget, de nem csak az emberek előtt, hanem az Isten előtt is. Nem fognak tudni kibújni ez alól, bármennyire is tekeregnek, bármennyire is szeretnének kibújni felelősségük alól. Minden csoportosulás, mely hamis prófétaként zavarodottságba vezette a jóhiszeműeket, mely báránynak adja ki magát, valójában viszont marcangoló farkas, ős sem fognak tudni elbújni. Tudatosulnia kell bennük az álszentségük, azoknak, akik bíborban és pompában állnak arannyal és ezüsttel díszített palotáikban és templomaikban. Térdre kellene borulniuk a szív templomában, az Egy-Mindenség világegyetemi palotájában és tróntermében! Nem vagytok méltóak erre! Elvakultak vagytok, és ha őszinték vagytok, tehetetlenek is. Aléltságban vagytok, melyben térdre kellene ereszkedni az embernek minden alázatban. Hagyjátok el hamis útjaitokat és lépjetek be benső templomotokba! Rámoljátok ki és vessétek ki házatokból azt, aki elcsábít és elcsábított titeket, aki parázna Babilonná tett titeket és szervezeteiteket. Az egek végett legyetek őszinték, őszinték magatokkal szemben! A közjó jegyében cselekedjetek, így a saját jólétetek jegyében cselekedtek. Halljátok és tudjátok: Én, Mihály, beledöftem kardom gyülekezeti helyeitekbe. Nem éri meg értük, már elbuktak.

 

Most szívesen megnyitnátok templomaitokat, hogy újra vezethessétek azokat, akik most támaszt keresnek és újból a hitet keresik. Azok, akiket áldozatokká, bólogatókká tettetek előadott rítusaitok és imatételeitek által. Hagyjatok fel ezzel! Ismerem műveiteket, ismerem valóságotokat és azt mondom nektek: szabad esésben vannak már. Nos, nézzétek, üresen maradnak templomaitok, az ajtók zárva vannak, de nem azok, és sosem voltak azok, amit színlelnek.

 

Ó, ti hívők, akik igazhitűek vagytok, hagyjátok el az álszentség helyét, ami sok mindenkit magával fog rántani a mélybe. Tudjátok, az Isten ítéletei igazságosak. Továbbra is fog értetek szólni a harang, de az Isten szolgálatába álltak és emeltek. Hívnak titeket bensőtökben, emlékeztetnek az istentiszteletre, amire hivatottak és elhivatottak vagytok minden egyes nap, az Isten- és felebarátszeretet szolgálatára. Ehhez nincsen szükségetek közvetítőkre, akik kezelik az örökségeteket és ravasz kígyóként iskolázott, csiszolt szavakat választanak, édes beszéddel továbbra is áldozattá teszik a jóhiszeműeket. Kérdezzétek magatoktól, mi van, ha vakok vakokat vezetnek? És mi van, ha megtévesztettek megtévesztetteket vezetnek?

Bővebben…

Belátás 2020. április 7-én

Oltár elé vonul egy mennyecske a vőlegényével. Látom a vőlegényt, de nem az. Ez egy állat, ami felveszi a vőlegény alakját. A mennyecske a hamis vőlegénnyel áll a trón előtt.

Hallok egy erőteljes hangot: «Így hát kérdezem tőled, ki magadra vállaltad a hamis prófétanő szerepét: Hogyan ítélkezel?»

A mennyecske a trón előtt áll a hamis vőlegénnyel. Teli bizonytalansággal és szeméremmel balra, aztán jobbra tekint a mennyecske. Csendben marad. Újra balra tekint és aztán jobbra, keresve és kérdezve, vajon a segítségére siet-e valaki.

Minden csendes. Hosszas ideig.

Megpróbál kibújni a válasz alól. Szinte fojtott hangon és halkan megszólal, nem tudva jobb megoldást, enyhén leeresztett tekintettel: «Vétkes.»

Azon pillanatban, ahogy e szavak elhagyták az ajkát, eltűnik a ruhájában. Elvonul, míg fel nem oszlik majdnem. Röviddel a feloszlása előtt mégis visszaszökik a mennyecskébe, ki az oltár előtt áll és aki az, aki a vétkesség beismerése előtt volt.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 7-én

 

Az akarat hordozójaként minden időkben az Atya és a Fiú útjának előkészítőjeként tevékenykedtem. A Názáreti Jézus idejében is feladatom volt útjának az előkészítése. Keresztelő Jánosként hívtam fel az embereket akkoriban bűnbánatra. Az igazság kardjával harcoltam, felmutattam a hazugságnak -mely csaláshoz vezet – a tükröt. Ezért a fejemmel fizettem abban az időben és haraggal és szentséges dühvel léptem ki akkori életemből. Azt, aki a fejemet követelte, őt bűnnel vádoltam és most is azzal vádolom. Felszólítom mindenki szeme előtt, hagyjon fel hamis játszmájával, tegyen bűnbánatot! És mindazokat megtérésre szólítom fel, akik az ő szoknyavégébe kapaszkodnak, fejüket inkább homokba dugják és inkább másfele néznek, mint hogy felvállalnák az önfelelősséget: Térjetek magatokhoz! Ébredjetek légváraitok világából, amit elmétekkel létrehoztatok! Mihez kaptatok észt, emberek, ha nem használjátok? Elfelejtettétek már, hogy a saját műveitek mérettettek meg?! Az igazság felfedésre kerül, kímélet nélkül. És ha azt mondjátok, hogy az Isten malmai lassan őrölnek, úgy az az idő most véget ért. Minden gyorsan megy végbe, figyeljetek álmaitokra, figyeljetek a kicsiny dolgokra és kérjétek bensőtökben a vezetést!

 

És ezzel elértünk egy témához, ami éppúgy nem fog tetszeni nektek, mivel felmutat egy nagy csábítást: a nemek csábítását. Akkoriban panaszkodtam a hűségtelenségre, ami a férfi ösztönéből kifolyólag kiszolgáltatott, gyenge embert csinált, és hajlama rabjává tette. A nő játszik a bájával, felkínálja magát, szemérmetlen és becstelen lett. A démoni elv sikeresen beiktatta, bevezette és elterjesztette az emberek közt az önző szeretetet, az önszeretetet, az önző és nemi szeretetet. Ezzel méltóságát vette a szeretet szónak, a magas, isteni, önzetlen és személytelen szeretetnek, megbecstelenítette és koszba tiporta. Ezzel kötötte magához mindazokat, akik szívükben viselték az isteni szeretetet és széthordhatták volna a világban.

 

Milyen mélyre süllyedtetek, mily messzire Isten szeretetétől?! Ó, ne forduljatok félre és ne hunyjátok le szemeteket az igazság szavai hallatán! Eddig hányszor tettétek már meg a hűségtelenség ezen útját, követtétek hajlamotokat, annak ellenére, hogy szövetséget kötöttetek, ígéreteteket adtátok a kimondott «Igen» szavatokkal. Árulókká lettetek ezen szövetségben, mélységes érzelmeket sértettetek és cserben hagytátok otthonotokat, gyermekeiteket és árvát csináltatok belőlük. Manapság már ez a viselkedés is normálissá vált, sőt, különösen haladónak hirdetik „jog a szabadságra“ címszó alatt, amit megköveteltek magatoknak és ami szerint éltek. Mégis szeretetről beszéltek. Melyik szeretetről van itt szó? Őszinte szívvel kérdezzétek önmagatoktól, melyik érzésekről van szó, melyek házasságtörőt csinál belőletek, ami ketté szakítja a szövetség egységét, az «enyém» és «tiéd» részeire.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 6-án

 

Az akarat hordozójaként az igazság kardját viselem. Ezzel a karddal választom el a hazugságot az igazságtól. A hazugság megfertőzte hamisságával az egész emberiséget és így szégyentelenül folyik a hazudozás, az átverés, és valótlanságként állítják be az igazságot.

 

Kardom mindezt fel fogja fedni és már sok mindent fel is fedett. Eljött az idő, melyben fel lesz mutatva az emberiségnek a tükör. Hányszor mosta egyik kéz a másikat? Hányszor fedte egyik igazságtalanság a másikat? Hányszor működtetek együtt és mocskoltátok be kezeiteket? Hányszor vittétek keresztül akaratotokat tárgyalásokon lefizetett bírák és esküdtek által és segítettétek a hamisakat, hogy utána ártatlanságban mossátok kezeiteket? Szégyenletes tetteitek egyre csak gyarapodtak, egyre csak nőtt a bűnötök, csaltatok a törvénnyel és ármánykodtatok kicsiben és nagyban. A nagyurak, királyok és hercegek szolgálatába álltatok és a becsületeseket megfosztottátok az igazságba vetett hitüktől, átvertétek a jóhiszeműeket, elvettétek tőlük a becsületbe és méltóságba vetett hitüket. Bírák, kik «Méltóságos úr» címen hívatjátok magatokat: Hol van a méltóságotok, hová lett? Vagy melyik üzletnél lettetek azok hőse, akik gátlás nélkül, szemrebbenés nélkül hazudnak és csalnak, és nem félnek holtakon át menni?

 

Minden kicsiben veszi kezdetét, de nagy, szörnyű következménye van, terjed és végül megfertőz mindenkit. Ezalatt a veszély a láthatatlanban rejtőzik, az eldugottban, ahogyan a vírusotok is terjed, éppúgy terjesztettétek hazugságaitokat is. Ti bírák és törvényképviselők: Közületek ki az aki igazságos, gerinces és hiteles? Miért kell most nektek távolságot tartanotok, netalán hogy ne fertőzzön meg titeket a vírus?

 

Ó, ébredjetek, ti emberek! Szegezzétek tekinteteteket az életetekre és lássátok, mely becstelen játszmákban vettek részt most és a múltban! A vírus, amit ti hoztatok létre, nagyon gyorsan szaporodik, erőszakos és veszélyes. Éppígy van ez a hazugságaitokkal is! Oly sok mindenért felelős, és létrehozza a saját igazságát. És ha most az elrendelt nyugalmi időszakban elgondolkodtok arról, mely titkokban mozogtok, mely becstelen mesterkedésekben vesztek és vettetek részt, hol támogattátok az igazságtalanságot és a csalást, úgy hát lássátok saját részeteket a tömeges járványban, ami fel kívánja és fel tudja mutatni nektek a saját álnokságotokat. Mit hoztatok létre önakaratotokban, becsvágyatokban, nagyravágyásotokban? Az egekbe kiáltó bizalmatlanságot, megtévesztést és igazságtalanságot!

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 5-én

 

Az isteni rend hordozójaként szavam intézem mind azokhoz, akik a sok életükben, leszületésükben, a hosszas küzdelemben elvesztették méltóságukat, becsületüket, hírnevüket és vérüket is. Továbbá az igazságosakat, hűeket, akik kiálltak Isten rendje mellett. Újból és újból a legyőzöttek oldalán voltatok ezen világban. Most azonban felemelkedik cselekvésetek az árnyékból a fénybe! A vér, a ti elontott véretek, a fény becsületes harcában folyt el, igen áldoztátok fel a sötétség ellen. A legyőzöttekből, a megalázottakból, az igazságosokból lesznek és lettek az Isten fiai és leányai, akik mindenki szeme láttára felemelkednek és belépnek a feltámadás fényébe. Ők azok, akik szenvedtek, ők azok, akiket az emberi igazságtalanságban veszteséget és megalázást tapasztaltak, azt hitték az Isten elhagyta őket.

 

Viszont ti hoztátok meg e világba -mely szégyenoszloppá vált -, térbe és időbe az isteni rendet újra és újra, az isteni fény hordozójaként. Végtelen türelemmel, jósággal és nagy bátorsággal jelentetek meg újra és újra, leszülettetek ellenséges földre, sokan, végtelenül sokan csendes, észrevétlen, fel nem ismert és rejtett életben. Végtelenszer nyitottatok csatornát az Isten Szellemnek. Az idők folyamán csurgó vízként érhette el a Földet az élet vize Isten Szelleméből. És mostanra a csurgó vízből áramlat lett! Senki sem kérdi, «Mi a te részed?», mivel a szellemben csak együttes van. Van aki nagyobb üldöztetést, nagyobb megszégyenítést, nagyobb igazságtalanságot vállalt fel. És ti ismeritek őket, megéltétek tis is! Ezek azok, akik hősies bátorsággal elöl haladtak, bátorságot adott nektek az ő bizalmuk. Türelmük, jóságuk és irgalmuk balzsam számotokra, vigasz, melyből reményt és bizalmat meríthettetek.

 

Most mindazok, akik képesek engedni, akik hisznek, áthaladhatnak a kapukon, azon kapukon, melyek Jeruzsálem kapui előtt állnak. Mindazok, akik hinni tudnak, azok most megélik a győzelmet is, látni fogják a nagy győztest, aki átvezette az utóbbi 2000 éven az igazságosok menetét. Magasztosan lovagol elöl a fehér lovon. Őt követi a hősök serege, akik lehetővé tették ezt a menetet, a győzelmi menetet hű követőkként. Mindez a 2020-as év húsvéti napjaiban történik, ahogy ezen hősök átvonulnak lélekvilágokon babérkoszorúval díszítve, pálmaágakkal tisztelve. Ez a nagy győzelmi menet, melyben a királyok királya átveszi a Földet uralkodóként, hogy megváltásban részesüljön mindenki, minden ártatlan lény és a Földanya.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 3-án

 

Az isteni rend hordozójaként újból hívó szavam intézem ezen világotokba és szívetekbe! Ahogyan akkoriban kivezettem a szolgaságból Isten népét Mózesként, úgy ma titeket is kivezetlek az ellenszellem és ellenerők szolgaságából. Az ellenerők alattvalókként tartanak titeket, rabszolgájukká tesznek és ti meg engeditek magatokat rabszolgaként tartani, mindent megtesztek kegyükért és áldásukért, és hogy ti is kapjatok valamit az asztalukon elterülő bőségből. Ismerjétek fel a saját megtévesztéseiteket, melyben éltek, fogjátok fel a saját indíttatásotokat, lássátok kinek szolgáltok! Így mindig két oldal létezik, az egyik, amely kizsákmányol, és a másik, amelyik engedi magát kizsákmányolni. Mennyit álltok készen odaadni biztonságotokért, mennyit a jólétetekért? Azt mondom nektek, ha azon múlik, sokan mindent odaadnak, amijük csak van. Feláldozzák az igaz szívűségüket, méltóságukat és becsületüket; átadják és elárulják önmagukat az emberi kívánságokért. Mennyit álltok készen adni biztonságotokért és jólétetekért?

 

Ó, ti tudatlanok, ti vakok, kik nem láttok. Ó, ti süketek, kik nem hallotok. Ó, ti bénák, kik nem akarjátok járni az Isten útját. Álljatok meg, álljatok meg! Fontoljátok meg műveiteket, miket tesztek, miket támogattok és pártfogoltok, álljatok meg! Kérdezzétek magatokat, mely vezetést és mely vezetőt ismeritek el, melyiket támogatjátok és melyiket akartok követni!

 

Ó, emberek, nem hallgattok lelkiismeretetek hangjára, az intésekre. Tovább táncoltok az arany borjú körül, kértek és imádkoztok, üzletelni akartok a nagy, hatalmas isteni erővel, melyet bár elismertek, viszont nem akarjátok magatok alája rendelni és besorakozni alája, az Isten akarata alá, az Ő rendje alá. De Én azt mondom nektek, és már korábban is mondtam: Az Isten nem engedi kigúnyolni magát! Az Isten nem engedi magát befogni a ti önérdekű és öntelt műveitek alá, az önhittségetek és önteltségetek és álszentségetek alá.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 2-án

 

Ó, halljátok a dobokat, az idő ütemében szólnak,

halljátok a tompa hívását, halljátok az intését: Készüljetek és álljatok készen!

 

Ó, halljátok a harsonákat, bejelentik az Új Időt,

és intenek: Készüljetek és álljatok készen!

Ti emberek, emelkedjetek fel térből és időből,

emeljétek meg lelketeket, készüljetek és álljatok készen!

 

Belátás: „Halljátok a dobokat!“

 

Az Isteni Rend hordozójaként és hercegeként hívó szavam intézem időtökbe: Tudjátok, minden, ami nincs az isteni rendben, minden, amit az ember csinált belőle, az most újra vissza lesz vezetve az isteni rendbe. Emiatt jobban és jobban láthatóvá válik, igen, láthatóvá kell válnia a rendtelenségnek, a zűrzavarnak, a zavarodottságnak, mely az emberiség állapotát tükrözi. Tudjátok, az ember minden parancsolatot, ami lelkiismeretetekbe vésetett, megvetette, áthágta saját önelragadtatásában, gőgösségében, önmaga istenítésében és helyettesítette egy valótlan szabadsággal. Azokat, akik ragaszkodtak a parancsolatokhoz, iránytűjükké tették azokat és azok szerint éltek, azokat kikacagták, nem vették komolyan és nevetség tárgyává tették érveiket. Megnehezítették életüket, kigúnyolták, mellőzték és kirekesztették őket. E világ urai és uraságai tilalmakat és cikkelyeket csináltak Isten Parancsolataiból, melyek immár egész könyvtárakat töltenek ki és senki sem érti meg azokat. Észrevétlenül, csendesen és titokban bevezették a globalizáció új világrendjét, ami nagyon hamar és messzemenően észrevétlen beiktatásra került. Aláírtak és aláírnak olyan szerződéseket és egyezményeket, melyek téves biztonsággal hitegetik a népet, és a gazdasági rendszerek és pénzpiac kezébe játszanak. A hatalom és a gazdagság két testvér, melyek egymást támasztják és támogatják. Az árnyékbirodalomnak és azon felépítésének szolgálnak és szolgáltak mindig is. Törvényeikkel és határozataikkal mindent és mindenkit az ellenőrzésük alá akarnak vonni. Elvakultságukban épp azon vannak, hogy a népnek eladjanak egy parancsuralmi, embertelen ellenőrzésre épülő rendszert, mégpedig «segítség» és «haladás» álnév alatt, ami aztán bevezetésre kerül. Alig van, aki felháborodik ezen. Azokat, akik ezt megnevezik és kimondják, azokat összeesküvési elméletgyártóknak bélyegzik és rossz hírbe hozzák őket. De Én azt mondom nektek, rossz ébredés lesz a vége, intelek titeket: Térjetek magatokhoz, térjetek vissza a 10 parancsolathoz! Térjetek vissza ez emberi jogaitokhoz, vívmányaitokhoz, melyekben elhatároztátok, hogy nem követitek el többé a múlt hibáit!

Bővebben…

Isteni Akadémia, Szellemi Iskola, 3. lecke, 2020. április 4-én

 

Így hát tanuljátok megérteni és egyben felfogni is, amit ma elmagyarázhatok nektek: Az önmagához vezető úton az ember megismeri saját magát, ha engedi, és rá lesz vezetve az önfelismerésre. Az ember féligazságokban mozog, másokat illetően amúgy is, de főleg ami önmagát illeti. Féltudatosság az, amiben mozog, önmaga fantomja, amit erőteljesen védelmez és kimagyaráz, ha kell.

 

Eközben arra támaszkodik, amit tud és gondol. De önmaga igazságában rejlik az is, amit nem tud, mert nincs a tudatában, amit nem gondol, mert érzi, és amit nem érez, mert megérzi. Tehát az igazság mélyebben rejlik és sokkal finomabb szálú, mint azt az ember vélné és érzékeli. Tudatának alatti részében bújik meg, a tudatalattijában. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok dolgot meg kell tanulnia felfogni és felismerni, hogy megértse a teljes igazságot önmagáról. Ez egy olyan út, mely az önfelismerésből indulva a szégyenülésen át vezet az önfelismeréshez.

 

Bátorság kell hozzá, mivel nem tartható fent az a nagyszerű és szép kép, melyet az ember képzel önmagáról. Megtanulja megkérdőjelezni cselekvéseinek indíttatását. Mert első sorban nem az a fontos, mit tesz az ember, hanem sokkal inkább az, amiért teszi.

 

Az önfelismerésnek csak ezen útján érhető el önmagatok és mindenki más megértése, mert ez vezet el titeket az igazsághoz önmagatokról. Ez a «Szeresd felebarátod, mint önmagad!» alapja. Ez a megértése, a nagy kihívása annak, amit Krisztus Jézusként példaképp felmutatott nekünk elítélésének és kereszthalálának elfogadásával. A férfi elv számára ez a «semminek sem lenni» az emberben legmagasabb szintű elfogadásában rejlik, a női elv számára az elengedés feladatában és a „nem birtokolni“ az emberiben. Ezen lépés által visszafordul a ferdítés, melyben az anyag van, a lelki szint feloszlik és feltámadás lesz szellemben, igaz élet!

Bővebben…

Isteni Akadémia, Szellemi Iskola, 2. lecke, 2020. április 2-án

 

Így ma tovább vezethetlek benneteket, hogy tanuljátok jobban a megértést. Lássátok, értsétek és fogjátok fel: Minden körforgásban van, szakaszokból áll. Kicsírázik egy növény magja, abból hajtás lesz, majd növénnyé nő, virágzik és mielőtt elmúlik, utolsó lépésként gyümölcsöt hord, aztán magvakat. A ti bensőtökben is efféleképp megy végbe a fejlődés. Folyamatban zajlik le. Az ember oly sokszor türelmetlen és rosszul saccolja be magát. Úgy véli, ha valamit megértett, ha valami tudatosult benne, akkor az úgy is van. Megtévesztettje annak a képzeletnek, hogy ő az, amit tud és amit megértett. A bölcsesség csak azután válik bölcsességgé, ha tudása szerint cselekszik.

 

A tudással veszi kezdetét a fejlődési folyamat. Ha az ember meg van győződve egy bizonyos tanításról, elméletről vagy hittételről, és foglalkozik vele, akkor megvizsgálásra kerül, hogy ténylegesen úgy dönt-e, hogy aszerint is cselekszik. Legtöbbször kezdetben félszívűek a cselekedetek. A következő menetben mindaddig megismétlődnek ezek a cselekvések, míg át nem alakulnak tartássá, melyben az ember önműködően végzi, amit megértett vagy tud, s ekkor ez a ő fejlődésévé vált, és ez ő maga.

 

Ebben a fejlődési állapotban már nem várja el másoktól, hogy ők is meggyőződöttek legyenek az elméletéről vagy hittételéről. Már nem kell ráerőltetnie meggyőződését másokra vagy megtéríteni őket. Ő ezt kidolgozta magának és megérkezett a «Vagyok» állapotban. Ez egy olyan folyamat, mely sok-sok döntés és lépés által kerül kidolgozásra; a nap hozta leckék által.

 

Az emberek megfeledkeztek róla, hogy minden, amit a nap hoz számukra, az nekik rendeltetett, minden helyzet nekik lett előkészítve. Minden találkozás olyan, mint egy lekérdezés, úgymond helyzetmeghatározás. Mint a mesétekben, a tollbóbita történetében. A szellemi fejlődés különbségét az út állomásainak megítélése képezi. Gyakran azt hiszitek, hogy már elértetek a célhoz és aranyáldásra vártok. De pont mielőtt magvak keletkezhetnének, magasabb nehézségfokúak a feladatok, mivel meg kell vizsgálni a kidolgozandó tartás megállja-e a helyét. E helyt nagyon gyakran meghajlotok és elvesztitek hiteteket, kiléptek lábnyomotokból, mert azt hiszitek, mégsem teljesíthető a gyakorolt tartás, nem lehet helyt állni benne. De pont ezekben az ember számára nehéz és megterhelő helyzetekben a legfontosabb, hogy megőrizze a tartását. Ha ezen nehézségek ellenére sikerül neki megtartania a tartását, elengednie, megbocsájtania és nem felvennie a harcot, akkor folytatódik az út. Emlékezzetek: Krisztus, az én páros lényem földi útja, amit megjárt előttünk, a kereszthez vezette őt, és csak azután a feltámadáshoz!

Bővebben…

 

Belátás 2020. április 3-án

 

Három gyűrűt látok a Föld, a Földbolygó körül. Hatalmas lények – katonáknak vagy őröknek tűnnek – váll a váll mellett állnak. Egy sorban állnak, de ugyanakkor gyűrűt is alkotnak.

 

Az 1. gyűrű, ami körbe veszi a Földet, narancsvörös. Ezt a narancsvöröset fényes ezüstcsillogás telíti, amit leírni nem tudok és amilyet még nem láttam.

 

A 2. gyűrű türkizzöld. Ezt a türkizzöldet fényes ezüstcsillogás telíti, amit leírni nem tudok, mert még nem láttam ilyet.

 

A 3. gyűrű színe kékes-rózsaszín. Ezt a kékes rózsaszínt fényes ezüstcsillogás telíti, amilyet még nem láttam.

 

Szivárványként veszi körbe a Földbolygót ez a hatalmas gyűrű, erőteljesen, erősen és fenségesen, szentségesen. Egyidőben hatalmas kórust hallok, üdvözíti és dicsőíti a teremtés Mindenség-Szellemét, az Atya-Istent, minden lét és élet eredetét. Ezen ének betölti az egész világmindenséget, hallható minden lélekvilágban, úgymint a bukási világokban és a tisztítási szinteken is, mintha egy nagy helyiség lenne az egész világegyetem, egy hangzási és rezdülési test, ami felerősíti a kórus visszhangját, hevességében korszakos és leírhatatlan!

 

Most látom, ahogyan a fény egyre világosabb lesz, erősebb és mindent betölt ez a különleges ezüstcsillogás, úgy, hogy már nem lehet felismerni benne az egyes színeket. Fény minden, hang minden, alak minden, kicsiny sugárzó lényekként táncolnak ezen egyensúlyban a kicsinyke színesen sugárzó részecskék, mint aprócska drágakövek.

Bővebben…